Skip to Content

Рјешење након редовне надзорне провјере: МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: 01-600-6/09

Датум: 23.07.2009.

 

На основу члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' 8/08 и 34/09), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/04, 67/07 и 113/07), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за елeктричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 96/04) и члана 60. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 4/09), након извршене редовне надзорне провјере у предузећу МХ ЕРС ЗП Електродистрибуција" а.д. Пале, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 48. (четрдесетосмој) редовној сједници одржаној  23.07.2009. године, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о предузимању  мјера након обављене редовне надзорне провјере

 

I    НАЛАЖЕ СЕ предузећу МХ ЕРС ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале,  кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, дозволе за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом и  дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:

 

а) Дозвола за дистрибуцију електричне енергије

 

Тачка 6.4. Право власништва или коришћења замљишта, постројења и објеката у сврху обављања дјелатности

На бази расположиве документације сагледати постојеће стање и сачинити план рјешавања имовинско-правних односа, који укључује динамику рјешавања истих, без одлагања.

Тачка 6.6. Квалитет снабдијевања

·         Објавити годишњи извјештај о показатељима континуитета испоруке електричне енергије и евиденције показатеља квалитета услуге у услужном центру и интернет страници предузећа, без одлагања.

·         Достављати Образац 8.Т-Д "Ревитализација трафо подручја  са лошим напонским приликама у односу на стандард ЕН 50160" прописан Правилником о извјештавању РЕРС-а, на начин да је видљив укупан број таквих ТП и број ревитализованих у периоду извјештавања и кумулативно.

Тачка 6.7. Технички и комерцијални губици електричне енергије

·         Наставити са активностима на смањењу дистрибутивних губитака на технички прихватљив ниво, трајна активност.

·         Обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије ускладити са одредбама Општих услова и гдје је потребно извршити корекцију обрачуна од ступања на снагу Општих услова, тј. од 19.09.2008. године, без одлагања.

Тачка 6.9. Регулисање односа са учесницима на тржишту електричне енергије

Израдити електроенергетске сагласности за крајње купце који је немају и уградити одговарајуће главне осигураче – ограничаваче снаге, у складу са чланом 118. Општих услова.

Тачка 6.16. Увођење и примјена система квалитета

      Наставити активности на увођењу система управљања заштитом животне

      средине по стандарду ИСО 14001.

Тачка 6.18. Основна средстава за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије

·         У циљу испуњења обавеза прописаних условима дозволе, потребно је извршити рачуноводствено раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије, снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и производње електричне енергије, без одлагања.

·         Извршити функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и производње електричне енергије, без одлагања

·         Припремити рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима производње, дистрибуције и снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом у складу са Правилником о рачуноводственим политикама МХ ЕРС Требиње (члан 78.-Сегменти пословања и члан 87.-Профитни центри), трајна активност.

Тачка 6.19. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције

·         Рачуноводствене политике предузећа хармонизовати са Међународним стандардима извјештавања, без одлагања.

·         Водити уредну старосну структуру потраживања, анализирати вјероватноћу наплате имајући у виду критеријуме за признавање оправданих трошкова у тарифном поступку из члана 15. и члана 71. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку, и са разумном прецизношћу процијенити износ ненаплативих потраживања и на одговарајући начин објелоданити у својим финансијским извјештајима,  што представља трајну активност.

·         Водити рачуноводствене евиденције сталних средстава, по фер        вриједности, тако да се може пратити стање и намјена сваког средства, идентификовати средства која  служе обављању лиценциране дјелатности, те уредно водити евиденцију коришћења лиценцираних средстава за споредне и остале дјелатности, без одлагања.

·         Примјенити одредбе Закона о висини стопе затезне камате ("Службени гласник Републике Српске" бр 19/01, 52/06 и 103/08) и кориговати салдо камате у случајевима када је салдо камате већи од главног дуга по основу утрошене електричне енергије, без одлагања.

·         Рачуноводственом политиком предузећа дефинисати улагања у капиталу других правних лица у удјелима, без одлагања.

Тачка 6.20. Извјештавање РЕРС-а

      Извјештавати у складу са Правилником о извјештавању РЕРС-а, без

      одлагања.

