Skip to Content

Rješenje sa redovne nadzorne provjere: MH ERS ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje Broj: 01-509-4/09

Datum: 01.07.2009.

 

Na osnovu člana 23. stav 1. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', 8/08, 34/09),  člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02),  člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/04, 67/07 i 113/07), člana 37. stav 1. tačka 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 96/04) i člana 60. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 4/09), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u MH ERS - Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 47. redovnoj sjednici održanoj 1. jula  2009. godine, donijela je sljedeće

 

 

R J E Š E NJ E

o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere

 

I  NALAŽE SE preduzeću MH ERS - Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka, korisniku dozvole za za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije broj 01-466-04/10-1/07 i djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom broj 01-467-04/17-1/07, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdate dozvole, po tačkama kako slijedi:

 

a) Uslovi dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije

 

Tačka 6.6. Kvalitet snabdijevanja

-       Objaviti godišnji izvještaj o pokazateljima kontinuiteta isporuke električne energije u uslužnom centru i internet stranici preduzeća, bez odlaganja.

-       Stvoriti uslove za vođenje evidencije indikatora komercijalnog kvaliteta prema OB Obrascima 10.1.T-D i 10.2.T-D "Evidencija pokazatelja kvaliteta usluge 1 i 2" Pravilnika o izvještavanju RERS-a, bez odlaganja.

-       Utvrditi broj TS X/0.4 kV koje ispunjavaju uslove standarda IEC 38 i EN 50160 u pogledu nominalnog napona niskonaponske mreže, do 31.12.2009. godine.

-       Izvršiti presjek stanja po pitanju kvaliteta napona u niskonaponskoj mreži, utvrditi kriterijume za određivanje prioriteta zasnovane na kvalitetu napajanja, te izraditi, po prioritetima, pregled objekata koje je potrebno rekonstruisati, do 31.12.2009. godine.

 

Tačka 6.7. Tehnički i komercijalni gubici električne energije

-       U skladu sa raspoloživim sredstvima intenzivirati aktivnosti na otkrivanju uzroka i smanjenju gubitaka imajući u vidu njihov uticaj na likvidnost preduzeća i sigurnost snabdijevanja korisnika mreže, trajna aktivnost.

-       Sačiniti plan ugradnje sumarnih kontrolnih mjerenja u TS H/0,4 kV/kV, na prioritetnim mjestima i dostaviti RERS-u na uvid, do 30.09.2009. godine.

 

Tačka 6.8. Bezbjednost distributivnih objekata i postrojenja

U cilju zaštite životne sredine, na propisan način izvršiti uklanjanje objekata punjenim piralenskim uljem i dostaviti RERS-u izvještaj o izvršenju ove aktivnosti.

 

Tačka 6.9. Regulisanje odnosa sa učesnicima na tržištu električne

                  energije

Izraditi elektroenergetske saglasnosti za krajnje kupce koji je nemaju i ugraditi odgovarajuće glavne osigurače – ograničavače snage, u skladu sa članom 118. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom (Službeni glasnik Republike Srpske, br.85/08).

 

Tačka 6.10. Mjerenje i očitavanje utroška električne energije na

                     primopredajnim mjestima

-       Za svako mjerno mjesto izraditi detaljan zapisnik o pregledu mjernog mjesta i  dovesti mjerna mjesta u tehnički ispravno stanje, trajna aktivnost,

-       Za postojeća brojila uraditi godišnji plan baždarenja, i dostaviti godišnji i trogodišnji plan zamjene postojećih i ugradnje novih mjernih uređaja, do 30.09.2009. godine,

-       Očitanje brojila električne energije vršiti u skladu sa Opštim uslovima, trajna aktivnost.

 

Tačka 6.18. Osnovna sredstava za obavljanje djelatnosti distribucije

                    električne energije

-       U cilju ispunjenja obaveza propisanih uslovima dozvole, potrebno je izvršiti računovodstveno razdvajanje djelatnosti distribucije električne energije i djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, bez odlaganja.

-       Izvršiti funkcionalno razdvajanje djelatnosti distribucije električne energije od  djelatnosti snabdijevanja kupaca električnom energijom, bez odlaganja.

-       Pripremiti računovodstvene izvještaje sa računovodstveno razdvojenim segmentima distribucije i snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama MH ERS Trebinje (član78.-Segmenti poslovanja i član 87.-Profitni centri), trajna aktivnost.

 

Tačka 6.19. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije

-       Računovodstvene politike preduzeća harmonizovati sa Međunarodnim standardima izvještavanja, bez odlaganja.

-       Voditi urednu starosnu strukturu potraživanja, analizirati vjerovatnoću naplate imajući u vidu kriterijume za priznavanje opravdanih troškova u tarifnom postupku iz člana 15. i člana 71. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku, i sa razumnom preciznošću procijeniti iznos nenaplativih potraživanja i na odgovarajući način objelodaniti u svojim finansijskim izvještajima,  što predstavlja trajnu aktivnost.

-       Voditi računovodstvene evidencije stalnih sredstava, po fer       vrijednosti, tako da se može pratiti stanje i namjena svakog sredstva, identifikovati sredstva koja služe obavljanju licencirane djelatnosti, te uredno voditi evidenciju korišćenja licenciranih sredstava za sporedne i ostale djelatnosti, bez odlaganja.

-       Otkloniti visok nivo privremenih razlika koja proizvode odložene          poreske obaveze, u skladu sa MRS 12:

§  utvrditi neto knjigovodstvenu vrijednost svih sredstava,

§  utvrditi poresku osnovicu za svako sredstvo,

§  utvrditi iznos privremenih razlika (pozitivnih i negativnih), i vremenskih privremenih razlika,

§  utvrditi iznos odloženog poreskog sredstva i obaveze primjenom poreske  stope, trajna aktivnost.

 

Tačka 6.20. Izvještavanje RERS-a

Dostavljati u propisanoj formi i u predviđenom roku zahtijevane obrasce prema Pravilniku o izvještavanju RERS-a.

 

Tačka 6.21. Primjena tarifne metodologije

Vršiti analizu opterećenja i potrošnje po kategorijama potrošnje i grupama kupaca na niskom naponu (izrada profila opterećenja) u karakterističnim periodima i podnositi RERS-u izvještaj u skladu sa Pravilnikom o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku, bez odlaganja.

 

Tačka 6.23. Finansijska stabilnost i finansijske garancije za poslovanje

Preduzeće je dužno da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja, što predstavlja trajnu aktivnost.

 

b)   Uslovi dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih

       kupaca električnom energijom

 

Tačka 6.1 Pridržavanje zakona i propisa

Korisnik dozvole se mora pridržavati zakona i propisa u cilju otklanjanja štetnih posljedica po efikasnost naplate potraživanja, trajna aktivnost.

 

Tačka 6.4. Obračun, fakturisanje, obavještavanje i naplata

-       U potpunosti ostvariti primjenu odredbi Zakona o visini stope zatezne kamate i korigovati saldo kamata do visine salda duga po osnovu utrošene električne energije, bez odlaganja.

-       Izvršiti evidenciju broja krajnjih kupaca kojima nije obračunavana naknada za snagu  u skladu sa propisima, uraditi korekciju i pridržavati se odredbi Opštih uslova, član 103 tačka b) u vezi naknade za obračunsku snagu za vrijeme obustave isporuke električne energije, bez odlaganja.

 

Tačka 6.11. Izvještavanje RERS-a

Dostavljati u propisanoj formi i u predviđenom roku zahtijevane obrasce Pravilnika o izvještavanju RERS-a.

 

II      Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Predeuzeće MH ERS - Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, koje su izdate rješenjem Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: RERS), broj 01-466-10/07 od 24.12.2997. godine i broj 01-467-5/07 od 24.12.2007. godine

 

U skladu sa članom 23. stav 1. Zakona o električnoj energiji i članom 60. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, u navedenom preduzeću je dana 28, 29. i 30. aprila 2009. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem RERS-a broj 01-509-2/09 od 13.04.2009. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvole vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole.

 

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara. U ostavljenom roku koji je istekao 23.06.2009. godine, korisnik dozvole nije dostavio komentare u pisanoj formi na Izvještaj sa redovne nadzorne provjere. Međutim, u vezi sa tačkom 6.31. "Rad uslužnog centra", predstavnici korisnika su usmeno obrazložili da bi formiranje odjeljenja uslužnih centara po radnim jedinicama uzrokovalo otvaranje novih radnih mjesta, čime bi se povećali troškovi preduzeća. Ovo obrazloženje je prihvaćeno tako da funkciju odjeljenja uslužnog centra u radnim jedinicama mogu vršiti i "informativni punktovi - šalter sale" uz koordinaciju rada sa uslužnim centrom u sjedištu preduzeća.

 

Nakon razmatranja Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera i navedenog obrazloženja predstavnika korisnika dozvole, RERS je na 47. redovnoj sjednici održanoj 1. jula 2009. godine, donio rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu.

 

Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.


Pouka o pravnom lijeku
:   Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

 

 

Predsjednik

Milenko Čokorilo