Skip to Content

Rješenje spora: Bjelovuk Simo, Jablanica

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-190-8/19/R-115-153                                                                            
Datum: 20.06.2019. 
 
                                                                                 
Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Bjelovuk Sima iz Gornjih Podgradaca, opština Gradiška, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćeno utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 115. redovnoj sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, u Trebinju,  donijela je
 
 
R J E Š E NJ E
 
 
1. ODBIJA SE zahtjev za rješavanje spora Bjelovuk Sima iz Jablanice – Gornji Podgradci, od 22.03.2019. godine, kojim se osporava Račun za  neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF-521665950-6706-11953 od 28.11.2019. godine, na mjernom mjestu ED broj 521665950, Jablanica Rebrovac bb, Gornji Podgradci, u iznosu od 327,23 КM, kao neosnovan.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 03.04.2019. godine, zahtjev za rješavanje spora Bjelovuk Sima iz Gornjih Podgradaca kod Gradiške (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), kojim se osporava obračun neovlašćeno utrošene električne energije u iznosu od 327,23 КM, na njegovom mjernom mjestu, naplatni broj 521665950, koje se nalazi u mjestu Jablanica, Rebrovac - Gornji Podgradci. Podnosilac se ne slaže sa obračunatim iznosom neovlašćene potrošnje, jer je Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje  ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana) pogrešno utvrdio da se električna energija iz kategorije potrošnje ''domaćinstvo'' – 2. tarifna grupa (kupaci kod kojih se aktivna električna energija obračunava na osnovu mjerenja dvotarifnim brojilom), u koju je inače razvrstan, koristi za potrebe ''Etno sela Jablanica'', odnosno za kategoriju potrošnje ''Ostala potrošnja na niskom naponu“ za kupce koji preuzimaju električnu energiju na naponskom nivou manjem od 1 kV, osim kupaca iz kategorija potrošnje „domaćinstva“ i „javna rasvjeta“. Podnosilac zahtjeva je kao dokaz da se električna energije ne koristi za namjenu koja nije odobrena elektroenergetskom saglasnošću priložio uvjerenje broj 06-330-1-4/19 izdato od strane Opštine Gradiška od 15.03.2019. godine, kojim se potvrđuje da ne obavlja zanatsko – preduzetničku djelatnost od 01.01.2018. godine, odnosno da nema status preduzetnika. Podnosilac zahtjeva traži da se njegov zahtjev usvoji, odnosno da protivna strana nema pravo na naplatu potraživanja po osnovu obračunatog iznosa neovlašćene potrošnje.
Regulatorna komisija je razmotrila zahtjev podnosioca i isti dostavila protivnoj strani, radi izjašnjenja i dostavljanja raspoložive dokumentacije. 
Protivna strana je, dana 14.05.2019. godine, dostavila izjašnjenje o zahtjevu podnosioca i raspoloživu dokumentaciju. U izjašnjenju protivne strane je, između ostalog, navedeno da se zahtjev podnosioca odnosi na osporavanje obračuna neovlašćeno utrošene električne energije na mjernom mjestu ED broj 521665950, koje se nalazi u Jablanici - Gornji Podgradci, kod Gradiške, u ukupnom iznosu od 327,23 КM. Podnosilac zahtjeva, koji je kao krajnji kupac razvrstan u kategoriju potrošnje ''domaćinstvo'', trošio je električnu energiju za potrebe Etno sela ''Jablanica'', odnosno za namjenu koja mu nije odobrena elektroenergetskom saglasnošću. Protivna strana navodi da je kod podnosioca zahtjeva, koji tvrdi da je električnu energiju koristio za svoje potrebe i tokom 2017. godine utvrđena neovlašćena potrošnja. Dana 11.07.2017. godine, izvršena je kontrola mjernog mjesta kada je zapisnički konstatovano