Skip to Content

Надлежности

Верзија прилагођена за штампање

Основне надлежности Регулаторне комисије у сектору електричне енергије обухватају:

 • надзор и регулисање односа између производње, дистрибуције и купаца електричне енергије укључујући и трговце електричном енергијом,
 • прописивање методологије и критеријума за утврђивање цијене коришћења дистрибутивне мреже и цијена снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом и методологије за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу,
 • доношење тарифног система за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже,
 • утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване купце,
 • издавање или одузимање дозвола за производњу, дистрибуцију и трговину електричном енергијом,
 • доношење општих услова за испоруку електричне енергије,
 • утврђивање цијена електричне енергије на прагу електране.

 

У сектору природног гаса у складу са Законом о гасу Републике Српске Регулаторна комисија има сљедеће надлежности:

 • утврђивање методологије за обрачунавање трошкова производње, транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом,
 • утврђивање методологије за обрачунавање трошкова прикључења на мрежу,
 • доношење тарифног система за обрачунавање цијена за коришћење система за производњу, транспорт, дистрибуцију, складиштење природног гаса и тарифни систем за обрачун цијена природног гаса за снабдијевање тарифних купаца,
 • утврђивање критеријума и прописивање услова за добијање, измјену и одузимање дозвола за обављање дјелатности као и рјешавање, у поступку за добијања, измјена и одузимања дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса,
 • рјешавање по жалби на рјешења оператора транспортног и дистрибутивног система у поступцима давања одобрења за коришћење мреже и одобрења за прикључење на мрежу,
 • утврђивање минималне годишње потрошње природног гаса којом се стиче статус квалификованог купца и утврђује статус и вођење регистра квалификованих  купаца природног гаса,
 • давање сагласности на правила рада оператера система и на опште услове снабдијевања  природним гасом,
 • давање сагласности енергетским субјектима на цијене услуга и цијене снабдијевања природним гасом.

 

Послови из надлежности Регулаторне комисије у области нафте и деривата нафте су:

 • утврђивање методологије за обрачун трошкова транспорта нафте нафтоводима и транспорта деривата нафте продуктоводима;
 • доношење тарифног система за обрачун цијене за коришћење нафтовода, односно продуктовода;
 • одобравање цијене за коришћење нафтовода, односно продуктовода:
 • утврђивање критеријума и прописивање услова за добијање, измјену, допуну и одузимање дозволе за обављање дјелатности, рјешавање у поступку за добијање, измјену, допуну и одузимање дозволе за обављање дјелатности у области нафте и деривата нафте и вођење регистра издатих и привремено или трајно одузетих дозвола за обављање дјелатности у области нафте и деривата нафте;
 • рјешавање у другом степену по жалби;
 • надзор над обављањем дјелатности за које издаје дозволе у области нафте и деривата нафте у складу са Законом о нафти и дериватима нафте и начелима утврђеним у овом закону, укључујући праћење примјене тарифних система и методологија за приступ и коришћење нафтовода, односно продуктовода."