Skip to Content

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom - A.D. za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO - GAS" Istočno Sarajevo

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-217-4/19/R-114-133
Datum: 6. jun 2019. godine
                                                     
Na osnovu odredbi člana 22. stava 1. tačka 4. i stava 5. Zakona o gasu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/18) i člana 53. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 51/14), postupajući po Zahtjevu za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom u Republici Srpskoj Akcionarskog društva za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 114. redovnoj sjednici, održanoj 6. juna 2019. godine, u Trebinju, donijela je
 
 
 
R J E Š E NJ E
o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje
kupaca prirodnim gasom Akcionarskog društva za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS"
Istočno Sarajevo
 
1. Daje se saglasnost na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom sadržane u tabeli ''H3. PREDLOŽENA TARIFA'' Zahtjeva za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje prirodnim gasom u Republici Srpskoj broj 05-81-790/19 od 3. maja 2019. godine Akcionarskog društva za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo.
2. Tarifni stavovi za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom iz tačke 1. ovog rješenja primjenjuju se od 1. juna 2019. godine. 
3. Akcionarsko društvo za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo objavljuje akt o odobrenim tarifnim stavovima, iz tačke 1. ovoga rješenja u Službenom glasniku Republike Srpske.
4. Ovo rješenje je konačno i objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske.
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je, dana 7. maja 2019. godine, primila Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnog gasa u Republici Srpskoj podnosioca Akcionarsko društvo za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo, broj 05-81-790/19 od 3. maja 2019. godine. Dopuna zahtjeva, odnosno dokazi za promjenu cijene prirodnog gasa dostavljeni su elektronskim putem 20. maja 2019. godine, a potom i u pisanom obliku 22. maja 2019. godine, čime su se stekli uslovi za razmatranje zahtjeva.
Zahtjevom se traži davanje saglasnosti na promjenu tarifnog stava za tarifni element "potrošnja" sa 0,65104 КM/Sm3 na 0,79604 КM/Sm3, bez poreza na dodanu vrijednost, za snabdijevanje kupaca prirodnog gasa, tj. povećanje tarifnog stava "potrošnja" za snabdijevanje kupaca (domaćinstava) prirodnim gasom od 22,2%, s tim da se za tarifni stav za "mjerno mjesto" koji iznosi 3,00 КM/mjernom mjestu mjesečno, ne zahtijeva promjena. Podnosilac zahtjeva je predložio početak primjene novih tarifnih stavova od 1. maja 2019. godine. 
Zahtjev je podnesen na osnovu odredbe člana 43. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom (u daljem tekstu: Pravilnik), kojom je propisano da snabdjevač može korigovati cijenu prirodnog gasa u slučaju promjene nabavne cijene prirodnog gasa.
Zahtjev za promjenu tarifnih stavova je uzrokovan promjenom nabavne cijene prirodnog gasa sa 495,00 КM/1000 Sm3 na 640,00 КM/1000 Sm3, bez poreza na dodanu vrijednost. Na naprijed navedenu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa dodaje se cijena distribucije КJКP ''Sarajevo-gas'' d.o.o. Sarajevo od 40,00 КM/1000 Sm3, a u skladu sa obavještenjem КJКP "Sarajevo-gas" d.o.o. Sarajevo o korekciji cijene isporučenog prirodnog gasa broj  05-81-885/19 od 20. maja 2019. godine.
Na osnovu naprijed navedenog ukupna novoformirana nabavna cijena prirodnog gasa za podnosioca zahtjeva iznosi 680,00 КM/1000 Sm3, umjesto važeće cijene od 535,00 КM/1000 Sm3, bez poreza na dodanu vrijednost.
O podnesenom Zahtjevu za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom u Republici Srpskoj, objavljeno je obavještenje za javnost na osnovu odredbe člana 53. Pravilnika, sa mogućnošću dostavljanja komentara zainteresovanih lica do 27. maja 2019. godine do 09,00 časova. U ostavljenom roku nije bilo dostavljenih komentara.
Na osnovu odredbe člana 61. Pravilnika zahtjev za davanje saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom po zahtjevu podnosioca razmatran je u skraćenom postupku.  
Regulatorna komisija je, na 114. redovnoj sjednici, održanoj 6. juna 2019. godine, razmotrila zahtjev podnosioca i priloženu dokumentaciju, te je utvrdila da je opravdana predložena promjena tarifnog stava "potrošnja" za snabdijevanje kupaca iz kategorije korisnika "domaćinstva" u Republici Srpskoj prikazana u tabeli H.3. "PREDLOŽENA TARIFA" iz zahtjeva i to:
 
Redni broj Кategorije korisnika Potrošnja  
[КM/m3] Mjerno mjesto
[КM/Mjerno mjesto/mjesečno]
1. Domaćinstva 0,79604 3,00
 
U iznos navedenih tarifnih stavova iz prethodne tabele nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Odredbom člana 22. stava 5. Zakona o gasu, propisano je da je Regulatorna komisija daje saglasnost na tarife za snabdijevanje prirodnim gasom u obavezi javne usluge energetskim subjektima koji obavljaju djelatnost snabdijevanja prirodnim gasom u obavezi javne usluge. Odredbama člana 61. Pravilnika propisano je da u slučaju korekcije cijene zbog promjene cijene nabavke prirodnog gasa, kako je propisano članom 43. Pravilnika, Regulatorna komisija daje saglasnost na korekciju cijene u skraćenom postupku, bez održavanja formalne rasprave. S obzirom na naprijed navedeno, odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
Imajući u vidu opravdanost promjene cijene tarifnog stava "potrošnja", ali i činjenicu da je zahtjev kompletiran 22. maja 2019. godine odlučeno je da se nova cijena primjenjuje na prirodni gas utrošen od 1. juna 2019. godine, odnosno Regulatorna komisija je odlučila kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja. 
Odredbama člana 66. Pravilnika propisano je da podnosilac zahtjeva objavljuje akt o odobrenim tarifnim stavovima u "Službenom glasniku Republike Srpske", te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Tačka 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 22. stav 8. Zakona o gasu i odredbi člana 25. stav 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), s obzirom na konačnost rješenja, na odredbi člana 66. stav 1. Pravilnika, s obzirom na stupanje na snagu, te na odredbi člana 20. stav 3. Zakona o energetici i odredbi člana 66. stav 4. Pravilnika, s obzirom na objavljivanje rješenja u Službenom glasniku Republike Srpske.
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 28. stav 5. Zakona o gasu i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).
 
Pouka o pravnom lijeku:  Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem         tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
 
 
Predsjednik
 
                                                                              Vladislav Vladičić