Skip to Content

Разлика између појмова упит и приговор крајњег купца и појашњење конкретних појмова из образаца за извјештавање, а све у циљу што бољег извјештавања и достављања тачних података РЕРС-у.

Верзија прилагођена за штампање

С обзиром да су међусобни односи, права и обавезе између крајњих купаца електричне енергије и дистрибутера-снабдјевача регулисани Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске" број 85/08),то је, између осталог, овим општим актом регулисана и процедура подношења и рјешавања приговора крајњих купаца и очитања мјерних уређаја као и обрачун, фактурисање и наплата утрошене електричне енергије.

 

Што се тиче приговора крајњих купаца указујемо Вам на сљедеће:

Одредбом члана 110. став 1. Општих услова прописано је да крајњи купац може поднијети приговор дистрибутеру - снабдјевачу због непоштoвања одредби Општих услова у року од 30 дана од дана настанка разлога за подношење приговора, а у складу са ставом 5. истог члана дистрибутер - снабдјевач тарифних купаца је дужан да одговори на писани приговор крајњег купца, у писаној форми, најкасније у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Уколико се приговор односи на новчани износ назначен на рачуну за утрошену електричну енергију у том случају је одредбом члана 88. став 1. Општих услова прописано да крајњи купац може поднијети приговор, у писаној форми, дистрибутеру или снабдјевачу, у року одређеном за плаћање, а о поднесеном приговору дистрибутер/снабдјевач је дужан да одлучи у року од 10 дана од дана подношења приговора, те да о истом, у писаној форми, обавијести подносиоца приговора.

Имајући у виду напријед наведено произилази да на приговор поднесен у писаној форми одговара надлежни организациони сегмент дистрибутера/снабдјевача, такође у писаној форми.

Како се крајњи купац може обратити дистрибутеру/снабдјевачу и усменим путем односно упитом ако захтијева објашњење или неке допунске информације, у том случају је одредбом члана 110. став 6. Општих услова прописано да је дистрибутер дужан одговорити на прикладан начин. Дакле, у овом случају је на дистрибутеру да сам оцијени шта у конкретном случају подразумијева прикладан начин, с тим да је основни циљ да крајњи купац добије тражено објашњење односно информацију.

Што се тиче очитања мјерних уређаја указујемо Вам на одредбу члана 81. став 4. Општих услова којом је прописано да је дистрибутер дужан, на захтјев крајњег купца, обезбиједити информацију везану за резултате очитања бројила електричне енергије, у року од 10 дана од дана подношења захтјева, а све такође на примјерен начин.

У вези Ваше недоумице шта се подразумијева под бројем крајњих купаца, указујемо Вам на дефиницију из Општих услова гдје појам "крајњи купац" означава купца који купује електричну енергију за своје властите потребе и коришћење. У том смислу број крајњих купаца јесте број регистрованих пријављених крајњих купаца, што укључује активне и неактивне крајње купце и не односи се на број мјерних мјеста.

Одредбом члана 51. став 2.  прописано је да крајњи купац који има више мјерних мјеста, може за свако мјерно мјесто закључити посебан уговор о снабдијевању, или може за више мјерних мјеста закључити један уговор о снабдијевању са идентификацијом сваког мјерног мјеста и у том случају у складу са одредбама члана 84. став 2. рачун за утрошену електричну енергију ће садржати засебан обрачун за свако мјерно мјесто крајњег купца.

Примјер: Дакле, уколико се крајњи купац обрати дистрибутеру са захтјевом за корекцијом обрачуна за својих пет мјерних мјеста, при чему је дистрибутер издао један рачун крајњем купцу, у том случају се ради о једном коригованом рачун.