da se preko navedenog mjernog mjesta ED broj 521665950, odnosno brojila broj 477895, električna energija koristi za potrebe Etno sela ''Jablanica''. Nakon sačinjenog obračuna neovlašćene potrošnje od 12.07.2017. godine, koji je podnosialc zahtjeva izmirio dana 13.11.2017. godine, protivna strana navodi da mu je tom prilikom sugerisano da izvrši prijavu neevidentiranog poslovnog prostora Etno selo ''Jablanica'', odnosno da navedeni objekat iz kategorije potrošnje domaćinstvo prereigustruje u kategoriju ostale potrošnje, što on nije učinio. Prilikom ponovne kontrole mjernog mjesta, koja je izvršena dana 07.11.2018. godine, protivna strana je takođe utvrdila korišćenje električne energije za potrebe Etno sela ''Jablanica'', o čemu je sačinjen Zapisnik broj 001/0001428 o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta i Zapisnik o utvrđivnju neovlašćene potrošnje. Nakon toga, protivna strana navodi da je izvršila obračun neovlašćene potrošnje u ukupnom iznosu od 327,23 КM, jer se radi o neovlašćenoj potrošnji iz odredbe člana 89. stav 1. tačka d) Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – Prečišćeni tekst, u daljem tekstu: Opšti uslovi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 90/12). Podnosilac zahtjeva je nakon sačinjenog obračuna, u više navrata podnosio prigovore na obračunasti iznos neovlašćene potrošnje, na koje su mu dostavljeni odgovori. Pored toga, protivna strana navodi da se podnosilac zahtjeva obratio prigovorom Pokretu potrošača Republike Srpske i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove – Tržišnoj inspekciji, koja je dana 17.01.2019. i 18.02.2019. godine obavila vanredni inspekcijsku kontrolu i sačinila Zapisnik broj 24.020/324-346-3-2/19. Protivna strana navodi da ne posjeduje adekvatnu dokumentaciju o registraciji navedenog poslovnog prostora, izuzev Zapisnika o izvršenoj vanrednoj inspekcijskoj kontroli od 18.02.2019. godine u kojem je konstatovano da navedeni objekat postoji, da se isti preko ''Google''   pretraživača oglašava kao ''Etno centar Bjelovuk'', sa istaknutim kontakt brojem podnosioca zahtjeva, te komentarima posjetilaca ovog etno centra. Protivna strana navodi da podnosilac zahtjeva nije isključen sa elektrodistributivne mreže, mjerno mjesto je dostupno za očitanje, redovno se očitava, a u prethodnom periodu su redovno ispostavljani računi za utrošenu električnu energiju.
Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je, na 113. redovnoj sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku. Na istoj redovnoj sjednici, Regulatorna komisija je utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama, te je ostavljena mogućnost da stranke u roku od osam dana od dana prijema dostave komentare u pismenoj formi na navedene akte. Na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije objavljeno je obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, sa mogućnošću podnošenja komentara. U ostavljenom roku, stranke nisu dostavile komentare na zaključak i nacrt rješenja, iako je dostavljanje bilo uredno. Naime, koverta sa nacrtom rješenja i zaključkom, koja je dostavljena podnosiocu zahtjeva dana 28.05.2019. godine, putem preporučene pošiljke je vraćena Regulatornoj komisiji. Na koverti je od strane JP ''Pošte Srpske'' naznačeno da je nakon dva pokušaja dostave pismena 30.05. i 31.05.2019. godine, podnosiocu zahtjeva ostavljeno obavještenje da pošiljku preuzme u pošti. Кako podnosilac zahtjeva pošiljku nije preuzeo u ostavljenom roku, pošiljka je od strane JP ''Pošte Srpske'' dana 07.06. 2019. godine vraćena Regulatornoj komisiji, čime se smatra da je izvršeno uredno dostavljanje, u smislu člana 74. Zakona o opštem upravnom postupku.
