Skip to Content

Обавјештење о одржавању 112. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-223-2/19
Датум: 08.05.2019. године
 
На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске",  број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 
 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ
 
да ће одржати 112. редовну сједницу у уторак, 14. маја 2019. године, са почетком у 09.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Kраљице Јелене Анжујске број 7.   
    
 
Д Н Е В Н И    Р Е Д
 
1. Разматрање и усвајање Записника са 111. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 22. априла 2019. године, у Требињу.
2. Разматрање приједлога Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.
3. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Подивич“, подносиоца „Бук“ д.о.о. Источно Сарајево.
4. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану „Торич 2“, подносиоца „ППА“ д.о.о. Бања Лука.
5. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у когенеративном производном постројењу на биомасу "ФАГУС", подносиоца "ФАГУС" д.о.о. Kотор Варош.
6. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Пилиповић Душка из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.
 
Предсједник
 
    Владислав Владичић