Skip to Content

Процедуре издавања дозвола

Верзија прилагођена за штампање

Поступак издавања дозволе за обављање енергетске дјелатности или издавање дозволе за изградњу електроенергетског објекта, покреће се на захтјев подносиоца.

Подносилац захтјева може бити правно или физичко лице које је уписано у одговарајући регистар.

Правно или физичко лице које намјерава обављати више енергетских  дјелатности дужно је да поднесе захтјев за издавањедозволе за сваку од тих дјелатности посебно.

Захтјев за издавање дозволе се подноси (у писаној и електронској форми) на попуњеном Обрасцу РЕРС-а, чији је саставни дио листа пратеће документације, који је доступан у просторијама и на интернет страници РЕРС-а (у хоризонталном менију Обрасци).

Захтјев за издавање дозволе се сматра комплетним када је уз попуњен образац захтјева поднијета сва пратећа документација и уплаћена једнократна регулаторна накнада.

Обавјештење за јавност о комплетности захтјева за издавање дозволе садржи сажетак захтјева за издавање дозволе, начин на који заинтересована лица могу добити додатне информације, мјесто и начин стављања на располагање документације, начин и рок доставе коментара на захтјев у писаној форми те информације које се односе на стицање статуса умјешача.

РЕРС може провјерити све податке и по потреби извршити преглед објеката, постројења и опреме подносиоца захтјева, у циљу утврђивања чињеница о испуњењу критеријума и услова прописаних за издавање дозволе у било којој фази поступка издавања дозволе.

По утврђивању комплетности захтјева, РЕРС разматра захтјев у погледу испуњености критеријума за издавање дозволе и утврђује нацрт дозволе или доноси другу одлуку о захтјеву на редовној сједници.

РЕРС разматра захтјев према критеријумима прописаним овим правилником, водећи при томе рачуна о општем јавном интересу, безбједности и сигурности снабдијевања електричном енергијом, природним гасом и нафтом и дериватима нафте.

Уколико утврди нацрт дозволе РЕРС доноси закључак о одржавању најмање једне јавне расправе о нацрту, рок за подношење коментара на нацрт дозволе, подношење захтјева за стицање статуса умјешача и др.

Након истека рока за подношење коментара на нацрт дозволе иобраде приспјелих коментара приједлог услова дозволе се доставља члановима РЕРС-а на одлучивање.

Коначну одлуку о издавању дозволе РЕРС доноси на редовној сједници у форми рјешења, чији су саставни дијелови издата дозвола и услови дозволе.

РЕРС ће укључити у дозволу све услове који су потребни да се обезбиједи остварење циљева закона и Правилника о издавању дозвола РЕРС-а.