Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-403-10/17/Р-77-96
Датум: 19.04.2018. 

На основу одредби члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 77. редовној сједници, одржаној 19.04.2018. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере


I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, кориснику дозволa за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и дјелатности производње електричне енергије, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:
а) Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије
Тачка 6.4. Мјерење електричне енергије 
Мјере и препоруке: 
• Доставити динамички план измјештања преосталих мјерних мјеста у року од 30 дана и тромјесечно извјештавати Регулаторну комисију о реализацији планираних активности. 
• Верификовати сва бројила за која периодична верификација није извршена у прописаном року, без одлагања и о томе на мјесечном нивоу достављати извјештаје Регулаторној комисији.
Тачка 6.6. Изградња
Мјере и препоруке: Доставити анализу утицаја неизвршења плана инвестиција у претходном периоду на квалитет обављања дјелатности дистрибуције електричне енергије у року од 60 дана.
Тачка 6.7. Квалитет снабдијевања
Мјере и препоруке: Појачати активности на повећању поузданости рада и квалитета напона у дистрибутивној мрежи, имајући у виду и мјеру из тачке 6.6. изградња, трајна акивност.
Тачка 6.24. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање
Мјере и препоруке: Редовно анализирати и оцјењивати свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност.
Тачка 6.25. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције
Мјере и препоруке: 
• Извршити функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и дјелатности производње електричне енергије, без одлагања.
• Извршити рачуноводствено раздвајање по дјелатностима као битан услов за контролу унакрсног субвенционисања, без одлагања. 
• Наставити са активностима на извјештавању по сегментима и припремити рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дистрибуције, снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и производње електричне енергије, у складу са Одлуком о јединственом регулаторном контном плану и Упутству о примјени јединственог регулаторног контног плана, као трајну активност.
• Стари прикључак у финансијским извјештајима евидентирати као: 
1. Ставка некретнине, постројења и опреме, у износу процијењене фер вриједност на дан преноса, и
2. Ставка нераспоређена добит ранијег периода.
Тачка 6.26. Право власништва или коришћења земљишта, постројења и објеката у сврху обављања дјелатности
Мјере и препоруке: Сачинити и доставити преглед трафостаница на дистрибутивном подручју корисника дозволе које се користе за испоруку електричне енергије крајњим купцима, а за које нису ријешени имовинско-правни односи у року од 30 дана.
б) Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом
Тачка 6.3. Снабдијевање купаца у обавези јавне услуге 
Мјере и препоруке: Закључити уговоре о резервном снабдијевању са свим купцима који нису мали купци или домаћинства, без одлагања.
Тачка 6.4. Снабдијевање купаца електричном енергијом из обновљивих извора 
Мјере и препоруке: Без одлагања измирити заостала дуговања по основу прикупљене накнаде за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију према Оператору система подстицаја, те убудуће редовно измиривати обавезе по том основу.
Тачка 6.14. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције
Мјере и препоруке: 
• Закључити уговор о снабдијевању са купцима (крајњим купцима за електричну енергију) у складу са МРС 39 – Финансијски инструменти: признавање и одмјеравање (параграф 58), како би се пратило умањење вриједности и ненаплативост финансијских средстава.
• Водити уредну старосну структуру потраживања, анализирати вјероватноћу наплате, са разумном прецизношћу процијенити износ ненаплативих потраживања и на одговарајући начин објелоданити у својим финансијским извјештајима, што представља трајну активност.
• Потраживања од купаца за испоручену и фактурисану електричну енергију одвојено евидентирати од потраживања за обрачунате камате у финансијском извјештају, без одлагања. 
Тачка 6.15. Извјештавање 
Мјере и препоруке: Ускладити извјештајне податке у смислу Правилника о снабдијевању купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача.
в) Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Тачка 6.12. Мјерење електричне енергије
Мјере и препоруке: Извршити планирану верификацију бројила на мјерним мјестима у МХЕ ''Тишча'' и о томе доставити документацију (записнике, декларације и потврде), без одлагања.
II Ово рјешење је коначно и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије.
На основу одредби члана 23. Закона о електричној енергији и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је у периоду од 12. до 14. септембра 2017. године, обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-403-2/17 од 30.08.2017. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара дана 29.03.2018. године. 
У остављеном року, који је истекао дана 10.04.2018. године, корисник дозволе није доставио коментаре на извјештај. Корисник дозволе је дана 18.04.2018. године доставио поднесак у коме је навео да нема примједби на достављени извјештај, те да је са истим сагласан.
На 77. редовној сједници одржаној 19.04.2018. године, након што је размотрен Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 
Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе.
Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић