Skip to Content

Опште информације

Верзија прилагођена за штампање

Правилник о издавању дозвола

Правилником о издавању дозвола прописује се поступак за издавање, продужење, измјену и допуну, пренос, поништење и одузимање дозвола за обављање енергетских дјелатности (електроенергетске дјелатности, дјелатности из сектора природног гаса и дјелатности у области нафте и деривата нафте) и изградњу електроенергетских објеката, критеријуми за издавање, услови дозвола, врсте, садржај и период важења дозвола као и начин вођења регистра издатих и одузетих  дозвола и начин њиховог надгледања.

Врсте дозвола

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће дозволе:

 1. У електроенергетском сектору:

 • дозволу за обављање дјелатности производње електричне енергије у хидроелектранама, термоелектранама, термоелектранама са интегрисаним рудницима и осталим електранама, снаге преко 1 МW,
 • дозволу за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, у смислу преношења електричне енергије на средњенапонској и нисконапонској мрежи у сврху испоруке електричне енергије купцима,
 • дозволу за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом,
 • дозволу за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине,
 • дозволу за изградњу електроенергетског објекта снаге преко 1 МW.

2. У сектору природног гаса:

 • дозволу за обављање дјелатности производње природног гаса,
 • дозволу за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса,
 • дозволу за обављање дјелатности транспорта природног гаса,
 • дозволу за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса,
 • дозволу за обављање дјелатности складиштења и управљања системом за складиштење природног гаса,
 • дозволу за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом,
 • дозволу за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом.

3. У сектору нафте и деривата нафте, РЕРС издаје:

 • дозволу за обављање дјелатности производње деривата нафте,
 • дозволу за обављање дјелатности транспорта нафте нафтоводима,
 • дозволу за обављање дјелатности транспорта деривата нафте продуктоводима,
 • дозволу за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте.

Период важења дозволе

 Дозволе се издају на период важења:

 • до 30 година за обављање дјелатности производње електричне енергије и  дјелатности дистрибуције електричне енергије,
 • до петгодина за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и дјелатноститрговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине,
 • до шест година за изградњу електроенергетских објеката,
 • од пет година за обављање дјелатности производње природног гаса, управљања транспортним системом за природни гас, транспорта природног гаса, дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, складиштења и управљања системом за складиштење природног гаса, снабдијевања тарифних купаца природног гаса и трговине и снабдијевања природним гасом,
 • до пет година за обављање дјелатности производње деривата нафте, транспорта нафте нафтоводима, транспорта деривата нафте продуктоводима и складиштења нафте и деривата нафте.

Дозвола за изградњу електроенергетског објекта престаје да важи уколико грађење или радови нису започети у року одређеном у дозволи, а тај рок не може бити краћи од шест мјесеци нити дужи од двије године.

Дозвола за обављање електроенергетске дјелатности која се први пут издаје од стране РЕРС-а издаје се на период важења до двије године.