Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
Број: 01-368-10/18/Р-107-52
Датум: 22.03.2019. године                                                                               
 
 
На основу одредби члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11),  члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/19), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 107. редовној сједници, одржаној 22.03.2019. године, у Требињу, донијела је
 
 
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере
 
 
I  НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука, кориснику дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:
а) Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије
 
Тачка 6.4. Мјерење електричне енергије 
Мјере и препоруке: 
• Утврдити тачан број бројила којима је истекла важност верификационог жига и о томе обавијестити Регулаторну комисију у року од 30 дана.
• Сачинити план замјене бројила којима је истекла важност верификационог жига, са динамиком замјене према утврђеним приоритетима и што краћим роком за завршетак активности на замјени бројила којима је истекла важност верификационог жига, те план доставити Регулаторној комисији у року од 30 дана. 
• Извјештај о периодичној верификацији бројила, на мјесечном нивоу, достављати Регулаторној комисији.
 
Тачка 6.5. Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи
Мјере и препоруке: Наставити активности на смањењу дистрибутивних губитака електричне енергије на технички прихватљив и економски оправдан ниво, трајна активност.
 
Тачка 6.6. Изградња
Мјере и препоруке: 
• Доставити анализу утицаја извршења плана инвестиција у смањеном обиму у претходном периоду на квалитет обављања дјелатности дистрибуције електричне енергије у року од 60 дана.
• Објавити план развоја дистрибутивне мреже на интернет страници и у просторијама услужног центра радних јединица у року од 90 дана.
 
Тачка 6.7. Kвалитет снабдијевања
Мјере и препоруке: 
• Достављати редовне годишње извјештаје о реконструкцији и санацији трафоподручја са лошим напонским приликама по приоритетима - трајна активност;
• Објавити годишњи извјештај о квалитету снабдијевања на властитој интернет страници и у услужном центру, без одлагања.
 
Тачка 6.13. Прикључење на дистрибутивну мрежу
Мјере и препоруке: Наставити са активностима на уређењу мјерних мјеста постојећих корисника мреже и издавању декларација о прикључку/мјерном мјесту у складу са одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, трајна активност.
 
Тачка 6.15. Рад услужног центра
Мјере и препоруке: Успоставити бесплатну телефонску линију за позиве крајњих купаца, и у року од 60 дана о томе обавијестити Регулаторну комисију.
 
Тачка 6.23. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање
Мјере и препоруке: Привредно друштво је обавезно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања у погледу тога да ли ће бити у стању да настави са пословањем у догледној будућности, што представља трајну активност.
 
Тачка 6.24. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције
Мјере и препоруке: 
• Извршити функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, без одлагања.
• Извршити рачуноводствено раздвајање по дјелатностима као битан услов за контролу унакрсног субвенционисања, без одлагања. 
• Наставити са активностима на извјештавању по сегментима и припремити рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дистрибуције и снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, у складу са Одлуком о јединственом регулаторном контном плану и Упутству о примјени јединственог регулаторног контног плана, као трајну активност.
• Стари прикључак у финансијским извјештајима евидентирати као: 
1. Ставка некретнине, постројења и опреме, у износу процијењене фер вриједност на дан преноса и
2. Ставка нераспоређена добит ранијег периода.
 
Тачка 6.25. Право власништва или коришћења земљишта, постројења и објеката у сврху обављања дјелатности
Мјере и препоруке: 
• Доставити преглед трафостаница на дистрибутивном подручју корисника дозволе које се користе за испоруку електричне енергије крајњим купцима, а за које нису ријешени имовинско-правни односи, у року од 30 дана.
• Достављати извјештај о реализацији активности на уређењу власништва или права кориштења земљишта, за постојећа постројења и енергетске објекате, са подацима колико је до сада ријешено спорних односа, а колико их је још остало, на полугодишњем нивоу.
 
Тачка 6.27. Примјена и одржавање система квалитета управљања
Мјере и препоруке: Доставити Регулаторној комисији серитификате за систем управљања квалитетом и систем управљања заштитом животне средине у року од осам дана од дана њиховог прибављања, те објавити их на интернет страници корисника дозволе.
 
Тачка 6.31. Извјештавање Регулаторне комисије
Мјере и препоруке: Извјештавати Регулаторну комисију у складу са одредбама Правилника о извјештавању и условима дозволе, трајна активност.
 
б) Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом
 
Тачка  6.2. Односи са учесницима на тржишту електричне енергије 
Мјере и препоруке:
• Закључити уговор о снабдијевању са постојећим крајњим купцима (јавно и резервно снабдијевање), са којима још није закључен уговор о снабдијевању, без одлагања.
• Достављати на тромјесечном нивоу преглед укупног броја закључених уговора о снабдијевању.
 
Тачка 6.4. Снабдијевање купаца електричном енергијом из обновљивих извора енергије
Мјере и препоруке: Без одлагања измирити заостала дуговања по основу прикупљене накнаде за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију према Оператору система подстицаја, те убудуће редовно измиривати обавезе по том основу.
 
Тачка 6.6. Ограничење и обустава снабдијевања
Мјере и препоруке: Извршити конзистентну примјену пословне политике ограничења и обуставе испоруке електричне енергије крајњим купцима, због неплаћања, чиме би се обезбиједила равноправност свих крајњих купаца по категоријама потрошње.
 
Тачка 6.8. Транспарентност тарифа и цијена
Мјере и препоруке: На интернет страницу поставити образац уговора о јавном снабдијевању и образац уговора о резервном снабдијевању, те редовно вршити ажурирање интернет странице.
 
Тачка 6.14. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције
Мјере и препоруке: 
• Закључити уговор о снабдијевању са купцима (крајњим купцима за електричну енергију) у складу са МРС 39 – Финансијски инструменти: признавање и одмјеравање (параграф 58), како би се пратило умањење вриједности и ненаплативост финансијских средстава.
• Водити уредну старосну структуру потраживања, анализирати вјероватноћу наплате, са разумном прецизношћу процијенити износ ненаплативих потраживања и на одговарајући начин објелоданити у својим финансијским извјештајима, што представља трајну активност.
• Потраживања од купаца за испоручену и фактурисану електричну енергију одвојено евидентирати од потраживања за обрачунате камате у финансијском извјештају, без одлагања. 
• Примјенити одредбе Закона о висини стопе затезне камате ("Службени гласник Републике Српске" бр. 61/18) и кориговати салдо камате до висине дуга по основу утрошене електричне енергије, без одлагања.
 
Тачка 6.15. Извјештавање 
Мјере и препоруке: Ускладити извјештајне податке у смислу Правилника о снабдијевању купаца електричном енергијом и поступку промјене снабђевача. 
 
 
II Ово рјешење је коначно и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Привредно друштво МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "ЕЛЕKТРОKРАЈИНА"  а.д. Бања Лука је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом.
На основу одредби члана 23. Закона о електричној енергији и члана 68. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволе је у периоду од 9. до  11.10.2018. године, обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број  01-368-2/18 од 10.09.2018. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере, који је достављен кориснику дозволе на давање коментара дана 25.02.2019. године. 
У остављеном року, који је истекао дана 08.03.2019. године, корисник дозволе није доставио коментаре на извјештај и предложене мјере. 
На 107. редовној сједници одржаној 22.03.2019. године, након што је размотрен Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 
Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе.
 
Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 
 
                                                                                                           Предсједник
                                                                                                  
                                                                                                    Владислав Владичић