Skip to Content

Рјешење спора: Блаженовић Горан, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-46-8/17/Р-46-117  
Датум: 11.05.2017. године На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Блаженовић Горана из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела је


Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Блаженовић Горана из Бање Луке од 24.01.2017. године, којим оспорава Обрачун неовлаштене потрошње број 022-11/16 од 30.11.2016. године у укупном износу од 721,54 КМ за мјерно мјесто ЕД број 102062260, које се налази у објекту у улици I Крајишког пролетерског батаљона бб у Бањој Луци, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 24.01.2017. године, захтјев за рјешавање спора Блаженовић Горана из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун неовлаштене потрошње који је сачињен, након што су овлаштена лица противне стране, дана 19.11.2016. године, утврдила, да је са мјерног мјеста ЕД број 102062260, које је евидентирано у категорији потрошње ''домаћинство'', неовлаштено прикључен простор у коме пословну дјелатност обавља продавница „Мирјана“, чији је подносилац власник. Даље, подносилац наводи и да је у циљу прикључења наведеног пословног простора дана 15.02.2013. године поднио захтјев за издавање електроенергетске сагласности, али да прикључење није реализовано, због великог износа накнаде за прикључење, иако је подносио молбу да му се омогући плаћање овог износа на рате. С обзиром да сматра да му је таквим поступањем противне стране било онемогућено право на напајање електричном енергијом и да му је причињена штета, подносилац захтјева од Регулаторне комисије тражи да га ослободи плаћање обавезе за неовлаштену потрошњу.
Поступајући по захтјеву Регулаторне комисије, противна страна је, дана 27.02.2017. године, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца у коме је навела да је обрачун неовлаштене потрошње у износу од 721,54 КМ сачињен за мјерно мјесто ЕД број 102062260, на коме је подносилац захтјева евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње ''домаћинство'', а након што је, дана 19.11.2016. године, утврђено да је преко овог мјерног мјеста неовлаштено прикључена продавница ''Мирјана''. Противна страна наводи да је подносилац захтјева, дана 15.02.2013. године, поднио захтјев за издавање електроенергетске сагласности ради прикључења наведеног пословног простора, али да прикључење није реализовано, јер није плаћена накнада за прикључење у износу од 1.014,23 КМ. Како противна страна истиче, за овај пословни простор је издато рјешење о електроенергетској сагласности, дана 22.12.2016. године, односно након утврђивања неовлаштене потрошње, а са подносиоцем захтјева је закључен уговор о прикључењу и уговор о снабдијевању електричном енергијом за мјерно мјесто ЕД број 85100494, на коме се он води као крајњи купац од 01.03.2017. године. Даље се наводи, да је последња контрола мјереног мјеста ЕД број 102062260 прије утврђивања неовлаштене потрошње извршена дана 29.10.2015. године. Такође, указано је да је, дана 29.10.2016. године, запослени противне стране који врши очитање мјерног мјеста, записнички констатовао да се у улици I Крајишког пролетерског батаљона бб у Бањој Луци, налази објекат у коме пословну дјелатност обавља продавница ''Мирјана'' и да се напаја преко бројила подносиоца захтјева које је регистровано у категорији потрошње ''домаћинство''. Како противна страна наводи, дана 19.11.2016. године, извршена је контрола мјерног мјеста ЕД број 102062260, којом приликом је утврђено, да се поред објекта у коме се налази мјерно мјесто ЕД број 102062260 налази објекат у коме пословну дјелатност обавља продавница ''Мирјана'', за коју не постоји евидентирано мјерно мјесто, већ се електричном енергијом напаја преко мјерног мјеста ЕД број 102062260. Указано је и да је утврђено стање на лицу мјеста констатовано Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/0000302, који је остављен радници која је запослена у продавници ''Мирјана''. Противна страна је истакла да је обрачун неовлаштене потрошње у износу од 721,54 КМ сачињен у складу са одредбом члана 91.став 5. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови, с обзиром да је у питању неовлаштена потрошња из члана 89. став 1 тачка д) Општих услова, а овај обрачун је достављен подносиоцу захтјева дана 30.11.2016. године. У изјашњењу противне стране се указује, да је обрачун неовлаштене потрошње сачињен за период од годину дана, те да подносилац захтјева није извршио плаћање дуга фактурисаног по том основу, већ је поднио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, након чега му је указано да се приговор не може прихватити и да се може обратити захтјевом Регулаторној комисији. Поред наведеног, противна страна је навела да су у документацији за предметно мјерно мјесто, на појединим мјестима наведени различити кућни бројеви објекта подносиоца захтјева, те да ће се након провјера у том погледу извршити отклањање наведених неусаглашености. 
