Skip to Content

Опште информације

Верзија прилагођена за штампање

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (Регулаторна комисија) је основана 13.09.2002. као Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске, у циљу регулисања монополског понашања и обезбјеђења транспарентног и недискриминационог положаја свих учесника на тржишту електричне енергије у Републици Српској, а у складу са Законом о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 8/08, 34/09 и 52/09).

Дана 19.07.2007. године ступио је на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 60/07) којим је, поред надлежности, промијењен и назив Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске у "Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске" (у даљем тексту: Регулаторна комисија).

Поступајући по пријави Регулаторне комисије за промјену назива и дјелатности, Основни суд у Требињу је дана 15.08.2007. године донио Рјешење, број 095-0-РЕГ-07-000179, на основу кога је извршена промјена назива и допуна дјелатности Регулаторне комисије у судском регистру, у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о електричној енергији.

19. јуна 2009. године ступио је на снагу Закон о енергетици (Службени гласник РС 49/09). У овом закону су садржане одредбе Закона о електричној енергији које се односе на организацију рада и надлежности Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

Регулаторна комисија је специјализована, самостална и независна непрофитна организација у обављању својих послова. Задатак Регулаторне комисије је да обезбиједи услове за отварање тржишта за слободну конкуренцију у дјелатностима које по својој природи нису инхерентно монополске, а да у монополским дјелатностима обезбиједи равноправан приступ свих страна, квалитет услуга и правичну цијену уз рентабилно пословање учесника, поштујући при том општеприхваћене међународне стандарде.

Регулаторна комисија регулише и врши надзор односа на тржишту електричне енергије, гаса и нафте, у складу са одредбама Закона о енергетици и надлежностима које су јој прописане одредбама закона у сектору електричне енергије, сектору гаса и сектору нафте, водећи рачуна о обезбјеђењу принципа транспарентности, недискриминације, правичности, подстицању конкурентности и заштити крајњих купаца.

У свом раду Регулаторна комисија сарађује са Државном електроенергетском регулаторном комисијом (ДЕРК), Регулаторном комисијом за електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине (ФЕРК), Независним оператором система (НОС) и јединственом преносном компанијом Босне и Херцеговине, а најмање једном годишње извјештава Народну скупштину Републике Српске о свом раду.

Приступ јавности

Све информације, осим оних које се сматрају повјерљивим (а што је дефинисано Правилником о повјерљивим информацијама Регулаторне комисије), стављају се правовремено на располагање јавности. Такође, све сједнице Регулаторне комисије су јавне, осим у ограниченом броју случајева, када са ради о повјерљивим информацијама, трговачким тајнама или интерним питањима. Одлуке Регулаторне комисије се објављују у Службеном гласнику Републике Српске, а преглед јавних докумената Регулаторна комисија обезбјеђује у разумном времену и мјесту које сама одреди.