Skip to Content

Rješenje sa redovne nadzorne provjere - MH ERS ZP RiTE "Gacko" a.d. Gacko

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje Broj: 01-615-5/09

Datum: 12.10.2009. godine

 

Na osnovu člana 23. stav 1. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'' 8/08 i 34/09),  člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02), člana 37. stav 1. tačka 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 96/04) i člana 60. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 4/09), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u preduzeću MH ERS - Trebinje ZP RiTE "Gacko" a.d. Gacko, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 52. redovnoj sjednici održanoj 12. oktobra  2009. godine, donijela je

 

 

RJEŠENJE

o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere

 

 

I  NALAŽE SE preduzeću MH ERS - Trebinje ZP RiTE "Gacko" a.d. Gacko, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdate dozvole, po tačkama kako slijedi:

 

6.2. Pridržavanje odobrene cijene na pragu elektrane za snabdijevanje tarifnih kupaca

1.  Razvrstati rudarsku mehanizaciju koja se vodi u osnovnim sredstvima, a uvršćena je u regulativnu osnovu na sisteme za proizvodnju uglja i otkrivke u skladu sa sistemima kako je to propisano Dopunskim rudarskim projektom, utvrditi odstupanja i takav dokument dostaviti RERS-u najdalje do 31.12.2009. godine.

2.          Napraviti i dostaviti pregled realizovanih nabavki dizel goriva i mazuta po mjesecima tokom 2008. godine, po cijenama u momentu realizacije, bez odlaganja.

3.          Izvršiti normativna ispitivanja i verifikaciju vrijednosti tehničko - tehnoloških karakteristika termoelektrane u svrhu dokazivanja proizvodnih mogućnosti, bez odlaganja.

4.                Strukturu troškova predstaviti analitički u skladu sa Odlukom o jedinstvenom regulatornom kontnom planu, bez odlaganja.

5.  Obračunavati lična primanja radnika u skladu sa normativnim aktima korisnika dozvole, bez odlaganja.

 

6.4.     Bezbjednost rada postrojenja za proizvodnju električne energije po zdravlje ljudi i funkcionisanje opreme i instalacija

Nastaviti sa provođenjem aktivnosti u cilju postizanja bezbjednosti rada postrojenja po zdravlje ljudi i funkcionisanje opreme i instalacija u skladu sa propisima, što predstavlja trajnu aktivnost.

 

6.5. Obaveza obavljanja javne usluge

Korisnik dozvole dužan je ugovorom regulisati međusobne odnose sa kupcima električne energije proizvedene za snabdijevanje tarifnih kupaca u sistemu obaveze javne usluge, bez odlaganja.

 

6.10. Efikasnost korišćenja primarnih izvora energije

1.                Vršiti uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta uglja koji služi kao pogonsko gorivo u termoelektrani u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti, bez odlaganja.

2. Utvrditi specifični utrošak toplote u funkciji opterećenja bloka termoelektrane, bez odlaganja.

 

6.14.   Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije

1.                 Računovodstvene politike preduzeća harmonizovati sa Međunarodnim standardima izvještavanja, bez odlaganja.

2.                 Voditi računovodstvene evidencije stalnih sredstava, po fer        vrijednosti, tako da se može pratiti stanje i namjena svakog sredstva, po osnovu fizičkog oštećenja ili zastarjelosti pojedinačnih sredstava, smanjenja upotrebljivosti sredstava i drugih razloga, identifikovati sredstva koja služe obavljanju licencirane djelatnosti, te uredno voditi evidenciju korišćenja licenciranih sredstava za sporedne i ostale djelatnosti, kao trajnu aktivnost.

3.                 Korisnik dozvole je dužan identifikovati iznos revalorizacione rezerve za svako sredstvo pojedinačno, te evidentirati realizaciju revalorizacionih rezervi u skladu sa MRS 16, bez odlaganja.

4.                 Korisnik dozvole je dužan da izvrši obračun troškova rekultivacije zavisno od načina eksploatacije, tj. da obračuna trošak rekultivacije onda kada je obaveza njenog izmirenja neminovna u skladu sa MRS 37, i u skladu sa MRS 16, kada korisnik svojim aktivnostima izvrši na zemljištu promjene koje predstavljaju njegovo narušavanje, kao trajnu aktivnost.

5.                 Razvrstati zalihe materijala analitički i identifikovati vitalne rezervne dijelove segmenata u skladu sa MRS 2 i MRS 16, bez odlaganja.