U postupku rješavanja ovog spora izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju koju su stranke priložile: zahtjev za rješavanje spora od 22.03.2019. godine, prigovore podnosioca podnesene protivnoj strani, Pokretu potrošača Republike Srpske i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove od 03.01.2019. i 18.02.2019. godine, odgovore na prigovore protivne strane od 04.01.2019. i 01.03.2019. godine, račun za električnu energiju za mjesec novembar 2018. godine, zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta od 07.11.2018. godine, zapisnik o utvđivanju nepvlašćene potrošnje od 07.11.2018. godine, uvjerenje opštine Gradiška od 15.03.2019. godine, izjašnjenja protivne strane od 06.05.2019. i 10.05.2019. godine, rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti od 12.04.2017. godine, deklaraciju o priključku od 12.04.2017. godine, nalog za rad od 21.04.2017. godine, energetsku karticu, karticu po datumu knjiženja – redovna potrošnja, karticu po datumu knjiženja sa razdvojenim saldom energije i kamate – redovna potrošnja, karticu po datumu knjiženja – neovalšćena potrošnja, nalog za rad od 11.07.2017. godine, zapisnik o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta od 11.07.2017. godine, zapisnik o utvrđivanju neovlašćene potrošnje električne energije od 11.07.2017. godine, račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju od 12.07.2017. godine, dostavljanje računa za neovlašćeno utrošenu električnu energiju od 12.07.2017. godine, nalog za rad od 07.11.2018. godine, račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju od 28.11.2018. godine, dostavljanje računa za neovlašćeno utrošenu električnu energiju od 29.11.2018. godine i zapisnik o izvršenoj vanrednoj inspekcijskoj kontroli od 18.02.2019. godine.
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, u ovom postupku rješavanja spora su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:
 podnosilac zahtjeva je od 12.04.2017. godine registrovan, kao krajnji kupac električne energije, u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'' – druga  tarifna grupa, na mjernom mjestu naplatni broj 521665950, Jablanica Rebrovac bb; 
 mjerno mjesto je dostupno za očitanje, redovno se očitava i  redovno se  ispostavljaju računi za električnu energiju;
 na osnovu izdatog naloga za rad broj 29086/5016851 od 11.07.2017. godine, ovlašćeni radnici protivne strane su istog dana izvršili kontrolu mjernog mjesta i sačinili zapisnik broj 001/0003000 o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta i zapisnik broj 001/02 o utvrđivanju neovlašćene potrošnje električne energije, u kojima je navedeno, da je mjerno mjesto sa brojilom broj 477895 registrovano u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'', a da se električna energija koristi za potrebe Etno sela ''Jablanica'';
 kontroli mjernog mjesta od 11.07.2017. godine, prisustvovao je podnosilac zahtjeva, koji je odbio potpisati zapisnik, te mu je tom prilikom sugerisano da podnese zahtjev za promjenu kategorije potrošnje, a koji zahtjev nakndano  nije podnesen;
 na osnovu sačinjenih zapisnika, protivna strana je, zbog utvrđene neovlašćene potrošnje iz odredbe člana 89. stav 1. tačka d) Opštih uslova, dana 12.07.2017. godine, sačinila Račun za neovlašćeno utrošenu električnu u iznosu od 106,47 КM, koju je podnosilac zahtjeva platio dana 13.11.2017. godine;
 na osnovu izdatog naloga za rad broj 54035/5317831 od 07.11.2018. godine, ovlašćeni radnici protivne strane su, istog dana, izvršili kontrolu mjernog mjesta i utvrdili da se električna energija koristi za potrebe Etno sela ''Jablanica'', iako je mjerno mjesto podnosioca zahtjeva sa brojilom broj 477895 registrovano u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'', što su zapisnički konstatovali;
 na osnovu sačinjenih zapisnika, protivna strana je, zbog korišćenja električne energije suprono namjeni odobrenoj u elektroenergetskoj saglasnosti, dana 28.11.2018. godine, sačinila Račun za neovlašćeno utrošenu električnu u iznosu od 327,23 КM i dostavila ga podnosiocu zahtjeva aktom broj 4-6852/18 MB od 29.11.2018. godine,
 povodom prigovora podnosioca zahtjeva od  03.01.2019. i 18.02.2019. godine, kojima je osporavao iznos naknade po osnovu obračuna neovlašćene potrošnje, protivna strana je podnosiocu zahtjeva, dana 04.01.2019. i 01.03.2019. godine, dostavila odgovore kojima se ne može udovoljiti njegovom zahtjevu;
 pored podnošenja prigovora protivnoj strani, podnosialc zahtjeva je, zbog računa za utrošenu električnu energiju za mjesec novembar 2018. godine, odnosno obračunate neovlašćene potrošnje podnio prigovor i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove zahtijevaći kontrolu mjernog mjesta;
 Republička uprava za inspekcijske poslove – Tržišna inspekcija, je dana 17.01.2019. i 18.02.2019. godine obavila vanredni inspekcijsku kontrolu mjernog mjesta, u prisisustvu podnosioca zahtjeva i predstavnika protivne strane, sačinila Zapisnik broj 24.020/324-346-3-2/19, u kojem je između ostalog konstatovala, da postoji etno selo sa istaknutim nazivom Etno selo ''Jablanica'' u okviru kojeg postoji centralni objekat formiran sa namjerom da služi kao restoran, desetak propratnih objekata, te teren za mali fudbal, što je fotografisano, a provjerom internet pretraživača ''Google'', pronađen je Etno centar ''Bjelovuk'' sa telefonskim brojem podnosioca zahtjeva, te komentarima posjetilaca ovog etno sela;
 podnosiocu zahtjeva, zbog neplaćenog iznosa neovlašćeno utrošene električne energije, nije obustavljena isporuka električne energije.
