Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електро-Херцеговина'' а.д. Требиње

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:01-614-9/16/Р-50-153 
Датум: 29.06.2017. године 


На основу одредби члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електро-Херцеговина'' а.д. Требиње, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере


 

I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електро-Херцеговина'' а.д. Требиње, кориснику дозволa за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:
а) Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије
Тачка 6.4. Мјерење електричне енергије 
Мјере и препоруке: 
• Доставити годишњи и трогодишњи план баждарења, уградње нових мјерних уређаја укључујући замјену постојећих мјерних уређаја новим и измјештања мјерних мјеста по свим категоријама потрошње, без одлагања, и ову активност надаље проводити у складу са тачком 6.4.3. услова дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије. (Мјера је поновљена као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)
• Предузети системске активности на испуњењу законске норме верификације мјерних уређаја у прописаним роковима и о томе обавијестити Регулаторну комисију, најкасније до 31. децембра 2017. године.
• Поступак ванредне верификације мјерила на захтјев крајњих купаца, обављати у складу са прописима, без одлагања.
Тачка 6.5. Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи
Мјере и препоруке: 
• Наставити активности на смањењу техничких и комерцијалних губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи, трајна активност.
• Вршити обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије у складу са прописима, те кориговати обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије за све случајеве гдје су утврђене неправилности приликом обрачуна, без одлагања. 
(Мјере поновљене у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)
Тачка 6.6. Изградња 
Мјере и препоруке: Израдити дугорочни план развоја дистрибутивне мреже и објавити га на интернет страници предузећа и у просторијама услужног центра радних јединица у складу са одредбама члана 41. Закона о електричној енергији и тачке 2.2. Дистрибутивних мрежних правила, са роком извршења: 01.10.2017. године. 
Тачка 6.7. Квалитет снабдијевања
Мјере и препоруке: 
• Достављати Регулаторној комисији план и програм ревитализације мреже са лошим напонским приликама у односу на стандард, без одлагања.
• Извјештавати о комерцијалном квалитету услуге дистрибуције електричне енергије и снабдијевања крајњих купаца електричном енергијом на прописаним обрасцима, трајна активност. (Мјера поновљена као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)
• Израђивати редовне годишње извјештаје о квалитету снабдијевања крајњих купаца електричном енергијом и учинити их доступним јавности путем властите интернет странице и у услужном центру, трајна активност. (Мјера поновљена као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)
Тачка 6.12. Прикључење на дистрибутивну мрежу
Мјере и препоруке: 
• Наставити активности на уређењу мјерних мјеста постојећих крајњих купаца и издавању декларација о прикључку/мјерном мјесту у складу са одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, трајна активност. (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)
• Објавити нови цјеновник услуга у услужном центру и на интернет страници предузећа, без одлагања. (Мјера поновљена као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)

Тачка 6.15. Рад услужног центра
Мјере и препоруке: Успоставити бесплатну телефонску линију за позиве крајњих купаца, без одлагања. (Мјера поновљена као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)
Тачка 6.20. Заштита животне средине
Мјере и препоруке: Прибавити акт о потреби издавања еколошких дозвола за постојећа дистрибутивна електроенергетска постројења од стране надлежног органа и о томе обавијестити Регулаторну комисију.
Тачка 6.23. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање
Мјере и препоруке: Привредно друштво је дужно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност. (Мјера поновљена као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)

Тачка 6.24. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције
Мјере и препоруке: 
• Извршити функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, без одлагања.
• Извршити рачуноводствено раздвајање по дјелатностима као битан услов за контролу унакрсног субвенционисања, без одлагања. 
• Наставити са активностима на извјештавању по сегментима и припремити рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дистрибуције и снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, у складу са Одлуком о јединственом регулаторном контном плану и Упутству о примјени јединственог регулаторног контног плана, као трајну активност.
• Стари прикључак у финансијским извјештајима евидентирати као: 
 Ставка некретнине, постројења и опреме, у износу процијењене фер вриједности на дан преноса, и
 Ставка нераспоређена добит ранијег периода.
(Мјере поновљене у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)
Тачка 6.31. Извјештавање Регулаторне комисије
Мјере и препоруке: Извјештавати Регулаторну комисију у складу са одредбама Правилника о извјештавању и условима дозволе, трајна активност.
(Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)


б) Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом
Тачка 6.2. Односи са учесницима на тржишту електирчне енергије
Мјере и препоруке: Покретати иницијативе за закључивање уговора о снабдијевању са постојећим крајњим купцима, без одлагања.
Тачка 6.4. Снабдијевање купаца електричном енергијом из обновљивих извора енергије
Мјере и препоруке: Без одлагања измирити заостала дуговања по основу прикупљене накнаде за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију према Оператору система подстицаја, те убудуће редовно измиривати обавезе по том основу.
Тачка 6.14. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције
Мјере и препоруке: 
• Закључити уговор о снабдијевању са купцима (крајњим купцима за електричну енергију) у складу са МРС 39 – Финансијски инструменти: признавање и одмјеравање (параграф 58), како би се пратило умањење вриједности и ненаплативост финансијских средстава.
• Водити уредну старосну структуру потраживања, анализирати вјероватноћу наплате, са разумном прецизношћу процијенити износ ненаплативих потраживања и на одговарајући начин објелоданити у својим финансијским извјештајима, што представља трајну активност.
(Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)
• Потраживања од купаца за испоручену и фактурисану електричну енергију одвојено евидентирати од потраживања за обрачунате камате у финансијском извјештају, без одлагања. 
(Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)
• Примјенити одредбе Закона о висини стопе затезне камате ("Службени гласник Републике Српске" бр 19/01, 52/06 и 103/08) и кориговати салдо камате до висине дуга по основу утрошене електричне енергије, без одлагања. 

Тачка 6.15. Извјештавање Регулаторне комисије 
Мјере и препоруке: Извјештавати Регулаторну комисију у складу са одредбама Правилника о извјештавању и условима дозволе, трајна активност. 
(Мјера поновљена као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-437-6/13/Р-74-244 од 12. децембра 2013. године.)

II Ово рјешење је коначно и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Привредно друштво Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електро-Херцеговина'' а.д. Требиње је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом.
На основу одредби члана 23. Закона о електричној енергији и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је у периоду од 21. до 22. децембра 2016. године, обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-614-2/16 од 05.12.2016. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара дана 1. јуна 2017. године. 
У остављеном року, који је истекао дана 09. јуна 2017. године, корисник дозволе није доставио коментаре на извјештај. 
На 50. редовној сједници одржаној 29. јуна 2017. године, након што је размотрен Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 
Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе.

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник


Владислав Владичић