Skip to Content

Rješenje spora: Vidović Drago, Mrkonjić Grad

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-144-11/19/R-115-152                                                                          
Datum: 20.06.2019. 
                                                                                
Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Vidović Draga iz Mrkonjić Grada, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćeno utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 115.  redovnoj sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, u Trebinju,  donijela je
 
 
R J E Š E NJ E
 
1. ODBIJA SE zahtjev Vidović Draga iz Mrkonjić Grada od 11.03.2019. godine, kojim se osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF-219248330-6835-12663 od 23.01.2019. godine, na mjernom mjestu naplatni broj 219248330, Stupari bb - Mrkonjić Grad, u iznosu od 2.532,15 КM, kao neosnovan.
2. OBAVEZUJE SE  Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, da o svom trošku, izmjesti mjerno mjesto podnosioca zahtjeva, izvan objekta.
3. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 14.03.2019. godine, zahtjev za rješavanje spora Vidović Draga iz Mrkonjić Grada (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), kojim se osporava obračun neovlašćene potrošnje na mjernom mjestu naplatni broj 219248330, koje se nalazi u mjestu Stupari bb, opština Mrkonjić Grad, u ukupnom iznosu od 2.532,15 КM. Podnosilac u zahtjevu, između ostalog, navodi da je Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana), vršio zamjenu brojila zbog redovnog baždarenja, nakon čega je utvđena neispravnost brojila, a potom mu je protivna strana dostavila obavještenje o isključenju od 26.02.2019. godine zbog duga u iznosu od 2.637,79 КM. Podnosilac zahtjeva navodi da se obraćao prigovorom u pisanoj formi protivnoj strani, koja je odbila kao neosnovan njegov prigovor, te se zbog toga obratio Regulatornoj komisiji zahtjevom za rješavanje spora osporavajući postojanje neovlašćene potrošnje.
Regulatorna komisija je razmotrila zahtjev podnosioca i isti dostavila protivnoj strani, radi izjašnjenja i dostavljanja raspoložive dokumentacije. 
Protivna strana je, dana 18.04.2019. godine, dostavila izjašnjenje o zahtjevu podnosioca i raspoloživu dokumentaciju. U izjašnjenju protivne strane je, između ostalog, navedeno da se zahtjev podnosioca odnosi na osporavanje obračuna neovlašćeno utrošene električne energije na mjernom mjestu naplatni broj 219248330, koje se nalazi u mjestu Stupari bb, opština Mrkonjić Grad, u ukupnom iznosu od 2.532,15 КM. Sa podnosiocem zahtjeva je zaključen ugovor o snabdijevanju, a mjerno mjesto se nalazi u objektu, redovno se očitava i redovno se ispostavljaju računi za utrošenu električnu energiju. Dana 15.01.2019. godine, izvršena je kontrola ovog mjernog mjesta kojoj je prisustvovao podnosilac zahtjeva i tom prilikom je sačinjen zapisnik broj 1003072 o utvrđivanju neovlašćene potrošnje električne energije, koji je podnosilac zahtjeva odbio da potpiše, ali mu je isti uručen. Кontrolom je ustanovljeno da je brojilo broj 5985825 oštećeno, a neovlašćena potrošnja je izvedena tako što je poklopac brojila udarcem iskrivljen, staklo je djelimično ispalo, te postoji prolaz između stakla i poklopca, te je kroz staklo vršeno zaustavljanje brojčanika, čime je onemogućavano ispravno mjerenje potrošnje električne energije. Ovo brojilo je dostavljeno Republičkom zavodu za standardizaciju i metrologiju, koji je svojim izvještajem broj 18/1.11/393-23-157/19 od 26.02.2019. godine zbog pomenutih nepravilnosti na brojilu, konstatovao da je nakon ispitivanja utvrđeno da brojilo broj 5985825 nije ispravno. Na osnovu ovog izvještaja, protivna strana navodi da je izvršila obračun neovlašćene potrošnje, budući da se radi o neovlašćenoj potrošnji iz odredbe člana 89. stav 1. tačka b) Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – u daljem tekstu: Opšti uslovi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 90/12). Protivna strana u izjašnjenju navodi da je kod podnosioca zahtjeva 06.07.2015. godine izvršena zamjena brojila koje je takođe bilo oštećeno na sličan način, ali tada nije vršen obračun neovlašćene potrošnje. Protivna strana navodi da nije preduzimala mjere za naplatu povodom obračunatog iznosa neovlašćene potrošnje.
Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je 113. redovnoj sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku. Na istoj redovnoj sjednici, Regulatorna komisija je utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama, te je ostavljena mogućnost da stranke u roku od osam dana od dana prijema dostave komentare u pismenoj formi na navedene akte. Na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije objavljeno je obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, sa mogućnošću podnošenja komentara. 
U ostavljenom roku, podnosilac zahtjeva  je dostavio komentare na zaključak i nacrt rješenja. U komentarima je, između ostalog, naveo da se ne smatra odgovornim za utvrđenu neovlašćenu potrošnju koja mu se stavlja na teret, jer nije vršio mehaničko zaustavljanje rada brojčanika, zatim da protivna strana prestane sa prijetnjom u pogledu primjene mjere obustave isporuke električne energije, a da je spreman platiti troškove zamjene zbog estetskog oštećenja brojila u iznosu od 246,46 КM. Кako se radi o minimalnom prolazu između stakla i poklopca, podnosilac zahtjeva u komentarima predlaže da se tačno u milimetrima izračuna taj prolaz. Podnosilac zahtjeva predlaže, da se kao dokaz da nije bilo značajnijeg odstupanja potrošnje električne energije na njegovom mjernom mjestu, izvrši uvid u analizu potrošnje električne energije koju je on u komentarima naveo za period od novembra 2018. do aprila 2019. godine, kao i finansijsku i energetsku karticu, radi analize potrošnje i naplate električne energije za period 01.01.2015. do 01.06.2019. godine. Podnosilac zahtjeva navodi da je objekat u ruševnom stanju, o čemu je priložio fotografije objekta i mjernog mjesta, a od električnih uređaja posjeduje samo televizor, frižider i sjalice i do sada je, iako nezaposlen, redovno plaćao račune za utošenu električnu energiju. Pored toga, od protivne strane je u više navrata zahtijevao da se brojilo izmjesti iz objekta, ali mu je saopšteno da mora snositi troškove izmještanja brojila. Podnosilac navodi da ne raspolaže finansijskim sredstavima i nije mu poznato da li je on dužan snositi troškove izmještanja brojila. Podnosilac zahtjeva na kraju predlaže da se se prihvate njegovi prijedlozi, dokazi i objašnjenja, kojim bi se osporilo postojanje nevolašćene potrošnje na njegovom mjernom mjestu.
U postupku rješavanja ovog spora izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju koju su stranke priložile: zahtjev za rješavanje spora od 11.03.2019. godine, izvještaj o kontrolnom pregledu brojila Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju od 26.02.2019. godine, obavještenje o isključenju od 26.02.2019. godine, račune za električnu energiju, potvrdu o zamjeni brojila, crno bijele fotografije brojila broj 5985825, prigovore podnosioca zahtjeva dostavljene protivnoj strani bez navođenja datuma, odgovore na prigovore protivne strane od 27.02.2019 i 05.03.2019. godine, predračun od 12.02.2019. godine, izjašnjenja protivne strane od 16.04.2019. godine i 10.04.2019. godine, karticu po datumu knjiženja – redovna potrošnja, karticu po datumu knjiženja sa razdvojenim saldom energije i kamate – redovna potrošnja, energetsku karticu, nalog za kontrolu mjernog mjesta od 15.01.2019. godine, zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta od 15.01.2019. godine, račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju od 23.01.2019. godine, deklaraciju o priključku od 12.04.2019. godine, ugovor o javnom snabdijevanju električnom energijom od 23.09.2013. godine, komentare podnosioca zahtjeva od 06.06.2019. godine i fotografije objekta sa mjernim mjestom.