Na osnovu naprijed navedenih činjenica, nesumnjivo je utvrđeno da je na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva izvršena neovlašćena potrošnja. Naime, na osnovu zapisnika protivne strane o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta i zapisnika o utvrđivanju neovlašćene potrošnje električne energije od 07.11.2018. godine, utvrđeno je da je mjerno mjesto sa brojilom broj 477895 registrovano u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'', a da se električna energija koristi za potrebe Etno sela ''Jablanica''. Pored toga, u zapisniku Republičke uprava za inspekcijske poslove – Tržišna inspekcija, koja je, na zahtjev podnosioca,  dana 17.01.2019. i 18.02.2019. godine, obavila vanrednu inspekcijsku kontrolu mjernog mjesta i sačinila Zapisnik broj 24.020/324-346-3-2/19 u kojem je, između ostalog, konstatovano da postoji etno selo sa istaknutim nazivom Etno selo ''Jablanica'' u okviru kojeg postoji centralni objekat formiran sa namjerom da služi kao restoran, desetak propratnih objekata, te teren za mali fudbal, što je fotografisano, a provjerom internet pretraživača ''Google'', pronađen je Etno centar ''Bjelovuk'' sa telefonskim brojem podnosioca zahtjeva, te komentarima posjetilaca ovog etno sela. Dakle, navedenim zapisnicima je utvrđeno faktičko stanje korišćenja električne energije na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva, odnosno da je na lokalitetu Etno sela ''Jablanica'', podnosilac zahtjeva koristio električnu energiju za namjenu koja mu nije odobrena elektroenergetskom saglasnošću. S obzirom na ovako utvrđeno činjenično stanje na terenu, uvjerenje opštine Gradiška od 15.03.2019. godine, ne predstavlja dokaz da je podnosilac zahtjeva faktički koristio električnu energiju u namjeni koja je odobrena elektroenergetskom saglasnošću distributera. Dakle, prema ovom uvjerenju nije sporno da podnosilac zahtjeva nema status preduzetnika od 01.01.2018. godine, odnosno da ne obavlja zanatsko - preduzetničku djelatnost, međutim na osnovu navedenih dokaza o stvarnoj potrošnji električne energije, bez ikakve sumnje je utvrđeno da je podnosilac zahtjeva koristio električnu energiju u namjeni koja nije odobrena elektroenergetskom saglasnošću protivne strane, iako nije imao status preduzetnika. 
S obzirom na utvrđeno činjenično stanje, u konkretnom slučaju je utvrđeno postojanje neovlašćene potrošnje u vidu trošenja električne energije za kategoriju potrošnje koja nije odobrena elektroenergetskom saglasnošću iz odredbe člana 89. stav 1. tačka d) Opštih uslova, na osnovu čega je protivna strana sačinila račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju od 28.11.2018. godine.
