Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: 01-752-6/09

Датум: 11.11.2009.

 

На основу члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' 8/08, 34/09 и 92/09), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/04, 67/07 и 113/07), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за елeктричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 96/04) и члана 60. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 4/09), након извршене редовне надзорне провјере у предузећу МХ „ЕРС“ Требиње ЗП Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 54. (педесетчетвртој) редовној сједници одржаној  11.11.2009. године, донијела је

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о предузимању  мјера након обављене редовне надзорне провјере

 

 

I    НАЛАЖЕ СЕ предузећу МХ „ЕРС“ Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, број 01-472-9/07 од 24.12.2007. године и дозволе за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом број 01-473-6/07 од 24.12.2007. године, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:

 

а) Дозвола за дистрибуцију електричне енергије

 

1.    Тачка 6.3. Обавезе јавне услуге

Мјере и препоруке: Израдити и доставити РЕРС-у план изградње дистрибутивне мреже неелектрификованих насеља, како би се обезбиједила дистрибуција електричне енергије свим купцима, као дио краткорочног и дугорочног плана развоја и изградње дистрибутивне мреже, до 31.12.2009. године. 

 

2.    Тачка 6.4. Право власништва или коришћења замљишта, постројења и објеката у сврху обављања дјелатности

Мјере и препоруке: На бази расположиве документације сагледати и евидентирати постојеће стање на нивоу предузећа и сачинити нови план рјешавања имовинско-правних односа, који укључује динамику рјешавања истих, без одлагања.

 

3.    Тачка 6.6. Квалитет снабдијевања

Мјере и препоруке:

·         Објавити годишњи извјештај о показатељима континуитета испоруке електричне енергије и евиденције показатеља квалитета услуге у услужном центру и интернет страници предузећа, без одлагања.

·         Створити услове за вођење евиденције индикатора комерцијалног квалитета према Обрасцима 10.1.Т-Д и 10.2.Т-Д "Евиденција показатеља квалитета услуге 1 и 2" Правилника о извјештавању РЕРС-а, без одлагања,

·         Достављати Образац 8.Т-Д "Ревитализација трафо подручја  са лошим напонским приликама у односу на стандард ЕН 50160" прописан Правилником о извјештавању РЕРС-а.

 

4.    Тачка 6.7. Технички и комерцијални губици електричне енергије

Мјере и препоруке:

·         У складу са расположивим средствима интензивирати активности на откривању узрока и смањењу губитака имајући у виду њихов утицај на ликвидност предузећа и сигурност снабдијевања корисника мреже, трајна активност.

·         Обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије вршити у складу са одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, без одлагања.

 

5.    Тачка 6.10. Мјерење и очитавање утрошка електричне енергије на примопредајним мјестима

Мјере и препоруке:

  • За свако мјерно мјесто израдити детаљан записник о прегледу мјерног мјеста и довести мјерна мјеста у технички исправно стање, трајна активност.
  • Интензивирати планиране активности на измјештању мјерних мјеста, како би се испоштовао рок предвиђен Општим условима (септембар 2015. године), трајна активност.

 

6.    Тачка 6.12. Прикључење на дистрибутивну мрежу

Мјере и препоруке:

·         Израдити и издати електроенергетске сагласности за крајње купце који не посједују електроенергетску сагласност и уградити одговарајуће главне осигураче – уређаје за ограничење снаге, у складу са чланом 118. Општих услова.

·         У поступку прикључења објеката крајњих купаца, закључивати уговоре о прикључењу и евидентирати број закључених уговора, без одлагања.

 

7.    Тачка 6.14. Записници и рјешења надлежних инспекција

Мјере и препоруке: Водити јединствену евиденцију записника и рјешења надлежних инспекција на нивоу предузећа, те извјештаја о извршеним радњама по рјешењима, трајна активност.

 

8.    Тачка 6.18. Основна средстава за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије

Мјере и препоруке:

·         У циљу испуњења обавеза прописаних условима дозвола, потребно је извршити рачуноводствено раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, без одлагања.

·         Извршити функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, без одлагања.     

·         Припремити рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дјелатности дистрибуције и снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом у складу са Правилником о рачуноводственим политикама МХ ЕРС Требиње (члан78.-Сегменти пословања и члан 87.-Профитни центри), трајна активност.

 

9.    Тачка 6.19. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције

Мјере и препоруке:

·         Рачуноводствене политике предузећа хармонизовати са Међународним стандардима извјештавања, без одлагања.

·         Водити уредну старосну структуру потраживања, анализирати вјероватноћу наплате имајући у виду критеријуме за признавање оправданих трошкова у тарифном поступку из члана 15. и члана 71. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку и са разумном прецизношћу процијенити износ ненаплативих потраживања и на одговарајући начин објелоданити у својим финансијским извјештајима,  што представља трајну активност.      

·         Потраживања од купаца за испоручену и фактурисану електричну енергију одвојено евидентирати од потраживања за обрачунате камате у финансијском извјештају, без одлагања.

·         Водити рачуноводствене евиденције сталних средстава, по фер       вриједности, тако да се може пратити стање и намјена сваког средства, идентификовати средства која служе обављању лиценциране дјелатности, те уредно водити евиденцију коришћења лиценцираних средстава за споредне и остале дјелатности, без одлагања.

