Skip to Content

Рјешење са редовне надзорне провјере: МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: 01-509-4/09

Датум: 01.07.2009.

 

На основу члана 23. став 1. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09),  члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02),  члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/04, 67/07 и 113/07), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 96/04) и члана 60. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 4/09), након извршене редовне надзорне провјере у МХ ЕРС - Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. Бања Лука, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 47. редовној сједници одржаној 1. јуlа  2009. године, донијела је сљедеће

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

 

I  НАЛАЖЕ СЕ предузећу МХ ЕРС - Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. Бања Лука, кориснику дозволе за за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије број 01-466-04/10-1/07 и дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом број 01-467-04/17-1/07, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе, по тачкама како слиједи:

 

а) Услови дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије

 

Тачка 6.6. Квалитет снабдијевања

-       Објавити годишњи извјештај о показатељима континуитета испоруке електричне енергије у услужном центру и интернет страници предузећа, без одлагања.

-       Створити услове за вођење евиденције индикатора комерцијалног квалитета према ОБ Обрасцима 10.1.Т-Д и 10.2.Т-Д "Евиденција показатеља квалитета услуге 1 и 2" Правилника о извјештавању РЕРС-а, без одлагања.

-       Утврдити број ТС X/0.4 kV које испуњавају услове стандарда IEC 38 и EN 50160 у погледу номиналног напона нисконапонске мреже, до 31.12.2009. године.

-       Извршити пресјек стања по питању квалитета напона у нисконапонској мрежи, утврдити критеријуме за одређивање приоритета засноване на квалитету напајања, те израдити, по приоритетима, преглед објеката које је потребно реконструисати, до 31.12.2009. године.

 

Тачка 6.7. Технички и комерцијални губици електричне енергије

-       У складу са расположивим средствима интензивирати активности на откривању узрока и смањењу губитака имајући у виду њихов утицај на ликвидност предузећа и сигурност снабдијевања корисника мреже, трајна активност.

-       Сачинити план уградње сумарних контролних мјерења у ТС Х/0,4 kV/kV, на приоритетним мјестима и доставити РЕРС-у на увид, до 30.09.2009. године.

 

Тачка 6.8. Безбједност дистрибутивних објеката и постројења

У циљу заштите животне средине, на прописан начин извршити уклањање објеката пуњеним пираленским уљем и доставити РЕРС-у извјештај о извршењу ове активности.

 

Тачка 6.9. Регулисање односа са учесницима на тржишту електричне

                  енергије

Израдити електроенергетске сагласности за крајње купце који је немају и уградити одговарајуће главне осигураче – ограничаваче снаге, у складу са чланом 118. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (Службени гласник Републике Српске, бр.85/08).

 

Тачка 6.10. Мјерење и очитавање утрошка електричне енергије на

                     примопредајним мјестима

-       За свако мјерно мјесто израдити детаљан записник о прегледу мјерног мјеста и  довести мјерна мјеста у технички исправно стање, трајна активност,

-       За постојећа бројила урадити годишњи план баждарења, и доставити годишњи и трогодишњи план замјене постојећих и уградње нових мјерних уређаја, до 30.09.2009. године,

-       Очитање бројила електричне енергије вршити у складу са Општим условима, трајна активност.

 

Тачка 6.18. Основна средстава за обављање дјелатности дистрибуције

                    електричне енергије

-       У циљу испуњења обавеза прописаних условима дозволе, потребно је извршити рачуноводствено раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, без одлагања.

-       Извршити функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од  дјелатности снабдијевања купаца електричном енергијом, без одлагања.

-       Припремити рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дистрибуције и снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом у складу са Правилником о рачуноводственим политикама МХ ЕРС Требиње (члан78.-Сегменти пословања и члан 87.-Профитни центри), трајна активност.

 

Тачка 6.19. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције

-       Рачуноводствене политике предузећа хармонизовати са Међународним стандардима извјештавања, без одлагања.

