Skip to Content

Активности у току

Верзија прилагођена за штампање
Требиње, 7. јун 2019.
 
САОПШТЕЊЕ
 
Регулаторна комисија за енергетику на 114. (стотинучетрнаестој) редовној сједници, одржаној 6. јуна 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 
Д Н Е В Н И    Р Е Д
 
1. Након разматрања, усвојен је Записник са 113. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 23. маја 2019. године, у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесене је Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији.
3. Након разматарања захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској, подносиоца Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију гаса ''САРАЈЕВО-ГАС'' Источно Сарајево, донесено је рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево.
4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Kрушево Брдо'', подносиоца привредно друштво ''ПУРЕ ЕНЕРГY“ д.о.о. Kотор Варош, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Kрушево Брдо" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Грабовица'', подносиоца привредно друштво ''ГРЕЕН ЕНЕРГY-Р'' д.о.о. Братунац,  донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Грабовица" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
6. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Млечва'', подносиоца привредно друштво ''ГРЕЕН ЕНЕРГY-Р'' д.о.о. Братунац,  донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Млечва" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
7. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање ђелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "ИЛОМСKА" на ријеци Иломској, подносиоца привредно друштво "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић,  утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.

8. Након разматрања новог приједлога, донесена је Одлука о усвајању Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.


Требиње, 24. маја 2019.

 
САОПШТЕЊЕ
 
Регулаторна комисија за енергетику на 113. (стотинутринаестој) редовној сједници, одржаној 23. маја 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 
Д Н Е В Н И    Р Е Д
 
1. Након разматрања, усвајен је Записник са 112. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 14. маја 2019. године, у Требињу.
2. Након разматрања, утврђен је Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом и донесен је Закључак о одржавању опште расправе.
3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање ђелатности трговине и снабдијевања природним гасом, подносиоца ''АЛУМИНА'' д.о.о. Зворник, донесен је Закључак којим се одбацује захтјев издавање дозволе за обављање ђелатности трговине и снабдијевања природним гасом, као неуредан.
4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малу хидроелектрану ''Подивич'', привредног друштва ''Бук'' д.о.о. Источно Сарајево, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „Подивич“
5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Kрушево Брдо'', подносиоца ''ПУРЕ ЕНЕРГY'' д.о.о. Kотор Варош, донесен је Закључак да се одложи одлучивање за једну од наредних сједница.
6. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Видовић Драга из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесен је Закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Такође је утврђен нацрт рјешења којим се одбија захтјев Видовић Драга, којим се оспорава рачун за  неовлашћено утрошену електричну енергију, као неоснован.
7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Бјеловук Сима из Горњих Подградаца, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесен је Закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Такође је утврђен нацрт рјешења којим се одбија  захтјев за рјешавање спора Бјеловук Сима из Јабланице – Горњи Подградци, којим се оспорава рачун за  неовлашћено утрошену електричну енергију, као неоснован.

8. Након разматрања жалбе на услове уговора о прикључењу Мале хидроелектране ''СТУДЕНА'', подносиоца  привредно друштво ''Елинг мале хидроелектране'' д.о.о. Теслић, донесено је рјешење којим се усваја жалба привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић на услове понуђеног уговора о прикључењу Мале хидроелектране "Студена" на електродистрибутивну мрежу.


 

Требиње, 14. маја 2019.
 
САОПШТЕЊЕ
 
Регулаторна комисија за енергетику на 112. (стотинудванаестој) редовној сједници, одржаној 14. маја 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 
Д Н Е В Н И    Р Е Д
 
1. Након разматрања, усвајен је Записник са 111. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. априла 2019. године, у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.
3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Подивич“, подносиоца „Бук“ д.о.о. Источно Сарајево, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Подивич" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану „Торич 2“, подносиоца „ППА“ д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Торич 2" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
5. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у когенеративном производном постројењу на биомасу "ФАГУС", подносиоца "ФАГУС" д.о.о. Kотор Варош, донесено је рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном когенеративном постројењу на биомасу „Фагус“.
6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Пилиповић Душка из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Пилиповић Душка из Бање Луке којим оспорава рачун за неовлаштено утрошену електричну, као неоснован.

 

Требиње, 23. априла 2019.
 

САОПШТЕЊЕ
 
Регулаторна комисија за енергетику на 111. (стотинуједанаестој) редовној сједници, одржаној 22. априла 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д
 
1. Након разматрања, усвајен је Записник са 110. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 15. априла 2019. године, у Требињу.
2. Након разматрања, донесен је Правилник о снабдијевању посљедњег избора природним гасом.
3. Након разматрања приједлога, донесена је Одлук о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији.
4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана "Студена 2", подносиоца Друштва са ограниченом одговорношћу ''ГМ ЕНЕРГИЈА'' Теслић,  донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Студена 2" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.

5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана "Врбас 2", подносиоца привредно друштво "ХYДРО ВРБАС" д.о.о. Зворник, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Врбас 2“.


Требиње, 16. априла 2019.

 

САОПШТЕЊЕ
 
Регулаторна комисија за енергетику на 110. (стотинудесетој) редовној сједници, одржаној 15. априла 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 
 
Д Н Е В Н И    Р Е Д
 
1. Након разматрања, усвојен је Записник са 109. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 05. априла 2019. године, у Требињу.
2. Након разматрања, донесен је Правилник о промјени снабђевача природним гасом.
3. Након разматрања, утврђен је Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.
4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Подивич", привредног друштва ''БУK'' д.о.о. Источно Сарајево, донесен је закључак да се затраже додатне информације и документација од подносиоца захтјева.
5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Kрушево брдо'', привредног друштва ''ПУРЕ ЕНЕРГY'' д.о.о. Kотор Варош, донесен је закључак да се затраже додатне информације од надлежног министарства.
6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана "НиколаТесла 1", подносиоца привредно друштво "ЕТМаx" а.д. Бања Лука, донесен је закључак којим се одбацује захтјев подносиоца "ЕТМаx" а.д. Бања Лука за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана "Никола Тесла 1", због некомплетности.
7. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана "Никола Тесла 2", подносиоца привредно друштво "ЕТМаx" а.д. Бања Лука, донесен је закључак којим се одбацује захтјев подносиоца "ЕТМаx" а.д. Бања Лука за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана "Никола Тесла 2", због некомплетности.
8. Након разматрања планиране годишње производње електричне енергије произведене у систему подстицаја, донесена су рјешења којима је утврђена планирана нето годишња производња у производним постројењима како слиједи: 
8.1. Малој хидроелектрани "Жежеља", привредног друштва "Мега Електрик" а.д. Лакташи, 
8.2. Малој соларној електрани "Џунгла", привредног друштва “Џунгла“ друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство, трговину, спорт, рекреацију, информисање и маркетинг из Добоја;
8.3. Малој соларној електрани "Фратело 2", привредног друштва "Фрателло траде" Предузеће за производњу, промет и услуге а.д. Бања Лука;
8.4. Соларној електрани "Мартић", Самостални привредник "Соларна енергија Мартић", власник Гордана Мартић, Дервента;
8.5. Соларној електрани "Неутрон 1", привредног друштва "МПМ Енергy" д.о.о. за производњу и трговину електричном енергијом "еxпорт - импорт" Трн, Лакташи;
8.6. Малој соларној електрани "Новаковићи", привредног друштва "Бесједа" д.о.о. Бања Лука;
8.7. Малој соларној електрани "Солар 1", привредног друштва "Солар 1" друштво са ограниченом одговорношћу Билећа;
8.8. Малој соларној електрани "Тесла 1", привредног друштва "Тесла" д.о.о. Модрича;
8.9. Малој соларној електрани "Верано", привредног друштва "ВЕРАНО МОТОРС" д.о.о. Бања Лука;
8.10. Малој соларној електрани "Wолл", привредног друштва ЕТМаx д.о.о. Бања Лука;
8.11. Фотонапонској соларној електрани 37 кWп, привредног друштва Предузеће за унутрашњу и спољну трговину "059" д.о.о. Билећа;
8.12. Малој соларној електрани "Мадра 1", привредног друштва "Мадра" д.о.о. Челинац;
8.13. Малој соларној електрани "Мадра 2", привредног друштва "Мадра" д.о.о. Челинац и
8.14. Соларној фотонапонској електрани "Подграб 1", Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге "М ФАРМ" д.о.о. Пале.
 
9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Пилиповић Душка из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, утврђен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и донесен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Пилиповић Душка из Бање Луке којим оспорава Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију, као неоснован.
 

Требиње, 5. априла 2019.

 

САОПШТЕЊЕ
 
Регулаторна комисија за енергетику на 109. (стотинудеветој) редовној сједници, одржаној 5. априла 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 
 
Д Н Е В Н И    Р Е Д
 
1. Након разматрања, усвајен је Записник са 108. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 29. марта 2019. године, у Требињу.
2. Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о снабдијевању посљедњег избора природним гасом и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање ђелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Говза БГ-1''', подносиоца привредно друштво ''ЕЛЕKТРОС'' д.о.о. Бања Лука.
4. Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене у Друштву са ограниченом одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕKТРАНЕ" Теслић и приједлога рјешења, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Фотонапонска соларна електрана "250 кWп Братунац’’, подносиоца привредно друштво "ГРЕЕН ЕНЕРГY-Р" д.о.о. Братунац, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Фотонапонској соларној електрани 250кWп Братунац.
6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Билећа 1'', привредног друштва ''ЕТМах'' д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани „Билећа 1“.
7. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Билећа 2'', привредног друштва ''ЕТМах'' д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани „Билећа 2“.
8. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Билећа 3'', подносиоца Услуге ''ГЕОНОВА'' Горан Малетић, с.п. Бањалука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани „Билећа 3“.
9. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Билећа 4'', подносиоца Услуге ''ГЕОНОВА'' Горан Малетић, с.п. Бањалука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани „Билећа 4“.
10. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Билећанка 1'', подносиоца Милана Дунђера из Билеће, донесено је рјешење о о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани „Билећанка 1“.

11. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Билећанка 2'', подносиоца Милана Дунђера из Билеће, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани „Билећанка 2“.


Требиње, 29. марта 2019.

