Skip to Content

Моје питање је везано за уградњу бројила за ел. енергију у стан односно ко је власник бројила испоручилац или потрошач односно власник стана? Шта се догађа у ситуацији када у једној кући долази до раздвајања домаћинстава и свако домаћинство хоће да има засебан сат за струју. Како се врши уградња? На чији терет? Ко купује сат за струју да ли потрошач или Електропривреда? Како је ово регулисано у "новоградњама" Да ли ја као купац стана у новоградњи постајем власник сата за струју? или он и даље остаје у власништву ЕП? Знам да је у задњих неколико година код новоградњи у цијену стана укалкулисана и цијена свих бројила који су саставни дио стана и служе стану (калориметар, водомјер, плиномјер и сл).

Верзија прилагођена за штампање

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулатор) добила је Ваш упит, у електронској форми, у вези уградње и власништва бројила електричне енергије, раздвајања мјерног мјеста како за постојеће тако и за нове крајње купце, као и потреба да се ова питања сагледају у свјетлу Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини.

Прије одговора на постављена питања потребно је напоменути да је Регулатор  у складу са својим надлежностима и у поступку прописаном Законом о електричној енергији - пречишћени текст ("Службени Гласник Републике Српске" број 8/08) донио Опште услове за испоруку и снабдијевање електричном енергијом-Општи услови ("Службени Гласник Републике Српске" број 85/08).

Поступак доношења овог подзаконског прописа, као и свих правила и прописа које доноси Регулатор је јаван, тј. обавља се у поступку јавних расправа.

У погледу формирања одговора наводимо кратак преглед одредби које суштински и представљају одговор на постављена питања:

Пођимо редом.

У Општим условима прикључак је дефинисан као скуп електричних водова, опреме и мјерних уређаја којим се електроенергетски објекат крајњег купца или произвођача спаја са дистрибутивном мрежом.

Чланом 41 став (1) наводи се да је прикључак објекта новог крајњег купца/произвођача на дистрибутивну мрежу основно средство дистрибутера.

Дакле, власник мјерног уређаја, односно бројила електричне енергије је дистрибутер када је у питању прикључак објекта новог крајњег купца.

Када су у питању мјерни уређаји постојећих крајњих купаца наводимо одредбе члана 76. Општих услова којима је прописано да постојећи крајњи купци/произвођачи могу предати мјерне уређаје у власништво дистрибутера који је обавезан од момента преузимања да врши њихово одржавање, замјену и верификацију у складу са техничким и метролошким прописима.

Чланом 41 став (5) је прописано да постојећи крајњи купци који нису предали прикључак у власништво дистрибутера сами сносе трошкове одржавања и обавезни су да закључе уговор са дистрибутером о одржавању прикључка.

У случају подјеле мјерног мјеста на два или више мјерних мјеста корисници мреже су дужни прибавити нову електроенергетску сагласност.

Одредбама члана 14. став (3) власнику објекта је остављена могућност да,  уколико прикључак има више мјерних мјеста, прибави једну нову електренергетску сагласност која садржи податке о прикључној снази и друге потребне податке за свако појединачно мјерно мјесто.

Уколико се у случају раздвајања укупна прикључна снага домаћинстава не повећава у односу вриједност прикључне снаге наведене у електроенергетској сагласности прије раздвајања тада крајњи купци не плаћају накнаду за обезбјеђење услова за прикључење.

Крајњи купац-домаћинство плаћа, у том случају, дистрибутеру накнаду за прикључење која обухвата стварне трошкове изградње прикључка, укључујући опремање мјерног мјеста мјерним уређајем, што се уређује уговором о прикључењу са дистрибутером, који и изграђује прикључак и врши прикључење.

Сматрамо да горе наведене одредбе нису у супротности са Законом о заштити потрошача, с обзиром да је према одредбама овог закона пружање економских услуга од општег интереса као што је снабдијевање електричном енергијом у режиму уговорних односа.