Skip to Content

Рјешење спора: Видовић Драго, Мркоњић Град

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-144-11/19/Р-115-152                                                                          
Датум: 20.06.2019. 
 
                                                                                 
На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10 и 7/19), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Видовић Драга из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 115.  редовној сједници, одржаној 20.06.2019. године, у Требињу,  донијела је
 
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
 
1. ОДБИЈА СЕ захтјев Видовић Драга из Мркоњић Града од 11.03.2019. године, којим се оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-219248330-6835-12663 од 23.01.2019. године, на мјерном мјесту наплатни број 219248330, Ступари бб - Мркоњић Град, у износу од 2.532,15 KМ, као неоснован.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ  Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, да о свом трошку, измјести мјерно мјесто подносиоца захтјева, изван објекта.
3. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 14.03.2019. године, захтјев за рјешавање спора Видовић Драга из Мркоњић Града (у даљем тексту: подносилац захтјева), којим се оспорава обрачун неовлашћене потрошње на мјерном мјесту наплатни број 219248330, које се налази у мјесту Ступари бб, општина Мркоњић Град, у укупном износу од 2.532,15 KМ. Подносилац у захтјеву, између осталог, наводи да је Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), вршио замјену бројила због редовног баждарења, након чега је утвђена неисправност бројила, а потом му је противна страна доставила обавјештење о искључењу од 26.02.2019. године због дуга у износу од 2.637,79 KМ. Подносилац захтјева наводи да се обраћао приговором у писаној форми противној страни, која је одбила као неоснован његов приговор, те се због тога обратио Регулаторној комисији захтјевом за рјешавање спора оспоравајући постојање неовлашћене потрошње.
Регулаторна комисија је размотрила захтјев подносиоца и исти доставила противној страни, ради изјашњења и достављања расположиве документације. 
Противна страна је, дана 18.04.2019. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту наплатни број 219248330, које се налази у мјесту Ступари бб, општина Мркоњић Град, у укупном износу од 2.532,15 KМ. Са подносиоцем захтјева је закључен уговор о снабдијевању, а мјерно мјесто се налази у објекту, редовно се очитава и редовно се испостављају рачуни за утрошену електричну енергију. Дана 15.01.2019. године, извршена је контрола овог мјерног мјеста којој је присуствовао подносилац захтјева и том приликом је сачињен записник број 1003072 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, који је подносилац захтјева одбио да потпише, али му је исти уручен. Kонтролом је установљено да је бројило број 5985825 оштећено, а неовлашћена потрошња је изведена тако што је поклопац бројила ударцем искривљен, стакло је ђелимично испало, те постоји пролаз између стакла и поклопца, те је кроз стакло вршено заустављање бројчаника, чиме је онемогућавано исправно мјерење потрошње електричне енергије. Ово бројило је достављено Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, који је својим извјештајем број 18/1.11/393-23-157/19 од 26.02.2019. године због поменутих неправилности на бројилу, констатовао да је након испитивања утврђено да бројило број 5985825 није исправно. На основу овог извјештаја, противна страна наводи да је извршила обрачун неовлашћене потрошње, будући да се ради о неовлашћеној потрошњи из одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – у даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12). Противна страна у изјашњењу наводи да је код подносиоца захтјева 06.07.2015. године извршена замјена бројила које је такође било оштећено на сличан начин, али тада није вршен обрачун неовлашћене потрошње. Противна страна наводи да није предузимала мјере за наплату поводом обрачунатог износа неовлашћене потрошње.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коментаре у писменој форми на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. 