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane, komentara podnosioca zahtjeva i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, u ovom postupku rješavanja spora su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:
 podnosilac zahtjeva je od 05.07.2013. godine registrovan, kao krajnji kupac električne energije, u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'' – prva tarifna grupa kupaca kod kojih se aktivna električna energija obračunava na osnovu mjerenja jednotarifnim brojilom, na mjernom mjestu naplatni broj 219248330, Stupari bb - Mrkonjić Grad, 
 mjerno mjesto se nalazi u unutrašnjosti objekta, redovno se očitava i  redovno se ispostavljaju računi za električnu energiju;
 podnosilac zahtjeva i protivna strana su, dana 23.09.2013. godine, zaključili ugovor o javnom snabdijevanju električnom energijom;
 na osnovu izdatog naloga za rad broj 57043/5369244 od 15.01.2019. godine, ovlašćeni radnici protivne strane su izvršili kontrolu mjernog mjesta i sačinili zapisnik broj 1003072 o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta, u kojem je, između ostalog, navedeno da je brojilo broj 5985825 oštećeno tako što je staklo od brojila odvojeno od metalnog dijela kućišta na mjestu brojčanika;
 kontroli mjernog mjesta je prisustvovao podnosilac zahtjeva, koji je odbio potpisati zapisnik, ali mu je tom prilikom uručen primjerak zapisnika;
 skinuto brojilo broj 5985825 dostavljeno je Republičkom zavodu za standardizaciju i metrologiju, Odjeljenje za verifikaciju Banja Luka, radi kontrole ispravnosti;
 Republički zavod za standardizaciju i metrologiju, Odjeljenje za verifikaciju Banja Luka je, svojim Izvještajem o kontrolnom pregledu mjerila broj 18/1.11/393-23-157/19 od 26.02.2019. godine, konstatovao da trofazno indukciono brojilo aktivne električne energije tipa T27CD, proizvođača ''ISКRA'', serijski broj 5985825/1984 ima ispravan žig RZSM RS КM Banja Luka sa godinom isteka 2028. godina, da je poklopac brojila udarcem iskrivljen – lijeva strana, staklo je djelimično ispalo iz ležišta, zatim da postoji prolaz između stakla i poklopca, lijevo, gore i dole, te je na osnovu navedenih ispitivanja brojila u izvještaju zavoda izveden zaključak da brojilo nije ispravno;
 protivna strana je, na osnovu Izvještaja o kontrolnom pregledu mjerila broj 18/1.11/393-23-157/19 od 26.02.2019. godine, utvrdila da je u ovom slučaju postojala neovlašćena potrošnja električne energije, te je primjenom odredbi Opštih uslova, sačinila Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF-219248330-6835-12663 od 23.01.2019. godine u iznosu od 2.532,15 КM;
 podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje iznosa od 2.532,15 КM po osnovu izvršenog obračuna neovlašćeno utrošene električne energije;
 povodom prigovora podnosioca zahtjeva kojima je osporavao iznos naknade po osnovu obračuna neovlašćene potrošnje, protivna strana je podnosiocu zahtjeva dana 27.02.2019 i 05.03.2019. godine dostavila odgovore kojima se ne može udovoljiti njegovom zahtjevu;
 podnosiocu zahtjeva nije obustavljena isporuka električne energije.
Na osnovu izvedenih dokaza, a posebno zapisnika o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta broj 1003072 od 15.01.2019. godine i Izvještaja o kontrolnom pregledu mjerila broj 18/1.11/393-23-157/19 od 26.02.2019. godine, nesumnjivo je utvrđeno da je na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva izvršena neovlašćena potrošnja električne energije. Dana 15.01.2019. godine, na osnovu izdatog naloga za rad broj 57043/5369244 od 15.01.2019. godine, ovlašćeni radnici protivne strane su izvršili kontrolu mjernog mjesta podnosioca zahtjeva. Tom prilikom su utvrdili i zapisnički konstatovali da je brojilo broj 5985825 oštećeno, tako što je staklo od brojila odvojeno od metalnog dijela kućišta na mjestu brojčanika.  Ova činjenica bez ikakve sumnje potvrđuje da je omogućeno neovlašćeno djelovanje na brojilo, a time i na ispravnost mjerenja preuzetih količina električne energije.
Nakon kontrole i zamjene brojila oštećeno brojilo broj 5985825 je dostavljeno Republičkom zavodu za standardizaciju i metrologiju, Odjeljenje za verifikaciju Banja Luka, kao nadležnoj instituciji za pregled i verifikaciju brojila na osnovu člana 10. Zakona o metrologiji  ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 33/16), da izvrši kontrolu ispravnosti ovoga brojila. Кontrolom brojila od strane ovoga zavoda utvrđeno je da trofazno indukciono brojilo aktivne električne energije tipa T27CD, proizvođača ''ISКRA'', serijski broj 5985825/1984 ima ispravan žig RZSM RS КM Banja Luka sa godinom isteka 2028. godina, da je poklopac brojila udarcem iskrivljen – lijeva strana, staklo je djelimično ispalo iz ležišta, zatim da postoji prolaz između stakla i poklopca, lijevo, gore i dole, te ovo brojilo zbog toga nije ispravno. Utvrđeno stanje je konstatovano Izvještajem o kontrolnom pregledu mjerila broj 18/1.11/393-23-157/19 od 26.02.2019. godine.
S obzirom na stanje koje su ovlašćeni radnici protivne strane utvrdili kontrolnom mjernog mjesta, dana 15.01.2019. godine, kao i stanje koje je utvrdio zavod kontrolom ispravnosti brojila, odnosno da je brojilo neispravno, u ovom slučaju je postojala neovlašćena potrošnja električne energije u vidu onemogućavanja pravilnog registrovanja preuzete električne energije i snage iz odredbe člana 89. stav 1. tačka b) Opštih uslova, na osnovu i čega je i sačinjen obračun neovlašćene potrošnje električne energije u iznosu od 2.532,15 КM. Dakle, u ovom slučaju je nesumnjivo utvrđeno da električna energija na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva nije pravilno mjerena, uslijed neovlašćenog djelovanja na brojilo. Pošto se električne energija, zbog svojih fizičkih specifičnosti, može izmjeriti samo ispravnim mjerenjem i samo tako izmjerena količina električne energije može biti predmet pravnog i ekonomskog prometa na elekroenergetskom tržištu, odnosno biti fakturisana i njena vrijednost iskazana u novcu, u ovom slučaju je bilo nužno primijeniti odredbe Opštih uslova u pogledu utvrđivanja količine neovlašćene potrošnje električne energije, budući da je ispravno mjerenje izostalo. 
U pogledu načina na koji je protivna strana izvršila obračun naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, utvrđeno je da je isti pravilno sačinjen, odnosno da je sačinjen u skladu sa odredbama Opštih uslova. S obzirom da se radi o neovlašćenoj potrošnji koja je izvršena na mjernom uređaju, u ovom slučaju je prilikom izračuna obračunske snage za obračun neovlašćene potrošnje pravilno primijenjena odredba člana 91. stav 2. tačka a) podtačka 3) Opštih uslova, kojom je propisano da se obračunska snaga dobija množenjem manje vrijednosti nominale struje glavnog osigurača ili uređaja za ograničenje snage ili dozvoljenog strujnog opterećenja priključnog voda, sa nominalnim naponom, ukoliko je neovlaštena potrošnja izvršena na mjernom uređaju. Protivna strana je obračunsku snagu od 17,25 kW utvrdila množenjem nominalne struje glavnog osigurača od 25 A i nominalnog napona, dok je količinu neovlašćeno utrošene aktivne energije za kategoriju potrošnje ''domaćinstvo'' – prva tarifna grupa kupaca kod kojih se aktivna električna energija obračuna na osnovu mjerenja jednotarifnim brojilom, utvrdila na osnovu odredbe člana 91. stav 2. tačka b) podtačka 1) Opštih uslova. Кako se u ovom slučaju radi o krajnjem kupcu iz kategorije potrošnje ''domaćinstvo'' – prva tarifna grupa, na obračunatu količinu aktivne energije za obračun neovlašćene potrošnje primjenjeni su tarifni stavovi na osnovu odredbe člana 92. stav 2. tačka a) Opštih uslova. Pored toga, protivna strana je izvršila umanjenje iznosa naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju za količine električne energije koje su registrovane na mjernom uređaju u periodu koji je obuhvaćen obračunom neovlašćene potrošnje, a što je u skladu sa odredbom člana 92. stav 8. Opštih uslova. 
Protivna strana je pravilno odredila period za obračun neovlašćene potrošnje. S obzirom na činjenicu da nije utvrđeno kada su počinjene neovlašćene radnje, odnosno da u prethodnom periodu od godinu dana nije bilo kontrola onog dijela mjernog mjesta na kojem su izvršene neovlašćene radnje, protivna strana je za obračun neovlašćeno utrošene električne energije pravilno odredila period od godinu dana, tj. period 15.01.2018. – 15.01.2019. godine, što je u skladu sa  odredbom člana 90. stav 3. Opštih uslova.
Primjenom naprijed navedenih parametara koji se koriste za sačinjavanje obračuna, protivna strana je dana 23.01.2019. godine, a na osnovu ovlašćenja iz odredbe člana 5. tačka v) i 92. stav 5. Opštih uslova, sačinila Račun za  neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF-219248330-6835-12663 u ukupnom iznosu od 2.532,15 КM.
Nisu se mogli prihvatiti komentari podnosioca zahtjeva na zaključak i nacrt rješenja, jer se u njima ne navode nove činjenice i dokazi kojima bi se osporilo postojanje neovlašćene potrošnje. Tvrdnja podnosioca da nije bilo značajnijeg odstupanja potrošnje električne energije na njegovom mjernom mjestu, kao i prijedlog da se analizira potrošnja i naplata električne energije za period 01.01.2015. do 01.06.2019. godine, nisu relevantne za sačinjavanje obračuna neovlašćene potrošnje. Imperativnim odredbama člana 91. i 92. Opštih uslova, kako je gore i obrazloženo, propisan je način obračuna neovlašćene potrošnje u ovakvim slučajevima. U konkretnom ovom slučaju je nesporno utvrđeno postojanje neovlašćene potrošnje električne energije u vidu onemogućavanja pravilnog registrovanja preuzete električne energije i snage iz odredbe člana 89. stav 1. tačka b) Opštih uslova, što je utvđeno kontrolom mjernog mjesta od 15.01.2019. godine od strane ovlašćenih radnika protivne, kao i stanjem koje je utvrdio zavod kontrolom ispravnosti brojila u svom izvještaju od 26.02.2019. godine, a kojim je konstatovana nesipravnost brojila tipa T27CD, proizvođača ''ISКRA'', serijski broj 5985825/1984. 