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити правилно и потпуно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа. С обзиром на то, Регулаторна комисија је на 43. редовној сједници, одржаној 21.04.2017. године, донијела закључак да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и на истој сједници утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Ови акти су достављени странкама, којима је указано да у року од осам дана од дана пријема могу доставити коментаре на достављене акте. Такође, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије је објављено и обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, у којем је такође указано на могућност подношења коментара. У остављеном року странке нису подносиле коментаре на наведене акте.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедеће документе које су странке доставиле: Захтјев за рјешавање спора од 24.01.2017. године, Изјашњење противне стране број 782/17 од 22.03.2017. године и број 17949/16 од 16.03.2016. године, Захтјев за издавање електроенергетске сагласности за објекте крајњег купца на ниском напону од 15.02.2013. године, Предрачун број 0100-591/13 од 06.03.2013. године, Уговор о снабдијевању број 102062260 од 27.02.2014. године, Налог за рад број 4412378, Рјешење број 03-361-205/14 од 05.05.2015. године, Записник о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/0169698 од 29.10.2015. године, Записник о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/0174924 од 29.10.2016. године, Налог за рад број 14551/4883383 од 19.11.2016. године, Записник о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/0000302 од 19.11.2016. године, Достава обрачуна о неовлаштено преузетој електричној енергији број 17949/16 од 30.11.2016. године, Обрачун неовлаштене потрошње број 022-11/16 од 30.11.2016. године (на износе од 325,88 КМ и 395,66 КМ), Захтјев за издавање електроенергетске сагласности за објекте крајњег купца на ниском напону од 24.11.2016. године, Лист непокретности број 498/0 од 24.11.2016. године, Рјешење о електроенергетској сагласности за објекат крајњег купца на ниском напону број 17313/2016 од 22.12.2016. године, Уговор о прикључењу стандардним прикључком број 17313-00-2016 СА од 22.12.2016. године, Уговор о снабдијевању за мјерно мјесто ЕД број 85100494, Предрачун број 72781 од 22.12.2016. године, Рачун број 9000068897 од 31.12.2016. године, Захтјев за прикључење на електродистрибутивну мрежу од 29.12.2016. године, Записник о прегледу мјерног мјеста са директним мјерењем број 17313 од 23.0.20217. године, Жалбу од 13.12.2016. године, Одговор на приговор број 17949/16 БП/СМ од 25.12.2016. године, Споразум о плаћању на рате накнаде за прикључење број 17313/16 од 26.12.2016. године, Налог за рад број 1244627 од 01.03.2017. године, Декларацију о прикључку број 17313-0-16-1-1-1 од 23.02.2017. године, Eнергетску картицу за ЕД број 102062260, Финансијску картицу ЕД број 102062260, Финансијску картицу ЕД број 102062260 - неовлаштена потрошња и фотографије објекта у коме је утврђена неовлаштена потрошња.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
• Подносилац захтјева је од 02.10.2012. године регистрован у евиденцијама противне стране као крајњи купац у категогорији потрошње ''домаћинство'', на мјерно мјесту ЕД број 102062260 преко кога се региструје електрична енегрија за стамбени објекат у улици I Крајишког пролетерског батаљона бб у Бањој Луци;
• Подносилац захтјева је од 01.03.2017. године регистрован у евиденцијама противне стране, као крајњи купац у категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'' на мјерном мјесту ЕД број 85100494, које се налази у привременом монтажном објекту у улици I Крајишког пролетерског батаљона бб у Бањој Луци у коме послује продавница ''Мирјана'';
• Објекат у коме пословну дјелатност обавља продавница ''Мирјана'' налази се поред стамбеног објекта подносиоца захтјева за мјерним мјестом ЕД број 102062260, у улици I Крајишког пролетерског батаљона бб у Бањој Луци;
• Дана 29.10.2016. године запослени противне стране који врши очитање мјерног мјеста подносиоца захтјева, Записником о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/0174924 од 29.10.2016. године, констатовао је да се продавница ''Мирјана'' као непријављен потрошач електричне енергије напаја електричном енергијом преко бројила које региструје електричну енергију у домаћинству Блаженовић Горана;
• Противна страна је дана 19.11.2016. године издала Налог за рад број 14551/4883383, ради контроле мјерног мјеста ЕД број 102062260;
• Дана 19.11.2016. године овлаштена лица противне стране извршила су контролу мјерног мјеста ЕД број 102062260, којом приликом су утврдила, да се поред објекта домаћинства налази објекат у коме ради продавница ''Мирјана'' за коју није пријављено бројило, већ се напаја преко бројила број 211338 које региструје електричну енергију за мјерно мјесто ЕД број 102062260 у категорији потрошње ''домаћинство'', а што је констатовано Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/0000302 од 19.11.2016. године;
