Skip to Content

Rješenje nakon redovne nadzorne provjere: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje Broj: 01-600-6/09

Datum: 23.07.2009.

 

Na osnovu člana 23. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'' 8/08 i 34/09), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02),  člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/04, 67/07 i 113/07), člana 37. stav 1. tačka 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 96/04) i člana 60. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 4/09), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u preduzeću MH ERS ZP Elektrodistribucija" a.d. Pale, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 48. (četrdesetosmoj) redovnoj sjednici održanoj  23.07.2009. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

o preduzimanju  mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere

 

I    NALAŽE SE preduzeću MH ERS ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale,  korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, dozvole za snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom i  dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdatih dozvola, po tačkama kako slijedi:

 

a) Dozvola za distribuciju električne energije

 

Tačka 6.4. Pravo vlasništva ili korišćenja zamljišta, postrojenja i objekata u svrhu obavljanja djelatnosti

Na bazi raspoložive dokumentacije sagledati postojeće stanje i sačiniti plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, koji uključuje dinamiku rješavanja istih, bez odlaganja.

Tačka 6.6. Kvalitet snabdijevanja

·         Objaviti godišnji izvještaj o pokazateljima kontinuiteta isporuke električne energije i evidencije pokazatelja kvaliteta usluge u uslužnom centru i internet stranici preduzeća, bez odlaganja.

·         Dostavljati Obrazac 8.T-D "Revitalizacija trafo područja  sa lošim naponskim prilikama u odnosu na standard EN 50160" propisan Pravilnikom o izvještavanju RERS-a, na način da je vidljiv ukupan broj takvih TP i broj revitalizovanih u periodu izvještavanja i kumulativno.

Tačka 6.7. Tehnički i komercijalni gubici električne energije

·         Nastaviti sa aktivnostima na smanjenju distributivnih gubitaka na tehnički prihvatljiv nivo, trajna aktivnost.

·         Obračun neovlašćene potrošnje električne energije uskladiti sa odredbama Opštih uslova i gdje je potrebno izvršiti korekciju obračuna od stupanja na snagu Opštih uslova, tj. od 19.09.2008. godine, bez odlaganja.

Tačka 6.9. Regulisanje odnosa sa učesnicima na tržištu električne energije

Izraditi elektroenergetske saglasnosti za krajnje kupce koji je nemaju i ugraditi odgovarajuće glavne osigurače – ograničavače snage, u skladu sa članom 118. Opštih uslova.

Tačka 6.16. Uvođenje i primjena sistema kvaliteta

      Nastaviti aktivnosti na uvođenju sistema upravljanja zaštitom životne

      sredine po standardu ISO 14001.

Tačka 6.18. Osnovna sredstava za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije

·         U cilju ispunjenja obaveza propisanih uslovima dozvole, potrebno je izvršiti računovodstveno razdvajanje djelatnosti distribucije električne energije, snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i proizvodnje električne energije, bez odlaganja.

·         Izvršiti funkcionalno razdvajanje djelatnosti distribucije električne energije od djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i proizvodnje električne energije, bez odlaganja

·         Pripremiti računovodstvene izvještaje sa računovodstveno razdvojenim segmentima proizvodnje, distribucije i snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama MH ERS Trebinje (član 78.-Segmenti poslovanja i član 87.-Profitni centri), trajna aktivnost.

Tačka 6.19. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije

·         Računovodstvene politike preduzeća harmonizovati sa Međunarodnim standardima izvještavanja, bez odlaganja.

·         Voditi urednu starosnu strukturu potraživanja, analizirati vjerovatnoću naplate imajući u vidu kriterijume za priznavanje opravdanih troškova u tarifnom postupku iz člana 15. i člana 71. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku, i sa razumnom preciznošću procijeniti iznos nenaplativih potraživanja i na odgovarajući način objelodaniti u svojim finansijskim izvještajima,  što predstavlja trajnu aktivnost.

·         Voditi računovodstvene evidencije stalnih sredstava, po fer        vrijednosti, tako da se može pratiti stanje i namjena svakog sredstva, identifikovati sredstva koja  služe obavljanju licencirane djelatnosti, te uredno voditi evidenciju korišćenja licenciranih sredstava za sporedne i ostale djelatnosti, bez odlaganja.

·         Primjeniti odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate ("Službeni glasnik Republike Srpske" br 19/01, 52/06 i 103/08) i korigovati saldo kamate u slučajevima kada je saldo kamate veći od glavnog duga po osnovu utrošene električne energije, bez odlaganja.

·         Računovodstvenom politikom preduzeća definisati ulaganja u kapitalu drugih pravnih lica u udjelima, bez odlaganja.

Tačka 6.20. Izvještavanje RERS-a

      Izvještavati u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju RERS-a, bez

      odlaganja.