У остављеном року, подносилац захтјева  је доставио коментаре на закључак и нацрт рјешења. У коментарима је, између осталог, навео да се не сматра одговорним за утврђену неовлашћену потрошњу која му се ставља на терет, јер није вршио механичко заустављање рада бројчаника, затим да противна страна престане са пријетњом у погледу примјене мјере обуставе испоруке електричне енергије, а да је спреман платити трошкове замјене због естетског оштећења бројила у износу од 246,46 KМ. Kако се ради о минималном пролазу између стакла и поклопца, подносилац захтјева у коментарима предлаже да се тачно у милиметрима израчуна тај пролаз. Подносилац захтјева предлаже, да се као доказ да није било значајнијег одступања потрошње електричне енергије на његовом мјерном мјесту, изврши увид у анализу потрошње електричне енергије коју је он у коментарима навео за период од новембра 2018. до априла 2019. године, као и финансијску и енергетску картицу, ради анализе потрошње и наплате електричне енергије за период 01.01.2015. до 01.06.2019. године. Подносилац захтјева наводи да је објекат у рушевном стању, о чему је приложио фотографије објекта и мјерног мјеста, а од електричних уређаја посједује само телевизор, фрижидер и сјалице и до сада је, иако незапослен, редовно плаћао рачуне за утошену електричну енергију. Поред тога, од противне стране је у више наврата захтијевао да се бројило измјести из објекта, али му је саопштено да мора сносити трошкове измјештања бројила. Подносилац наводи да не располаже финансијским средставима и није му познато да ли је он дужан сносити трошкове измјештања бројила. Подносилац захтјева на крају предлаже да се се прихвате његови приједлози, докази и објашњења, којим би се оспорило постојање неволашћене потрошње на његовом мјерном мјесту.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: захтјев за рјешавање спора од 11.03.2019. године, извјештај о контролном прегледу бројила Републичког завода за стандардизацију и метрологију од 26.02.2019. године, обавјештење о искључењу од 26.02.2019. године, рачуне за електричну енергију, потврду о замјени бројила, црно бијеле фотографије бројила број 5985825, приговоре подносиоца захтјева достављене противној страни без навођења датума, одговоре на приговоре противне стране од 27.02.2019 и 05.03.2019. године, предрачун од 12.02.2019. године, изјашњења противне стране од 16.04.2019. године и 10.04.2019. године, картицу по датуму књижења – редовна потрошња, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камате – редовна потрошња, енергетску картицу, налог за контролу мјерног мјеста од 15.01.2019. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 15.01.2019. године, рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 23.01.2019. године, декларацију о прикључку од 12.04.2019. године, уговор о јавном снабдијевању електричном енергијом од 23.09.2013. године, коментаре подносиоца захтјева од 06.06.2019. године и фотографије објекта са мјерним мјестом.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране, коментара подносиоца захтјева и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 подносилац захтјева је од 05.07.2013. године регистрован, као крајњи купац електричне енергије, у категорији потрошње ''домаћинство'' – прва тарифна група купаца код којих се активна електрична енергија обрачунава на основу мјерења једнотарифним бројилом, на мјерном мјесту наплатни број 219248330, Ступари бб - Мркоњић Град, 
 мјерно мјесто се налази у унутрашњости објекта, редовно се очитава и  редовно се испостављају рачуни за електричну енергију;
 подносилац захтјева и противна страна су, дана 23.09.2013. године, закључили уговор о јавном снабдијевању електричном енергијом;
 на основу издатог налога за рад број 57043/5369244 од 15.01.2019. године, овлашћени радници противне стране су извршили контролу мјерног мјеста и сачинили записник број 1003072 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста, у којем је, између осталог, наведено да је бројило број 5985825 оштећено тако што је стакло од бројила одвојено од металног дијела кућишта на мјесту бројчаника;
 контроли мјерног мјеста је присуствовао подносилац захтјева, који је одбио потписати записник, али му је том приликом уручен примјерак записника;
 скинуто бројило број 5985825 достављено је Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, Ођељење за верификацију Бања Лука, ради контроле исправности;
 Републички завод за стандардизацију и метрологију, Ођељење за верификацију Бања Лука је, својим Извјештајем о контролном прегледу мјерила број 18/1.11/393-23-157/19 од 26.02.2019. године, констатовао да трофазно индукционо бројило активне електричне енергије типа Т27ЦД, произвођача ''ИСKРА'', серијски број 5985825/1984 има исправан жиг РЗСМ РС KМ Бања Лука са годином истека 2028. година, да је поклопац бројила ударцем искривљен – лијева страна, стакло је ђелимично испало из лежишта, затим да постоји пролаз између стакла и поклопца, лијево, горе и доле, те је на основу наведених испитивања бројила у извјештају завода изведен закључак да бројило није исправно;
 противна страна је, на основу Извјештаја о контролном прегледу мјерила број 18/1.11/393-23-157/19 од 26.02.2019. године, утврдила да је у овом случају постојала неовлашћена потрошња електричне енергије, те је примјеном одредби Општих услова, сачинила Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-219248330-6835-12663 од 23.01.2019. године у износу од 2.532,15 KМ;
 подносилац захтјева није извршио плаћање износа од 2.532,15 KМ по основу извршеног обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије;