 
САОПШТЕЊЕ
 
Регулаторна комисија за енергетику на 108. (стотинуосмој) редовној сједници, одржаној 29. марта 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 
 
Д Н Е В Н И    Р Е Д
 
1. Након разматрања, усвајен је Записник са 107. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. марта 2019. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2019. годину.
3. Након разматрања, утврђен је нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом, привредног друштва ''АЛУМИНА'' д.о.о. Зворник, донесен је закључак да се од подносиоца захтјева још једном затражи достављање документације која недостаје.
5. У оквиру ове тачке дневног реда, након разматрања захтјева за одобрење прелиминарних права, донесени су закључци о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производним постројењима како слиједи:
- Мала соларна електрана "Билећа'', подносиоца "Солар 1" д.о.о. Билећа,
- Мала соларна електрана "Татић-солар", подносиоца "Татић Траде" д.о.о. Србац,
- Мала соларна електрана Мала соларна електрана "МС-Солар 1", подносиоца "Метеринг Солутионс" д.о.о. Бања Лука,
- Мала соларна електрана Мала соларна електрана "МС-Солар 2", подносиоца "Метеринг Солутионс" д.о.о. Бања Лука,
- Мала соларна електрана Мала соларна електрана "Бесједа 1", подносиоца "Бесједа" д.о.о. Бања Лука,
- Мала соларна електрана Мала соларна електрана "Бесједа 2", подносиоца "Бесједа" д.о.о. Бања Лука,
- Мала соларна електрана Мала соларна електрана "Сунце 1", подносиоца "Баре-цом" д.о.о. Бања Лука,
- Мала соларна електрана Мала соларна електрана "Сунце 2", подносиоца "Баре-цом" д.о.о. Бања Лука,
- Мала соларна електрана Мала соларна електрана "Имако", подносиоца "Имако" а.д. Бања Лука ,
због некомплетности.
 Требиње, 22. марта 2019.
 
 
САОПШТЕЊЕ
 
Регулаторна комисија за енергетику на 107. (стоседмој) редовној сједници, одржаној 19. марта 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 
 
Д Н Е В Н И    Р Е Д
 
1. Након разматрања, усвојен је Записник са 106. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 19. марта 2019. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесен је Правилник о изградњи директних гасовода.
3. Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о промјени снабдјевача природним гасом и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
4. Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене у МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
5. Након разматрања захтјева, утврђен је нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Говза БГ-1''', подносиоца привредно друштво ''ЕЛЕКТРОС'' д.о.о. Бања Лука и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
6. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''СТОПАНИ 2'', подносиоца привредно друштво ''Енергија воде'' д.о.о. Бања Лука.
7. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларнa електранa ''Будисавље'', подносиоца привредно друштво ''ЕТМах'' д.о.о. Бања Лука.
8. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa ''Тромеђа 1'', подносиоца привредно друштво ''Тромеђа СББ'' д.о.о. Челинац.
9. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa ''Тромеђа 2'', подносиоца привредно друштво  ''Тромеђа СББ'' д.о.о. Челинац.
10. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa ''ЕТМах 3'', подносиоца привредно друштво ''ЕТМах'' д.о.о. Бања Лука.
11. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa ''ЕТМах 4'', подносиоца привредно друштво ''ЕТМах'' д.о.о. Бања Лука.
12. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa ''Торич 3'', подносиоца привредно друштво "Табаковић" д.о.о. Билећа.
13. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa ''Солар 4'', подносиоца привредно друштво "Солар 1" д.о.о. Билећа.

14. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење у поступку рјешавања спора по захтјеву Живановић Драга из Доње Трнове, општина Угљевик, заступаног по пуномоћнику адвокатска канцеларија ''Стевановић'' из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина којим се одбија захтјев за рјешавање спора Живановић Драга којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње као неоснован. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, да се наплаћени новчани износ, по основу издатих рачуна за утрошену електричну енергију на мјерном мјесту бензинске пумпе "Петрић", крајњег купца ''Петрић'' д.о.о. Вршани, у периоду неовлашћене потрошње на мјерном мјесту подносиоца захтјева, урачуна приликом наплате у обрачун неовлашћене потрошње. 


 

Требиње, 21. марта 2019.
 
 
САОПШТЕЊЕ
 
Регулаторна комисија за енергетику на 106. (стошестој) редовној сједници, одржаној 20. марта 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 
 
Д Н Е В Н И    Р Е Д
 
1. Након разматрања, усвајен је Записник са 106. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 8. марта 2019. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесен је Правилник о цертификацији оператера транспортног система за природни гас.
3. Након разматрања приједлога, донесен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снадбђевача.
4. Након разматрања захтјева привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње за издавање дозволе за изградњу сљедећих производних објеката:
 захтјев за изадавање дозволе за изградњу Вјетроелектране   „Дубац“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Џинов до“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Цвјетов кук“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Рупари“ и
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Kучајница“,
донесен је закључак да ће се поменути захтјеви привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње, рјешавати једном поступку. 
 
Такође је донесен закључак да се одбацују поменути захтјеви привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње као непотпуни.
 
5. Након разматрања захтјева привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производним постројењима како слиједи:
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Дубац“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Џинов до“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Цвјетов кук“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Рупари“ и
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Kучајница“.
донесен је закључак да ће се захтјеви привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње рјешавати у једном поступку.
Такође је донесен закључак да се одбијају поменути захтјеви привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о Невесиње као неосновани.
6. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''СТУДЕНА 2'', привредног друштва ''ГМ ЕНЕРГИЈА'' д.о.о. Теслић, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Студена 2" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије
7. Након разматрања приједлога закључка о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора по захтјеву Савић Предрага из Челопека, Град Зворник, кога заступа пуномоћник Драган Ј. Готовац, адвокат из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесен је закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора.
 
 


Требиње, 8. марта 2019.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 105. (стопетој) редовној сједници, одржаној 8. марта 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања, усвојен је Записник са 104. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 27. фебруара 2019. године у Требињу.
 2. Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о изградњи директног гасовода и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
 3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење којим се одбија  захтјев Дакић Драгоја из Градишке, којим оспорава рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.

Требиње, 28. фебруара 2019.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 104. (сточетвртој) редовној сједници, одржаној 27. фебруара 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања, усвојен је Записник са 103. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 20. фебруара 2019. године у Требињу.
 2. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Малa соларнa електранa ''ТОРИЧ 1'', подносиоца ''СОЛАР ТОРИЧ'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларнa електранa "Торич 1"
 3. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''Поткозарје'' а.д. Градишка, против Мјешовитог холдинга "ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Привредног друштва ПОТКОЗАРЈЕ А.Д. Градишка из Градишке, у вези са корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије због погрешне примјене обрачунске константе као неоснован.

 


Требиње, 20. фебруара 2019.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 103. (стотрећој) редовној сједници, одржаној 20. фебруара 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1.      Након разматрања, усвојен је Записника са 102. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 7. фебруара 2019. године у Требињу.

2.      Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о цертификацији оператера транспортног система за природни гас и донесен је закључак о одржавању опште расправе.

3.      Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача и донесен је закључак о одржавању опште расправе.

4.      Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''ТОРИЧ 1'', привредног друштва ''СОЛАР ТОРИЧ'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Торич 1" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.

5.      Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Бочац 2'', подносиоца Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектранa „Бочац 2“.

6.      Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере у привредном друшту ''РАФИНЕРИЈА НАФТЕ'' а.д. Брод, донесено је рјешење о преузимању мјера након обављене надзорне провјере.

Након разматрања захтјева за рјешавање спора Дакић Драгоје из Градишке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Дакић Драгоја из Градишке којим оспорава рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.


Требиње, 12. фебруара 2019.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 102. (стодругој) редовној сједници, одржаној 7. фебруара 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Након разматрања, усвојен је Записник са 101. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. јануара 2019. године у Требињу.
 2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење  којим се утврђује да дозволе за oбављање дјелатности у сектору природног гаса важе до 23.03.2020. године, а које су издате рјешењима Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Бочац 2'', привредног друштва Мјешовити холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектранa "Бочац 2" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
 4. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Цер'', подносиоца Мићић Драгомира из Зворника, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани "Цер".
 5. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала хидроелектрана ''Медош'', подносиоца привредно друштво „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Медош“.
 6. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала хидроелектрана ''Главица'', подносиоца привредно друштво „БББ“ д.о.о. Шипово, донесено је рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Главица“.
 7. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала соларна електрана ''Еко енергетика 1'', подносиоца привредно друштво „ВиЗ-Заштита“ д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 1“.
 8. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала соларна електрана ''Еко енергетика 2'', подносиоца привредно друштво „ВиЗ-Заштита“ д.о.о. Бања Лука, о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 2“.
 9. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала соларна електрана ''Еко енергетика 3'', подносиоца привредно друштво „ВиЗ-Заштита“ д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 3“.
 10. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала соларна електрана ''Еко енергетика 4'', подносиоца привредно друштво „ВиЗ-Заштита“ д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 4“.
 11. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постројење Мала соларна електрана ''Еко енергетика 5'', подносиоца привредно друштво „ВиЗ-Заштита“ д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 5“.
 12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''Поткозарје'' а.д. Градишка, против Мјешовитог холдинга "ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Привредног друштва ПОТКОЗАРЈЕ А.Д. Градишка из Градишке у вези са корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије због погрешне примјене обрачунске константе на мјерном мјесту као неоснован.

 

 


Требиње, 22. јануара 2019.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 101. (стотинупрвој) редовној сједници, одржаној 22. јануара 2019. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања, усвојени:
 • Записник са 99. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 26. децембра 2018. године, у Требињу и
 • Записник са 100. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 27. децембра 2018. године, у Требињу.
 1. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за 2019. годину.
 2. Након разматрања нацрта, донесена су рјешења о измјенама дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса и дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса.
 3. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ТЕСЛА 4'', привредног друштва ''ТЕСЛА''  д.о.о. Модрича, донесен је закључак којим се одбацује као неуредан захтјев привредног друштва ''ТЕСЛА'' д.о.о. Модрича, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана ''Тесла 4''.
 4. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''СУНЦЕ 1'', привредног друштва ''BUILDING''  д.о.о. Требиње,  донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Сунце 1“
 5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''КЛОБУЧАРИЦА'', привредног друштва "СТРАЈКО – ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Требиње, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани "Клобучарица"
 6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''МИЉАЦКА'', привредног друштва ''GREEN ENERGY'' д.о.о. Пале, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани "Миљацка".
 7. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''KРУПАЦ'', привредног друштва ''САС'' д.о.о. Прибој, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани "Крупац".
 8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Бабић Радмиле из Бање Луке против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да због утврђене неисправности бројила, произвођача ''ЧАЈАВЕЦ'', изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије методом процјенe, према потрошњи електричне енергије у периоду када је мјерење било исправно.
 9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђукић Мићa из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Драгану Гаврићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Ђукић Мића којим се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије као неоснован. Налаже се МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, да сноси трошкове измјештања овог мјерног мјеста на стуб дистрибутивне мреже, те да  одобри Ђукић Мића за износ ових трошкова.
 10. Након разматрања захтјева за омогућавањем располагања основним средствима привредног друштва ''ЉБИЉЕ'' д.о.о. Љубиње, а која се користе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије од стране Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, донесено је рјешење којим се налаже привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, да искључи са електродистрибутивне мреже трафостаницу ТС 10/04 kV зв. "Гумара" у Љубињу и да истовремено са другог дијела електродистрибутивне мреже обезбиједи напајање електричном енергијом крајњим купцима који су се напајали са ове трафостнице и то у року од 60 дана од дана пријема овога рјешења, те да у овом року обавијести Регулаторну комисију о извршењу овога рјешења.
 11. Након разматрањем захтјева мјештана села Изгори, Мјесна заједница Врба, општина Гацко, за предузимање активности на развоју дистрибутивне мреже и омогућавања приступа дистрибутивној мрежи, на дистрибутивном подручју Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, донесено је рјешење којим се налже привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, да обезбиједи услове за прикључење стандардним прикључким на дистрибутивну мрежу објеката заинтересованим лицима из мјеста Изгори, МЗ Врба, општина Гацко, у року од шест мјесеци од дана пријема овога рјешења, те да у овом року обавијести Регулаторну комисију, о извршењу овога рјешења.

