Skip to Content

Рјешење спора: Бјеловук Симо, Јабланица

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-190-8/19/Р-115-153                                                                            
Датум: 20.06.2019. 
                                                                                 
На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10 и 7/19), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Бјеловук Сима из Горњих Подградаца, општина Градишка, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње, ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 115. редовној сједници, одржаној 20.06.2019. године, у Требињу,  донијела је
 
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
 
1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Бјеловук Сима из Јабланице – Горњи Подградци, од 22.03.2019. године, којим се оспорава Рачун за  неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-521665950-6706-11953 од 28.11.2019. године, на мјерном мјесту ЕД број 521665950, Јабланица Ребровац бб, Горњи Подградци, у износу од 327,23 KМ, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 03.04.2019. године, захтјев за рјешавање спора Бјеловук Сима из Горњих Подградаца код Градишке (у даљем тексту: подносилац захтјева), којим се оспорава обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у износу од 327,23 KМ, на његовом мјерном мјесту, наплатни број 521665950, које се налази у мјесту Јабланица, Ребровац - Горњи Подградци. Подносилац се не слаже са обрачунатим износом неовлашћене потрошње, јер је Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње  ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) погрешно утврдио да се електрична енергија из категорије потрошње ''домаћинство'' – 2. тарифна група (купаци код којих се активна електрична енергија обрачунава на основу мјерења двотарифним бројилом), у коју је иначе разврстан, користи за потребе ''Етно села Јабланица'', односно за категорију потрошње ''Остала потрошња на ниском напону“ за купце који преузимају електричну енергију на напонском нивоу мањем од 1 кВ, осим купаца из категорија потрошње „домаћинства“ и „јавна расвјета“. Подносилац захтјева је као доказ да се електрична енергије не користи за намјену која није одобрена електроенергетском сагласношћу приложио увјерење број 06-330-1-4/19 издато од стране Општине Градишка од 15.03.2019. године, којим се потврђује да не обавља занатско – предузетничку ђелатност од 01.01.2018. године, односно да нема статус предузетника. Подносилац захтјева тражи да се његов захтјев усвоји, односно да противна страна нема право на наплату потраживања по основу обрачунатог износа неовлашћене потрошње.
Регулаторна комисија је размотрила захтјев подносиоца и исти доставила противној страни, ради изјашњења и достављања расположиве документације. 
Противна страна је, дана 14.05.2019. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца и расположиву документацију. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту ЕД број 521665950, које се налази у Јабланици - Горњи Подградци, код Градишке, у укупном износу од 327,23 KМ. Подносилац захтјева, који је као крајњи купац разврстан у категорију потрошње ''домаћинство'', трошио је електричну енергију за потребе Етно села ''Јабланица'', односно за намјену која му није одобрена електроенергетском сагласношћу. Противна страна наводи да је код подносиоца захтјева, који тврди да је електричну енергију користио за своје потребе и током 2017. године утврђена неовлашћена потрошња. Дана 11.07.2017. године, извршена је контрола мјерног мјеста када је записнички констатовано да се преко наведеног мјерног мјеста ЕД број 521665950, односно бројила број 477895, електрична енергија користи за потребе Етно села ''Јабланица''. Након сачињеног обрачуна неовлашћене потрошње од 12.07.2017. године, који је подносиалц захтјева измирио дана 13.11.2017. године, противна страна наводи да му је том приликом сугерисано да изврши пријаву неевидентираног пословног простора Етно село ''Јабланица'', односно да наведени објекат из категорије потрошње домаћинство пререигуструје у категорију остале потрошње, што он није учинио. Приликом поновне контроле мјерног мјеста, која је извршена дана 07.11.2018. године, противна страна је такође утврдила коришћење електричне енергије за потребе Етно села ''Јабланица'', о чему је сачињен Записник број 001/0001428 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста и Записник о утврђивњу неовлашћене потрошње. Након тога, противна страна наводи да је