Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere - Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje
 
Broj: 01-368-10/18/R-107-52
Datum: 22.03.2019. godine                                                                               
 
 
Na osnovu odredbi člana 23. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11),  člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),  člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 68. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 7/19), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u privrednom društvu Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 107. redovnoj sjednici, održanoj 22.03.2019. godine, u Trebinju, donijela je
 
R J E Š E NJ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere
 
 
I  NALAŽE SE privrednom društvu Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, korisniku dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdatih dozvola, po tačkama kako slijedi:
a) Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije

Tačka 6.4. Mjerenje električne energije 
Mjere i preporuke: 
• Utvrditi tačan broj brojila kojima je istekla važnost verifikacionog žiga i o tome obavijestiti Regulatornu komisiju u roku od 30 dana.
• Sačiniti plan zamjene brojila kojima je istekla važnost verifikacionog žiga, sa dinamikom zamjene prema utvrđenim prioritetima i što kraćim rokom za završetak aktivnosti na zamjeni brojila kojima je istekla važnost verifikacionog žiga, te plan dostaviti Regulatornoj komisiji u roku od 30 dana. 
• Izvještaj o periodičnoj verifikaciji brojila, na mjesečnom nivou, dostavljati Regulatornoj komisiji.
 
Tačka 6.5. Gubici električne energije u distributivnoj mreži
Mjere i preporuke: Nastaviti aktivnosti na smanjenju distributivnih gubitaka električne energije na tehnički prihvatljiv i ekonomski opravdan nivo, trajna aktivnost.
 
Tačka 6.6. Izgradnja
Mjere i preporuke: 
• Dostaviti analizu uticaja izvršenja plana investicija u smanjenom obimu u prethodnom periodu na kvalitet obavljanja djelatnosti distribucije električne energije u roku od 60 dana.
• Objaviti plan razvoja distributivne mreže na internet stranici i u prostorijama uslužnog centra radnih jedinica u roku od 90 dana.
 
Tačka 6.7. Кvalitet snabdijevanja
Mjere i preporuke: 
• Dostavljati redovne godišnje izvještaje o rekonstrukciji i sanaciji trafopodručja sa lošim naponskim prilikama po prioritetima - trajna aktivnost;
• Objaviti godišnji izvještaj o kvalitetu snabdijevanja na vlastitoj internet stranici i u uslužnom centru, bez odlaganja.
 
Tačka 6.13. Priključenje na distributivnu mrežu
Mjere i preporuke: Nastaviti sa aktivnostima na uređenju mjernih mjesta postojećih korisnika mreže i izdavanju deklaracija o priključku/mjernom mjestu u skladu sa odredbama Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, trajna aktivnost.
 
Tačka 6.15. Rad uslužnog centra
Mjere i preporuke: Uspostaviti besplatnu telefonsku liniju za pozive krajnjih kupaca, i u roku od 60 dana o tome obavijestiti Regulatornu komisiju.
 
Tačka 6.23. Finansijska stabilnost i finansijske garancije za poslovanje
Mjere i preporuke: Privredno društvo je obavezno da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja u pogledu toga da li će biti u stanju da nastavi sa poslovanjem u doglednoj budućnosti, što predstavlja trajnu aktivnost.
 
Tačka 6.24. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije
Mjere i preporuke: 
• Izvršiti funkcionalno razdvajanje djelatnosti distribucije električne energije od djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, bez odlaganja.
• Izvršiti računovodstveno razdvajanje po djelatnostima kao bitan uslov za kontrolu unakrsnog subvencionisanja, bez odlaganja. 
• Nastaviti sa aktivnostima na izvještavanju po segmentima i pripremiti računovodstvene izvještaje sa računovodstveno razdvojenim segmentima distribucije i snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, u skladu sa Odlukom o jedinstvenom regulatornom kontnom planu i Uputstvu o primjeni jedinstvenog regulatornog kontnog plana, kao trajnu aktivnost.
• Stari priključak u finansijskim izvještajima evidentirati kao: 
1. Stavka nekretnine, postrojenja i opreme, u iznosu procijenjene fer vrijednost na dan prenosa i
2. Stavka neraspoređena dobit ranijeg perioda.
 
