Skip to Content

Опште информације

Верзија прилагођена за штампање


У складу са Законом о електричној енергији Републике Српске и Законом о гасу Регулаторна комисија за енергетику
прописује основе процеса усвајања правила и прописа и основе поступака које примјењује у различитим областима свога рада.

 

Осим тога, предвиђено је да Регулатор прописује правила и процедуре и у складу с тим на захтјев странке, рјешава спорове између учесника.

Увођењем регулације у електроенергетски сектор подстакнута је политика активне заштите потрошача и успостављена комуникација између различитих учесника на тржишту електричне енергије, а нарочито крајњих купаца са Регулатором. Регулатор је на основу члана 28. Закона о електричној енергији - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број 8/08) надлежан  да на захтјев странке рјешава спорове у вези са:

·        правом на напајање електричном енергијом,

·        правом приступа на дистрибутивну мрежу,

·        обавезом испоруке електричне енергије,

·        тарифама по којима се енергија испоручује,

·        застојима у напајању електричном енергијом,

·        одбијањем испоруке електричне енергије и

·        квалитетом напајања електричном енергијом.

 

Захтјев за рјешавање спора, жалба или други поднесак мора бити комплетан и сачињен у складу са одредбама члана 75. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске" број 71/05), те мора садржавати податке о подносиоцу захтјева, податке о противној страни, предмет захтјева, вриједност спора, приједлог за рјешавање спора, чињенице које су познате подносиоцу у вези са предметом захтјева, све доказе којима се потврђују наводи у захтјеву, потпис подносиоца и др., у противном ће се захтјев сматрати непотпуним.

 

Правни сектор је, између осталог, дужан да у вршењу послова из надлежности Регулатора:

  • води рачуна о усклађености свих општих аката које доноси Регулатор са законским и подзаконским прописима у БиХ,
  • води рачуна о усклађености свих појединачних аката које доноси Регулатор са законским и подзаконским прописима у БиХ, Републици Српској и правилима и прописима Регулатора,
  • осигурава да су сви процеси Регулатора усклађени са правилима и прописима Регулатора, као и да су потпуно транспарентни,
  • припрема нацрте и коначна правила и прописе предложене од стране Регулатора и цијени основаност свих коментара које је Регулатор примио од стране јавности,
  • предсједава јавним расправама у вези са рјешавањем спорова, даје детаљне и правичне препоруке Регулатору у вези са рјешавањем спора,
  • анализира предложену легислативу и одлуке од стране Владе Републике Српске и њихов утицај на електроенергетски сектор,
  • заступа Регулатора пред надлежним правосудним органима, као и органима законодавне и извршне власти,
  • прати међународни регионални развој, нарочито везано за ЕУ и регионални тржишни процес Југоисточне Европе.