Skip to Content

Рјешење са редовне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП РиТЕ "Гацко" а.д. Гацко

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: 01-615-5/09

Датум: 12.10.2009. године

 

На основу члана 23. став 1. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' 8/08 и 34/09),  члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 96/04) и члана 60. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 4/09), након извршене редовне надзорне провјере у предузећу МХ ЕРС - Требиње ЗП РиТЕ "Гацко" а.д. Гацко, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 52. редовној сједници одржаној 12. октобра  2009. године, донијела је

 

 

РЈЕШЕЊЕ

о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

 

 

I  НАЛАЖЕ СЕ предузећу МХ ЕРС - Требиње ЗП РиТЕ "Гацко" а.д. Гацко, кориснику дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе, по тачкама како слиједи:

 

6.2. Придржавање одобрене цијене на прагу електране за снабдијевање тарифних купаца

1.  Разврстати рударску механизацију која се води у основним средствима, а увршћена је у регулативну основу на системе за производњу угља и откривке у складу са системима како је то прописано Допунским рударским пројектом, утврдити одступања и такав документ доставити РЕРС-у најдаље до 31.12.2009. године.

2.          Направити и доставити преглед реализованих набавки дизел горива и мазута по мјесецима током 2008. године, по цијенама у моменту реализације, без одлагања.

3.          Извршити нормативна испитивања и верификацију вриједности техничко - технолошких карактеристика термоелектране у сврху доказивања производних могућности, без одлагања.

4.                Структуру трошкова представити аналитички у складу са Одлуком о јединственом регулаторном контном плану, без одлагања.

5.  Обрачунавати лична примања радника у складу са нормативним актима корисника дозволе, без одлагања.

 

6.4.     Безбједност рада постројења за производњу електричне енергије по здравље људи и функционисање опреме и инсталација

Наставити са провођењем активности у циљу постизања безбједности рада постројења по здравље људи и функционисање опреме и инсталација у складу са прописима, што представља трајну активност.

 

6.5. Обавеза обављања јавне услуге

Корисник дозволе дужан је уговором регулисати међусобне односе са купцима електричне енергије произведене за снабдијевање тарифних купаца у систему обавезе јавне услуге, без одлагања.

 

6.10. Ефикасност коришћења примарних извора енергије

1.                Вршити узорковање и испитивање квалитета угља који служи као погонско гориво у термоелектрани у складу са важећим прописима из ове области, без одлагања.

2. Утврдити специфични утрошак топлоте у функцији оптерећења блока термоелектране, без одлагања.

 

6.14.   Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције

1.                 Рачуноводствене политике предузећа хармонизовати са Међународним стандардима извјештавања, без одлагања.

2.                 Водити рачуноводствене евиденције сталних средстава, по фер        вриједности, тако да се може пратити стање и намјена сваког средства, по основу физичког оштећења или застарјелости појединачних средстава, смањења употребљивости средстава и других разлога, идентификовати средства која служе обављању лиценциране дјелатности, те уредно водити евиденцију коришћења лиценцираних средстава за споредне и остале дјелатности, као трајну активност.

3.                 Корисник дозволе је дужан идентификовати износ ревалоризационе резерве за свако средство појединачно, те евидентирати реализацију ревалоризационих резерви у складу са МРС 16, без одлагања.

4.                 Корисник дозволе је дужан да изврши обрачун трошкова рекултивације зависно од начина експлоатације, тј. да обрачуна трошак рекултивације онда када је обавеза њеног измирења неминовна у складу са МРС 37, и у складу са МРС 16, када корисник својим активностима изврши на земљишту промјене које представљају његово нарушавање, као трајну активност.

5.                 Разврстати залихе материјала аналитички и идентификовати виталне резервне дијелове сегмената у складу са МРС 2 и МРС 16, без одлагања.

6.                 Извршити процјену фер вриједности земљишта у складу са Правилником о рачуноводственим политикама  члан 15 став 2, став 3 (МРС 16, параграф 32), до 31.12.2009. године.

7.                 Извршити прекњижавање билансне позиције краткорочних финансијских пласмана на билансну позицију дугорочни финансијски пласмани у складу са МРС 1, без одлагања.

8.                 У циљу испуњења обавеза прописаних условима дозволе, потребно је извршити рачуноводствено раздвајање дјелатности производње електричне енергије од осталих дјелатности, без одлагања.

9.                 Припремати рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дјелатности производње електричне енергије од осталих дјелатности, у складу са Правилником о рачуноводственим политикама МХ ЕРС Требиње (члан 78.-Сегменти пословања и члан 87.-Профитни центри), као трајну активност.

 

6.16. Забрана унакрсног субвенционисања

Извршити рачуноводствено раздвајање по дјелатностима као битан услов дозволе за контролу унакрсног субвенционисања, без одлагања.

 

6.17. Увођење и примјена система квалитета

Информисати РЕРС о активностима на увођењу, примјени и сертификацији система квалитета по ISO стандардима, на полугодишњем нивоу.

 

6.19. Регулисање односа са учесницима на тржишту електричне енергије

Регулисати односе на тржишту електричне енергије у складу са прописима, без одлагања.

 

6.20.Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање

Предузеће је дужно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност.

 

6.24. Записници и рјешења надлежних инспекција

Водити јединствену евиденцију записника и рјешења надлежних инспекција на нивоу предузећа, те извјештаја корисника дозволе о извршеним радњама по рјешењима, као трајну активност.

 

6.25. Услови коришћења вода

Прибавити водопривредну дозволу за објекат ТЕ "Гацко" и доказе доставити РЕРС-у, без одлагања.

 

6.26. Одобрењa за употребу

Прибавити прописана одобрења за употребу објеката, постројења и опреме, без одлагања.

 

6.27. Уговор о концесији

Корисник дозволе дужан је доставити Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске копије уговора о концесији, одмах по њиховом закључењу.

 

6.29. Заштита животне средине

У циљу испуњења услова из дозволе корисник дозволе дужан је предузети сљедеће активности:

1.                    израдити и доставити РЕРС-у детаљан план активности за смањење емисија загађујућих материја у ваздух и изградњу система за пречишћавање отпадних вода, усклађен са роковима одређеним прописима из области заштите животне средине, најкасније у року од шест мјесеци,

2.                    сваких шест мјесеци достављати РЕРС-у извјештај о реализацији и свих осталих обавеза које корисник дозволе треба предузети како би, у датим роковима, обављање своје дјелатности ускладио са прописима из области заштите животне средине.

 

 

 

6.33. Извјештавање РЕРС-а

Извјештавање РЕРС-а обављати према Правилнику о извјештавању "Службени гласник Републике Српске" бр. 61/07 и условима дозволе, као трајну активност.

 

II      Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

                                                         О б р а з л о ж е њ е

 

Предузеће МХ ЕРС - Требиње ЗП РиТЕ "Гацко" А.Д. Гацко је корисник дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, која је издата рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС), број 01-501-9/07 од 24.12.2007. године.

 

У складу са чланом 23. став 1. Закона о електричној енергији и чланом 60. став 1. Правилника о издавању дозвола, у наведеном предузећу је дана 15, 16. и 17. јуна 2009. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем РЕРС-а број 01-615-2/09 од 01.06.2009. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.

 

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року који је истекао 24.09.2009. године, корисник дозволе није доставио коментаре у писаној форми на Извјештај са редовне надзорне провјере. 

 

Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, РЕРС је на 52. редовној сједници одржаној 12. октобра 2009. године, донио рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.

 

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе.


Поука о правном лијеку
:

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник

Миленко Чокорило