Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere - "ZVORNIK STAN" a.d. Zvornik

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

 Broj: 01-548-7/16/P-39-47
Datum: 16.03.2017. godine


Na osnovu odredbi člana 5. tačka đ. Zakona o gasu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 86/07 i 121/12), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav 1. tačka g. i člana 46. stav 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u Akcionarskom društvu "ZVORNIK STAN" Zvornik, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 39. redovnoj sjednici, održanoj 16. marta 2017. godine, u Trebinju, donijela je 

R J E Š E NЈ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjereI NALAŽE SE Akcionarskom društvu "ZVORNIK STAN" Zvornik, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju prirodnog gasa, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gasom i korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdatih dozvola, po tačkama kako slijedi:

USLOVI DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI DISTRUBUCIJE I UPRAVLjANjA SISTEMOM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

6.3. Utvrđivanje i pridržavanje odobrene tarife 
Mjere i preporuke:

Obavezuje se korisnik dozvole da izradi cjenovnik naknade za priključenje na distributivni sistem u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za obračun troškova priključenja na distributivni ili transportni sistem prirodnog gasa, dostavi ih na davanje saglasnosti Regulatornoj komisiji, i objavi ih na oglasnoj tabli i internet stranici privrednog društva najkasnije do 30. juna 2017. godine (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine).

6.5. Pravo vlasništva ili korišćenja materijalnih sredstava u svrhu obavljanja djelatnosti
Mjere i preporuke: 

Obavezuje se korisnik dozvole da izradi plan aktivnosti za rješavanje i riješi pravo vlasništva ili pravo korišćenja na svim stalnim sredstvima za obavljanje regulisanih djelatnosti radi transparentnog prikaza imovine i izvora finansiranja u finansijskim izvještajima, bez odlaganja (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-726-4/10 od 23.12.2010. godine, 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine).

6.12.Uvođenje i primjena sistema upravljanja kvalitetom 
Mjere i preporuke: 

Obavezuje se korisnik dozvole da obavijesti Regulatornu komisiju kada izvrši uvođenje i sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom po standardu ISO 9001 (Mjera ponovljena kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine).

6.13. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije
Mjere i preporuke:

1) Izvršiti računovodstveno razdvajanje djelatnosti distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju prirodnog gasa od djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gasom i ostalih djelatnosti u skladu sa obavezama o razdvajanju djelatnosti i vođenja računovodstvenih evidencija (Mjera ponovljena kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine),
2) Pripremati računovodstvene izvještaje sa računovodstveno razdvojenim segmentima djelatnosti u skladu sa propisanim uslovima dozvole (Mjera ponovljena kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine) i
3) Izvršiti vrednovanje imovine od strane nezavisnog procjenitelja radi istinitog i objektivnog prezentovanja Izvještaja o finansijskom položaju privrednog društva.

6.14. Finansijske obaveze korisnika dozvole 
Mjere i preporuke:

1) Korisnik dozvole kao privredno društvo je dužno da analizira finansijski položaj i da uspostavi dugoročnu finansijsku ravnotežu jer je od kapitalnog značaja objektivna ocjena finansijske stabilnosti (Mjera ponovljena kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine) i
2) Obavezuje se korisnik dozvole da dostavi Regulatornoj komisiji plan aktivnosti za poboljšanje finansijskog položaja privrednog društva, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine).

6.18. Pravila rada distributivnog sistema i opšti uslovi snabdijevanja prirodnim gasom 
Mjere i preporuke:

Objaviti ''Pravila rada distributivnog sistema za prirodni gas'' i ''Opšte uslove snabdijevanja prirodnim gasom'' u Službenom glasniku u skladu sa Rješenjima o davanju saglasnosti broj 01-243-6/14/R-88-231 i 01-243-7/14/R-88-232 od 31. jula 2014. godine (Mjera ponovljena kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-726-4/10 od 23.12.2010. godine, 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine). 

6.22. Pružanje informacija korisnicima distributivnog sistema
Mjere i preporuke: 

Obavezuje se korisnik dozvole da uspostavi internet stranicu do 30.06. 2017. godine (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-726-4/10 od 23.12.2010. godine, 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine).

6.25. Izvještavanje Regulatorne komisije
Mjere i preporuke: 

Obavezuje se korisnik dozvole da izvještava Regulatornu komisiju u potpunosti u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju Regulatorne komisije, i uslovima dozvole, kao trajnu aktivnost (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-726-4/10 od 23.12.2010. godine, 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine).

6.27. Koncesija 
Mjere i preporuke:

Obavezuje se korisnik dozvole da uputi dopis Komisiji za koncesije Republike Srpske kojim bi se pribavilo mišljenje da li postoji potreba pribavljanja prava na koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju prirodnog gasa i o tome obavjesti Regulatornu komisiju (Mjera ponovljena kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera broj 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine).

6.28. Regulatorna naknada 
Mjere i preporuke: 

Obavezuje se korisnik dozvole da pored redovnog izmirenja tekućih obaveza po osnovu regulatorne naknade nastavi sa plaćanjem regulatorne naknade u skladu sa Sporazumom o odloženom plaćanju regulatorne naknade 01-466-9/15 od 28.07.2016. godine (Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenjima sa prethodnih nadzornih provjera 01-726-4/10 od 23.12.2010. godine, 01-417-6/12 od 30.11.2012. godine i 01-523-11/14/R-105-64 od 31.03.2015. godine).

USLOVI DOZVOLE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI SNABDIJEVANjA TARIFNIH KUPACA PRIRODNIM GASOM

6.3. Utvrđivanje i pridržavanje odobrene tarife 
Mjere i preporuke:

Obavezuje se korisnik dozvole da dostavi zahtjev za davanje saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca, bez odlaganja. 


II Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e
 

Akcionarsko društvo "ZVORNIK STAN" Zvornik je korisnik sljedećih dozvola iz oblasti prirodnog gasa:

 Dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju prirodnog gasa, registarski broj 01-242-04-2/07-1/14, koja je izadata rješenjem Regulatorne komisije broj 01-242-8/14/R-88-224 od 30.07.2014. godine,

 Dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gasom, registarski broj 01-243-04-2/08-1/14, koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije broj 01-243-5/14/R-88-225 od 30.07.2014. godine i

 Dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, registarski broj 01-244-04-2/09-1/14, koja je izdata rješenjem Regulatorne komisije broj 01-244-5/14/R-88-226 od 30.07.2014. godine.

U skladu sa članom 5. tačka đ. Zakona o gasu i članom 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, kod korisnika dozvole je dana 16. i 17. novembra 2016. godine obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru, koji je imenovan Rješenjem Regulatorne komisije broj 01-548-2/16 od 31.10.2016. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su, pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvola, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdatih dozvola.
Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara. U ostavljenom roku, koji je istekao dana 10.03.2017. godine, korisnik dozvole nije dostavio komentare na izvještaj. 
Na 39. redovnoj sjednici, održanoj 16. marta 2017. godine, a nakon što je analizirala Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera po pojedinim tačkama uslova dozvola, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu. 
Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.


Pravna pouka: 

Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić