Skip to Content

Razlika između pojmova upit i prigovor krajnjeg kupca i pojašnjenje konkretnih pojmova iz obrazaca za izvještavanje, a sve u cilju što boljeg izvještavanja i dostavljanja tačnih podataka RERS-u.

Verzija prilagođena za štampanje

S obzirom da su međusobni odnosi, prava i obaveze između krajnjih kupaca električne energije i distributera-snabdjevača regulisani Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom - u daljem tekstu: Opšti uslovi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 85/08),to je, između ostalog, ovim opštim aktom regulisana i procedura podnošenja i rješavanja prigovora krajnjih kupaca i očitanja mjernih uređaja kao i obračun, fakturisanje i naplata utrošene električne energije.

 

Što se tiče prigovora krajnjih kupaca ukazujemo Vam na sljedeće:

Odredbom člana 110. stav 1. Opštih uslova propisano je da krajnji kupac može podnijeti prigovor distributeru - snabdjevaču zbog nepoštovanja odredbi Opštih uslova u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora, a u skladu sa stavom 5. istog člana distributer - snabdjevač tarifnih kupaca je dužan da odgovori na pisani prigovor krajnjeg kupca, u pisanoj formi, najkasnije u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Ukoliko se prigovor odnosi na novčani iznos naznačen na računu za utrošenu električnu energiju u tom slučaju je odredbom člana 88. stav 1. Opštih uslova propisano da krajnji kupac može podnijeti prigovor, u pisanoj formi, distributeru ili snabdjevaču, u roku određenom za plaćanje, a o podnesenom prigovoru distributer/snabdjevač je dužan da odluči u roku od 10 dana od dana podnošenja prigovora, te da o istom, u pisanoj formi, obavijesti podnosioca prigovora.

Imajući u vidu naprijed navedeno proizilazi da na prigovor podnesen u pisanoj formi odgovara nadležni organizacioni segment distributera/snabdjevača, takođe u pisanoj formi.

Kako se krajnji kupac može obratiti distributeru/snabdjevaču i usmenim putem odnosno upitom ako zahtijeva objašnjenje ili neke dopunske informacije, u tom slučaju je odredbom člana 110. stav 6. Opštih uslova propisano da je distributer dužan odgovoriti na prikladan način. Dakle, u ovom slučaju je na distributeru da sam ocijeni šta u konkretnom slučaju podrazumijeva prikladan način, s tim da je osnovni cilj da krajnji kupac dobije traženo objašnjenje odnosno informaciju.

Što se tiče očitanja mjernih uređaja ukazujemo Vam na odredbu člana 81. stav 4. Opštih uslova kojom je propisano da je distributer dužan, na zahtjev krajnjeg kupca, obezbijediti informaciju vezanu za rezultate očitanja brojila električne energije, u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, a sve takođe na primjeren način.

U vezi Vaše nedoumice šta se podrazumijeva pod brojem krajnjih kupaca, ukazujemo Vam na definiciju iz Opštih uslova gdje pojam "krajnji kupac" označava kupca koji kupuje električnu energiju za svoje vlastite potrebe i korišćenje. U tom smislu broj krajnjih kupaca jeste broj registrovanih prijavljenih krajnjih kupaca, što uključuje aktivne i neaktivne krajnje kupce i ne odnosi se na broj mjernih mjesta.

Odredbom člana 51. stav 2.  propisano je da krajnji kupac koji ima više mjernih mjesta, može za svako mjerno mjesto zaključiti poseban ugovor o snabdijevanju, ili može za više mjernih mjesta zaključiti jedan ugovor o snabdijevanju sa identifikacijom svakog mjernog mjesta i u tom slučaju u skladu sa odredbama člana 84. stav 2. račun za utrošenu električnu energiju će sadržati zaseban obračun za svako mjerno mjesto krajnjeg kupca.

Primjer: Dakle, ukoliko se krajnji kupac obrati distributeru sa zahtjevom za korekcijom obračuna za svojih pet mjernih mjesta, pri čemu je distributer izdao jedan račun krajnjem kupcu, u tom slučaju se radi o jednom korigovanom račun.