·         Корисник дозволе је дужан ускладити своје евиденције са рачуноводственим стандардима и идентификовати износ ревалоризационе резерве за свако средство, те евидентирати реализацију ревалоризационих резерви, без одлагања.

·         Отклонити висок ниво привремених разлика која производе одложене пореске обавезе, у складу са МРС 12:

o    утврдити нето књиговодствену вриједност свих средстава,

o    утврдити пореску основицу за свако средство,

o    утврдити износ привремених разлика (позитивних и негативних) и временских привремених разлика,

o    утврдити износ одложеног пореског средства и обавезе примјеном пореске стопе, без одлагања.

 

10. Тачка 6.20. Извјештавање РЕРС-а

Мјере и препоруке: Достављати у прописаној форми и у предвиђеном року захтијеване обрасце, у складу са Правилником о извјештавању РЕРС-а, без одлагања.

 

11. Тачка 6.21. Примјена тарифне методологије

Мјере и препоруке: Предузети конкретне активности у вршењу анализе оптерећења и потрошње по категоријама потрошње и групама купаца на ниском напону (израда профила оптерећења) у карактеристичним периодима и подносити РЕРС-у извјештај у складу са Правилником о тарифној методологији и тарифном поступку и Правилником о извјештавању, без одлагања.

 

12. Тачка 6.22. Забрана унакрсног субвенционисања

Мјере и препоруке: Извршити рачуноводствено раздвајање по дјелатностима као битан услов дозволе за контролу унакрсног субвенционисања, без одлагања.

 

13. Тачка 6.23. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање

Мјере и препоруке: Предузеће је дужно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност.

 

14. Тачка 6.31. Рад услужног центра

Мјере и препоруке: Предузимати активности на пуној функционалности услужног центра, уредно архивирати и водити збирну евиденцију приговора и жалби (број, врста и датум одговора) на нивоу предузећа, трајна активност.

 

б) Дозвола за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом

 

1.    Тачка 6.4. Обрачун, фактурисање, обавјештавање и наплата

Мјере и препоруке: У потпуности примјенити одредбе Закона о висини стопе затезне камате, укључујући и корекцију обрачуна камата у свим случајевима када износ обрачунате затезне камате превазилази износ главног дуга, без одлагања.

 

2.    Тачка 6.6. Регулисање односа са учесницима на тржишту електричне енергије

Мјере и препоруке:

·         Предузети активности у вези са регулисањем међусобних економских односа на начин прописан Законом о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 8/08, 34/09 и 92/09).

·         Израдити и доставити РЕРС-у на увид динамички план закључивања уговора о снабдијевању са постојећим крајњим купцима, у складу са обавезом прописаном чланом 73. Закона о електричној енергији и роком из Општих услова, без одлагања.

·         Закључивати уговоре о снабдијевању према претходном плану, те доставити РЕРС-у евиденцију до сада закључених уговора о снабдијевању, без одлагања.

 

II      Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Предузеће МХ „ЕРС“ Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом које су издате рјешењима Регулаторне комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС), број 01-472-9/07 од 24.12.2007. године и број 01-473-6/07 од 24.12.2007. године.

 

У складу са чланом 23. став 1. Закона о електричној енергији и чланом 60. став 1. Правилника о издавању дозвола, у наведеном предузећу је 23, 24. и 25. септембра 2009. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем РЕРС-а број 01-752-2/09 од 11.09.2009. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издатих дозвола.

 

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе, на давање коментара до 09.11.2009. године. Корисник дозволе је доставио коментаре на наведeни извјештај дана 10.11.2009. године. Иако су коментари достављени неблаговремено, исти су узети у разматрање од стране РЕРС-а, будући да су достављени прије редовне сједнице на којој се одлучивало о мјерама након обављене надзорне провјере. Коментари корисника дозволе на предложене мјере и препоруке из Извјештаја са редовне надзорне провјере, које се односе на тачку 6.2. "Придржавање одобрене тарифе" дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, као и тачку 6.2. "Број купаца по напонским нивоима" и тачку 6.8. "Ограничење и обустава снабдијевања" дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом су прихваћени од стране РЕРС-а, будући да је корисник дозволе доставио доказе и образложења који су захтијевани предложеним мјерама. Коментари на предложену мјеру из Извјештаја са редовне надзорне провјере за тачку 6.4. "Обрачун, фактурисање, обавјештавање и наплата" нису прихваћени, с обзиром да корисник дозволе није доставио доказ или изјаву да је системски ријешио наведени проблем и у потпуности остварио примјену одредби Закона о висини стопе затезне камате. Такође, РЕРС није прихватио коментаре за тачку 6.6. "Регулисање односа са учесницима на тржишту електричне енергије", јер је корисник дозволе у достављеним коментарима само образложио стање када је у питању закључивање уговора о снабдијевању електричном енергијом са постојећим крајњим купцима. На 54. редовној сједници одржаној 11.11.2009. године РЕРС је анализирао Извјештај са редовне надзорне провјере и достављене коментаре, те донио рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.

 

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе.

 

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

 

Предсједник

Миленко Чокорило