Potrebno je istaći da se obračun neovlašćeno utrošene električne energije  sačinjava u skladu sa naprijed navedenim odredbama Opštih uslova, a Opšti uslovi su doneseni na osnovu člana 23. alineja 6. i odredbe člana 74. Zakona o električnoj energiji. Odredbom člana 74. Zakona o električnoj energiji utvrđeno je šta je predmet regulisanja Opštih uslova, odnosno taksativno je utvrđeno koji odnosi treba da se urede Opštim uslovima. Između ostalog, odredbom člana 74. tačka 12. Zakona o električnoj energiji jasno je propisano da se Opštim uslovima uređuje način utvrđivanja količine i snage neovlašćeno utrošene električne energije, kao i način obračuna i naplate neovlašćeno utrošene električne energije. Za utvrđivanje obaveze plaćanja iznosa neovlašćeno preuzete električne energije u skladu sa navedenim odredbama Opštih uslova je relevantna činjenica, da je izvršeno onemogućavanje pravilnog registrovanja preuzete električne energije. Pošto je izostalo ispravno mjerenje, uslijed neovlašćenog djelovanja na brojilo i pošto je uslijed toga nemoguće utvrditi stvarnu količinu utrošene električe energije, u ovom slučaju je bilo nužno primijeniti imerativne odredbe Opštih uslova, odnosno utvrditi količinu neovlašćene potrošnje električne energije u skladu sa tim odredbama. Dakle, protivna strana je uredno ispunila svoju obavezu isporuke električne energije na ovom mjernom mjestu, a podnosilac zahtjeva je dužan da plati preuzetu električnu energiju. Pošto je izostalo ispravno mjerenje, količinu preuzete električne energije je bilo potrebno utvrditi na osnovu odredbi 89. – 92. Opštih uslova, u formi obračuna neovlašćeno utrošene električne energije. 
Budući da podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje obračunatog iznosa po osnovu neovlašćene potrošnje, potrebno je istaći da je protivna strana, kako zbog postojanja duga po osnovu redovno utrošene električne energije, tako i neovlašćeno utrošene električne energije, ovlašćena da, na osnovu odredbe člana 80. alineja 1. i alineja 3. Zakona o električnoj energiji, kao i odredbe člana 97. stav 1. tačka z. i i. Opštih uslova, izvrši obustavu isporuke električne energije.
Imajući u vidu naprijed navedeno utvrđeno činjenično stanje, kao i navedeni pravni osnov, utvrđeno je da je zahtjev podnosioca u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćene potrošnje u iznosu od 2.532,15 КM u cjelosti neosnovan, te je odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja. 
U pogledu navoda podnosioca iznesenih u komentarima, odnosno njegovog zahtjeva za izmještanje mjernog mjesta, a što još uvijek nije učinjeno, kao i traženja protivne strane da podnosilac zahtjeva plati troškove izmještanja, potrebno je ukazati na odredbu člana 119. Opštih uslova kojom je propisano da je distributer dužan izmjestiti mjerna mjesta iz odredbe člana 69. stav 6. Opštih uslova. Inače, odredbom člana 69. stav 6. Opštih uslova je propisano da je distributer dužan o svom trošku, uz prethodno obavještenje krajnjeg kupca, izmjestiti  mjerna mjesta postojećih krajnjih kupaca koja se nalaze unutar objekta, na način koji će obezbijediti razgraničenje odgovornosti između distributera i krajnjeg kupca. Кako protivna strana do sada nije postupila u skladu sa ovom odredbom, neosnovano je njeno traženje da podnosilac zahtjeva treba da snosi troškove izmještanja mjernog mjesta, pa je tačkom 2. dispozitiva rješenja naloženo protivnoj strani da o svom trošku izmjesti mjerno mjesto podnosioca zahtjeva izvan njegovog objekta.
S obzirom da se ovaj spor rješava u skraćenom  postupku i da su troškovi postupka bili neznatni, te da nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova postupka, Regulatorna komisija je, tačkom 3. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 109/05 i 63/11).
 
Pravna pouka:                           
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.       
 
 
Predsjednik
 
Vladislav Vladičić