6.                 Izvršiti procjenu fer vrijednosti zemljišta u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama  član 15 stav 2, stav 3 (MRS 16, paragraf 32), do 31.12.2009. godine.

7.                 Izvršiti preknjižavanje bilansne pozicije kratkoročnih finansijskih plasmana na bilansnu poziciju dugoročni finansijski plasmani u skladu sa MRS 1, bez odlaganja.

8.                 U cilju ispunjenja obaveza propisanih uslovima dozvole, potrebno je izvršiti računovodstveno razdvajanje djelatnosti proizvodnje električne energije od ostalih djelatnosti, bez odlaganja.

9.                 Pripremati računovodstvene izvještaje sa računovodstveno razdvojenim segmentima djelatnosti proizvodnje električne energije od ostalih djelatnosti, u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama MH ERS Trebinje (član 78.-Segmenti poslovanja i član 87.-Profitni centri), kao trajnu aktivnost.

 

6.16. Zabrana unakrsnog subvencionisanja

Izvršiti računovodstveno razdvajanje po djelatnostima kao bitan uslov dozvole za kontrolu unakrsnog subvencionisanja, bez odlaganja.

 

6.17. Uvođenje i primjena sistema kvaliteta

Informisati RERS o aktivnostima na uvođenju, primjeni i sertifikaciji sistema kvaliteta po ISO standardima, na polugodišnjem nivou.

 

6.19. Regulisanje odnosa sa učesnicima na tržištu električne energije

Regulisati odnose na tržištu električne energije u skladu sa propisima, bez odlaganja.

 

6.20.Finansijska stabilnost i finansijske garancije za poslovanje

Preduzeće je dužno da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja, što predstavlja trajnu aktivnost.

 

6.24. Zapisnici i rješenja nadležnih inspekcija

Voditi jedinstvenu evidenciju zapisnika i rješenja nadležnih inspekcija na nivou preduzeća, te izvještaja korisnika dozvole o izvršenim radnjama po rješenjima, kao trajnu aktivnost.

 

6.25. Uslovi korišćenja voda

Pribaviti vodoprivrednu dozvolu za objekat TE "Gacko" i dokaze dostaviti RERS-u, bez odlaganja.

 

6.26. Odobrenja za upotrebu

Pribaviti propisana odobrenja za upotrebu objekata, postrojenja i opreme, bez odlaganja.

 

6.27. Ugovor o koncesiji

Korisnik dozvole dužan je dostaviti Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske kopije ugovora o koncesiji, odmah po njihovom zaključenju.

 

6.29. Zaštita životne sredine

U cilju ispunjenja uslova iz dozvole korisnik dozvole dužan je preduzeti sljedeće aktivnosti:

1.                    izraditi i dostaviti RERS-u detaljan plan aktivnosti za smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh i izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda, usklađen sa rokovima određenim propisima iz oblasti zaštite životne sredine, najkasnije u roku od šest mjeseci,

2.                    svakih šest mjeseci dostavljati RERS-u izvještaj o realizaciji i svih ostalih obaveza koje korisnik dozvole treba preduzeti kako bi, u datim rokovima, obavljanje svoje djelatnosti uskladio sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

 

 

 

6.33. Izvještavanje RERS-a

Izvještavanje RERS-a obavljati prema Pravilniku o izvještavanju "Službeni glasnik Republike Srpske" br. 61/07 i uslovima dozvole, kao trajnu aktivnost.

 

II      Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

 

                                                           O b r a z l o ž e nj e

 

Preduzeće MH ERS - Trebinje ZP RiTE "Gacko" A.D. Gacko je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: RERS), broj 01-501-9/07 od 24.12.2007. godine.

 

U skladu sa članom 23. stav 1. Zakona o električnoj energiji i članom 60. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, u navedenom preduzeću je dana 15, 16. i 17. juna 2009. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem RERS-a broj 01-615-2/09 od 01.06.2009. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvole vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole.

 

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara. U ostavljenom roku koji je istekao 24.09.2009. godine, korisnik dozvole nije dostavio komentare u pisanoj formi na Izvještaj sa redovne nadzorne provjere. 

 

Nakon razmatranja Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera, RERS je na 52. redovnoj sjednici održanoj 12. oktobra 2009. godine, donio rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu.

 

Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.


Pouka o pravnom lijeku
:

Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

 

Predsjednik

Milenko Čokorilo