Tačka 6.21. Primjena tarifne metodologije

Vršiti analizu opterećenja i potrošnje po kategorijama potrošnje i grupama kupaca na niskom naponu (izrada profila opterećenja) u karakterističnim periodima i podnositi RERS-u izvještaj u skladu sa Pravilnikom o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku i Pravilnikom o izvještavanju, bez odlaganja.

Tačka 6.22. Zabrana unakrsnog subvencionisanja

      Izvršiti računovodstveno razdvajanje po djelatnostima kao bitan uslov

      dozvole za kontrolu unakrsnog subvencionisanja, bez odlaganja.

 

Tačka 6.23. Finansijska stabilnost i finansijske garancije za poslovanje

Preduzeće je dužno da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja, što predstavlja trajnu aktivnost.

Tačka 6.30. Odobrenje za upotrebu

Na bazi raspoložive dokumentacije sagledati postojeće stanje i sačiniti plan pribavljanja nedostajućih odobrenja za upotrebu, koji uključuje dinamiku rješavanja.

b) Dozvola za snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom

Tačka 6.2 Broj kupaca po naponskim nivoima

Dostaviti spisak sa imenima kupaca čiji su objekti priključeni na distributivnu mrežu iznad 1kV i pripadajućom ostvarenom potrošnjom i vršnim opterećenjima u prethodnoj godini, bez odlaganja.

Tačka 6.4. Obračun, fakturisanje, obavještavanje i naplata

·         Sadržaj računa za utrošenu električnu energiju uskladiti sa propisima, bez odlaganja,

·         Sačiniti evidenciju krajnjih kupaca, kojima je obračunavana naknada za obračunsku snagu za vrijeme obustave isporuke električne energije, te izvršiti korekciju po tom osnovu u skladu sa odredbom člana 103. tačka b) Opštih uslova, bez odlaganja.

Tačka 6.11. Regulisanje odnosa sa učesnicima na tržištu električne energije

·         Preduzeti aktivnosti u vezi sa regulisanjem međusobnih ekonomskih odnosa na način propisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/09).

·         Zaključiti ugovore o snabdijevanju sa postojećim krajnjim kupcima, prema odredbama Zakona o električnoj energiji i Opštih uslova, bez odlaganja.

Tačka 6.22. Sporovi

U cilju otklanjanja štetnih posljedica po finsnsijsku stabilnost korisnik dozvole je obavezan preduzeti aktivnosti na poboljšanju efikasnosti naplate potraživanja u skladu sa propisima, što je trajna aktivnost.

 

v)  Dozvola za proizvodnju električne energije

Tačka 6.11. Mjerenje

Obezbjediti mjerenje električne energije na primopredajnim mjestima u skladu sa Zakonom o metrologiji, Opštim uslovima i Distributivnim mrežnim pravilima, bez odlaganja.

Tačka 6.19. Regulisanje odnosa na tržištu električne energije

Preduzeti aktivnosti u vezi sa regulisanjem međusobnih ekonomskih odnosa na način propisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 34/09).

Tačka 6.25. Uslovi korišćenja voda

Pribaviti vodoprivrednu dozvolu za MHE "Bogatići" u skladu sa   propisima iz ove oblasti i dokaze dostaviti RERS-u.

Tačka 6.26. Odobrenja za upotrebu

Pribaviti potrebna odobrenja za upotrebu MHE "Bogatići" i MHE "Mesići" u skladu sa  propisima iz ove oblasti i dokaze dostaviti RERS-u.

Tačka 6.27. Ugovor o koncesiji

Korisnik dozvole treba da postupa u skladu sa Zakonom  o koncesijama i Dokumentom o politici dodjele koncesija u vezi sa korišćenjem voda i o tome informiše RERS. 

Tačka 6.30. Zaštita životne sredine

Izvještavati RERS o aktivnostima oko pribavljanja ekološke dozvole za MHE "Bogatići" i MHE "Mesići" i sprovođenju mjera i postupaka definisanih aktima iz oblasti zaštite životne sredine na kvartalnom nivou.

Tačka 6.34. Izvještavanje RERS-a

Izvještavanje RERS-a obavljati prema Pravilniku o izvještavanju i   uslovima dozvole.

 

II      Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Predeuzeće MH ERS ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i proizvodnje električne energije koje je izdala Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: RERS).

 

U skladu sa članom 23. stav 1. Zakona o električnoj energiji i članom 60. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, u navedenom preduzeću je 09.-11. juna 2009. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem RERS-a broj 01-600-2/09 od 26.05.2009. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvole vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdatih dozvola.

 

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara. U ostavljenom roku, korisnik dozvole je/nije dostavio komentare na Izvještaj sa redovne nadzorne provjere. Na 48. redovnoj sjednici održanoj _. jula 2009. godine RERS je analizirao Izvještaj sa redovne nadzorne provjere i dostavljene komentare, te donio rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu.

 

Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.

 

Pravna pouka:   Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

 

Predsjednik

Milenko Čokorilo