• Противна страна је у складу са прописима, сачинила Обрачун неовлаштене потрошње број 022-11/16 од 30.1.2016. године, у укупном износу од 721,54 КМ, који је достављен подносиоцу захтјева актом број 17949/16 од 30.11.2016. године;
• Подносилац захтјева је, дана 13.12.2016. године, противној страни доставио приговор на обрачун неовлаштене потрошње, а противна страна је подносиоцу захтјева, доставила Одговор на приговор број 17949 БП/СМ од 25.12.2016. године, у коме му је указано да се његов приговор не може прихватити и да се може обратити Регулаторној комисији;
• Последња контрола мјерног мјеста ЕД број 102062260 прије утврђивању неовлаштене потрошње вршена је 29.10.2015. године, којом приликом је сачињен Записник о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/0169698;
• Подносилац захтјева је, дана 15.02.2013. године, поднио захтјев за издавање електроенергетске сагласности за пословни објекат у улици I Крајишког пролетерског батаљона бб у Бањој Луци, али електроенергетска сагласност није издата и није реализовано прикључење електричне енегрије, јер није извршено плаћање накнаде за прикључење;
• Подносилац захтјева је, дана 24.11.2016. године, поднио захтјев за издавање електроенергетске сагласности за пословни објекат у улици I Крајишког пролетерског батаљона бб у Бањој Луци, а након чега је противна страна донијела Рјешење о електроенергетској сагласности за објекат крајњег купца на ниском напону број 17313/2016 од 22.12.2016. године;
• Подносилац захтјева је, дана 26.12.2016. године, за противном страном закључио Споразум о плаћању на рате накнаде за прикључење број 17313/16, којим је утврђено да ће подносилац захтјева у три рате платити накнаду за прикључење објекта на електродистрибутивну мрежу; 
• Подносилац захтјева је са противном страном закључио уговор о прикључењу и уговор о снабдијевању електричном енергијом за мјерно мјесто ЕД број 85100494, на коме је као крајњи купац у категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'' евидентиран дана 01.03.2017. године;
• Након утврђивања неовлаштене потрошње противна страна није вршила обуставу испоруке електричне енергије објектима подносиоца захтјева;
• Подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу неовлаштене потрошње.
Из напријед наведених чињеница утврђено је да је подносилац захтјева евидентиран код противне стране као крајњи купац у категогорији потрошње ''домаћинство'', на мјерном мјесту ЕД број 102062260, у стамбеном објекту у улици I Крајишког пролетерског батаљона, у Бањој Луци. Такође, утврђено је да се поред овог објекта налази и монтажни објекат у коме подносилац захтјева обавља пословну дјелатност у продавници ''Мирјана''. Дана 29.10.2016. године запослени противне стране који је вршио очитање мјерног мјеста подносиоца захтјева је, Записником о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/0174924 од 29.10.2016. године, констатовао да се продавница ''Мирјана'' као непријављен потрошач електричне енергије напаја електричном енергијом преко бројила које региструје електричну енергију у домаћинству подносиоца захтјева. С обзиром на наведени записник, овлаштена лица противне стране су извршила контролу мјерног мјеста ЕД број 102062260 и том приликом су утврдили, да се поред објекта домаћинства налази и објекат у коме ради продавница ''Мирјана'', а који се напаја електричном енергијом преко бројила број 211338 које региструје електричну енергију за мјерно мјесто ЕД број 102062260 у категорији потрошње ''домаћинство''. Наведено стање и утврђене неправилности констатоване су Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енегрије број 001/0000302 од 19.11.2016. године. Код оваквог стања које је утврђено непосредном контролом мјерног мјеста, противна страна је правилно извела закључак да се у овом случају ради о неовлаштеној потрошњи из члана 89. став 1. тачка д) Општих услова, којим је прописано да се под неовлаштеном потрошњом подразумијева и када крајњи купац троши електричну енергију за категорију потрошње која му није одобрена електроенергетском сагласношћу. Како је утврђено да подносилац захтјева електричну енергију поред домаћинства троши и за друге намјене, односно за потребе трговачке радње, односно за обављање пословне дјелатности, у овом случају је постојао основ за обрачун неовлаштене потрошње. С обзиром да је утврђено постојање неовлаштене потрошње, противна страна је на основу овлаштења из одредбе члана 5. тачка в) и 92. став 5. Општих услова, сачинила обрачун неовлаштене потрошње у укупном износу од 721,54 КМ, а сам обрачун је сачињен из два дијела имајући у виду да је приликом сачињавања обрачуна узета и промјена тарифних ставова, који су мијењани у периоду који је узет за обрачун неовлаштене потрошње.