 поводом приговора подносиоца захтјева којима је оспоравао износ накнаде по основу обрачуна неовлашћене потрошње, противна страна је подносиоцу захтјева дана 27.02.2019 и 05.03.2019. године доставила одговоре којима се не може удовољити његовом захтјеву;
 подносиоцу захтјева није обустављена испорука електричне енергије.
На основу изведених доказа, а посебно записника о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 1003072 од 15.01.2019. године и Извјештаја о контролном прегледу мјерила број 18/1.11/393-23-157/19 од 26.02.2019. године, несумњиво је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња електричне енергије. Дана 15.01.2019. године, на основу издатог налога за рад број 57043/5369244 од 15.01.2019. године, овлашћени радници противне стране су извршили контролу мјерног мјеста подносиоца захтјева. Том приликом су утврдили и записнички констатовали да је бројило број 5985825 оштећено, тако што је стакло од бројила одвојено од металног дијела кућишта на мјесту бројчаника.  Ова чињеница без икакве сумње потврђује да је омогућено неовлашћено ђеловање на бројило, а тиме и на исправност мјерења преузетих количина електричне енергије.
Након контроле и замјене бројила оштећено бројило број 5985825 је достављено Републичком заводу за стандардизацију и метрологију, Ођељење за верификацију Бања Лука, као надлежној институцији за преглед и верификацију бројила на основу члана 10. Закона о метрологији  ("Службени гласник Републике Српске", број 33/16), да изврши контролу исправности овога бројила. Kонтролом бројила од стране овога завода утврђено је да трофазно индукционо бројило активне електричне енергије типа Т27ЦД, произвођача ''ИСKРА'', серијски број 5985825/1984 има исправан жиг РЗСМ РС KМ Бања Лука са годином истека 2028. година, да је поклопац бројила ударцем искривљен – лијева страна, стакло је ђелимично испало из лежишта, затим да постоји пролаз између стакла и поклопца, лијево, горе и доле, те ово бројило због тога није исправно. Утврђено стање је констатовано Извјештајем о контролном прегледу мјерила број 18/1.11/393-23-157/19 од 26.02.2019. године.
С обзиром на стање које су овлашћени радници противне стране утврдили контролном мјерног мјеста, дана 15.01.2019. године, као и стање које је утврдио завод контролом исправности бројила, односно да је бројило неисправно, у овом случају је постојала неовлашћена потрошња електричне енергије у виду онемогућавања правилног регистровања преузете електричне енергије и снаге из одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, на основу и чега је и сачињен обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије у износу од 2.532,15 KМ. Дакле, у овом случају је несумњиво утврђено да електрична енергија на мјерном мјесту подносиоца захтјева није правилно мјерена, услијед неовлашћеног ђеловања на бројило. Пошто се електричне енергија, због својих физичких специфичности, може измјерити само исправним мјерењем и само тако измјерена количина електричне енергије може бити предмет правног и економског промета на елекроенергетском тржишту, односно бити фактурисана и њена вриједност исказана у новцу, у овом случају је било нужно примијенити одредбе Општих услова у погледу утврђивања количине неовлашћене потрошње електричне енергије, будући да је исправно мјерење изостало. 
У погледу начина на који је противна страна извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију, утврђено је да је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих услова. С обзиром да се ради о неовлашћеној потрошњи која је извршена на мјерном уређају, у овом случају је приликом израчуна обрачунске снаге за обрачун неовлашћене потрошње правилно примијењена одредба члана 91. став 2. тачка а) подтачка 3) Општих услова, којом је прописано да се обрачунска снага добија множењем мање вриједности номинале струје главног осигурача или уређаја за ограничење снаге или дозвољеног струјног оптерећења прикључног вода, са номиналним напоном, уколико је неовлаштена потрошња извршена на мјерном уређају. Противна страна је обрачунску снагу од 17,25 кW утврдила множењем номиналне струје главног осигурача од 25 А и номиналног напона, док је количину неовлашћено утрошене активне енергије за категорију потрошње ''домаћинство'' – прва тарифна група купаца код којих се активна електрична енергија обрачуна на основу мјерења једнотарифним бројилом, утврдила на основу одредбе члана 91. став 2. тачка б) подтачка 1) Општих услова. Kако се у овом случају ради о крајњем купцу из категорије потрошње ''домаћинство'' – прва тарифна група, на обрачунату количину активне енергије за обрачун неовлашћене потрошње примјењени су тарифни ставови на основу одредбе члана 92. став 2. тачка а) Општих услова. Поред тога, противна страна је извршила умањење износа накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију за количине електричне енергије које су регистроване на мјерном уређају у периоду који је обухваћен обрачуном неовлашћене потрошње, а што је у складу са одредбом члана 92. став 8. Општих услова. 