извршила обрачун неовлашћене потрошње у укупном износу од 327,23 KМ, јер се ради о неовлашћеној потрошњи из одредбе члана 89. став 1. тачка д) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12). Подносилац захтјева је након сачињеног обрачуна, у више наврата подносио приговоре на обрачунасти износ неовлашћене потрошње, на које су му достављени одговори. Поред тога, противна страна наводи да се подносилац захтјева обратио приговором Покрету потрошача Републике Српске и Републичкој управи за инспекцијске послове – Тржишној инспекцији, која је дана 17.01.2019. и 18.02.2019. године обавила ванредни инспекцијску контролу и сачинила Записник број 24.020/324-346-3-2/19. Противна страна наводи да не посједује адекватну документацију о регистрацији наведеног пословног простора, изузев Записника о извршеној ванредној инспекцијској контроли од 18.02.2019. године у којем је констатовано да наведени објекат постоји, да се исти преко ''Гоогле''   претраживача оглашава као ''Етно центар Бјеловук'', са истакнутим контакт бројем подносиоца захтјева, те коментарима посјетилаца овог етно центра. Противна страна наводи да подносилац захтјева није искључен са електродистрибутивне мреже, мјерно мјесто је доступно за очитање, редовно се очитава, а у претходном периоду су редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коментаре у писменој форми на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року, странке нису доставиле коментаре на закључак и нацрт рјешења, иако је достављање било уредно. Наиме, коверта са нацртом рјешења и закључком, која је достављена подносиоцу захтјева дана 28.05.2019. године, путем препоручене пошиљке је враћена Регулаторној комисији. На коверти је од стране ЈП ''Поште Српске'' назначено да је након два покушаја доставе писмена 30.05. и 31.05.2019. године, подносиоцу захтјева остављено обавјештење да пошиљку преузме у пошти. Kако подносилац захтјева пошиљку није преузео у остављеном року, пошиљка је од стране ЈП ''Поште Српске'' дана 07.06. 2019. године враћена Регулаторној комисији, чиме се сматра да је извршено уредно достављање, у смислу члана 74. Закона о општем управном поступку.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедећу документацију коју су странке приложиле: захтјев за рјешавање спора од 22.03.2019. године, приговоре подносиоца поднесене противној страни, Покрету потрошача Републике Српске и Републичкој управи за инспекцијске послове од 03.01.2019. и 18.02.2019. године, одговоре на приговоре противне стране од 04.01.2019. и 01.03.2019. године, рачун за електричну енергију за мјесец новембар 2018. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 07.11.2018. године, записник о утвђивању непвлашћене потрошње од 07.11.2018. године, увјерење општине Градишка од 15.03.2019. године, изјашњења противне стране од 06.05.2019. и 10.05.2019. године, рјешење о електроенергетској сагласности од 12.04.2017. године, декларацију о прикључку од 12.04.2017. године, налог за рад од 21.04.2017. године, енергетску картицу, картицу по датуму књижења – редовна потрошња, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камате – редовна потрошња, картицу по датуму књижења – неовалшћена потрошња, налог за рад од 11.07.2017. године, записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста од 11.07.2017. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 11.07.2017. године, рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 12.07.2017. године, достављање рачуна за неовлашћено утрошену електричну енергију од 12.07.2017. године, налог за рад од 07.11.2018. године, рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 28.11.2018. године, достављање рачуна за неовлашћено утрошену електричну енергију од 29.11.2018. године и записник о извршеној ванредној инспекцијској контроли од 18.02.2019. године.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, у овом поступку рјешавања спора су утврђене сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 подносилац захтјева је од 12.04.2017. године регистрован, као крајњи купац електричне енергије, у категорији потрошње ''домаћинство'' – друга  тарифна група, на мјерном мјесту наплатни број 521665950, Јабланица Ребровац бб; 
 мјерно мјесто је доступно за очитање, редовно се очитава и  редовно се  испостављају рачуни за електричну енергију;
