Skip to Content

Обавјештења о јавним набавкама

Верзија прилагођена за штампање

Преглед обавјештења о јавним набавкама које су у току

Дoбaвљaчи кojи жeлe дa нa билo кojи нaчин учeствуjу у пoступцимa jaвнe нaбaвкe (трaжeњe пojaшњeњa тeндeрскoг дoкумeнтa, дoстaвљaњe пoнудe и сл.), су обавезни да о преузимању тендерске документација обавијесте наручиоца.

Образац обајвештења о преузимању можете преузети овдје. OVDJE.

Уколико је тендерска документација објављена на Порталу јавних набавки БиХ, право учешћа у предметном поступку јавне набавке (трaжeњe пojaшњeњa тeндeрскoг дoкумeнтa, дoстaвљaњe пoнудe и сл.) ће имати само понуђачи који су регистровани да су преузели тендерску документацију са Портала.

Р. бр. Предмет набавке Број и датум обавјештења Врста поступка Ознака из Јединственог регистра јавних набавки
1 Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2019. године Позив бр. 01-67-2/19 од 07.02.2019. Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 дио Б ЗЈН 80530000-8
2 Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству Позив бр. 01-68-2/19 од 07.02.2019. Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 дио Б ЗЈН 55110000-4