Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon redovne nadzorne provjere - MH ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje Broj: 01-752-6/09

Datum: 11.11.2009.

 

Na osnovu člana 23. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'' 8/08, 34/09 i 92/09), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02),  člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/04, 67/07 i 113/07), člana 37. stav 1. tačka 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 96/04) i člana 60. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 4/09), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u preduzeću MH „ERS“ Trebinje ZP Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 54. (pedesetčetvrtoj) redovnoj sjednici održanoj  11.11.2009. godine, donijela je

 

 

R J E Š E NJ E

o preduzimanju  mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere

 

 

I    NALAŽE SE preduzeću MH „ERS“ Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, broj 01-472-9/07 od 24.12.2007. godine i dozvole za snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom broj 01-473-6/07 od 24.12.2007. godine, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdatih dozvola, po tačkama kako slijedi:

 

a) Dozvola za distribuciju električne energije

 

1.    Tačka 6.3. Obaveze javne usluge

Mjere i preporuke: Izraditi i dostaviti RERS-u plan izgradnje distributivne mreže neelektrifikovanih naselja, kako bi se obezbijedila distribucija električne energije svim kupcima, kao dio kratkoročnog i dugoročnog plana razvoja i izgradnje distributivne mreže, do 31.12.2009. godine. 

 

2.    Tačka 6.4. Pravo vlasništva ili korišćenja zamljišta, postrojenja i objekata u svrhu obavljanja djelatnosti

Mjere i preporuke: Na bazi raspoložive dokumentacije sagledati i evidentirati postojeće stanje na nivou preduzeća i sačiniti novi plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, koji uključuje dinamiku rješavanja istih, bez odlaganja.

 

3.    Tačka 6.6. Kvalitet snabdijevanja

Mjere i preporuke:

·         Objaviti godišnji izvještaj o pokazateljima kontinuiteta isporuke električne energije i evidencije pokazatelja kvaliteta usluge u uslužnom centru i internet stranici preduzeća, bez odlaganja.

·         Stvoriti uslove za vođenje evidencije indikatora komercijalnog kvaliteta prema Obrascima 10.1.T-D i 10.2.T-D "Evidencija pokazatelja kvaliteta usluge 1 i 2" Pravilnika o izvještavanju RERS-a, bez odlaganja,

·         Dostavljati Obrazac 8.T-D "Revitalizacija trafo područja  sa lošim naponskim prilikama u odnosu na standard EN 50160" propisan Pravilnikom o izvještavanju RERS-a.

 

4.    Tačka 6.7. Tehnički i komercijalni gubici električne energije

Mjere i preporuke:

·         U skladu sa raspoloživim sredstvima intenzivirati aktivnosti na otkrivanju uzroka i smanjenju gubitaka imajući u vidu njihov uticaj na likvidnost preduzeća i sigurnost snabdijevanja korisnika mreže, trajna aktivnost.

·         Obračun neovlašćene potrošnje električne energije vršiti u skladu sa odredbama Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, bez odlaganja.

 

5.    Tačka 6.10. Mjerenje i očitavanje utroška električne energije na primopredajnim mjestima

Mjere i preporuke:

  • Za svako mjerno mjesto izraditi detaljan zapisnik o pregledu mjernog mjesta i dovesti mjerna mjesta u tehnički ispravno stanje, trajna aktivnost.
  • Intenzivirati planirane aktivnosti na izmještanju mjernih mjesta, kako bi se ispoštovao rok predviđen Opštim uslovima (septembar 2015. godine), trajna aktivnost.

 

6.    Tačka 6.12. Priključenje na distributivnu mrežu

Mjere i preporuke:

·         Izraditi i izdati elektroenergetske saglasnosti za krajnje kupce koji ne posjeduju elektroenergetsku saglasnost i ugraditi odgovarajuće glavne osigurače – uređaje za ograničenje snage, u skladu sa članom 118. Opštih uslova.

·         U postupku priključenja objekata krajnjih kupaca, zaključivati ugovore o priključenju i evidentirati broj zaključenih ugovora, bez odlaganja.

 

7.    Tačka 6.14. Zapisnici i rješenja nadležnih inspekcija

Mjere i preporuke: Voditi jedinstvenu evidenciju zapisnika i rješenja nadležnih inspekcija na nivou preduzeća, te izvještaja o izvršenim radnjama po rješenjima, trajna aktivnost.

 

8.    Tačka 6.18. Osnovna sredstava za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije

Mjere i preporuke:

·         U cilju ispunjenja obaveza propisanih uslovima dozvola, potrebno je izvršiti računovodstveno razdvajanje djelatnosti distribucije električne energije i djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, bez odlaganja.

·         Izvršiti funkcionalno razdvajanje djelatnosti distribucije električne energije od djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, bez odlaganja.     

·         Pripremiti računovodstvene izvještaje sa računovodstveno razdvojenim segmentima djelatnosti distribucije i snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama MH ERS Trebinje (član78.-Segmenti poslovanja i član 87.-Profitni centri), trajna aktivnost.

 

9.    Tačka 6.19. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije

Mjere i preporuke:

·         Računovodstvene politike preduzeća harmonizovati sa Međunarodnim standardima izvještavanja, bez odlaganja.

·         Voditi urednu starosnu strukturu potraživanja, analizirati vjerovatnoću naplate imajući u vidu kriterijume za priznavanje opravdanih troškova u tarifnom postupku iz člana 15. i člana 71. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku i sa razumnom preciznošću procijeniti iznos nenaplativih potraživanja i na odgovarajući način objelodaniti u svojim finansijskim izvještajima,  što predstavlja trajnu aktivnost.         

·         Potraživanja od kupaca za isporučenu i fakturisanu električnu energiju odvojeno evidentirati od potraživanja za obračunate kamate u finansijskom izvještaju, bez odlaganja.

·         Voditi računovodstvene evidencije stalnih sredstava, po fer       vrijednosti, tako da se može pratiti stanje i namjena svakog sredstva, identifikovati sredstva koja služe obavljanju licencirane djelatnosti, te uredno voditi evidenciju korišćenja licenciranih sredstava za sporedne i ostale djelatnosti, bez odlaganja.

·         Korisnik dozvole je dužan uskladiti svoje evidencije sa računovodstvenim standardima i identifikovati iznos revalorizacione rezerve za svako sredstvo, te evidentirati realizaciju revalorizacionih rezervi, bez odlaganja.

·         Otkloniti visok nivo privremenih razlika koja proizvode odložene poreske obaveze, u skladu sa MRS 12:

o    utvrditi neto knjigovodstvenu vrijednost svih sredstava,

o    utvrditi poresku osnovicu za svako sredstvo,

o    utvrditi iznos privremenih razlika (pozitivnih i negativnih) i vremenskih privremenih razlika,

o    utvrditi iznos odloženog poreskog sredstva i obaveze primjenom poreske stope, bez odlaganja.

 

10. Tačka 6.20. Izvještavanje RERS-a

Mjere i preporuke: Dostavljati u propisanoj formi i u predviđenom roku zahtijevane obrasce, u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju RERS-a, bez odlaganja.

 

11. Tačka 6.21. Primjena tarifne metodologije

Mjere i preporuke: Preduzeti konkretne aktivnosti u vršenju analize opterećenja i potrošnje po kategorijama potrošnje i grupama kupaca na niskom naponu (izrada profila opterećenja) u karakterističnim periodima i podnositi RERS-u izvještaj u skladu sa Pravilnikom o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku i Pravilnikom o izvještavanju, bez odlaganja.

 

12. Tačka 6.22. Zabrana unakrsnog subvencionisanja

Mjere i preporuke: Izvršiti računovodstveno razdvajanje po djelatnostima kao bitan uslov dozvole za kontrolu unakrsnog subvencionisanja, bez odlaganja.

 

13. Tačka 6.23. Finansijska stabilnost i finansijske garancije za poslovanje

Mjere i preporuke: Preduzeće je dužno da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja, što predstavlja trajnu aktivnost.

 

14. Tačka 6.31. Rad uslužnog centra

Mjere i preporuke: Preduzimati aktivnosti na punoj funkcionalnosti uslužnog centra, uredno arhivirati i voditi zbirnu evidenciju prigovora i žalbi (broj, vrsta i datum odgovora) na nivou preduzeća, trajna aktivnost.

 

b) Dozvola za snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom

 

1.    Tačka 6.4. Obračun, fakturisanje, obavještavanje i naplata

Mjere i preporuke: U potpunosti primjeniti odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate, uključujući i korekciju obračuna kamata u svim slučajevima kada iznos obračunate zatezne kamate prevazilazi iznos glavnog duga, bez odlaganja.

 

2.    Tačka 6.6. Regulisanje odnosa sa učesnicima na tržištu električne energije

Mjere i preporuke:

·         Preduzeti aktivnosti u vezi sa regulisanjem međusobnih ekonomskih odnosa na način propisan Zakonom o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 8/08, 34/09 i 92/09).

·         Izraditi i dostaviti RERS-u na uvid dinamički plan zaključivanja ugovora o snabdijevanju sa postojećim krajnjim kupcima, u skladu sa obavezom propisanom članom 73. Zakona o električnoj energiji i rokom iz Opštih uslova, bez odlaganja.

·         Zaključivati ugovore o snabdijevanju prema prethodnom planu, te dostaviti RERS-u evidenciju do sada zaključenih ugovora o snabdijevanju, bez odlaganja.

 

II      Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Preduzeće MH „ERS“ Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom koje su izdate rješenjima Regulatorne komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: RERS), broj 01-472-9/07 od 24.12.2007. godine i broj 01-473-6/07 od 24.12.2007. godine.

 

U skladu sa članom 23. stav 1. Zakona o električnoj energiji i članom 60. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, u navedenom preduzeću je 23, 24. i 25. septembra 2009. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem RERS-a broj 01-752-2/09 od 11.09.2009. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvole vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdatih dozvola.

 

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole, na davanje komentara do 09.11.2009. godine. Korisnik dozvole je dostavio komentare na navedeni izvještaj dana 10.11.2009. godine. Iako su komentari dostavljeni neblagovremeno, isti su uzeti u razmatranje od strane RERS-a, budući da su dostavljeni prije redovne sjednice na kojoj se odlučivalo o mjerama nakon obavljene nadzorne provjere. Komentari korisnika dozvole na predložene mjere i preporuke iz Izvještaja sa redovne nadzorne provjere, koje se odnose na tačku 6.2. "Pridržavanje odobrene tarife" dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, kao i tačku 6.2. "Broj kupaca po naponskim nivoima" i tačku 6.8. "Ograničenje i obustava snabdijevanja" dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom su prihvaćeni od strane RERS-a, budući da je korisnik dozvole dostavio dokaze i obrazloženja koji su zahtijevani predloženim mjerama. Komentari na predloženu mjeru iz Izvještaja sa redovne nadzorne provjere za tačku 6.4. "Obračun, fakturisanje, obavještavanje i naplata" nisu prihvaćeni, s obzirom da korisnik dozvole nije dostavio dokaz ili izjavu da je sistemski riješio navedeni problem i u potpunosti ostvario primjenu odredbi Zakona o visini stope zatezne kamate. Takođe, RERS nije prihvatio komentare za tačku 6.6. "Regulisanje odnosa sa učesnicima na tržištu električne energije", jer je korisnik dozvole u dostavljenim komentarima samo obrazložio stanje kada je u pitanju zaključivanje ugovora o snabdijevanju električnom energijom sa postojećim krajnjim kupcima. Na 54. redovnoj sjednici održanoj 11.11.2009. godine RERS je analizirao Izvještaj sa redovne nadzorne provjere i dostavljene komentare, te donio rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu.

 

Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.

 

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

 

Predsjednik

Milenko Čokorilo