Skip to Content

О расправама и споровима

Верзија прилагођена за штампање


У функцији заштите општег јавног интереса, чланом 30. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, утврђено је да Регулатор може водити неколико различитих врста јавних расправа у току поступака описаних у Пословнику, укључујући општу, формалну и техничку расправу.

Да би се осигурао брз, ефикасан, економичан и транспарентан поступак јавних расправа Регулатор je донио Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске" број 71/05).

 

Правилником о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби су утврђене врсте јавних расправа и  начин вођења расправа у поступцима пред Регулатором, а то су општа, техничка и формална расправа. Заједничка карактеристика свих расправа је њихова отвореност за јавност. О одржавању сваке расправе Регулатор обавјештава јавност у једном од средстава јавног информисања, укратко описујући питања која ће се на њима разматрати. Регулатор задржава дискреционо право да дефинише врсту расправе коју ће спровести у било ком поступку који треба да се проведе.

 

Општа расправа

Општа расправа је расправа организована за јавност која се води у циљу прибављања коментара заинтересованих лица и представника јавности на правило, пропис, упутство или било који други акт који је предложио Регулатор. Учешће шире јавности на расправи је пожељно јер се на тај начин обезбјеђује непосредно прибављање коментара јавности.

 

Техничка расправа

Техничка расправа је расправа коју организује и одржава Регулатор у поступку доношења правила и прописа, из своје надлежности, у поступцима за издавање дозвола, у тарифним поступцима, те другим поступцима када се укаже потреба за додатне стручне информације и њихова размјена са стручњацима из одговарајуће области у циљу прибављања стручних коментара  или рјешавања техничких, стручних или процедуралних питања у поступку који се проводи пред Регулатором.  

Техничка расправа може бити и стручна расправа о неком питању са којим се сусреће Регулатор и захтијева даљње разматрање уз расправу са одређеним стручњацима, странкама у поступку, умјешачима, заинтересованим лицима и/или представницима опште јавности.

 

Формална расправа

Формална расправа је расправа организована са циљем утврђивања битних чињеница на основу којих РЕРС рјешава спорна или друга притања из своје надлежности. Формална расправа обухвата провођење доказног поступка свим доказним средствима потребним за утврђивање чињеница, као што су исправе, свједочења странака у поступку и свједока и изјаве с правом унакрсног испитивања, документи, увиђаји, налази и мишљење вјештака итд.

 

Детаљније информације о јавним расправама, обавјештавању и учешћу јавности на њима, припремним и пратећим процедурама, можете наћи у Правилнику о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске" број 71/05) који је доступан на нашим страницама.

 

СПОРОВИ

Захтјеви за рјешавање спорова и жалби, за чије је рјешавање Законом овлаштен Регулатор, а који произилазе директно или индиректно из нетранспарентног и дискриминационог понашања активних страна у енергетском сектору, биће запримљени од стране Регулатора, при чему је исти прописао њихов обавезан садржај.

 

Сваки захтјев, жалба или други поднесак мора бити комплетан и сачињен у складу са одредбама члана 75. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске" број 71/05), те мора садржавати податке о подносиоцу захтјева, податке о противној страни, предмет захтјева, вриједност спора, приједлог за рјешавање спора, чињенице које су познате подносиоцу у вези са предметом захтјева, све доказе којима се потврђују наводи у захтјеву, потпис подносиоца и др., у противном ће се захтјев сматрати непотпуним.

 

Прије званичног подношења захтјева, подносилац се може обратити надлежном сектору Регулатора у циљу добијања потребних информација.

Уколико Регулатор одлучи да постоји потреба за одржавањем формалне расправе, издаће се одговарајуће обавјештење за јавност.

Ако неко лице жели да стекне статус умјешача у поступку формалне расправе, мора доставити захтјев за стицање статуса умјешача у року који одреди Регулатор у обавјештењу за јавност.

 

Мањи спорови могу бити ријешени на мирним путем на неформалној основи, без додатног одржавања расправа, на интерном састанку, при чему се закључује споразум између подносиоца захтјева и противне стране, који има снагу извршне исправе.

Стране у поступку и запослени Регулатора могу добити материјал и информације од других страна, које су важне за предмет поступка који је у току, подношењем захтјева за подацима противној страни.

 

На захтјев стране у поступку, према указаној потреби, Регулатор или водитељ поступка могу одлучити да заштите повјерљиву пословну информацију. Стране које траже третман повјерљивости морају поднијети процедурални поднесак објашњавајући природу повјерљиве информације и штету која би настала њеним објављивањем.

 

Док је поступак у току, ни једна страна ни лице које није запослено у Регулатору неће ступати у било коју директну или индиректну комуникацију са било којим чланом Регулатора, водитељем поступка или запосленима, везано са било које питање из Закона или чињеница везаних за поступак.