-       Водити уредну старосну структуру потраживања, анализирати вјероватноћу наплате имајући у виду критеријуме за признавање оправданих трошкова у тарифном поступку из члана 15. и члана 71. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку, и са разумном прецизношћу процијенити износ ненаплативих потраживања и на одговарајући начин објелоданити у својим финансијским извјештајима,  што представља трајну активност.

-       Водити рачуноводствене евиденције сталних средстава, по фер       вриједности, тако да се може пратити стање и намјена сваког средства, идентификовати средства која служе обављању лиценциране дјелатности, те уредно водити евиденцију коришћења лиценцираних средстава за споредне и остале дјелатности, без одлагања.

-       Отклонити висок ниво привремених разлика која производе одложене          пореске обавезе, у складу са МРС 12:

§  утврдити нето књиговодствену вриједност свих средстава,

§  утврдити пореску основицу за свако средство,

§  утврдити износ привремених разлика (позитивних и негативних), и временских привремених разлика,

§  утврдити износ одложеног пореског средства и обавезе примјеном пореске  стопе, трајна активност.

 

Тачка 6.20. Извјештавање РЕРС-а

Достављати у прописаној форми и у предвиђеном року захтијеване обрасце према Правилнику о извјештавању РЕРС-а.

 

Тачка 6.21. Примјена тарифне методологије

Вршити анализу оптерећења и потрошње по категоријама потрошње и групама купаца на ниском напону (израда профила оптерећења) у карактеристичним периодима и подносити РЕРС-у извјештај у складу са Правилником о тарифној методологији и тарифном поступку, без одлагања.

 

Тачка 6.23. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање

Предузеће је дужно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност.

 

б)   Услови дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних

       купаца електричном енергијом

 

Тачка 6.1 Придржавање закона и прописа

Корисник дозволе се мора придржавати закона и прописа у циљу отклањања штетних посљедица по ефикасност наплате потраживања, трајна активност.

 

Тачка 6.4. Обрачун, фактурисање, обавјештавање и наплата

-       У потпуности остварити примјену одредби Закона о висини стопе затезне камате и кориговати салдо камата до висине салда дуга по основу утрошене електричне енергије, без одлагања.

-       Извршити евиденцију броја крајњих купаца којима није обрачунавана накнада за снагу  у складу са прописима, урадити корекцију и придржавати се одредби Општих услова, члан 103 тачка б) у вези накнаде за обрачунску снагу за вријеме обуставе испоруке електричне енергије, без одлагања.

 

Tачка 6.11. Извјештавање РЕРС-а

Достављати у прописаној форми и у предвиђеном року захтијеване обрасце Правилника о извјештавању РЕРС-а.

 

II      Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Предеузеће МХ ЕРС - Матично предузеће а.д. Требиње ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. Бања Лука је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, које су издате рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС), број 01-466-10/07 од 24.12.2997. године и број 01-467-5/07 од 24.12.2007. године

 

У складу са чланом 23. став 1. Закона о електричној енергији и чланом 60. став 1. Правилника о издавању дозвола, у наведеном предузећу је дана 28, 29. и 30. априла 2009. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем РЕРС-а број 01-509-2/09 од 13.04.2009. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.

 

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року који је истекао 23.06.2009. године, корисник дозволе није доставио коментаре у писаној форми на Извјештај са редовне надзорне провјере. Међутим, у вези са тачком 6.31. "Рад услужног центра", представници корисника су усмено образложили да би формирање одјељења услужних центара по радним јединицама узроковало отварање нових радних мјеста, чиме би се повећали трошкови предузећа. Ово образложење је прихваћено тако да функцију одјељења услужног центра у радним јединицама могу вршити и "информативни пунктови - шалтер сале" уз координацију рада са услужним центром у сједишту предузећа.

 

Након разматрања Извјештаја са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера и наведеног образложења представника корисника дозволе, РЕРС је на 47. редовној сједници одржаној 1. јула 2009. године, донио рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву.

 

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе.


Поука о правном лијеку
:   Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсjeдник

Миленко Чокорило