U pogledu načina na koji je protivna strana izvršila obračun naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, utvrđeno je da je isti pravilno sačinjen, odnosno da je sačinjen u skladu sa odredbama Opštih uslova. Obračun neovlašćene potrtošnje je izvršen u skladu sa odredbom člana 91. stav 5. Opštih uslova, na način da su na izmjerene količine i obračunsku snagu primjenjeni tarifni stavovi za kategoriju potrošnje, odnosno tarifnu grupu koja odgovara namjeni utrošene električne energije. Protivna strana je u skladu sa ovom odredbom, a na osnovu ovlašćenja iz odredbe člana 5. tačka v) i 92. stav 5. Opštih uslova, izvršila obračun neovlašćeno utrošene električne energije u ukupnom iznosu od 327,23 КM i dana 28.11.2018. godine sačinila Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF-521665950-6706-11953, a koji je, dana 29.11.2018. godine, dostavila podnosiocu zahtjeva. 
Protivna strana je pravilno odredila period za obračun neovlašćene potrošnje. S obzirom na činjenicu da nije utvrđeno kada su počinjene neovlašćene radnje, odnosno da u prethodnom periodu od godinu dana nije bilo kontrola onog dijela mjernog mjesta na kojem su izvršene neovlašćene radnje, protivna strana je za obračun neovlašćeno utrošene električne energije pravilno odredila period od godinu dana, tj. period 07.11.2017. – 07.11.2018. godine, što je u skladu sa  odredbom člana 90. stav 3. Opštih uslova.
Potrebno je istaći da se obračun neovlašćeno utrošene električne energije  sačinjava u skladu sa naprijed navedenim odredbama Opštih uslova, a Opšti uslovi su doneseni na osnovu člana 23. alineja 6. i odredbe člana 74. Zakona o električnoj energiji. Odredbom člana 74. Zakona o električnoj energiji utvrđeno je šta je predmet regulisanja Opštih uslova, odnosno taksativno je utvrđeno koji odnosi treba da se urede Opštim uslovima. Između ostalog, odredbom člana 74. tačka 12. Zakona o električnoj energiji jasno je propisano da se Opštim uslovima uređuje način utvrđivanja količine i snage neovlašćeno utrošene električne energije, kao i način obračuna i naplate neovlašćeno utrošene električne energije. Za utvrđivanje obaveze plaćanja iznosa neovlašćeno preuzete električne energije u skladu sa navedenim odredbama Opštih uslova je relevantna činjenica, da je podnosilac zahtjeva koristio električnu energiju za namjenu koja mu nije odobrena elektroenergetskom saglasnošću. Obračunom neovlašćeno preuzete električne energije se, ustvari, utvrđuje količina električne energije u skladu sa propisima. Dakle, protivna strana je uredno ispunila svoju obavezu isporuke električne energije na ovom mjernom mjestu, a podnosilac zahtjeva je dužan da plati preuzetu električnu energiju. U ovom slučaju količina preuzete električne energije je utvrđena na osnovu odredbi 89. – 92. Opštih uslova, u formi obračuna neovlašćeno utrošene električne energije. 
Budući da podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje obračunatog iznosa po osnovu neovlašćeno utrošene električne energije, potrebno je istaći da je protivna strana, kako zbog postojanja duga po osnovu redovno utrošene električne energije, tako i neovlašćeno utrošene električne energije, ovlašćena da, na osnovu odredbe člana 80. alineja 1. i alineja 3. Zakona o električnoj energiji, kao i odredbe člana 97. stav 1. tačka z. i i. Opštih uslova, izvrši obustavu isporuke električne energije.
Imajući u vidu naprijed navedeno utvrđeno činjenično stanje, kao i navedeni pravni osnov, utvrđeno je da je zahtjev podnosioca u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćene potrošnje u iznosu od 327,23 КM u cjelosti neosnovan, te je odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja. 
S obzirom da se ovaj spor rješava u skraćenom  postupku i da su troškovi postupka bili neznatni, te da nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova postupka, Regulatorna komisija je, tačkom 2. dispozitiva ovog rješenja, odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 109/05 i 63/11).
 
Pravna pouka:                           
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.    
 
   
Predsjednik
 
Vladislav Vladičić