Skip to Content

Moje pitanje je vezano za ugradnju brojila za el. energiju u stan odnosno ko je vlasnik brojila isporučilac ili potrošač odnosno vlasnik stana? Šta se događa u situaciji kada u jednoj kući dolazi do razdvajanja domaćinstava i svako domaćinstvo hoće da ima zaseban sat za struju. Kako se vrši ugradnja? Na čiji teret? Ko kupuje sat za struju da li potrošač ili Elektroprivreda? Kako je ovo regulisano u "novogradnjama" Da li ja kao kupac stana u novogradnji postajem vlasnik sata za struju? ili on i dalje ostaje u vlasništvu EP? Znam da je u zadnjih nekoliko godina kod novogradnji u cijenu stana ukalkulisana i cijena svih brojila koji su sastavni dio stana i služe stanu (kalorimetar, vodomjer, plinomjer i sl).

Verzija prilagođena za štampanje

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulator) dobila je Vaš upit, u elektronskoj formi, u vezi ugradnje i vlasništva brojila električne energije, razdvajanja mjernog mjesta kako za postojeće tako i za nove krajnje kupce, kao i potreba da se ova pitanja sagledaju u svjetlu Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.

Prije odgovora na postavljena pitanja potrebno je napomenuti da je Regulator  u skladu sa svojim nadležnostima i u postupku propisanom Zakonom o električnoj energiji - prečišćeni tekst ("Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 8/08) donio Opšte uslove za isporuku i snabdijevanje električnom energijom-Opšti uslovi ("Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 85/08).

Postupak donošenja ovog podzakonskog propisa, kao i svih pravila i propisa koje donosi Regulator je javan, tj. obavlja se u postupku javnih rasprava.

U pogledu formiranja odgovora navodimo kratak pregled odredbi koje suštinski i predstavljaju odgovor na postavljena pitanja:

Pođimo redom.

U Opštim uslovima priključak je definisan kao skup električnih vodova, opreme i mjernih uređaja kojim se elektroenergetski objekat krajnjeg kupca ili proizvođača spaja sa distributivnom mrežom.

Članom 41 stav (1) navodi se da je priključak objekta novog krajnjeg kupca/proizvođača na distributivnu mrežu osnovno sredstvo distributera.

Dakle, vlasnik mjernog uređaja, odnosno brojila električne energije je distributer kada je u pitanju priključak objekta novog krajnjeg kupca.

Kada su u pitanju mjerni uređaji postojećih krajnjih kupaca navodimo odredbe člana 76. Opštih uslova kojima je propisano da postojeći krajnji kupci/proizvođači mogu predati mjerne uređaje u vlasništvo distributera koji je obavezan od momenta preuzimanja da vrši njihovo održavanje, zamjenu i verifikaciju u skladu sa tehničkim i metrološkim propisima.

Članom 41 stav (5) je propisano da postojeći krajnji kupci koji nisu predali priključak u vlasništvo distributera sami snose troškove održavanja i obavezni su da zaključe ugovor sa distributerom o održavanju priključka.

U slučaju podjele mjernog mjesta na dva ili više mjernih mjesta korisnici mreže su dužni pribaviti novu elektroenergetsku saglasnost.

Odredbama člana 14. stav (3) vlasniku objekta je ostavljena mogućnost da,  ukoliko priključak ima više mjernih mjesta, pribavi jednu novu elektrenergetsku saglasnost koja sadrži podatke o priključnoj snazi i druge potrebne podatke za svako pojedinačno mjerno mjesto.

Ukoliko se u slučaju razdvajanja ukupna priključna snaga domaćinstava ne povećava u odnosu vrijednost priključne snage navedene u elektroenergetskoj saglasnosti prije razdvajanja tada krajnji kupci ne plaćaju naknadu za obezbjeđenje uslova za priključenje.

Krajnji kupac-domaćinstvo plaća, u tom slučaju, distributeru naknadu za priključenje koja obuhvata stvarne troškove izgradnje priključka, uključujući opremanje mjernog mjesta mjernim uređajem, što se uređuje ugovorom o priključenju sa distributerom, koji i izgrađuje priključak i vrši priključenje.

Smatramo da gore navedene odredbe nisu u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača, s obzirom da je prema odredbama ovog zakona pružanje ekonomskih usluga od opšteg interesa kao što je snabdijevanje električnom energijom u režimu ugovornih odnosa.