Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом - А.Д. за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО - ГАС" Источно Сарајево

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
Број: 01-217-4/19/Р-114-133
Датум: 6. јун 2019. године
                                                      
На основу одредби члана 22. става 1. тачка 4. и става 5. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске", број 22/18) и члана 53. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом (''Службени гласник Републике Српске'', број 51/14), поступајући по Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом у Републици Српској Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 114. редовној сједници, одржаној 6. јуна 2019. године, у Требињу, донијела је
 
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање
купаца природним гасом Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС"
Источно Сарајево
 
1. Даје се сагласност на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом садржане у табели ''Х3. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА'' Захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској број 05-81-790/19 од 3. маја 2019. године Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево.
2. Тарифни ставови за снабдијевање купаца природним гасом из тачке 1. овог рјешења примјењују се од 1. јуна 2019. године. 
3. Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево објављује акт о одобреним тарифним ставовима, из тачке 1. овога рјешења у Службеном гласнику Републике Српске.
4. Ово рјешење је коначно и објављује се у Службеном гласнику Републике Српске.
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, дана 7. маја 2019. године, примила Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природног гаса у Републици Српској подносиоца Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију гаса "САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево, број 05-81-790/19 од 3. маја 2019. године. Допуна захтјева, односно докази за промјену цијене природног гаса достављени су електронским путем 20. маја 2019. године, а потом и у писаном облику 22. маја 2019. године, чиме су се стекли услови за разматрање захтјева.
Захтјевом се тражи давање сагласности на промјену тарифног става за тарифни елемент "потрошња" са 0,65104 KМ/См3 на 0,79604 KМ/См3, без пореза на додану вриједност, за снабдијевање купаца природног гаса, тј. повећање тарифног става "потрошња" за снабдијевање купаца (домаћинстава) природним гасом од 22,2%, с тим да се за тарифни став за "мјерно мјесто" који износи 3,00 KМ/мјерном мјесту мјесечно, не захтијева промјена. Подносилац захтјева је предложио почетак примјене нових тарифних ставова од 1. маја 2019. године. 
Захтјев је поднесен на основу одредбе члана 43. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом (у даљем тексту: Правилник), којом је прописано да снабђевач може кориговати цијену природног гаса у случају промјене набавне цијене природног гаса.
Захтјев за промјену тарифних ставова је узрокован промјеном набавне цијене природног гаса са 495,00 KМ/1000 См3 на 640,00 KМ/1000 См3, без пореза на додану вриједност. На напријед наведену велепродајну цијену природног гаса додаје се цијена дистрибуције KЈKП ''Сарајево-гас'' д.о.о. Сарајево од 40,00 KМ/1000 См3, а у складу са обавјештењем KЈKП "Сарајево-гас" д.о.о. Сарајево о корекцији цијене испорученог природног гаса број  05-81-885/19 од 20. маја 2019. године.
На основу напријед наведеног укупна новоформирана набавна цијена природног гаса за подносиоца захтјева износи 680,00 KМ/1000 См3, умјесто важеће цијене од 535,00 KМ/1000 См3, без пореза на додану вриједност.
О поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом у Републици Српској, објављено је обавјештење за јавност на основу одредбе члана 53. Правилника, са могућношћу достављања коментара заинтересованих лица до 27. маја 2019. године до 09,00 часова. У остављеном року није било достављених коментара.
На основу одредбе члана 61. Правилника захтјев за давање сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом по захтјеву подносиоца разматран је у скраћеном поступку.  
Регулаторна комисија је, на 114. редовној сједници, одржаној 6. јуна 2019. године, размотрила захтјев подносиоца и приложену документацију, те је утврдила да је оправдана предложена промјена тарифног става "потрошња" за снабдијевање купаца из категорије корисника "домаћинства" у Републици Српској приказана у табели Х.3. "ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА" из захтјева и то:
 
Редни број Kатегорије корисника Потрошња  
[KМ/м3] Мјерно мјесто
[KМ/Мјерно мјесто/мјесечно]
1. Домаћинства 0,79604 3,00
 
У износ наведених тарифних ставова из претходне табеле није укључен порез на додану вриједност.
Одредбом члана 22. става 5. Закона о гасу, прописано је да је Регулаторна комисија даје сагласност на тарифе за снабдијевање природним гасом у обавези јавне услуге енергетским субјектима који обављају ђелатност снабдијевања природним гасом у обавези јавне услуге. Одредбама члана 61. Правилника прописано је да у случају корекције цијене због промјене цијене набавке природног гаса, како је прописано чланом 43. Правилника, Регулаторна комисија даје сагласност на корекцију цијене у скраћеном поступку, без одржавања формалне расправе. С обзиром на напријед наведено, одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Имајући у виду оправданост промјене цијене тарифног става "потрошња", али и чињеницу да је захтјев комплетиран 22. маја 2019. године одлучено је да се нова цијена примјењује на природни гас утрошен од 1. јуна 2019. године, односно Регулаторна комисија је одлучила као у тачки 2. диспозитива овог рјешења. 
Одредбама члана 66. Правилника прописано је да подносилац захтјева објављује акт о одобреним тарифним ставовима у "Службеном гласнику Републике Српске", те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 22. став 8. Закона о гасу и одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), с обзиром на коначност рјешења, на одредби члана 66. став 1. Правилника, с обзиром на ступање на снагу, те на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и одредби члана 66. став 4. Правилника, с обзиром на објављивање рјешења у Службеном гласнику Републике Српске.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 28. став 5. Закона о гасу и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05 и 63/11).
 
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 
 
Предсједник
 
                                                                              Владислав Владичић