Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ЗВОРНИК СТАН" а.д. Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-548-7/16/P-39-47
Датум: 16.03.2017. године


На основу одредби члана 5. тачка ђ. Закона о гасу (''Службени гласник Републике Српске'', број 86/07 и 121/12), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став 1. тачка г. и члана 46. став 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у Акционарском друштву "ЗВОРНИК СТАН" Зворник, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере


 


I НАЛАЖЕ СЕ Акционарском друштву "ЗВОРНИК СТАН" Зворник, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, кориснику дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом и кориснику дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:

УСЛОВИ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ДИСТРУБУЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА

6.3. Утврђивање и придржавање одобрене тарифе 
Мјере и препоруке:

Обавезује се корисник дозволе да изради цјеновник накнаде за прикључење на дистрибутивни систем у складу са Правилником о методологији за обрачун трошкова прикључења на дистрибутивни или транспортни систем природног гаса, достави их на давање сагласности Регулаторној комисији, и објави их на огласној табли и интернет страници привредног друштва најкасније до 30. јуна 2017. године (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године).

6.5. Право власништва или коришћења материјалних средстава у сврху обављања дјелатности
Мјере и препоруке: 

Обавезује се корисник дозволе да изради план активности за рјешавање и ријеши право власништва или право коришћења на свим сталним средствима за обављање регулисаних дјелатности ради транспарентног приказа имовине и извора финансирања у финансијским извјештајима, без одлагања (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-726-4/10 од 23.12.2010. године, 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године).

6.12.Увођење и примјена система управљања квалитетом 
Мјере и препоруке: 

Обавезује се корисник дозволе да обавијести Регулаторну комисију када изврши увођење и сертификацију система управљања квалитетом по стандарду ISO 9001 (Мјера поновљена као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године).

6.13. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције
Мјере и препоруке:

1) Извршити рачуноводствено раздвајање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса од дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, снабдијевања тарифних купаца природним гасом и осталих дјелатности у складу са обавезама о раздвајању дјелатности и вођења рачуноводствених евиденција (Мјера поновљена као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године),
2) Припремати рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дјелатности у складу са прописаним условима дозволе (Мјера поновљена као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године) и
3) Извршити вредновање имовине од стране независног процјенитеља ради истинитог и објективног презентовања Извјештаја о финансијском положају привредног друштва.

6.14. Финансијске обавезе корисника дозволе 
Мјере и препоруке:

1) Корисник дозволе као привредно друштво је дужно да анализира финансијски положај и да успостави дугорочну финансијску равнотежу јер је од капиталног значаја објективна оцјена финансијске стабилности (Мјера поновљена као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године) и
2) Обавезује се корисник дозволе да достави Регулаторној комисији план активности за побољшање финансијског положаја привредног друштва, у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године).

6.18. Правила рада дистрибутивног система и општи услови снабдијевања природним гасом 
Мјере и препоруке:

Објавити ''Правила рада дистрибутивног система за природни гас'' и ''Опште услове снабдијевања природним гасом'' у Службеном гласнику у складу са Рјешењима о давању сагласности број 01-243-6/14/Р-88-231 и 01-243-7/14/Р-88-232 од 31. јула 2014. године (Мјера поновљена као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-726-4/10 од 23.12.2010. године, 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године). 

6.22. Пружање информација корисницима дистрибутивног система
Мјере и препоруке: 

Обавезује се корисник дозволе да успостави интернет страницу до 30.06. 2017. године (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-726-4/10 од 23.12.2010. године, 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године).

6.25. Извјештавање Регулаторне комисије
Мјере и препоруке:
 
Обавезује се корисник дозволе да извјештава Регулаторну комисију у потпуности у складу са Правилником о извјештавању Регулаторне комисије, и условима дозволе, као трајну активност (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-726-4/10 од 23.12.2010. године, 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године).

6.27. Концесија 
Мјере и препоруке:

Обавезује се корисник дозволе да упути допис Комисији за концесије Републике Српске којим би се прибавило мишљење да ли постоји потреба прибављања права на концесију за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса и о томе обавјести Регулаторну комисију (Мјера поновљена као у Рјешењима са претходних надзорних провјера број 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године).

6.28. Регулаторна накнада 
Мјере и препоруке:
 
Обавезује се корисник дозволе да поред редовног измирења текућих обавеза по основу регулаторне накнаде настави са плаћањем регулаторне накнаде у складу са Споразумом о одложеном плаћању регулаторне накнаде 01-466-9/15 од 28.07.2016. године (Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењима са претходних надзорних провјера 01-726-4/10 од 23.12.2010. године, 01-417-6/12 од 30.11.2012. године и 01-523-11/14/Р-105-64 од 31.03.2015. године).

УСЛОВИ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СНАБДИЈЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА ПРИРОДНИМ ГАСОМ

6.3. Утврђивање и придржавање одобрене тарифе 
Мјере и препоруке:

Обавезује се корисник дозволе да достави захтјев за давање сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца, без одлагања. 


II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Акционарско друштво "ЗВОРНИК СТАН" Зворник је корисник сљедећих дозвола из области природног гаса:

 Дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, регистарски број 01-242-04-2/07-1/14, која је изадата рјешењем Регулаторне комисије број 01-242-8/14/Р-88-224 од 30.07.2014. године,

 Дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом, регистарски број 01-243-04-2/08-1/14, која је издата рјешењем Регулаторне комисије број 01-243-5/14/Р-88-225 од 30.07.2014. године и

 Дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом, регистарски број 01-244-04-2/09-1/14, која је издата рјешењем Регулаторне комисије број 01-244-5/14/Р-88-226 од 30.07.2014. године.

У складу са чланом 5. тачка ђ. Закона о гасу и чланом 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је дана 16. и 17. новембра 2016. године обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-548-2/16 од 31.10.2016. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су, прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издатих дозвола.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара. У остављеном року, који је истекао дана 10.03.2017. године, корисник дозволе није доставио коментаре на извјештај. 
На 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, а након што је анализирала Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера по појединим тачкама услова дозвола, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 
Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издатe дозволe.


Правна поука: 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић