Skip to Content

Опште информације

Верзија прилагођена за штампање

Задатак Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске је да обезбиједи услове да се отвори тржиште за слободну конкуренцију у дјелатностима које по својој природи нису инхерентно монополске, а да у монополским дјелатностима обезбиједи равноправан приступ свих страна, квалитет услуге и правичну цијену уз рентабилно пословање чесника, те спријечавање монополског понашања.

Законом о електричној енергији - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број 8/08) прописано је да Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске припрема, израђује и доноси:

 • методологију и критеријуме за утврђивање цијена коришћења дистрибутивне мреже и цијена снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом и методологије за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу,
 • тарифни систем за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже,
 • тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система и тарифне ставове за неквалификоване купце,
 • структуру и укупан износ накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу,
 • подстицаје за производњу електричне енергије из обновљивих извора, укључујући и отпад, као и комбиновану производњу топлотне и електричне енергије и
 • структуру цијене и укупну цијену електричне енергије на прагу електрана и посебно цијена за дистрибуцију електричне енергије.

 

Законом о гасу ("Службени Гласник Републике Српске" број 86/07) прописано је да Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске:

 • утврђује методологију за обрачунавање трошкова производње, транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом,
 • утврђивање методологије за обрачунавање трошкова прикључења на мрежу,
 • доноси тарифни систем за обрачунавање цијена за коришћење система за производњу, транспорт, дистрибуцију, складиштење природног гаса и тарифни систем за обрачун цијена природног гаса за снабдијевање тарифних купаца,
 • даје сагласности енергетским субјектима на цијене за снабдијевања купаца природним гасом и цијене приступа и коришћења транспортног и дистрибутивног система.


Правни оквир

Правни оквир за одређивање тарифа је постављен:

 1. Законом о електричној енергији Републике Српске,
 2. Законом о гасу,
 3. Закон о нафти и нафтним дериватима,
 4. Директивом ЕУ 2003/54/ЕЦ, Директивом ЕУ 2003/55/ЕЦ
 5. Атинским меморандумима од 2002. и 2003. године
 6. Уговором о оснивању енергетске заједнице Југоисточне Европе из 2005. године.

Циљеви одређивања тарифних методологија и тарифа у енергетском сектору су слиједећи:

 • Правичан и економичан поступак регулације цијена и утврђивање правичне надокнаде регулисаним предузећима,
 • Унапређење ефикасности, поузданости и економичности рада енергетских система,
 • Обезбијеђење сигурности снабдјевања и квалитета услуге крајњим купцима,
 • Стварање услова за развој енергетских система,
 • Увођење тржишних механизама и унапређење конкурентности засновано на међународно прихваћеним принципима равноправног приступа и недискриминације корисника енергетских мрежа према јасним и унапријед познатим условима.