Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljenje redovne nadzorne provjere - "GAS - RES" d.o.o. Banja Luka

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-546-8/16/P-39-58
Datum: 16.03.2017.godine


Na osnovu odredbi člana 5. tačka đ. Zakona o gasu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 86/07 i 121/12), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav 1. tačka g. i člana 46. stav 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u Društvu sa ograničenom odgovornošću „GAS-RES“ preduzeće za gasne projekte Banja Luka, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 39. redovnoj sjednici održanoj 16. marta 2017. godine u Trebinju, donijela je sljedeće

 

R J E Š E NЈ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere

 


I NALAŽE SE Društvu sa ograničenom odgovornošću „GAS-RES“ preduzeće za gasne projekte Banja Luka, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdate dozvole, po tačkama kako slijedi:

6.3. Obračun, fakturisanje i naplata kupljenih/isporučenih količina prirodnog gasa 
Mjere i preporuke:

Obavezuje se korisnik dozvole da na računima koje dostavlja kupcima/snabdjevačima odvojeno iskazuje cijenu gasa i cijene korišćenja trasnportnog ili distributivnog sistema bez odlaganja. 

6.5. Obaveze prema kupcima i tržištu 
Mjere i preporuke: 

Obavezuje se korisnik dozvole da izradi obrasce ugovora o snabdijevanju i učini ih dostupnim kupcima i snabdjevačima na svojoj internet stranici i u uslužnom centru nakon formiranja.

6.14. Pružanje informacija kvalifikovanim kupcima
Mjere i preporuke:

Obavezuje se korisnik dozvole da oformi uslužni centar i internet stranicu za ispunjavanje obaveza koje se odnose na pružanje informacija kvalifikovanim kupcima u skladu sa uslovima dozvole, najkasnije do 30.06.2017. godine.


II Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

 

O b r a z l o ž e nj eDruštvo sa ograničenom odgovornošću „GAS-RES“ preduzeće za gasne projekte Banja Luka, je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, registarski broj dozvole 01-25-04-2/12/14 koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) broj 01-25-8/14/R-79-42 od 26.02.2014. godine, 

U skladu sa članom 5. tačka đ. Zakona o gasu i članom 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, kod korisnika dozvole je dana 15. novembra 2016. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru koji je imenovan Rješenjem Regulatorne komisije 01-546-2/16 od 31.10.2016. godine U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su, pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvole, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole.

Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara. U ostavljenom roku, koji je istekao dana 10.03.2017. godine, korisnik dozvole je dostavio komentare na izvještaj. U dostavljenom dopisu komentari se nisu odnosili na prijedlog mjera i preporuka iz izvješataja sa nadzorne provjere. Korisnik dozvole je dostavio komentare na dio teksta iz izvještaja sa nadorne provjere koji se odnose na regulisanje odnosa između korisnika dozvole i njegovog snabdjevača OOO „GAZPROM EKSPORT“ Sankt Petersburg i u vezi naplate troškova transporta prirodnog gasa na dionici gasovoda Šepak-Karakaj od strane transportera „GAS PROMET“ a.d. Istočno Sarajevo-Pale. 

Na 39. redovnoj sjednici održanoj 16. marta 2017. godine, a nakon što je analizirala Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera po pojedinim tačkama uslova dozvole i dostavljene komentare, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu. 

Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.

Pravna pouka: 

Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

 

Predsjednik

Vladislav Vladičić