 


Требиње, 28. децембра 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 100. (стотој) редовној сједници, одржаној 28. децембра 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи: 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Mалој хидроелектрани ''Бочац 2'', подносиоца Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град.
 2. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај  производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерaцији у производном постројењу Хидроелектрана ''Богатићи – Нова'', подносиоца Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП ''Електродистрибиција'' а.д. Пале. донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Хидроелектана "Богатићи Нова"
 3. Донесен је Закључак којим се обуставља поступак по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Сунце 2“, привредног друштва „Building“ д.о.о. Требиње, због одустанка странке од захтјева.
 4. Након разматрањa приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''ВИЗИОН'' д.о.о. Рогатица, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале, донесено је рјешење којим се усваја захтјев привредног друштва ''ВИЗИОН'' д.о.о. Рогатица којим оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију те се овај рачун, као неоснован, ставља ван снаге.

 


Требиње, 28. децембра 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 99. (деведесетдеветој) редовној сједници, одржаној 27. децембра 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања, усвајен је Записник са 99. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. децембра 2018. године, у Требињу.
 2. Након разматрања приједлога, донесена је одлука о усвајању Правилника о издавању дозвола.
 3. Након разматрања приједлога, донесена је одлука о усвајању Правилника о измјенама и допунама Правилника о  јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.
 4. Након разматрања приједлога, донесена је одлука о усвајању Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.
 5. Након разматрања приједлога, донесена је одлука о усвајању Методологије за обрачун регулаторне накнаде.
 6. Након разматрања захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдиjeвање природним гасом у Републици Српској, подносиоца привредно друштво ''ЗВОРНИК СТАН'' а.д. Зворник, донесено је рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом привредног друштва А.Д. "Зворник-стан"Зворник.
 7. Након разматрања приједлога, донесен је закључак о покретању поступка измјене дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса и дозволe за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса.

Требиње, 14. децембра 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 98. (деведесетосмој) редовној сједници, одржаној 14. децембра 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи: 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања, усвојен је Записник са 97. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 7. децембра 2018. године, у Требињу.
 2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о измјенама дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом.
 3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Хидроелектрани „Богатићи - Нова“, подносиоца Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибиција“ а.д. Пале.
 4. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о издавању сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Хидроелектрану „Богатићи - Нова“, подносиоца Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибиција“ а.д. Пале.
 5. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Хидроелектрани „Бочац 2“, подносиоца Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Врбасу“а.д. Мркоњић Град, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
 6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерецији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ЕТМах 2'', подносиоца ''ЕТМах'' д.о.о. Бањалука, донесен је закључак којим се одбацује захтјев привредног друштва „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „ЕТМаx 2“, због некомплетности.
 7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Бабић Радмиле из Бање Луке против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да због утврђене неисправности бројила, изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије методом процјенe, према потрошњи електричне енергије у периоду када је мјерење било исправно.

Требиње, 10. децембра 2018.

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 97. (деведесетседмој) редовној сједници, одржаној 7. децембра 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања, усвојен је Записник са 96. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. новембра 2018. године, у Требињу.
 2. Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
 3. Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о измјенама и допунама Првилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
 4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''BLC 2'', подносиоца Висока школа „Banja Luka College“ Бања Лука, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала соларна електрана „BLC 2“,
 5. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Демићка'', подносиоца привредно друштво „ДСМ Електрус“ д.о.о. Котор Варош, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Демићка“.
 6. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Голубача'', подносиоца привредно друштво ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Голубача“.
 7. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Ситонија'', подносиоца привредно друштво ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка,, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Ситонија“.
 8. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Љубиње ЗЈ 142 kWp'', подносиоца Јанковић Зорана из Бања Луке, донесено је рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Љубиње ЗЈ 142kWp“.
 9. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Будисавље'', подносиоца привредно друштво "EtMax" д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Будисавље“
 10. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Електро Добој - Теслић'', подносиоца МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Електро Добој - Теслић“.

 


Требиње,28. новембра 2018.

 

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 96. (деведесетшестој) редовној сједници, одржаној 28. новембра 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1. Након разматрања, усвајен је Записник са 95. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 8. новембра 2018. године, у Требињу.

2. Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о издавању дозвола и донесен је закључак о одржавању опште расрпаве.

3. Након разматрања, утврђен је нацрт рјешења о измјенама дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом.

4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Богатићи Нова'', подносиоца МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње, ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.

5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Делта'', подносиоца СЗР ''Делта'' с.п. Боро Ћорић Дервента, донесено је рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Делта“.

6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Дренова'', подносиоца ''Ћорић Денарт'' д.о.о. Прњавор, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Дренова“.

7. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Павићевић 1'', подносиоца Драгослава Павићевића из Требиња,  донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Павићевић 1“.

8. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Павићевић 2'', подносиоца Драгослава Павићевића из Требиња, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Павићевић 2“.

9. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Тркља 1'', подносиоца Божa Тркљe из Билеће, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Тркља 1“.

10. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Тркља 2'', подносиоца Миркa Тркљe из Билеће, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Тркља 2“.

11. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Еко енергетика 1'', подносиоца ''ВИЗ- ЗАШТИТА'' д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 1“.

12. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Еко енергетика 2'', подносиоца ''ВИЗ- ЗАШТИТА'' д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 2“.

13. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Еко енергетика 3'', подносиоца ''ВИЗ- ЗАШТИТА'' д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 3“.

14. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Еко енергетика 4'', подносиоца ''ВИЗ- ЗАШТИТА'' д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 4“.

15. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Еко енергетика 5'', подносиоца ''ВИЗ- ЗАШТИТА'' д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Соларна електрана „Еко енергетика 5“

16. Након разматарања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Марије Михал из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Михал Марије из Бањe Луке којим се оспорава рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од као неоснован.

17. Након разматрања захтјева за рјешавање спора по захтјеву Драга Живановића из Доње Трнове, општина Угљевик, заступаног по пуномоћнику адвокатска канцеларија ''Стевановић'' из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, донесен је закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења.


Требиње,12. новембра 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 95. (деведесетпетој) редовној сједници, одржаној 9. новембра 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвојен је Записника са 94. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 17. октобра 2018. године, у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесена је Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.
3. Након разматрања приједлога, донесен је закључак о покретању поступака измјене дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом. 
4. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење за продужење трајања прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постојење Мала хидроелектрана ''Подивич'', подносиоца привредно друштво ''БУК'' д.о.о. Источно Сарајево.
5. Након разматарања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''АLFA MIX'' д.о.о. Лончари, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је рјешење којим се усваја захтјев привредног друштва ''Alfa Mix" д.о.о. Лончари, којим се оспорава корекцијa обрачуна испоручене електричне енергије на датом мјерном мјесту те се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина да сачини корекцију обрачуна испоручене електричне енергије.
6. Након разматарања захтјева за рјешавање спора Михал Марије из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Такође је утврђен нацрт рјешења којим се одбија захтјев Михал Марије, којим се оспорава рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.
7. Након разматарања захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''ВИЗИОН'' д.о.о. Рогатица, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Такође је утврђен нацрт рјешења којим се усваја захтјев привредног друштва ''ВИЗИОН'' д.о.о. Рогатица, којим оспорава рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију, те се овај рачун, као неоснован, ставља ван снаге.


Требиње, 18.октобар 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 94. (деведесетчетвртој) редовној сједници, одржаној 17. октобра 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвајен је Записник са 93. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 27. септембра 2018. године, у Требињу.
2. Након разматрања Нацрта Одлуке o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, утврђен је Нацрт и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
3. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђурић Стева из Модриче, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Ђурић Стева, којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричнe енергијe, као неоснован. Такође се одбацује захтјев подносиоца за накнаду материјалне штете.
4. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''АLFA MIX'' д.о.о. Лончари, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Такође је утврђен нацрт рјешења којим се усваја захтјев привредног друштва ''Alfa Mix" д.о.о. Лончари, којим се оспорава корекцијa обрачуна испоручене електричне енергије на мјерном мјесту које се налази на адреси Лончари бб, Општина Доњи Жабар, те се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина да сачини корекцију обрачуна испоручене електричне енергије за назначене временске периоде.


Требиње, 1.октобар 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 93. (деведесеттрећој) редовној сједници, одржаној 27. септембра 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 92. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 13. септембра 2018. године, у Требињу.
2. Након разматрања приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''До'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу ''СТРАЈКО'' Берковићи, донесено је о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "До".
3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''БЛЦ 2'', подносиоца ''BANJA LUKA COLLEGE'' Бања Лука,донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "BLC 2" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Новаковић 2'', подносиоца Ненада Новаковића из Бање Луке, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за издавање сертификата за производно постројење, које користи обновљиви извор енергије, Малa соларна електранa "Новаковић 2", подносиоца Ненада Новаковића из Бањe Луке, као неоснован.
5. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Грабовичка ријека'', подносиоца Друштво за производњу електричне енегрије ''Е-промет'' д.o.o. Котор Варош, донесено је рјешење којим се утврђује да планирана нето годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала хидроелектрана „Грабовичка ријека“, инсталисане снаге 785 kW, износи: "1.840.800" kWh. 
6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ЕФТ Солар'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије и производњу, прераду, транспорт и трговину угљем ''ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари'' Станари, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана ЕФТ Солар.
7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Митра Пантићa из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина,, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Пантић Митра из Бијељине од 23.04.2018. године којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије као неоснован.
8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Предрага Савићa из Челопека, Град Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Савић Предрага из Челопека од, којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, као неоснован.
9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Мирка Стипићa из Братунца, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина., донесено је рјешење којим се одбија захтјев Стипић Мирка којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије као неоснован.
10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Рабије Буљубашић из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је рјешење ОДБИЈА СЕ захтјев Буљубашић Рабије из Зворника од 28.05.2018. године, којим се оспорава Обрачун-фактура неовлашћене потрошње, као неоснован.
11. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Друштвa за производњу, трговину и услуге "Електро-Јована" д.о.о. Милићи, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је рјешење којим се усваја захтјев привредног друштва Мала хидроелектрна ''Електро-Јована'' д.о.о. Милићи, у вези са оспоравањем обрачуна прекомјерно преузете реактивне енергије.Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, да подносиоцу захтјева изврши корекцију обрачуна прекомјерно преузете реактивне електричне енергије, у периоду када електрана није производила и испоручивала електричну енергију у мрежу.
12. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Војислава Николићa из Власенице, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Николић Војислава из Власенице у вези са правом на напајање електричном енергијом објекта на мјерном мјесту, као неоснован.
13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Стева Ђурићa из Модриче, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, утврђен је нацрт рјешења којим се утвђује нацрт којим се одбија захтјев Ђурић Стева из Модриче од 19.05.2018. године, којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричнe енергијe од 10.10.2017. године у износу од 1.246,60 КМ за мјерно мјесто број 26002072, које се налази у објекту у улици Гајеви бб, Општина Шамац, као неоснован. Такође се одбацује захтјев подносиоца за накнаду материјалне штете.

