Skip to Content

Rješenje spora: Blaženović Goran, Banja Luka

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-46-8/17/R-46-117  
Datum: 11.05.2017. godine Na osnovu odredbi člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 10. stav 1. tačka 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Blaženović Gorana iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 46. redovnoj sjednici, održanoj 11. maja 2017. godine, u Trebinju, donijela je
 

R J E Š E Nj E


1. ODBIJA SE zahtjev za rješavanje spora Blaženović Gorana iz Banje Luke od 24.01.2017. godine, kojim osporava Obračun neovlaštene potrošnje broj 022-11/16 od 30.11.2016. godine u ukupnom iznosu od 721,54 KM za mjerno mjesto ED broj 102062260, koje se nalazi u objektu u ulici I Krajiškog proleterskog bataljona bb u Banjoj Luci, kao neosnovan.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.
 

O b r a z l o ž e nj e


Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 24.01.2017. godine, zahtjev za rješavanje spora Blaženović Gorana iz Banje Luke (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana) u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije. Podnosilac zahtjeva je prigovorio na obračun neovlaštene potrošnje koji je sačinjen, nakon što su ovlaštena lica protivne strane, dana 19.11.2016. godine, utvrdila, da je sa mjernog mjesta ED broj 102062260, koje je evidentirano u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'', neovlašteno priključen prostor u kome poslovnu djelatnost obavlja prodavnica „Mirjana“, čiji je podnosilac vlasnik. Dalje, podnosilac navodi i da je u cilju priključenja navedenog poslovnog prostora dana 15.02.2013. godine podnio zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti, ali da priključenje nije realizovano, zbog velikog iznosa naknade za priključenje, iako je podnosio molbu da mu se omogući plaćanje ovog iznosa na rate. S obzirom da smatra da mu je takvim postupanjem protivne strane bilo onemogućeno pravo na napajanje električnom energijom i da mu je pričinjena šteta, podnosilac zahtjeva od Regulatorne komisije traži da ga oslobodi plaćanje obaveze za neovlaštenu potrošnju.
Postupajući po zahtjevu Regulatorne komisije, protivna strana je, dana 27.02.2017. godine, dostavila izjašnjenje o zahtjevu podnosioca u kome je navela da je obračun neovlaštene potrošnje u iznosu od 721,54 KM sačinjen za mjerno mjesto ED broj 102062260, na kome je podnosilac zahtjeva evidentiran kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'', a nakon što je, dana 19.11.2016. godine, utvrđeno da je preko ovog mjernog mjesta neovlašteno priključena prodavnica ''Mirjana''. Protivna strana navodi da je podnosilac zahtjeva, dana 15.02.2013. godine, podnio zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti radi priključenja navedenog poslovnog prostora, ali da priključenje nije realizovano, jer nije plaćena naknada za priključenje u iznosu od 1.014,23 KM. Kako protivna strana ističe, za ovaj poslovni prostor je izdato rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti, dana 22.12.2016. godine, odnosno nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje, a sa podnosiocem zahtjeva je zaključen ugovor o priključenju i ugovor o snabdijevanju električnom energijom za mjerno mjesto ED broj 85100494, na kome se on vodi kao krajnji kupac od 01.03.2017. godine. Dalje se navodi, da je poslednja kontrola mjerenog mjesta ED broj 102062260 prije utvrđivanja neovlaštene potrošnje izvršena dana 29.10.2015. godine. Takođe, ukazano je da je, dana 29.10.2016. godine, zaposleni protivne strane koji vrši očitanje mjernog mjesta, zapisnički konstatovao da se u ulici I Krajiškog proleterskog bataljona bb u Banjoj Luci, nalazi objekat u kome poslovnu djelatnost obavlja prodavnica ''Mirjana'' i da se napaja preko brojila podnosioca zahtjeva koje je registrovano u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo''. Kako protivna strana navodi, dana 19.11.2016. godine, izvršena je kontrola mjernog mjesta ED broj 102062260, kojom prilikom je utvrđeno, da se pored objekta u kome se nalazi mjerno mjesto ED broj 102062260 nalazi objekat u kome poslovnu djelatnost obavlja prodavnica ''Mirjana'', za koju ne postoji evidentirano mjerno mjesto, već se električnom energijom napaja preko mjernog mjesta ED broj 102062260. Ukazano je i da je utvrđeno stanje na licu mjesta konstatovano Zapisnikom o utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 001/0000302, koji je ostavljen radnici koja je zaposlena u prodavnici ''Mirjana''. Protivna strana je istakla da je obračun neovlaštene potrošnje u iznosu od 721,54 KM sačinjen u skladu sa odredbom člana 91.stav 5. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12) - u daljem tekstu: Opšti uslovi, s obzirom da je u pitanju neovlaštena potrošnja iz člana 89. stav 1 tačka d) Opštih uslova, a ovaj obračun je dostavljen podnosiocu zahtjeva dana 30.11.2016. godine. U izjašnjenju protivne strane se ukazuje, da je obračun neovlaštene potrošnje sačinjen za period od godinu dana, te da podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje duga fakturisanog po tom osnovu, već je podnio prigovor na obračun neovlaštene potrošnje, nakon čega mu je ukazano da se prigovor ne može prihvatiti i da se može obratiti zahtjevom Regulatornoj komisiji. Pored navedenog, protivna strana je navela da su u dokumentaciji za predmetno mjerno mjesto, na pojedinim mjestima navedeni različiti kućni brojevi objekta podnosioca zahtjeva, te da će se nakon provjera u tom pogledu izvršiti otklanjanje navedenih neusaglašenosti. 
Regulatorna komisija je, nakon što je razmotrila sve prikupljene dokaze u ovom postupku, ocijenila da je pribavljeno dovoljno dokaza na osnovu kojih se može utvrditi pravilno i potpuno činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza. S obzirom na to, Regulatorna komisija je na 43. redovnoj sjednici, održanoj 21.04.2017. godine, donijela zaključak da se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i na istoj sjednici utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Ovi akti su dostavljeni strankama, kojima je ukazano da u roku od osam dana od dana prijema mogu dostaviti komentare na dostavljene akte. Takođe, na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije je objavljeno i obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, u kojem je takođe ukazano na mogućnost podnošenja komentara. U ostavljenom roku stranke nisu podnosile komentare na navedene akte.
U postupku rješavanja ovog spora izvršen je uvid u sljedeće dokumente koje su stranke dostavile: Zahtjev za rješavanje spora od 24.01.2017. godine, Izjašnjenje protivne strane broj 782/17 od 22.03.2017. godine i broj 17949/16 od 16.03.2016. godine, Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za objekte krajnjeg kupca na niskom naponu od 15.02.2013. godine, Predračun broj 0100-591/13 od 06.03.2013. godine, Ugovor o snabdijevanju broj 102062260 od 27.02.2014. godine, Nalog za rad broj 4412378, Rješenje broj 03-361-205/14 od 05.05.2015. godine, Zapisnik o izvršenoj kontroli mjernog mjesta broj 03/0169698 od 29.10.2015. godine, Zapisnik o izvršenoj kontroli mjernog mjesta broj 03/0174924 od 29.10.2016. godine, Nalog za rad broj 14551/4883383 od 19.11.2016. godine, Zapisnik o utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 001/0000302 od 19.11.2016. godine, Dostava obračuna o neovlašteno preuzetoj električnoj energiji broj 17949/16 od 30.11.2016. godine, Obračun neovlaštene potrošnje broj 022-11/16 od 30.11.2016. godine (na iznose od 325,88 KM i 395,66 KM), Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za objekte krajnjeg kupca na niskom naponu od 24.11.2016. godine, List nepokretnosti broj 498/0 od 24.11.2016. godine, Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za objekat krajnjeg kupca na niskom naponu broj 17313/2016 od 22.12.2016. godine, Ugovor o priključenju standardnim priključkom broj 17313-00-2016 SA od 22.12.2016. godine, Ugovor o snabdijevanju za mjerno mjesto ED broj 85100494, Predračun broj 72781 od 22.12.2016. godine, Račun broj 9000068897 od 31.12.2016. godine, Zahtjev za priključenje na elektrodistributivnu mrežu od 29.12.2016. godine, Zapisnik o pregledu mjernog mjesta sa direktnim mjerenjem broj 17313 od 23.0.20217. godine, Žalbu od 13.12.2016. godine, Odgovor na prigovor broj 17949/16 BP/SM od 25.12.2016. godine, Sporazum o plaćanju na rate naknade za priključenje broj 17313/16 od 26.12.2016. godine, Nalog za rad broj 1244627 od 01.03.2017. godine, Deklaraciju o priključku broj 17313-0-16-1-1-1 od 23.02.2017. godine, Energetsku karticu za ED broj 102062260, Finansijsku karticu ED broj 102062260, Finansijsku karticu ED broj 102062260 - neovlaštena potrošnja i fotografije objekta u kome je utvrđena neovlaštena potrošnja.
Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i uvida u priloženu dokumentaciju stranaka, utvrđene su sljedeće činjenice: 
• Podnosilac zahtjeva je od 02.10.2012. godine registrovan u evidencijama protivne strane kao krajnji kupac u kategogoriji potrošnje ''domaćinstvo'', na mjerno mjestu ED broj 102062260 preko koga se registruje električna enegrija za stambeni objekat u ulici I Krajiškog proleterskog bataljona bb u Banjoj Luci;
• Podnosilac zahtjeva je od 01.03.2017. godine registrovan u evidencijama protivne strane, kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje ''ostala potrošnja na niskom naponu'' na mjernom mjestu ED broj 85100494, koje se nalazi u privremenom montažnom objektu u ulici I Krajiškog proleterskog bataljona bb u Banjoj Luci u kome posluje prodavnica ''Mirjana'';
• Objekat u kome poslovnu djelatnost obavlja prodavnica ''Mirjana'' nalazi se pored stambenog objekta podnosioca zahtjeva za mjernim mjestom ED broj 102062260, u ulici I Krajiškog proleterskog bataljona bb u Banjoj Luci;
• Dana 29.10.2016. godine zaposleni protivne strane koji vrši očitanje mjernog mjesta podnosioca zahtjeva, Zapisnikom o izvršenoj kontroli mjernog mjesta broj 03/0174924 od 29.10.2016. godine, konstatovao je da se prodavnica ''Mirjana'' kao neprijavljen potrošač električne energije napaja električnom energijom preko brojila koje registruje električnu energiju u domaćinstvu Blaženović Gorana;
• Protivna strana je dana 19.11.2016. godine izdala Nalog za rad broj 14551/4883383, radi kontrole mjernog mjesta ED broj 102062260;
• Dana 19.11.2016. godine ovlaštena lica protivne strane izvršila su kontrolu mjernog mjesta ED broj 102062260, kojom prilikom su utvrdila, da se pored objekta domaćinstva nalazi objekat u kome radi prodavnica ''Mirjana'' za koju nije prijavljeno brojilo, već se napaja preko brojila broj 211338 koje registruje električnu energiju za mjerno mjesto ED broj 102062260 u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'', a što je konstatovano Zapisnikom o utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne energije broj 001/0000302 od 19.11.2016. godine;
• Protivna strana je u skladu sa propisima, sačinila Obračun neovlaštene potrošnje broj 022-11/16 od 30.1.2016. godine, u ukupnom iznosu od 721,54 KM, koji je dostavljen podnosiocu zahtjeva aktom broj 17949/16 od 30.11.2016. godine;
• Podnosilac zahtjeva je, dana 13.12.2016. godine, protivnoj strani dostavio prigovor na obračun neovlaštene potrošnje, a protivna strana je podnosiocu zahtjeva, dostavila Odgovor na prigovor broj 17949 BP/SM od 25.12.2016. godine, u kome mu je ukazano da se njegov prigovor ne može prihvatiti i da se može obratiti Regulatornoj komisiji;
• Poslednja kontrola mjernog mjesta ED broj 102062260 prije utvrđivanju neovlaštene potrošnje vršena je 29.10.2015. godine, kojom prilikom je sačinjen Zapisnik o izvršenoj kontroli mjernog mjesta broj 03/0169698;
• Podnosilac zahtjeva je, dana 15.02.2013. godine, podnio zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za poslovni objekat u ulici I Krajiškog proleterskog bataljona bb u Banjoj Luci, ali elektroenergetska saglasnost nije izdata i nije realizovano priključenje električne enegrije, jer nije izvršeno plaćanje naknade za priključenje;
• Podnosilac zahtjeva je, dana 24.11.2016. godine, podnio zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za poslovni objekat u ulici I Krajiškog proleterskog bataljona bb u Banjoj Luci, a nakon čega je protivna strana donijela Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za objekat krajnjeg kupca na niskom naponu broj 17313/2016 od 22.12.2016. godine;
• Podnosilac zahtjeva je, dana 26.12.2016. godine, za protivnom stranom zaključio Sporazum o plaćanju na rate naknade za priključenje broj 17313/16, kojim je utvrđeno da će podnosilac zahtjeva u tri rate platiti naknadu za priključenje objekta na elektrodistributivnu mrežu; 
• Podnosilac zahtjeva je sa protivnom stranom zaključio ugovor o priključenju i ugovor o snabdijevanju električnom energijom za mjerno mjesto ED broj 85100494, na kome je kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje ''ostala potrošnja na niskom naponu'' evidentiran dana 01.03.2017. godine;
• Nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje protivna strana nije vršila obustavu isporuke električne energije objektima podnosioca zahtjeva;
• Podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje iznosa fakturisanog po osnovu neovlaštene potrošnje.
Iz naprijed navedenih činjenica utvrđeno je da je podnosilac zahtjeva evidentiran kod protivne strane kao krajnji kupac u kategogoriji potrošnje ''domaćinstvo'', na mjernom mjestu ED broj 102062260, u stambenom objektu u ulici I Krajiškog proleterskog bataljona, u Banjoj Luci. Takođe, utvrđeno je da se pored ovog objekta nalazi i montažni objekat u kome podnosilac zahtjeva obavlja poslovnu djelatnost u prodavnici ''Mirjana''. Dana 29.10.2016. godine zaposleni protivne strane koji je vršio očitanje mjernog mjesta podnosioca zahtjeva je, Zapisnikom o izvršenoj kontroli mjernog mjesta broj 03/0174924 od 29.10.2016. godine, konstatovao da se prodavnica ''Mirjana'' kao neprijavljen potrošač električne energije napaja električnom energijom preko brojila koje registruje električnu energiju u domaćinstvu podnosioca zahtjeva. S obzirom na navedeni zapisnik, ovlaštena lica protivne strane su izvršila kontrolu mjernog mjesta ED broj 102062260 i tom prilikom su utvrdili, da se pored objekta domaćinstva nalazi i objekat u kome radi prodavnica ''Mirjana'', a koji se napaja električnom energijom preko brojila broj 211338 koje registruje električnu energiju za mjerno mjesto ED broj 102062260 u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo''. Navedeno stanje i utvrđene nepravilnosti konstatovane su Zapisnikom o utvrđivanju neovlaštene potrošnje električne enegrije broj 001/0000302 od 19.11.2016. godine. Kod ovakvog stanja koje je utvrđeno neposrednom kontrolom mjernog mjesta, protivna strana je pravilno izvela zaključak da se u ovom slučaju radi o neovlaštenoj potrošnji iz člana 89. stav 1. tačka d) Opštih uslova, kojim je propisano da se pod neovlaštenom potrošnjom podrazumijeva i kada krajnji kupac troši električnu energiju za kategoriju potrošnje koja mu nije odobrena elektroenergetskom saglasnošću. Kako je utvrđeno da podnosilac zahtjeva električnu energiju pored domaćinstva troši i za druge namjene, odnosno za potrebe trgovačke radnje, odnosno za obavljanje poslovne djelatnosti, u ovom slučaju je postojao osnov za obračun neovlaštene potrošnje. S obzirom da je utvrđeno postojanje neovlaštene potrošnje, protivna strana je na osnovu ovlaštenja iz odredbe člana 5. tačka v) i 92. stav 5. Opštih uslova, sačinila obračun neovlaštene potrošnje u ukupnom iznosu od 721,54 KM, a sam obračun je sačinjen iz dva dijela imajući u vidu da je prilikom sačinjavanja obračuna uzeta i promjena tarifnih stavova, koji su mijenjani u periodu koji je uzet za obračun neovlaštene potrošnje.
Što se tiče načina na koji je izvršen obračun neovlaštene potrošnje, utvrđeno je da je isti pravilno sačinjen, odnosno da je sačinjen u skladu sa odredbama Opštih uslova. Utvrđeno je, da je obračun neovlaštene potrošnje sačinjen primjenom odredbe člana 91. stav 5. Opštih uslova, kojim je propisano da se za slučaj neovlaštene potrošnje iz člana 89. stav 1. tačka d) Opštih uslova, obračun vrši na način da se na izmjerene količine i obračunsku snagu primjene tarifni stavovi za kategoriju potrošnje, odnosno tarifnu grupu koja odgovara namjeni potrošnje utrošene električne energije, što je i urađeno prilikom obračuna neovlaštene potrošnje. U ovom slučaju su na izmjerene količine električne energije i snagu primjenjeni tarifni stavovi za kategoriju potrošnje ''ostala potrošnja na niskom naponu'', druga tarifna grupa. Protivna strana je kao period za obračun neovlaštene potrošnje uzela period od godinu dana, a na osnovu odredbi člana 90. Opštih uslova, s obzirom da se nije mogao utvrditi početak neovlaštene potrošnje. S tim u vezi potrebno je ukazati i da je poslednja kontrola mjernog mjesta ED broj 102062260 prije utvrđivanja neovlaštene potrošnje obavljena dana 29.10.2015. godine, kojom prilikom je sačinjen Zapisnik o izvršenoj kontroli mjernog mjesta broj 03/0169698. I ova činjenica potvrđuje da je protivna strana pravilno primjenila odredbe člana 90. Opštih uslova, kojim je propisan način utvrđivanja perioda koji se uzima za obračun neovlaštene potrošnje.
Pored navedenog, potrebno je ukazati i da se obračun neovlaštene potrošnje sačinjava u skladu sa odredbama Opštih uslova, a Opšti uslovi su doneseni na osnovu člana 23. alineja 6. i odredbe člana 74. Zakona o električnoj energiji. Odredbom člana 74. Zakona o električnoj energiji utvrđeno je šta je predmet regulisanja Opštih uslova, odnosno taksativno je utvrđeno koji odnosi treba da se urede Opštim uslovima. Takođe, odredbom člana 74. tačka 12. Zakona o električnoj energiji, propisano je da se Opštim uslovima uređuje način utvrđivanja količine i snage neovlašteno utrošene električne energije, kao i način obračuna i naplate neovlašteno utrošene električne energije. I u ovom slučaju, obračun neovlašteno utrošene električne energije je sačinjen u skladu sa odredbama navedenih propisa. 
Što se tiče navoda podnosioca zahtjeva da je u ranijem periodu preduzimao aktivnosti na priključenju poslovnog objekta, odnosno da je 15.02.2013. godine podnosio zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti, potrebno je istaći da navedena saglasnost nije nikad izdata, niti je priključenje ovog objekta realizovano, jer podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje naknade za priključenje, a što se može zaključiti i iz samog zahtjeva podnosioca. Da navedeno priključenje nikada nije realizovano, potvrđuje i činjenica da je podnosilac zahtjeva podnio novi zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti dana 24.11.2016. godine, nakon čega mu je izdata elektroenergetska saglasnost, te je potpisao ugovore o priključenje i snabdijevanju električnom energijom sa protivnom stranom i evidentiran je kao krajnji kupac na mjernom mjestu ED broj 85100494 od 01.03.2017. godine. Dakle, podnosilac zahtjeva je prilikom podnošenja drugog zahtjeva za izdavanje elektroenergetske saglasnosti, regulisao plaćanje naknade za priključenje, nakon čega je realizovano priključenje poslovnog objekta u propisanoj proceduri. Zbog navedenog su neosnovane i tvrdnje podnosioca zahtjeva da mu je protivna strana onemogućila pravo na napajanje električnom energijom u poslovnom objektu i da mu je postupanjem protivne strane pričinjena šteta.
Imajući u vidu naprijed navedeno činjenično stanje i navedeni pravni osnov, u cjelosti je neosnovan zahtjev podnosioca kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje u iznosu od 721,54 KM, te je odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
S obzirom da se ovaj spor rješava u skraćenom postupku i da su troškovi postupka bili neznatni, te da nijedna stranka u postupku nije podnijela zahtjev za naknadu troškova postupka, Regulatorna komisija je tačkom 2. dispozitiva ovog rješenja odlučila da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je eventualno imala u ovom postupku, a na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka: 
Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe pred Okružnim sudom u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. 
 


Predsjednik


Vladislav Vladičić