 на основу издатог налога за рад број 29086/5016851 од 11.07.2017. године, овлашћени радници противне стране су истог дана извршили контролу мјерног мјеста и сачинили записник број 001/0003000 о контроли прикључног вода и мјерног мјеста и записник број 001/02 о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије, у којима је наведено, да је мјерно мјесто са бројилом број 477895 регистровано у категорији потрошње ''домаћинство'', а да се електрична енергија користи за потребе Етно села ''Јабланица'';
 контроли мјерног мјеста од 11.07.2017. године, присуствовао је подносилац захтјева, који је одбио потписати записник, те му је том приликом сугерисано да поднесе захтјев за промјену категорије потрошње, а који захтјев накндано  није поднесен;
 на основу сачињених записника, противна страна је, због утврђене неовлашћене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка д) Општих услова, дана 12.07.2017. године, сачинила Рачун за неовлашћено утрошену електричну у износу од 106,47 KМ, коју је подносилац захтјева платио дана 13.11.2017. године;
 на основу издатог налога за рад број 54035/5317831 од 07.11.2018. године, овлашћени радници противне стране су, истог дана, извршили контролу мјерног мјеста и утврдили да се електрична енергија користи за потребе Етно села ''Јабланица'', иако је мјерно мјесто подносиоца захтјева са бројилом број 477895 регистровано у категорији потрошње ''домаћинство'', што су записнички констатовали;
 на основу сачињених записника, противна страна је, због коришћења електричне енергије супроно намјени одобреној у електроенергетској сагласности, дана 28.11.2018. године, сачинила Рачун за неовлашћено утрошену електричну у износу од 327,23 KМ и доставила га подносиоцу захтјева актом број 4-6852/18 МБ од 29.11.2018. године,
 поводом приговора подносиоца захтјева од  03.01.2019. и 18.02.2019. године, којима је оспоравао износ накнаде по основу обрачуна неовлашћене потрошње, противна страна је подносиоцу захтјева, дана 04.01.2019. и 01.03.2019. године, доставила одговоре којима се не може удовољити његовом захтјеву;
 поред подношења приговора противној страни, подносиалц захтјева је, због рачуна за утрошену електричну енергију за мјесец новембар 2018. године, односно обрачунате неовлашћене потрошње поднио приговор и Републичкој управи за инспекцијске послове захтијеваћи контролу мјерног мјеста;
 Републичка управа за инспекцијске послове – Тржишна инспекција, је дана 17.01.2019. и 18.02.2019. године обавила ванредни инспекцијску контролу мјерног мјеста, у присисуству подносиоца захтјева и представника противне стране, сачинила Записник број 24.020/324-346-3-2/19, у којем је између осталог констатовала, да постоји етно село са истакнутим називом Етно село ''Јабланица'' у оквиру којег постоји централни објекат формиран са намјером да служи као ресторан, десетак пропратних објеката, те терен за мали фудбал, што је фотографисано, а провјером интернет претраживача ''Гоогле'', пронађен је Етно центар ''Бјеловук'' са телефонским бројем подносиоца захтјева, те коментарима посјетилаца овог етно села;
 подносиоцу захтјева, због неплаћеног износа неовлашћено утрошене електричне енергије, није обустављена испорука електричне енергије.
На основу напријед наведених чињеница, несумњиво је утврђено да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева извршена неовлашћена потрошња. Наиме, на основу записника противне стране о контроли прикључног вода и мјерног мјеста и записника о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије од 07.11.2018. године, утврђено је да је мјерно мјесто са бројилом број 477895 регистровано у категорији потрошње ''домаћинство'', а да се електрична енергија користи за потребе Етно села ''Јабланица''. Поред тога, у записнику Републичке управа за инспекцијске послове – Тржишна инспекција, која је, на захтјев подносиоца,  дана 17.01.2019. и 18.02.2019. године, обавила ванредну инспекцијску контролу мјерног мјеста и сачинила Записник број 24.020/324-346-3-2/19 у којем је, између осталог, констатовано да постоји етно село са истакнутим називом Етно село ''Јабланица'' у оквиру којег постоји централни објекат формиран са намјером да служи као ресторан, десетак пропратних објеката, те терен за мали фудбал, што је фотографисано, а провјером интернет претраживача ''Гоогле'', пронађен је Етно центар ''Бјеловук'' са телефонским бројем подносиоца захтјева, те коментарима посјетилаца овог етно села. Дакле, наведеним записницима је утврђено фактичко стање коришћења електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева, односно да је на локалитету Етно села ''Јабланица'', подносилац захтјева користио електричну енергију за намјену која му није одобрена електроенергетском сагласношћу. С обзиром на