Тачка 6.21. Примјена тарифне методологије

Вршити анализу оптерећења и потрошње по категоријама потрошње и групама купаца на ниском напону (израда профила оптерећења) у карактеристичним периодима и подносити РЕРС-у извјештај у складу са Правилником о тарифној методологији и тарифном поступку и Правилником о извјештавању, без одлагања.

Тачка 6.22. Забрана унакрсног субвенционисања

      Извршити рачуноводствено раздвајање по дјелатностима као битан услов

      дозволе за контролу унакрсног субвенционисања, без одлагања.

 

Тачка 6.23. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање

Предузеће је дужно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност.

Тачка 6.30. Одобрење за употребу

На бази расположиве документације сагледати постојеће стање и сачинити план прибављања недостајућих одобрења за употребу, који укључује динамику рјешавања.

б) Дозвола за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом

Тачка 6.2 Број купаца по напонским нивоима

Доставити списак са именима купаца чији су објекти прикључени на дистрибутивну мрежу изнад 1kV и припадајућом оствареном потрошњом и вршним оптерећењима у претходној години, без одлагања.

Тачка 6.4. Обрачун, фактурисање, обавјештавање и наплата

·         Садржај рачуна за утрошену електричну енергију ускладити са прописима, без одлагања,

·         Сачинити евиденцију крајњих купаца, којима је обрачунавана накнада за обрачунску снагу за вријеме обуставе испоруке електричне енергије, те извршити корекцију по том основу у складу са одредбом члана 103. тачка б) Општих услова, без одлагања.

Тачка 6.11. Регулисање односа са учесницима на тржишту електричне енергије

·         Предузети активности у вези са регулисањем међусобних економских односа на начин прописан Законом о измјенама и допунама Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 34/09).

·         Закључити уговоре о снабдијевању са постојећим крајњим купцима, према одредбама Закона о електричној енергији и Општих услова, без одлагања.

Тачка 6.22. Спорови

У циљу отклањања штетних посљедица по финснсијску стабилност корисник дозволе je обавезан предузети активности на побољшању ефикасности наплате потраживања у складу са прописима, што је трајна активност.

 

в)  Дозвола за производњу електричне енергије

Тачка 6.11. Мјерење

Обезбједити мјерење електричне енергије на примопредајним мјестима у складу са Законом о метрологији, Општим условима и Дистрибутивним мрежним правилима, без одлагања.

Тачка 6.19. Регулисање односа на тржишту електричне енергије

Предузети активности у вези са регулисањем међусобних економских односа на начин прописан Законом о измјенама и допунама Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 34/09).

Тачка 6.25. Услови коришћења вода

Прибавити водопривредну дозволу за МХЕ "Богатићи" у складу са   прописима из ове области и доказе доставити РЕРС-у.

Тачка 6.26. Одобрења за употребу

Прибавити потребна одобрења за употребу МХЕ "Богатићи" и МХЕ "Месићи" у складу са  прописима из ове области и доказе доставити РЕРС-у.

Тачка 6.27. Уговор о концесији

Корисник дозволе треба да поступа у складу са Законом  о концесијама и Документом о политици додјеле концесија у вези са коришћењем вода и о томе информише РЕРС. 

Тачка 6.30. Заштита животне средине

Извјештавати РЕРС о активностима око прибављања еколошке дозволе за МХЕ "Богатићи" и МХЕ "Месићи" и спровођењу мјера и поступака дефинисаних актима из области заштите животне средине на кварталном нивоу.

Тачка 6.34. Извјештавање РЕРС-а

Извјештавање РЕРС-а обављати према Правилнику о извјештавању и   условима дозволе.

 

II      Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Предеузеће МХ ЕРС ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом и производње електричне енергије које је издала Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС).

 

У складу са чланом 23. став 1. Закона о електричној енергији и чланом 60. став 1. Правилника о издавању дозвола, у наведеном предузећу је 09.-11. јуна 2009. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем РЕРС-а број 01-600-2/09 од 26.05.2009. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издатих дозвола.

 

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року, корисник дозволе је/није доставио коментаре на Извјештај са редовне надзорне провјере. На 48. редовној сједници одржаној _. јула 2009. године РЕРС је анализирао Извјештај са редовне надзорне провјере и достављене коментаре, те донио рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.

 

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе.

 

Правна поука:   Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник

Миленко Чокорило