 


Требиње, 20. септембар 2018.

САОПШТЕЊЕ


Регулаторна комисија за енергетику на 92. (деведесетдругој) редовној сједници, одржаној 13. септембра 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 91. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 29. августа 2018. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енрегије у Термоелектрани ''Станари'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије и производњу, прераду, транспорт и трговину угљем ''ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари'' Станари.
3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''Главица'', на ријеци Пливи, подносиоца привредно друштво ''БББ'' д.о.о. Шипово. 
4. Након разматрања захтјева, утврђен је нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''До'', подносиоца привредно друштво ''СТРАЈКО'' д.о.о. Берковићи и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
5. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана "Главица", на ријеци Пливи, привредно друштво "БББ" д.о.о Шипово.
6. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана "Медош", на ријеци Дрињачи, подносиоца захтјева привредно друштво "Medoš One" д.о.о Бања Лука.
7. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''ТОРИЧ 2'', привредног друштва ''СОЛАР ТОРИЧ'' д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење о о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 2“
8. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''МЕ-Солар'', привредног друштва ''Монтинг-Енергетика'' д.о.о. Требиње, донесено је рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани „МЕ-солар“
9. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ДЕЛТА'', СЗР ''ДЕЛТА'' Боро Ћорић с.п. Дервента, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Делта“.


Требиње, 29. август 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 91. (деведесетпрвој) редовној сједници, одржаној 29. августа 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвајен је Записник са 90. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 23. августа 2018. године у Требињу.
2. Након разматрања Извјештаја о спроведеном надзору у Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће, Акционарско друштво Требиње, као вршиоцу функције Оператора система подстицаја, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављеног надзора.
3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енрегије у Термоелектрани ''Станари'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије и производњу, прераду, транспорт и трговину угљем ''ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари'' Станари, утврђен је нацрт рјешења и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
4. Након разматрања жалбе Илић Славољуба из Требиња у вези са издавањем електроенергетске сагласности и закључењем уговора о прикључењу, донесено је рјешење којим се одбија жалба Славољуба Илића из Требиња на услове понуђеног уговора о прикључењу објекта на електродистрибутивну мрежу као неоснована.
5. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Буљубашић Рабије из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Буљубашић Рабије, којим оспорава Обрачун-фактуру неовлашћене потрошње, као неоснован.
6. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Николић Војислава из Власенице, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Николић Војислава у вези са правом на напајање електричном енергијом, као неоснован.


Требиње, 2. август 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 89. (осамдесетдеветој) редовној сједници, одржаној 2. августа 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања, усвајен је Записник са 88. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 12. јула 2018. године у Требињу.
 2. Након разматања приједлога, донесено је о издавању дозволе за изградњу Мале хидроелектране, на ријеци Дрињачи, подносиоца привредно друштво ''MEDOŠ ONE'' д.о.о. Бања Лука.
 3. Након разматрања приједлога  рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ерић Мила из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, донесено је рјешење којим се усвајазахтјев Ерић Мила којим оспорава рачун за неовлаштену потрошњу електричне енергије те се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина да овај рачун стави ван снаге. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина да сачини корекцују обрачуна електричне енегрије примјеном методе прорачуна.
 4. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Црномарковић Милорада из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Диљевић Бошку, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње, ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Црномарковић Милорада којим оспорава рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију као неоснован.
 5. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Гашић Милкице из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Гашић Милкице којим се оспорава рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију на мјерном мјесту које се налази у пословном простору у улици Петра Прерадовића број 27 у Бањој Луци, као неоснован.
 6. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Јевтић Александра из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Јевтић Александра у вези са оспоравањем обуставе испоруке електричне енергије.

 


Требиње, 16. јул 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 88. (осамдесетосмој) редовној сједници, одржаној 12. јула 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 87. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 05.07.2018. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о одобрењу цијена за коришћење дионице транспортног система природног гаса за дионицу Шепак – Каракај. 
3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану ''Инцел 2'', подносиоца ''ППА'' д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Инцел 2" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије
4. Након разматрања приједлога рјешења након судског одлучивања, по захтјеву Горана Tрубарцa из Приједора, вл. СТР "Гоги" Приједор, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Tрубарац Горана којим се оспорава основ за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, као неоснован. Налаже се Мјешовитом холдингу "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Приједор, да сачини нови обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту подносиоцу захтјева за период од када је извршена контрола мјерног мјеста па до дана када је установљена неовлашћена потрошња електричне енергије, на начин да обачунску снагу утврди множењем мање вриједности номиналне струје главног осигурача или уређаја за ограничење снаге или дозвољеног струјног оптерећења прикључног вода, са номиналним напоном. Такође се обавезује Tрубарац Горан да Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске, накнади трошкове рјешавања ове управне ствари, у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.


Требиње, 5. јул 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 87. (осамдесетседмој) редовној сједници, одржаној 5. јула 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања, усвојен је Записник са 86. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28.06.2018. године у Требињу.
 2. Након разматрања захтјева Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Каракај мјерне и регулационе станице, покренутог захјевом Акционарског друштва за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''Гас Промет'' Источно Сарајево –Пале, донесен је закључак којим се не прихвата захтјев Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак – Каракај.
 3. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''HIDRAULIKA FLEX 1'', подносиоца ''HIDRAULIKA FLEX'' д.о.о. Лакташи, донесено је рјешење којим се одбија захтјев привредног друштва „Hidraulika - Flex“ д.о.о. Лакташи за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала соларна елeктрана „Hidraulika-Flex 1“, као неоснован.
 4. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''HIDRAULIKA FLEX 2'', подносиоца ''HIDRAULIKA FLEX'' д.о.о. Лакташи, донесено је рјешење којим се одбија захтјев привредног друштва „Hidraulika - Flex“д.о.о. Лакташи за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала соларна елeктрана „Hidraulika-Flex 2“, као неоснован.
 5. Након разматрања приједлога рјешења у поступку по захтјеву за рјешавање спора Вујичић Луке из Бање Луке, против против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Вујичић Луке којим оспорава рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију те се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да овој рачун стави ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да за мјерно мјесто подносиоца изврши корекцију обрачуна испоручене електричне енергије и то методом процјене потрошње остварене у периоду након овог датума, када је мјерење електричне енергије било исправно.
 6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку по захтјеву за рјешавање спора привредног друштва ''TRIO TRADE'' д.о.о. Александровац, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев привредног друштва "Тrio Trade" д.о.о. Александровац којим се оспорава рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију као неоснован.
 7. Након разматрање захтјева за рјешавање спора Ерић Мила из Зворника, против против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, донесен је закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Ерић Мила, којим оспорава рачун за неовлаштену потрошњу електричне енергије те се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина да овај рачун стави ван снаге. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина да сачини корекцују обрачуна електричне енегрије примјеном методе прорачуна.

Требиње, 29. јун 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 86. (осамдесетшестој) редовној сједници, одржаној 28. јуна 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвојени су записници са:
a. 84. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 21.06.2018. године у Требињу и
b. 85. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22.06.2018. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога рјешења за одобрење цијена за коришћење транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, по захтјеву подносиоца "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево – Пале, донесен је закључак о одлагању доношења одлуке за наредну сједницу.
3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о одузимању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, по захтјеву привредног друштва ''ИНТЕХ'' д.о.о. Бања Лука. 
4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''Главица'', подносиоца Привредно друштво за производњу, пренос, дистрибуцију и продају електричне енергије ''БББ'' д.о.о. Шипово, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
5. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''Медош'', подносиоца привредног друштва ''MEDOŠ ОNЕ'' д.о.о. Бања Лука, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе. 
6. Након разматрања приједлога, донесен је закључак о одржавању формалне расправе у поступку по захтјеву Ђукић Мића из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.
7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Гашић Милкице из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, донесен је закључак о одржаваању опште расправе и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Гашић Милкице којим се оспорава рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију, као неоснован.

 


Требиње, 22. јун 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 85. (осамдесетпетој) редовној сједници, одржаној 22. јуна 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања приједлога одлуке о провођењу тарифног поступка и одржавању формалне расправе у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу транспортног система Каракај мјерне и регулационе станице, по захтјеву привредног друштва "ГАС ПРОМЕТ" а.д. Источно Сарајево – Пале, донесена је одлука о провођењу тарифног поступка и одржавању формалне расправе у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу транспортног система Каракај мјерне и регулационе станице.

2. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Испод Кушлата'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије "ЕТА-ЕNERGY" Зворник, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „Испод Кушлата“.

3. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Крушево брдо'', подносиоца ''PURE ENERGY'' д.о.о. Котор Варош, донесено је рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Крушево брдо“

4. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Црномарковић Милорада из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Бошку Диљевићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Црномарковић Милорада којим оспорава Рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију као неоснован.

5. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''BODAXCO IMPEX'' д.о.о. Бијељина, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора привредног друштва ''BODAXCO IMPEX'' д.о.о. Бијељина за корекцију обрачуна утрошене електричне енергије. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије.

6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Марјанац Милана из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Марјанац Милана, којим тражи напајање електричном енергијом његовог објекта у улици Карађорђева број 207 у Бањој Луци, као неоснован.


Требиње, 22. јун 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 84. (осамдесетчетвртој) редовној сједници, одржаној 21. јуна 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвајени су: 
 Записник са 82. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 07.06.2018. године и 
 Записник са 83. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 08.06.2018. године. 
2. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Испод Кушлата'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије "ЕТА-ЕNERGY" Зворник, донесено је рјешење о издавању којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.

3. Након разматрања захтјева за одузимање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, по захтјеву привредног друштва ''ИНТЕХ'' д.о.о. Бања Лука, утврђен је нацрт рјешења о одузимању дозволе за oбављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине

4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 1'', подносиоца ''TITANIUM POWER'' д.o.o. Козарска Дубица, донесено је рјешење којим се утврђује да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Соларна електрана ''Солар 1'', инсталисане снаге 49,92 kWp, износи: "62.700 kWh", умјесто: "55.000 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-564-5/13/Р-77-18, од 30. јануара 2014. године.

5. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Прњавор 1'', подносиоца ''АУТО ИН'' а.д. Прњавор, донесено је рјешење којим се утврђује да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала соларна електрана "Прњавор 1", инсталисане снаге 26,88 kWp, износи "27.300", умјесто: "29.793" kWh од чега:
a) "20.300 kWh", умјесто: "20.293 kWh", за премију за електричну енергију коју користи за властите потребе,
b) "7.000 kWh", умјесто: "9.500 kWh", за обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за вишак планиране производње,,к
како је утврђено Рјешењем број 01-457-8/13/Р-77-17 од 30. јануара 2014. године

6. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Фратело 1'', подносиоца ''FRATELLO TRADE'' а.д. Бања Лука, донесено је рјешење којим се утврђује да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала соларна електрана ''Фратело 1'', инсталисане снаге 42,75 kWp, износи: "43.500 kWh", умјесто: "55.000 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-447-13/13/Р-77-26, од 30. јануара 2014. године.
7. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна фотонапонска електрана ''Рафинерија уља Модрича'', подносиоца Акционарско друштво за производњу и промет деривата нафте ''Рафинерија уља Модрича'', донесено је рјешење којим се утврђује да планирана годишња производња електричне енергије, која се користи за властите потребе, за производно постројење Соларна фотонапонска електрана "Рафинерија уља Модрича", инсталисане снаге 110,25 kWp, износи: "127.900 kWh", умјесто: "116.200 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-634-7/13/Р-77-27, од 30. јануара 2014. године.
8. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''БЛЦ'', подносиоца Висока школа ''Banja Luka College'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се утврђује да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала соларна електрана "BLC", инсталисане снаге 20,16 kWp, износи: "21.500 kWh", умјесто: "26.000 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-140-10/14/Р-82-99, од 10. априла 2014. године.
9. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Гламочани'', подносиоца Висока школа ''Banja Luka College'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се утврђује да да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала соларна електрана "Гламочани", инсталисане снаге 9,6 kWp, износи: "8.400 kWh", умјесто: "12.000 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-158-8/14/Р-82-102, од 10. априла 2014. године.
10. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''БОРИК'', подносиоца ''Нестро Петрол'' а.д. Бања Лука. донесено је рјешење којим се утврђује да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала соларна електрана "Борик'', инсталисане снаге 12,25 kWp, износи: "14.000 kWh", умјесто: "18.000 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-196-10/14/Р-83-118, од 23. априла 2014. године.
11. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиканој когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 2'', подносиоца ''TITANIUM POWER'' д.o.o. Козарска Дубица, донесено је рјешење којим се утврђује да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Соларна електрана ''Солар 2'', инсталисане снаге 49,68 kWp, износи: "44.900 kWh", умјесто: "60.000 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-388-5/14/Р-90-248, од 10. септембра 2014. године.
12. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 3'', подносиоца ''TITANIUM POWER'' д.o.o. Козарска Дубица, донесено је рјешење којим се утврђује да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Соларна електрана ''Солар 3'', инсталисане снаге 49,5 kWp, износи: "46.600 kWh", умјесто: "60.000 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-389-3/14/Р-90-250, од 10. септембра 2014. године.
13. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Торич 1'', подносиоца ''Солар Торич'' д.o.o. Билећа, донесено је рјешење о прелиминарном праву на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 1“.
14. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Торич 2'', подносиоца ''Солар Торич'' д.o.o. Бањалука, донесено је рјешење о прелиминарном праву на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 2“.


 

Требиње, 8. јун 2018.
САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 83. (осамдесеттрећој) редовној сједници, одржаној 8. јуна 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д
 
1. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''Бочац 2'', по захтјеву Мјешовитог холдинга "Електропривреда РС" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће ''Хидроелектране на Врбасу'' акционарско друштво Мркоњић Град.
2. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''МЕДНА'', привредног друштва ''Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ'' д.о.о. Бања Лука.
3. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Живановић Драга из Доње Трнове, општина Угљевик, заступаног по пуномоћнику адвокатска канцеларија ''Стевановић'' из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Живановић којим тражи да се ослободи обавезе плаћања обрачуна неовлашћенo утрошене електричне енергије на његовом мјерном мјесту, као неоснован. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, да сачини нови обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. 
4. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Вујичић Луке из Бање Луке, против против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен ја нацрт рјешења којим се усваја захтјев Вујичић Луке којим оспорава рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију, те се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да овој рачун стави ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да за мјерно мјесто подносиоца изврши корекцију обрачуна испоручене електричне енергије. 
5. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''TRIO TRADE'' д.о.о. Александровац, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Такође је утврђен нацрт рјешења којим се одбија захтјев привредног друштва "Тrio Trade" д.о.о. Александровац којим се оспорава рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију, као неоснован.
 
 

Требиње, 7. јун 2018.

САОПШТЕЊЕ


Регулаторна комисија за енергетику на 82. (осамдесетдругој) редовној сједници, одржаној 7. јуна 2018. разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвајени су: 
 Записник са 80. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 01.06.2018. године и 
 Записник са 81. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 01.06.2018. године. 
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Mедна'', по захтјеву Друштва са ограниченом одговорношћу ''Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ'' Бања Лука. 
3. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о издавању сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Mедна'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу ''Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ'' Бања Лука.
4. Поновно разматрање захтјева, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектранa ''УСТИПРАЧА'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину ''ХИДРОИНВЕСТ'' Рогатица.
5. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ГЛАВИЦА'', привредног друштва ''БББ'' д.о.о. Шипово.
6. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''МЕДОШ'', привредног друштва ''MEDOS ONE'' д.о.о. Бања Лука.

 


Требиње, 1. јун 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 81. (осамдесетојпрвој) редовној сједници, одржаној 1. јуна 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''Мједеник'', подносиоца Мале хидроелектране ''МАРВЕЛ'' д.о.о. Калиновик, донесен је закључак којим се одбацује Захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Мједеник" на ријеци Неретви, привредног друштва Мале хидроелектране "Марвел" д.о.о. Калиновик, као непотпун
2. Након разматрања захтјева за одобрењe права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ДУБ'', привредног друштва ''Хидроинвест'' д.о.о. Рогатица, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „Дуб“
3. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Марјанац Милана из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Марјанац Милана из Бање Луке, којим тражи напајање електричном енергијом његовог објекта као неоснован.
4. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''BODAXCO IMPEX'' д.о.о. Бијељина, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев за рјешавање спора привредног друштва ''BODAXCO IMPEX'' д.о.о. Бијељина за корекцију обрачуна утрошене електричне енергије. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије.

 


Требиње, 1. јун 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 80. (осамдесетој) редовној сједници, одржаној 1. јуна 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвајен је Записник са 79. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 16. маја 2018. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесена је Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефиксаној когенерацији.
3. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Mала хидроелектрана ''ПОДИВИЧ'', привредног друштва ''БУК'' д.о.о. Источно Сарајево, донесено је рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мaла хидроелектрана „Подивич“.
4. Након разматрања приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ‘’ДУБ’’, по захтјеву Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину ''ХИДРОИНВЕСТ'' Рогатица, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Дуб"
5. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ‘’ДУБ’’, подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину ''ХИДРОИНВЕСТ'' Рогатица, донесено је о издавању Сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa "Дуб" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
6. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ‘’УСТИПРАЧА“, подносиоца Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину ''ХИДРОИНВЕСТ'' Рогатица, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa "Устипрача" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Бокарић Којa из Дервенте, против Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће ''ЕЛЕКТРО ДОБОЈ'' а.д. Добој, РЈ Дервента, донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора Бокарић Које из Дервенте којим оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију те се овај рачун ставља ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње Зависно предузеће ''ЕЛЕКТРО ДОБОЈ'' а.д. Добој, РЈ Дервента, да мјерно мјесто у року од 15 од дана пријема овога рјешења, те да о томе без одлагања обавијести Регулаторну комисију.


Требиње, 16. мај 2018.

САОПШТЕЊЕ


Регулаторна комисија за енергетику на 79. (седамдесетдеветој) редовној сједници, одржаној 16. маја 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвајен је Записника са 78. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 10. маја 2018. године у Требињу.
2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енрегије у Малој хидроелектрани ''ДУБ'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину ''ХИДРОИНВЕСТ'' Рогатица, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''Главица'', подносиоца Привредно друштво за производњу, пренос, дистрибуцију и продају електричне енергије ''БББ'' д.о.о. Шипово, донесен је закључак којим се одбацује захтјев за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Главица" на ријеци Пливи, као непотпун.
4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''БОЧАЦ 2'', подносиоца Мјешовити холдинг ''Електропривреда РС'' – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће ''Хидроелектране на Врбасу'' акционарско друштво Мркоњић Град, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
5. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''МЕДНА'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу ''Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ'' Бања Лука, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Кнежевић Ненада из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Кнежевић Ненада, којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, као неоснован.
7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Грмуша Пантелије из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Грмуша Пантелије, којим оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију, као неоснован.
8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора по захтјеву Живановић Драге из Доње Трнове, општина Угљевик, заступаног по пуномоћнику адвокатска канцеларија ''Стевановић'' из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора Живановић Драгe којим тражи да се ослободи обавезе плаћања обрачуна неовлашћенo утрошене електричне енергије на његовом мјерном мјесту као неоснован. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, да сачини нови обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије.


Требиње, 14. мај 2018.

САОПШТЕЊЕ


Регулаторна комисија за енергетику на 78. (седамдесетосмој) редовној сједници, одржаној 10. маја 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д 


1. У оквиру ове тачке дневног реда, поново је размотрен приједлог рјешења по захтјеву за рјешавање спора Чегар Сима из Залужана заједно са коментарима за које је утврђено да су били благовремени, а нису размотрени на 77. редовној сједници. Након размотрања овог предмета, донесено је коначно рјешење којим се одбија захтјев Чегар Сима као неоснован. Регулаторна комисија је донијела и закључак да се рјешење у овом предмету са 77. редовне сједнице не доставља странкама, како не би произвело правне посљедице те се сматра да ово рјешење није донесено. 
Након разматрања, донесен је закључак којим је усвојен Записник са 77. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 19. априла 2018. године у Требињу.
2. Након разматрања, утврђен је нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефиксаној когенерацији и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
3. Након разматрања захтјева у вези са поступком промјене снабдјевача електричном енергијом привредног друштва ''Energy Financing Team'' д.о.о. Билећа, донесено је рјешење којим се налаже привредном друштву Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од дана пријема овога рјешења, кориснику електродистрибутивне мреже крајњем купцу "Energy Financing Team" д.о.о. Билећа, понуди приједлог Уговора о приступу дистрибутивној мрежи. Такође се налаже привредном друштву Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, да сачини стандардизоване уговоре о приступу електродистрибутивној мрежи, у складу са прописима.
4. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Фотонапонска електрана 240 kW ''Водичево'', Александра Љиљка из Доњег Водичева, општина Нови Град, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Љиљак Александра за продужење трајања прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Фотонапонска електрана 240 kW „Водичево“, као неоснован.
5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Стопани 2'', привредног друштва ''Eнергија воде'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Стопани 2“
6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Трипић Александре из Добоја, вл. ''Мaркет Тина'', против Мјешовитог холдинга ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње Зависно предузеће ''ЕЛЕКТРО ДОБОЈ'' а.д. Добој, РЈ Добој', донесено је рјешење којим се одбија захтјев Трипић Александре којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије, као неоснован.
7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Мићић Станислава из Шековића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Мићић Станислава, којим оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. 
8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Миланковић Зденка из Бање Луке против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Миланковић Зденка, којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, као неоснован
9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Аћимовић Милорада из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Аћимовић Милорада којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије као неоснован.
10. Након разматрања захтјева за рјешавања спора Бокарић Којa из Дервенте, против Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће ''ЕЛЕКТРО ДОБОЈ'' а.д. Добој, РЈ Дервента, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев за рјешавање спора Бокарић Које, којим оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију те се овај рачун ставља ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње Зависно предузеће ''ЕЛЕКТРО ДОБОЈ'' а.д. Добој, РЈ Дервента, да мјерно мјесто доведе у технички исправно стање, у року од 15 од дана пријема овога рјешења, те да о томе без одлагања обавијести Регулаторну комисију.


Требиње, 20. април 2018.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Регулаторна комисија за енергетику на 77. (седамдесетседмој) редовној сједници, одржаној 19. априла 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Након разматрања, усвајен је записник са 76. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 12. априла 2018. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о регулаторној накнади за 2018. годину.
3. Након разматрања приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, привредног друштва "LE TRADING BH" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, донесено је о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине
4. Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене у привредном друштву МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, те приједлога рјешења о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
5. Након поновног разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ГОВЗА Б-Г-1-Јелеч'', на ријеци Говзи, привредног друштва ''ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење којим се утврђује да привредно друштво „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. за производњу и трговину, Бања Лука право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у производном постројењу Мала хидроелектрана „Говза Б-Г-1-Јелеч“ за укупну планирану нето годишњу производњу може остварити. 
6. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Чемерно'', на ријеци Трторишници, привредног друштва ''СТРАЈКО-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Требиње, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „Чемерно“
7. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Бочац 2'', привредног друштва Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП ''Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Бочац 2“.
8. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''БОГАТИЋИ НОВА'', привредног друштва Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Хидроелектрани „Богатићи Нова“.
9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Гојковић Андрије из Требиња, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро Херцеговина" а.д. Требиње, РЈ "Електродистрибуција" Требиње, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Гојковић Андрије из Требиња, којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије те се овај обрачун ставља ван снаге.
10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Бубић Горана из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Бубић Горана из Бање Луке којим оспорава рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију као неоснован.
11. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Бркић Раденка из Бање Луке против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Бркић Раденка из Бање Луке којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије као неоснован.
12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Кнежевић Ненада из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Кнежевић Ненада из Бање Луке којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије као неоснован.
13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Грмуша Пантелије из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Грмуша Пантелије којим оспорава рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.

 


Требиње, 13. април 2018.

САОПШТЕЊЕ


Регулаторна комисија за енергетику на 76. (седамдесетшестој) редовној сједници, одржаној 12. априла 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвојени су записници са:
• 74. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 27. марта 2018. године у Требињу и
• 75. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. марта 2018. године у Требињу.
2. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Чемерно", привредног друштва "СТРАЈКО – ИНЖЕЊЕРИНГ" друштво са ограниченом одговорношћу Требиње, донесено је рјешење о издавању сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Чемерно" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
3. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Торич 1'', привредног друштва ''Солар Торич'' д.о.о. Бањалука, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 1“.
4. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Прерад Игора из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Јандрић Недељку, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Прерад Игора којим се оспорава Обрачун неовлаштене потрошње и накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију, као неоснован.
5. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Мицић Станислава из Шековића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Мићић Станислава, којим оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије .
6. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Миланковић Зденка из Бање Луке против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Миланковић Зденка којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, као неоснован.
7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Аћимовић Милорада из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се захтјев за рјешавање спора Аћимовић Милорада којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије, као неоснован.
8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Кнежевић Ненада из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да ће се одлука о овом захтјеву донијети на једној од наредних редовних сједница.


Требиње, 28.март 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 75. (седамдесетпетој) редовној сједници, одржаној 28. марта 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, подносиоца ''LE TRADING BH'' друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
2. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстацај производње електричне енергије из обновљивох извора и у ефиксаној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Јелеч'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу "ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА'' Теслић, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај производње електричне енергије, 

3. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Бркић Раденка из Бање Луке против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Бркић Раденка којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије као неоснован.

4. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Чегар Сима из Залужана, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак којим се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Чегар Сима којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије, као неоснован. 

5. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Трипић Александре из Добоја, вл. ''Мaркета Тина'', против Мјешовитог холдинга ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње Зависно предузеће ''ЕЛЕКТРО ДОБОЈ'' а.д. Добој, РЈ ''Електро Добој'', донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Трипић Александре из Добоја којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије, као неоснован.

 


Требиње, 27.март 2018.


САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 74. (седамдесетчетвртој) редовној сједници, одржаној 27. марта 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 73. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 15. марта 2018. године, у Требињу.
2. Након разматрања Извјештаја са опште расправе и приједлога Правилникa о измјенама и допунама Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса, донесена је одлука о усвајању Правилникa о измјенама и допунама Правилника o тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса.
3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Јелеч'', подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу "ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА'' Теслић, донесено је рјешење о издавању сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa "Јелеч" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.

4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидролектрана ''Жираја II'', подносиоца "МЕГА ЕЛЕКТРИК'' Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана "Жираја II".
5. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Балабан Радојке из Бање Луке, коју заступа пуномоћник Филип Нишкановић, адвокат из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Балабан Радојке којим се оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију, као неоснован.
6. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Гојковић Андрије из Требиња, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро Херцеговина" а.д. Требиње, РЈ "Електродистрибуција" Требиње, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Гојковић Андрије којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије те се овај обрачун ставља ван снаге.
7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Бубић Горана из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора Бубић Горана, којим оспорава рачун за неовлаштено утрошену електричну енергију, као неоснован.

 


Требиње, 16.март 2018.

 
САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 73. (седамдесеттрећој) редовној сједници, одржаној 15.марта 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 
Д Н Е В Н И Р Е Д
 
1. Након разматрања, усвајен је Записник са 72. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 2. марта 2018. године, у Требињу.
2. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ИНЦЕЛ 2'', привредног друштва ''ППА'' д.о.о. Бања Лука, донесено је закључак којим се обуставља поступак покренут Захтјевом за продужење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију произведену у Малој соларној електрани "Инцел 2", привредног друштва "ППА" д.о.о. Бања Лука.
3. Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене код корисника дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом Друштво са ограниченом одговорношћу ''CNG ENERGY'' Бања Лука, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
4. Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере спроведене код корисника дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом привредног друштва ''ENERGY PRIME'' д.о.о. Требиње, донесено је рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере.
5. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Грозданић Славише из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Грозданић Славише којим се оспорава обрачун неовлаштене потрошње и накнаде за неовлаштено утрошену електричну енергију, као неоснован.
6. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Стевановић Бранка из Доње Пилице, Град Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора Стевановић Бранка из Доње Пилице, у вези са оспоравањем обуставе испоруке електричне енергије на мјером мјесту које се налази у мјесту Доња Пилица бр. 166, Град Зворник.
7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Дечковић Горана из Милића против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Дечковић Горана из Милића којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије, на мјерном мјесту на адреси Врточе бб у Милићима, те се овај обрачун ставља ван снаге Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту. 
8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Бојанић Зорана из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Бојанић Зорана којим се оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију на мјерном мјесту, које се налази у улици Љевчанска бр. 34 у Бањој Луци, као неоснован.
9. Након разматрања захтјева привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, за издавање дозволе за изградњу сљедећих производних објеката:
 захтјев за изадавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Дубац“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Џинов до“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Цвјетов кук“,
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Рупари“ и
 захтјев за издавање дозволе за изградњу Вјетроелектране „Кучајница“,
донесен је закључак да се захтјеви привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње, рјешавају у једном поступку.
Такође је донесен закључак да се захтјеви привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње одбацују као непотпуни.

10. Након разматрања захтјева привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производним постројењима како слиједи:
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Дубац“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Џинов до“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Цвјетов кук“,
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Рупари“ и
 захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Вјетролектрана „Кучајница“,

донесен је закључак да се захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије привредног друштва „ЕОЛ ПРВИ“ д.о.о. Невесиње, рјешавају у једном поступку.

Такође је донесен закључак да се одбацују захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије привредног друштва "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње, као непотпуни.
 
 

 

Требиње, 2.март 2018.

САОПШТЕЊЕ
 
Регулаторна комисија за енергетику на 72. (седамдесетдругој) редовној сједници, одржаној 2.марта 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 
Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвајен је Записник са 71. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 26. фебруара 2018. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "ЈЕЛЕЧ", по захтјеву привредног друштва "ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА" д.о.о. Теслић, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Јелеч".
3. Након разматрања приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''МЕСИЋИ - НОВА'', привредног друштва Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Месићи - Нова".
4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''МЕДНА'', на ријеци Сани, привредног друштва ''Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ'' д.о.о. Бања Лука, донесен је закључак којим се обуставља поступак издавања, односно продужења важења дозволе за изградњу.
5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''СИТОНИЈА'', привредног друштва ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка. донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Ситонија“
6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ГОЛУБАЧА'', привредног друштва ''SETTE ENERGY'' д.о.о. Градишка, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Голубача“
7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Балабан Раде из Бање Луке, коју заступа пуномоћник Филип Нишкановић, адвокат из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесен је закључак да се спор у скраћеном поступку. Такође је утврђен нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора којим се оспорава рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију, као неоснован.
 