овако утврђено чињенично стање на терену, увјерење општине Градишка од 15.03.2019. године, не представља доказ да је подносилац захтјева фактички користио електричну енергију у намјени која је одобрена електроенергетском сагласношћу дистрибутера. Дакле, према овом увјерењу није спорно да подносилац захтјева нема статус предузетника од 01.01.2018. године, односно да не обавља занатско - предузетничку ђелатност, међутим на основу наведених доказа о стварној потрошњи електричне енергије, без икакве сумње је утврђено да је подносилац захтјева користио електричну енергију у намјени која није одобрена електроенергетском сагласношћу противне стране, иако није имао статус предузетника. 
С обзиром на утврђено чињенично стање, у конкретном случају је утврђено постојање неовлашћене потрошње у виду трошења електричне енергије за категорију потрошње која није одобрена електроенергетском сагласношћу из одредбе члана 89. став 1. тачка д) Општих услова, на основу чега је противна страна сачинила рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију од 28.11.2018. године.
У погледу начина на који је противна страна извршила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију, утврђено је да је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих услова. Обрачун неовлашћене потртошње је извршен у складу са одредбом члана 91. став 5. Општих услова, на начин да су на измјерене количине и обрачунску снагу примјењени тарифни ставови за категорију потрошње, односно тарифну групу која одговара намјени утрошене електричне енергије. Противна страна је у складу са овом одредбом, а на основу овлашћења из одредбе члана 5. тачка в) и 92. став 5. Општих услова, извршила обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије у укупном износу од 327,23 KМ и дана 28.11.2018. године сачинила Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број НФ-521665950-6706-11953, а који је, дана 29.11.2018. године, доставила подносиоцу захтјева. 
Противна страна је правилно одредила период за обрачун неовлашћене потрошње. С обзиром на чињеницу да није утврђено када су почињене неовлашћене радње, односно да у претходном периоду од годину дана није било контрола оног дијела мјерног мјеста на којем су извршене неовлашћене радње, противна страна је за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије правилно одредила период од годину дана, тј. период 07.11.2017. – 07.11.2018. године, што је у складу са  одредбом члана 90. став 3. Општих услова.
Потребно је истаћи да се обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије  сачињава у складу са напријед наведеним одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлашћено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлашћено утрошене електричне енергије. За утврђивање обавезе плаћања износа неовлашћено преузете електричне енергије у складу са наведеним одредбама Општих услова је релевантна чињеница, да је подносилац захтјева користио електричну енергију за намјену која му није одобрена електроенергетском сагласношћу. Обрачуном неовлашћено преузете електричне енергије се, уствари, утврђује количина електричне енергије у складу са прописима. Дакле, противна страна је уредно испунила своју обавезу испоруке електричне енергије на овом мјерном мјесту, а подносилац захтјева је дужан да плати преузету електричну енергију. У овом случају количина преузете електричне енергије је утврђена на основу одредби 89. – 92. Општих услова, у форми обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије. 
Будући да подносилац захтјева није извршио плаћање обрачунатог износа по основу неовлашћено утрошене електричне енергије, потребно је истаћи да је противна страна, како због постојања дуга по основу редовно утрошене електричне енергије, тако и неовлашћено утрошене електричне енергије, овлашћена да, на основу одредбе члана 80. алинеја 1. и алинеја 3. Закона о електричној енергији, као и одредбе члана 97. став 1. тачка з. и и. Општих услова, изврши обуставу испоруке електричне енергије.
Имајући у виду напријед наведено утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, утврђено је да је захтјев подносиоца у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње у износу од 327,23 KМ у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном  поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова поступка, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).
 
Правна поука:                           
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.    
 
  
 
Предсједник
 
Владислав Владичић