Што се тиче начина на који је извршен обрачун неовлаштене потрошње, утврђено је да је исти правилно сачињен, односно да је сачињен у складу са одредбама Општих услова. Утврђено је, да је обрачун неовлаштене потрошње сачињен примјеном одредбе члана 91. став 5. Општих услова, којим је прописано да се за случај неовлаштене потрошње из члана 89. став 1. тачка д) Општих услова, обрачун врши на начин да се на измјерене количине и обрачунску снагу примјене тарифни ставови за категорију потрошње, односно тарифну групу која одговара намјени потрошње утрошене електричне енергије, што је и урађено приликом обрачуна неовлаштене потрошње. У овом случају су на измјерене количине електричне енергије и снагу примјењени тарифни ставови за категорију потрошње ''остала потрошња на ниском напону'', друга тарифна група. Противна страна је као период за обрачун неовлаштене потрошње узела период од годину дана, а на основу одредби члана 90. Општих услова, с обзиром да се није могао утврдити почетак неовлаштене потрошње. С тим у вези потребно је указати и да је последња контрола мјерног мјеста ЕД број 102062260 прије утврђивања неовлаштене потрошње обављена дана 29.10.2015. године, којом приликом је сачињен Записник о извршеној контроли мјерног мјеста број 03/0169698. И ова чињеница потврђује да је противна страна правилно примјенила одредбе члана 90. Општих услова, којим је прописан начин утврђивања периода који се узима за обрачун неовлаштене потрошње.
Поред наведеног, потребно је указати и да се обрачун неовлаштене потрошње сачињава у складу са одредбама Општих услова, а Општи услови су донесени на основу члана 23. алинеја 6. и одредбе члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Такође, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији, прописано је да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлаштено утрошене електричне енергије. И у овом случају, обрачун неовлаштено утрошене електричне енергије је сачињен у складу са одредбама наведених прописа. 
Што се тиче навода подносиоца захтјева да је у ранијем периоду предузимао активности на прикључењу пословног објекта, односно да је 15.02.2013. године подносио захтјев за издавање електроенергетске сагласности, потребно је истаћи да наведена сагласност није никад издата, нити је прикључење овог објекта реализовано, јер подносилац захтјева није извршио плаћање накнаде за прикључење, а што се може закључити и из самог захтјева подносиоца. Да наведено прикључење никада није реализовано, потврђује и чињеница да је подносилац захтјева поднио нови захтјев за издавање електроенергетске сагласности дана 24.11.2016. године, након чега му је издата електроенергетска сагласност, те је потписао уговоре о прикључење и снабдијевању електричном енергијом са противном страном и евидентиран је као крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 85100494 од 01.03.2017. године. Дакле, подносилац захтјева је приликом подношења другог захтјева за издавање електроенергетске сагласности, регулисао плаћање накнаде за прикључење, након чега је реализовано прикључење пословног објекта у прописаној процедури. Због наведеног су неосноване и тврдње подносиоца захтјева да му је противна страна онемогућила право на напајање електричном енергијом у пословном објекту и да му је поступањем противне стране причињена штета.
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање и наведени правни основ, у цјелости је неоснован захтјев подносиоца којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње у износу од 721,54 КМ, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
С обзиром да се овај спор рјешава у скраћеном поступку и да су трошкови поступка били незнатни, те да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова поступка, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).
Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе пред Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

Предсједник


Владислав Владичић