 

Требиње, 26.фебруар 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 71. (седамдесетпрвој) редовној сједници, одржаној 26.фебруара 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања, усвајен је Записник са 70. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 16. фебруара 2018. године у Требињу.
 2. Након разматрања, утврђен је нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом и донесен је закључак о одржавању опште расправе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
 3. Након разматрања приједлога рјешења о давању сагласности на измјене и допуне Правила рада дистрибутивног система за природни гас, привредног друштва ''САРАЈЕВО ГАС'' а.д. Источно Сарајево, донесено је рјешење о о давању сагласности на "Измјене и допуне Правила рада дистрибутивог система за природни гас"
 4. Након разматрања приједлога рјешења о давању сагласности на измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом,   привредног друштва ''САРАЈЕВО ГАС'' а.д. Источно Сарајево, донесено је рјешење о давању сагласности на "Измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом".
 5. Након разматрања Приједлога за понављање поступака издавања дозволе за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска" од 13.02.2018. године, привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, заступаног по Мили Балтић, адвокату из Бање Луке, донесено је рјешење о поништавању рјешење Регулаторне комисије број 01-213-54/14/Р-67-10 од 17.01.2018.  године. Такође је донесен закључак о понављању поступка издавањa дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска" на ријеци Иломској, инсталисане снаге 4,8 MW, окончан Рјешењем број 01-213-54/14/Р-67-10 од 17.01.2018. године
 6. Након разматрања приједлога за понављање поступака издавања сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Иломска" које користи обновљиви извор енергије од 13.02.2018. године, привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, заступаног по Мили Балтић, адвокату из Бање Луке, донесено је рјешење којим се поништава Рјешењe Регулатроне комисије број 01-365-16/17/Р-60-243 од 25.10.2017. године и Рјешење број 01-252-23/14/Р-67-11 од 17.01.2018. године. Такође је донесен закључак којим се понавља поступак издавањa сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Иломска" које користи обновљиви извор енергије.
 7. Након разматрања Приједлога за понављање поступака за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Иломска'' од 13.02.2018. године, привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, заступаног по Мили Балтић, адвокату из Бање Луке, донесено је рјешење којим се поништава Рјешење Регулатроне комисије број 01-497-7/17/Р-66-300 од 28.12.2017. године и Рјешење број 01-245-37/15/Р-67-12 од 17.01.2018. године.
 8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''ЕLEKTRON GROUP'' д.о.о. Дервента, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, РЈ Дервента, донесено је рјешење којим се одбија захтјев привредног друштва ''ELEKTRON GROUP'' д.о.o. Дервента,  у вези са оспоравањем корекције обрачуна утрошене електричне енергије, као неоснован.
 9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ковачевић Војислава из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Ковачевић Војислава којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије као неоснован.
 10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Котур Велимира из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Котур Велимира из Бање Луке којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије те се овај обрачун ставља ван снаге.

Требиње, 16.фебруар 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 70. (седамдесетој) редовној сједници, одржаној 16.фебруара 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања, усвојен је Записник са 69. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 1. фебруара 2018. године у Требињу.
 2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани ''Месићи - Нова'', привредног друштва Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
 3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Жираја II'', подносиоца "МЕГА ЕЛЕКТРИК'' Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Жираја II" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије
 4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидролектрана ''Црквина'', привредног друштва ''Тесла'' д.о.о. Модрича, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „Црквина“
 5. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 2'', привредног друштва ''Солар 1'' д.о.о. Билећа, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 2''.
 6. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 3'', привредног друштва ''Солар 1'' д.о.о. Билећа, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала соларна електрана ''Солар 3''.
 7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Илић Славкице из Челинца, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука,  донесено је рјешење којим се одбија захтјев Илић Славкице из Челинца, којим се оспорава рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију, као неоснован
 8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Грозданић Славише из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Грозданић Славише и Мире из Бање Луке, којим се оспорава Обрачун неовлаштене потрошње и накнаде за неовлаштено утрошену електричну, као неоснован.
 9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Стевановић Бранка из Доње Пилице, Град Зворник, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, донесен је закључак о одржавању расраве и утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев за рјешавање спора Стевановић Бранка у вези са оспоравањем обуставе испоруке електричне енергије.
 10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Дечковић Горана из Милића против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се захтјев Дечковић Горана којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије те се овај обрачун ставља ван снаге. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, а према процјени потрошње у одговарајућим будућим обрачунским периодима када је мјерење исправно.  
 11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Бојанић Зорана из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора Бојанић Зорана, којим се оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију, као неоснован.

 

 


Требиње, 2.фебруар 2018.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 69. (шездесетдеветој) редовној сједници, одржаној 1.фебруара 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 68. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 25. јануара 2018. године, у Требињу.
2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Јелеч", по захтјеву привредног друштва "ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА" д.о.о. Теслић, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе.
3. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Испод Кушлата'', привредног друштва "ETA – ENERGY" д.о.о. Зворник, донесен је закључак о обустављању поступка због одустајања странке.
4. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Штедрић'', привредног друштва ''ZEMX'' д.о.о. Сребреница, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала хидроелектрана „Штедрић“
5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Млечва'', привредног друштва Д.О.О. ''Green Enregy - R'' Братунац, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Млечва“.
6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Грабовица'', привредног друштва Д.О.О. ''Green Enregy - R'' Братунац, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Грабовица“.
7. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Котур Велимира из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора Ковачевић Војислава, којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије као неоснован.
8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Ковачевић Војислава из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука. донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев за рјешавање спора Ковачевић Војислава којим се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, као неоснован.
9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''ЕLEKTRON GROUP'' д.о.о. Дервента, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, РЈ Дервента, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења.
10. Након разматрања захтјева Привредног друштва за производњу и транспорт гаса ''БХ-Гас'' д.о.о. Сарајево и Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, по захјеву Акционарског друштва за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''Гас Промет'' Источно Сарајево-Пале, донесен је закључак којим се усваја захтјев Привредног друштва за производњу и транспорт гаса ''БХ-Гас'' д.о.о. Сарајево за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, по захјеву Акционарског друштва за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''Гас Промет'' Источно Сарајево-Пале и закључак којим се усваја захтјев Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, по захјеву Акционарског друштва за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''Гас Промет'' Источно Сарајево-Пале

 

 


Требиње, 26. јануар 2017.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 68. (шездесетосмојј) редовној сједници, одржаној 25. јануара 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 Д Н Е В Н И    Р Е Д

1.    Након разматрања усвајен је Записника са 67. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 17. јануара 2018. године, у Требињу.

2.    Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Спортек'', привредног друштва Творница обуће ''СПОРТЕК'' д.о.о. Котор Варош, донесено је рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала соларна електрана „Спортек“

3.    Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење Мала соларна електрана ''Солар 2'', којим се потврђује да ово постројење производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, привредног друштва "Солар 1" д.о.о. Билећа, донесено је рјешење о о издавању сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Солар 2" .

4.    Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење Мала соларна електрана ''Солар 3'', којим се потврђује да ово постројење производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, привредног друштва "Солар 1" д.о.о. Билећа, донесено је рјешење о о издавању сертификата за производно постројење мала соларна електрана "Солар 3".

5.    Након разматрања приједлога рјешења у поступку по захтјеву за рјешавање спора привредног друштва ''ПИЛАНА ШАВИЈА'' д.о.о. Језеро, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Мркоњић Град, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора привредног друштва ''ПИЛАНА ШАВИЈА'' д.о.о. Језеро, којим се оспорава корекција обрачуна утрошене електричне енергије због грешке у мјерењу, на мјерном мјесту као неоснован.


 

Требиње, 18. јануар 2017.

САОПШТЕЊЕ

Регулаторна комисија за енергетику на 67. (шездесетседмој) редовној сједници, одржаној 17. јануара 2018. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Након разматрања, усвајен је Записник са 66. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 28. децембра 2017. године у Требињу.
 2. Након разматрања даљих активности након судског одлучивања у вези са поступком издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, издавања сертификата за производно потројење и одобрења права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ИЛОМСКА'', на ријеци Иломској, подносиоца привредно друштво ''ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ'' д.о.о. Теслић, донесена су нова рјешења у поновном поступку те закључак да се Врховном суду Републике Српске поднесу захтјеви за ванредно преиспитивање предметних правоснажних судских одлука.
 3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о привременој регулаторној накнади за период 01.01.2018. – 31.03.2018. године.
 4. Након разматрања приједлога, донесена је одлука о провођењу тарифног поступка и  одржавању формалне расправе у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак – Каракај.
 5. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Запеће", по захтјеву подносиоца "ЕХЕ" друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука.
 6. Након разматрања захтјева, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Спортек", привредног друштва ''СПОРТЕК'' д.о.о. Котор Варош, којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
 7. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану ''Црквина'', друштва с ограниченом одговорношћу "TЕСЛА" за трговину на велико и мало, увоз-извоз, инжињеринг и услуге Модрича, донесено је рјешење о издавању сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана "Црквина" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.
 8. Након разматрања приједлога рјешања у поступку рјешавања спора по захтјеву Прерад Игора из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Недељку Јандрићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак о одржавању формалне расправе.
 9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Бабић Саше из Бање Луке против МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње, ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Бабић Саше којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије.
 10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Илић Славкице из Челинца, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Илић Славкице којим се оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.

 


САОПШТЕЊЕ

22.12.2017.


Регулаторна комисија за енергетику на 65. (шездесетпетој) редовној сједници, одржаној 22. децембра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

 

 Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Након разматрања, усвајен је Записник са 64. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 13. децембра 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.
3. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој.
4. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.
5. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале.
6. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње.
7. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''БОЧАЦ 2'', на ријеци Врбас, привредног друштва Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње – ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град.
8. Након разматрања приједлога, донесено је рјешење о издавању дозволе за изградњу Хидроелектране ''УЛОГ'', на ријеци Неретви, привредног друштва ''ЕФТ ХЕ УЛОГ'' д.о.о. Калиновик.


САОПШТЕЊЕ

Требиње, 13. децембра 2017.


Регулаторна комисија за енергетику на 64. (шездесетчетвртој) редовној сједници, одржаној 13. децембра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:


Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Након разматрања, усвојен је Записник са 63. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 07.12.2017. године у Требињу.
2. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Tермоелектрани "Угљевик", привредног друштва Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Рудник и Термоелектрана Угљевик" А.Д. Угљевик, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Угљевику, 21. децембра 2017. године.
3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Tермоелектрани "Гацко", привредног друштва Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Рудник и Термоелектрана Гацко", акционарско друштво Гацко, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Гацку, 20. децембра 2017. године.
4. Након разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење Мала електрана ''ЛИВАЧ“, којим се потврђује да ово постројење производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије, подносиоца Земљорадничка задруга ''Ливач'' п.о. Александровац, Лакташи, донесен је закључак да се одложи одлучивању о овом предмету док се не изврше додатне провјере. 
5. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Бабић Саше из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Бабић Саше, којим оспорава корекцију обрачуна утрошене електричне енергије те се Књижна обавијест о овом обрачуну ставља ван снаге.


САОПШТЕЊЕ

7. децембар 2017.

