Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ГАС - РЕС" д.о.о. Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-546-8/16/P-39-58
Датум: 16.03.2017.године


На основу одредби члана 5. тачка ђ. Закона о гасу (''Службени гласник Републике Српске'', број 86/07 и 121/12), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став 1. тачка г. и члана 46. став 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у Друштву са ограниченом одговорношћу „ГАС-РЕС“ предузеће за гасне пројекте Бања Лука, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 39. редовној сједници одржаној 16. марта 2017. године у Требињу, донијела је сљедеће
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

 


I НАЛАЖЕ СЕ Друштву са ограниченом одговорношћу „ГАС-РЕС“ предузеће за гасне пројекте Бања Лука, кориснику дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе, по тачкама како слиједи:

6.3. Обрачун, фактурисање и наплата купљених/испоручених количина природног гаса 
Мјере и препоруке:

Обавезује се корисник дозволе да на рачунима које доставља купцима/снабдјевачима одвојено исказује цијену гаса и цијене коришћења траснпортног или дистрибутивног система без одлагања. 

6.5. Обавезе према купцима и тржишту 
Мјере и препоруке: 

Обавезује се корисник дозволе да изради обрасце уговора о снабдијевању и учини их доступним купцима и снабдјевачима на својој интернет страници и у услужном центру након формирања.

6.14. Пружање информација квалификованим купцима
Мјере и препоруке:

Обавезује се корисник дозволе да оформи услужни центар и интернет страницу за испуњавање обавеза које се односе на пружање информација квалификованим купцима у складу са условима дозволе, најкасније до 30.06.2017. године.


II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Друштво са ограниченом одговорношћу „ГАС-РЕС“ предузеће за гасне пројекте Бања Лука, је корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, регистарски број дозволе 01-25-04-2/12/14 која је издата рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) број 01-25-8/14/Р-79-42 од 26.02.2014. године, 

У складу са чланом 5. тачка ђ. Закона о гасу и чланом 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је дана 15. новембра 2016. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру који је именован Рјешењем Регулаторне комисије 01-546-2/16 од 31.10.2016. године У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су, прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.

Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року, који је истекао дана 10.03.2017. године, корисник дозволе је доставио коментаре на извјештај. У достављеном допису коментари се нису односили на приједлог мјера и препорука из извјешатаја са надзорне провјере. Корисник дозволе је доставио коментаре на дио текста из извјештаја са надорне провјере који се односе на регулисање односа између корисника дозволе и његовог снабдјевача ООО „ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ“ Санкт Петерсбург и у вези наплате трошкова транспорта природног гаса на дионици гасовода Шепак-Каракај од стране транспортера „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Источно Сарајево-Пале. 

На 39. редовној сједници одржаној 16. марта 2017. године, а након што је анализирала Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера по појединим тачкама услова дозволе и достављене коментаре, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 

Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издатe дозволe.

Правна поука: 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник

Владислав Владичић