Skip to Content

Финансирање

Верзија прилагођена за штампање

Финансирање рада Регулаторне комисије обезбјеђује се из годишњих накнада од енергетских субјеката, корисника дозволе за обављање једне или више енергетских дјелатности и једнократних накнада за дозволе које издаје.

Дјелатност Регулаторне комисије се може финансирати и из донација на неповратној основи од страних владиних и невладиних институција.

Регулаторна комисија подноси Народној скупштини Репубике Српске приједлог буџета на усвајање, прије почетка буџетске године. Такође, Регулаторна комисија извјештава исту о свом раду најмање једном годишње.

Годишњи финансијски извјештаји о пословању Регулаторне комисије се припремају у складу са међународним рачуноводственим стандардима и морају бити ревидирани од стране независног ревизора.

Буџет Регулаторне комисије

Одлука о усвајању буџета за 2004. (Службени гласник РС бр. 41/04)
Буџет РЕЕРС за 2005. (Службени гласник РС бр. 23/05)
Одлука о усвајању буџета за 2005. (Службени гласник РС бр. 06/05)
Буџет РЕЕРС-а за 2006. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕЕРС за 2006. (Службени гласник РС бр. 38/06)
Буџет РЕЕРС-а за 2007. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2007. годину (Службени гласник РС бр. 128/06)
Буџет РЕРС-а за 2008. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2008. годину (Службени гласник РС бр. 119/07)
Буџет РЕРС-а за 2009. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2009. годину (Службени гласник РСбр.117/08)
Буџет РЕРС-а за 2010. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању буџета РЕРС за 2010. годину (Службени гласник РС бр. 16/10)
Буџет РЕРС-а за 2011. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2011. годину (Службени гласник РС бр. 136/10)
Буџет РЕРС-а за 2012. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2012. годину (Службени гласник РС бр. 125/11)
Буџет РЕРС-а за 2013. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2013. годину (Службени гласник РС бр. 39/13 )
Буџет РЕРС-а за 2014. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2014. годину (Службени гласник РС бр. 106/13)
Буџет РЕРС-а за 2015. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2015. годину (Службени гласник РС бр. 11/15)
Буџет РЕРС-а за 2016. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2016. годину (Службени гласник РС бр. 62/16)
Буџет РЕРС-а за 2017. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2017. годину (Службени гласник РС, бр. 21/17)
Буџет РЕРС-а за 2018. годину 
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2018. годину (Службени гласник РС, бр. 21/18)
Буџет РЕРС-а за 2019. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2019. годину (Службени гласник РС, бр. 16/19)

 Извјештаји о извршеној ревизији

Извјештај независног ревизора за 2018. годину
Извјештај независног ревизора за 2017. годину
Извјештај независног ревизора за 2016. годину
Извјештај независног ревизора за 2015. годину
Извјештај независног ревизора за 2014. годину
Извјештај независног ревизора за 2013. годину
Извјештај независног ревизора за 2012. годину
Извјештај независног ревизора за 2011. годину
Извјештај независног ревизора, 2010. година
Извјештај независног ревизора, 2009. година
Извјештај независног ревизора, 2008. година
Извјештај независног ревизора, 2007. година
Извјештај о извршеној ревизији, 2006. година
Извјештај о извршеној ревизији, 2005. година
Извјештај о извршеној ревизији, 2004. година