Регулаторна комисија за енергетику на 63. (шездесеттрећој) редовној сједници, одржаној 7. децембра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:

1. Након разматрања, усвајен је Записник са 62. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 23. новембра 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања Извјештаја са опште расправе и приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији, донесена је одлука о о усвајању Правилника о измјенама Правилникa о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији
3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране ''БОЧАЦ 2'', на ријеци Врбас, привредног друштва Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње – ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Мркоњић Граду, 15. децембра 2017.
4. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за изградњу Хидроелектране ''УЛОГ'', на ријеци Неретви, привредног друштва ''ЕФТ ХЕ УЛОГ'' д.о.о. Калиновик, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о оджравању опште расправе у Калиновику, 14. децембра 2017.
5. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ПОДИВИЧ'', привредног друштва ''БУК'' д.о.о. Источно Сарајево, донесено је рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Подивич
6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''СТУДЕНА 2'', привредног друштва ''ГМ ЕНЕРГИЈА'' д.о.о. Теслић, донесено је рјешење о о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Студена II“
7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Станојевић Станимира из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Светозару П. Иветићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Станојевић Станимира из Бањe Луке, у вези са оспоравањем основа за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, као неоснован.
8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Цвијановић Петка из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Цвијановић Петка из Бање Луке од 07.07.2017. године, којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије, те се овај обрачун ставља ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да сачини корекцију обрачуна утрошене електричне енергије због грешке у мјерењу према потрошњи у одговарајућем временском периоду када је мјерење било исправно. 
9. Након разматрања жалбе Самараџић Марка из Требиња, против рјешења о одбијању захтјева за издавање електроенергетске сагласности Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, донесено је рјешење којим се усваја жалба Самарџић Mарка из Требиња.
10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Српског православног манастира Свете Тројице у Тавни, Доња Трнова, Град Бијељина, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Српског православног манастира Свете Тројице у Тавни, Доња Трнова, Град Бијељина од 18.07.2017. године којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије као неоснован.
11. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Ђерић Милана из Шековића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница., донесен је закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешење којим се одбија захтјев Ђерић Милана из Шековића, којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије као неоснован.
12. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Петраш Новака из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак о одржавању опште расправе. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Петраш Новака којим оспорава обрачуне неовлашћене потрошње електричне енергије као неосноване. 
13. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Сарић Цвијана из Зворника, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, донесен је закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Сарић Цвијана којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије као неоснован.
14. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Кекић Стане из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт дозволе којим се усваја захтјев Кекић Стане из Бањe Луке којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије те се утврђује да је овај обрачун неоснован. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да стави ван снаге поменути обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије. 
15. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Пекић Славка из Шековића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Власеница, Пословница Шековићи, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се ОДБИЈА СЕ захтјев Пекић Славка из Шековића од 01.09.2017. године којим оспорава обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 0044032700046000, као неоснован.


САОПШТЕЊЕ

 24. новембар 2017.

Регулаторна комисија за енергетику на 62. (шездесетдругој) редовној сједници, одржаној 23. новембра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. Након разматрања, усвајен Записник са 62. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 7. новембра 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања нацрта Правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији, утврђен је нацрт Правилника и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Требињу, 5. децембра 2017. године.
3. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Бањалуци, 5. децембра 2017. године.
4. Након рзматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Добоју, 5 децембра 2017. године.
5. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Бијељини, 6. децембра 2017. године.
6. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале, утврђен је нацрт дозволе и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Палама, 7. децембра 2017. године.
7. Након разматрања захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, утврђен је нацрт дозволе и закључак о одржавању опште расправе у Требињу, 1. децембра 2017. године.
8. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Талић Свјетлане из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Талић Свјетлане из Бање Луке којим оспорава Обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије, те се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да овај обрачун стави ван снаге. 
9. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине, којим оспорава корекцију обрачуна електричне те се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, да овај обрачун стави ван снаге. 

10. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Tешановић Слава из Котор Вароши, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, Пословница Котор Варош, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Тешановић Слава из Котор Вароши, којим се оспорава Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију као неоснован.


Требиње, 7. новембар 2017.
 

САОПШТЕЊЕ


Регулаторна комисија за енергетику на 61. (шездесетпрвој) редовној сједници, одржаној 7. октобра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 

1. Након разматрања, усвајен је Записник са 60. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 25. октобра 2017. године у Требињу.
2. Након разматрања захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Подивич'', привредног друштва ''БУК'' д.о.о. Источно Сарајево, донесен је закључак да се од привредног друштва „Бук“ д.о.о. Источно Сарајево, као подносиоца захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај, затражи доказ да је према налогу за плаћање у иностранство, извршио плаћање датог износа, као и доказ да се уплаћени износ односи на опрему која ће се инсталисати у МХЕ „Подивич“. 
3. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Станојевић Станимира из Бање Луке, заступан по пуномоћнику Светозару П. Иветићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном постуку и утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Станојевић Станимира из Бањe Луке, у вези са оспоравањем основа за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије као неоснован. 

4. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Цвијановић Петка из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном постуку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Цвијановић Петка из Бање Луке од којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије за мјесец август 2016. године те се овај обрачун ставља ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом Холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, да сачини корекцију обрачуна утрошене електричне енергије због грешке у мјерењу на мјерном мјесту према потрошњи у одговарајућем временском периоду када је мјерење било исправно.


Требиње, 26. октобар 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 60. (шездесетој) редовној сједници, одржаној 25. октобра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 59. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 5. октобра 2017. године у Требињу.
2. Након размaтрања приједлога, донесена је Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији и рјешење о утврђивању трошкова рада Оператора система подстицаја.

3. акон разматрања захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Иломска", привредног друштва "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић, донесено је рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Малa хидроелектранa "Иломска" којим се потврђује да производи електричну енергију користећи обновљиви извор енергије.

4. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ДРЕНОВА'', привредног друштва ''ЋОРИЋ ДЕНАРТ'' д.о.о. Прњавор, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Дренова“

5. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ДЕМИЋКА'', привредног друштва ''ДСМ ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Котор Варош, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Демићка“

6. Након разматрања захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''ГЛАВИЦА'', привредног друштва ''БББ'' д.о.о. Шипово, донесено је рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Главица“.


7. Након разматрања приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Живановић Драга из Доње Трнове, општина Угљевик, заступаног по пуномоћнику адвокатска канцеларија ''Стевановић'' из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, донесено је рјешење којим се одбија захтјев Живановић Драга из мјеста Доња Трнова, општина Угљевик којим тражи да се ослободи обавезе плаћања обрачуна неовлашћенo утрошене електричне енергије. Налаже се МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, да сачини нови обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије, на бази проводника преко кога је извршена неовлашћена потрошња, за период од годину дана, те да стави ван снаге Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Угљевик, да усклади прикључење бензинске пумпе, мјерно у складу са издатом електроенергетском сагласношћу, уговором о прикључењу и декларацијом о прикључењу у року од 15 од дана пријема овога рјешења, те да о томе без одлагања обавијести Регулаторну комисију.
8. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Талић Свјетлане из Бање Луке, заступане по пуномоћнику Борису Стојановићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев Талић Свјетлане из Бање Луке којим оспорава Обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије те се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да овај обрачун стави ван снаге.
9. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Симић Аца из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се усваја захтјев за рјешавање спора Симић Аца којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије те се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Зворник, да овај обрачун стави ван снаге. 
10. Након разматрања захтјева за рјешавање спора Tешановић Слава из Котор Вароши, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, Пословница Котор Варош, донесен је закључак да се спор рјешава у скраћеном поступку. Утврђен је нацрт рјешења којим се одбија захтјев Тешановић Слава из Котор Вароши којим се оспорава Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију и Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију - као неоснован.


Требиње, 6. октобар 2017.
 

САОПШТЕЊЕ
 

Регулаторна комисија за енергетику на 58. (педесетдеветој) редовној сједници, одржаној 5. октобра 2017. године, разматрала је и анализирала питања из регулаторне надлежности те је донијела одлуке како слиједи:
 

Д Н Е В Н И Р Е Д
 

1. Након разматрања, усвојен је Записник са 58. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. септембра 2017. године у Требињу.
2. Након размaтрања нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији, утврђен је нацрт одлуке и донесен је закључак о одржавању опште расправе у Требињу 18. октобра 2017.
3. Након разматрања приједлога рјешења за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача", привредног друштва "ХИДРОИНВЕСТ "д.о.о. Рогатица, донесено је рјешење о о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача.
4. Након разматрања приједлога рјешења за издавање дозволе за изградњу Хидроелектране ''Богатићи-Нова'', привредног друштва МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, донесено је рјешење о издавању дозволе за изградњу Хидроелектране ''Богатићи - Нова'' 

5. Након разматрања захтјева за одобрење права на подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''ИНЦЕЛ'', привредног друштва ''ППА'' д.о.о. Бања Лука, донесено је рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу Мала соларна електрана „Инцел“.

6. Након разматрања информације о извршењу рјешења којим је поништено рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у производном постројењу ''МХЕ Иломска'' на ријеци Иломској, донесено је рјешње којим се налаже МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње у функцији Оператора система подстицаја да у року од 15 дана наложи привредном друштву ''ЕЛИНГ МХЕ'' Д.О.О. Теслић да изврши поврат новчаних средстава у року од 30 дана од дана пријема налога Оператора система подстицаја, на име неосновано исплаћене премије у гарантованој откупној цијени за преузету електичну енергију произведену у постројењу Мала хидроелектрана ''Иломска'', Такође се налаже МХ "ЕРС" МП АД Требиње у функцији Оператора система подстицаја да, уколико привредно друштво ''ЕЛИНГ МХЕ'' Д.О.О. Теслић у року не испуни обавезу из овога рјешења, покрене поступак принудног извршења пред надлежним судом и то у року од 30 дана рачунајући од дана истека рока за поврат новчаних средстава из овога рјешења.
7. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Ђукић Мића из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесено је рјешење којим се одбија захтјев за рјешавање спора Ђукић Миће из Бијељине којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије као неоснован. Такође, МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, је дужна да сноси трошкове измјештања овог мјерног мјеста на стуб дистрибутивне мреже, те се налаже да одобри подносиоца захтјева за износ ових трошкова
8. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Шкорић Данка из Бање Луке, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, донесено је рјешење којим се усваја захтјев Шкорић Данка из Бање Луке, којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије за мјесец фебруар 2017. године те се овај обрачун ставља ван снаге. Такође се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, процјеном према потрошњи електричне енергије на овом мјерном мјесту у одговарајућем временском периоду. 
9. Након разматрања приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора Мишић Зорана из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Благиши Лукићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, донесено је рјешење којим се усваја захтјев за рјешавање спора Мишић Зорана из Бијељине којим оспорава Обрачун нерегистроване електричне те се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина, да овај обрачун стави ван снаге. Такође се налаже МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, РЈ ''Електродистрибуција'' Бијељина да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије за период двије године уназад од дана отклањања грешке у мјерењу