Противна страна је правилно одредила период за обрачун неовлашћене потрошње. С обзиром на чињеницу да није утврђено када су почињене неовлашћене радње, односно да у претходном периоду од годину дана није било контрола оног дијела мјерног мјеста на којем су извршене неовлашћене радње, противна страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила период од годину дана, тј. период 15.01.2018. – 15.01.2019. године, што је у складу са  одредбом члана 90. став 3. Општих услова.
Примјеном напријед наведених параметара који се користе за сачињавање обрачуна, противна страна је дана 23.01.2019. године, а на основу овлашћења из одредбе члана 5. тачка в) и 92. став 5. Општих услова, сачинила Рачун за  неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-219248330-6835-12663 у укупном износу од 2.532,15 KМ.
Нису се могли прихватити коментари подносиоца захтјева на закључак и нацрт рјешења, јер се у њима не наводе нове чињенице и докази којима би се оспорило постојање неовлашћене потрошње. Тврдња подносиоца да није било значајнијег одступања потрошње електричне енергије на његовом мјерном мјесту, као и приједлог да се анализира потрошња и наплата електричне енергије за период 01.01.2015. до 01.06.2019. године, нису релевантне за сачињавање обрачуна неовлашћене потрошње. Императивним одредбама члана 91. и 92. Општих услова, како је горе и образложено, прописан је начин обрачуна неовлашћене потрошње у оваквим случајевима. У конкретном овом случају је неспорно утврђено постојање неовлашћене потрошње електричне енергије у виду онемогућавања правилног регистровања преузете електричне енергије и снаге из одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова, што је утвђено контролом мјерног мјеста од 15.01.2019. године од стране овлашћених радника противне, као и стањем које је утврдио завод контролом исправности бројила у свом извјештају од 26.02.2019. године, а којим је констатована несиправност бројила типа Т27ЦД, произвођача ''ИСKРА'', серијски број 5985825/1984. 
Потребно је истаћи да се обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије  сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је извршено онемогућавање правилног регистровања преузете електричне енергије. Пошто је изостало исправно мјерење, услијед неовлашћеног ђеловања на бројило и пошто је услијед тога немогуће утврдити стварну количину утрошене електриче енергије, у овом случају је било нужно примијенити имеративне одредбе Општих услова, односно утврдити количину неовлашћене потрошње електричне енергије у складу са тим одредбама. Дакле, противна страна је уредно испунила своју обавезу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, а подносилац захтјева је дужан да плати преузету електричну енергију. Пошто је изостало исправно мјерење, количину преузете електричне енергије је било потребно утврдити на основу одредби 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије. 
Будући да подносилац захтјева није извршио плаћање обрачунатог износа по основу неовлашћене потрошње, потребно је истаћи да је противна страна, како због постојања дуга по основу редовно утрошене електричне енергије, тако и неовлашћено утрошене електричне енергије, овлашћена да, на основу одредбе члана 80. алинеја 1. и алинеја 3. Закона о електричној енергији, као и одредбе члана 97. став 1. тачка з. и и. Општих услова, изврши обуставу испоруке електричне енергије.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 2.532,15 KМ у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
У погледу навода подносиоца изнесених у коментарима, односно његовог захтјева за измјештање мјерног мјеста, а што још увијек није учињено, као и тражења противне стране да подносилац захтјева плати трошкове измјештања, потребно је указати на одредбу члана 119. Општих услова којом је прописано да је дистрибутер дужан измјестити мјерна мјеста из одредбе члана 69. став 6. Општих услова. Иначе, одредбом члана 69. став 6. Општих услова је прописано да је дистрибутер дужан о свом трошку, уз претходно обавјештење крајњег купца, измјестити  мјерна мјеста постојећих крајњих купаца која се налазе унутар објекта, на начин који ће обезбиједити разграничење одговорности између дистрибутера и крајњег купца. Kако противна страна до сада није поступила у складу са овом одредбом, неосновано је њено тражење да подносилац захтјева треба да сноси трошкове измјештања мјерног мјеста, па је тачком 2. диспозитива рјешења наложено противној страни да о свом трошку измјести мјерно мјесто подносиоца захтјева изван његовог објекта.
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном  поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова поступка, Регулаторна комисија је, тачком 3. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).
 
Правна поука:                           
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.       
 
 
 
Предсједник
 
Владислав Владичић