Skip to Content

Електрична енергија

Верзија прилагођена за штампање

Обрасци за покретање тарифног поступка

Захтјев за одобрење цијена на прагу електране (2015).
Захтјев за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система
Захтјев за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање
Захтјев за одобрење накнаде за прикључење

 Обрасци за издавање дозвола

Захтјев за производњу електричне енергије
Захтјев за дистрибуцију електричне енергије
Захтјев за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом
Захтјев за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Захтјев за изградњу електроенергетских објеката
Захтјев за измјену или допуну дозволе за обављање дјелатности
Захтјев за пренос дозволе за обављање дјелатности
Захтјев за одузимање дозволе
Изјава о прихватању висине и распореда уплате регулаторне накнаде
Изјава о тачности и вјеродостојности достављених података

Обрасци уз Правилник о издавању сертификата

  Изјава о испуњености критеријума за издавање сертификата за производно постројење у протеклој календарској години
  Захтјев за издавање сертификата за ефикасно когенеративно производно постројење
Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиве изворе енергије
Захтјев за продужење важења сертификата за производно постројење
   
Обрасци уз Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
Прилог 1.1 Образац 03.03.ЕК - Захтјев за одобрење права на подстицај - Ефикасна когенерација
Прилог 1.2 Образац 03.03.ОИЕ - Захтјев за одобрење права на подстицај - Обновљиви извори енергије

Прилог 1.3 Изјава 03.05.ИЗ - уз Захтјев за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Прилог 1.4 Изјава 03.06.ИЗ - уз Захтјев за остварење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Прилог 1.5 Образац 03.07.ОСП - Захтјев за одобрење трошкова за рад Оператора система подстицаја

Прилог 2 Образац 03.04. ОИЕ и ЕК - Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај
   
Обрасци уз Правилник о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије
Образац захтјева за почетак поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије
Образац захтјева за издавање гаранција о поријеклу електричне енергије
Образац захтјева за преношење гаранција о поријеклу електричне енергије