Tačka 6.25. Pravo vlasništva ili korišćenja zemljišta, postrojenja i objekata u svrhu obavljanja djelatnosti
Mjere i preporuke: 
• Dostaviti pregled trafostanica na distributivnom području korisnika dozvole koje se koriste za isporuku električne energije krajnjim kupcima, a za koje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, u roku od 30 dana.
• Dostavljati izvještaj o realizaciji aktivnosti na uređenju vlasništva ili prava korištenja zemljišta, za postojeća postrojenja i energetske objekate, sa podacima koliko je do sada riješeno spornih odnosa, a koliko ih je još ostalo, na polugodišnjem nivou.
 
Tačka 6.27. Primjena i održavanje sistema kvaliteta upravljanja
Mjere i preporuke: Dostaviti Regulatornoj komisiji seritifikate za sistem upravljanja kvalitetom i sistem upravljanja zaštitom životne sredine u roku od osam dana od dana njihovog pribavljanja, te objaviti ih na internet stranici korisnika dozvole.
 
Tačka 6.31. Izvještavanje Regulatorne komisije
Mjere i preporuke: Izvještavati Regulatornu komisiju u skladu sa odredbama Pravilnika o izvještavanju i uslovima dozvole, trajna aktivnost.
 
b) Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom
 
Tačka  6.2. Odnosi sa učesnicima na tržištu električne energije 
Mjere i preporuke:
• Zaključiti ugovor o snabdijevanju sa postojećim krajnjim kupcima (javno i rezervno snabdijevanje), sa kojima još nije zaključen ugovor o snabdijevanju, bez odlaganja.
• Dostavljati na tromjesečnom nivou pregled ukupnog broja zaključenih ugovora o snabdijevanju.
 
Tačka 6.4. Snabdijevanje kupaca električnom energijom iz obnovljivih izvora energije
Mjere i preporuke: Bez odlaganja izmiriti zaostala dugovanja po osnovu prikupljene naknade za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju prema Operatoru sistema podsticaja, te ubuduće redovno izmirivati obaveze po tom osnovu.
 
Tačka 6.6. Ograničenje i obustava snabdijevanja
Mjere i preporuke: Izvršiti konzistentnu primjenu poslovne politike ograničenja i obustave isporuke električne energije krajnjim kupcima, zbog neplaćanja, čime bi se obezbijedila ravnopravnost svih krajnjih kupaca po kategorijama potrošnje.
 
Tačka 6.8. Transparentnost tarifa i cijena
Mjere i preporuke: Na internet stranicu postaviti obrazac ugovora o javnom snabdijevanju i obrazac ugovora o rezervnom snabdijevanju, te redovno vršiti ažuriranje internet stranice.
 
Tačka 6.14. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije
Mjere i preporuke: 
• Zaključiti ugovor o snabdijevanju sa kupcima (krajnjim kupcima za električnu energiju) u skladu sa MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje (paragraf 58), kako bi se pratilo umanjenje vrijednosti i nenaplativost finansijskih sredstava.
• Voditi urednu starosnu strukturu potraživanja, analizirati vjerovatnoću naplate, sa razumnom preciznošću procijeniti iznos nenaplativih potraživanja i na odgovarajući način objelodaniti u svojim finansijskim izvještajima, što predstavlja trajnu aktivnost.
• Potraživanja od kupaca za isporučenu i fakturisanu električnu energiju odvojeno evidentirati od potraživanja za obračunate kamate u finansijskom izvještaju, bez odlaganja. 
• Primjeniti odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 61/18) i korigovati saldo kamate do visine duga po osnovu utrošene električne energije, bez odlaganja.
 
Tačka 6.15. Izvještavanje 
Mjere i preporuke: Uskladiti izvještajne podatke u smislu Pravilnika o snabdijevanju kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača. 
 
 
II  Ovo rješenje je konačno i objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Privredno društvo MH "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "ELEКTROКRAJINA"  a.d. Banja Luka je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom.
Na osnovu odredbi člana 23. Zakona o električnoj energiji i člana 68. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, kod korisnika dozvole je u periodu od 9. do  11.10.2018. godine, obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru, koji je imenovan Rješenjem Regulatorne komisije broj  01-368-2/18 od 10.09.2018. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvola, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole.
Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere, koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara dana 25.02.2019. godine. 
U ostavljenom roku, koji je istekao dana 08.03.2019. godine, korisnik dozvole nije dostavio komentare na izvještaj i predložene mjere. 
Na 107. redovnoj sjednici održanoj 22.03.2019. godine, nakon što je razmotren Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu. 
Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.
 
Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
 
 
                                                                                                    Predsjednik
                                                                                                  
Vladislav Vladičić