Skip to Content

Рјешење спора:Јаковљевић Далибор, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-570-11/16/Р-38-39  
Датум: 01.03.2017. године 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву Јаковљевић Далибора из Бање Луке, власника СТР ''Дејан'' Бања Лука, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 38. редовној сједници, одржаној 01.03.2017. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев Јаковљевић Далибора из Бање Луке од 14.11.2016. године којим оспорава Обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије број 9/16 и број 9/16/а од 28.07.2016. године у укупном износу од 6.424,10 КМ, за мјерно мјесто ЕД број 1091250 – СТР „Дејан“, у мјесту Пискавица, Град Бања Лука, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Дана 14.11.2016. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је захтјев за рјешавање спора Јаковљевић Далибора из Бање Луке, власника СТР ''Дејан'' Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) од 08.11.2016. године, као и допуну овог поднеска од 15.12.2016. године, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је навео да приговора на обрачун неовлаштене потрошње у износу од 6.473,94 КМ, који му је противна страна фактурисала за мјерно мјесто које се налази у приземљу објекта у мјесту Пискавица, Град Бања Лука и у коме се пословна дјелатност обавља у СТР ''Дејан''. Такође, наведено је да се на спрату истог објекта налази домаћинство за другим мјерним мјестом. У захтјеву подносиоца је указано и да је дана 27.07.2016. године на његовом мјерном мјесту извршена замјена бројила, након чега је мјерена мања количина електричне енергије. С обзиром да се не слаже са фактурисаним обрачуном неовлаштене потрошње, јер тврди да за исти није одговоран, подносилац захтјева је поднио захтјев за рјешавање спора пред Регулаторном комисијом.
Противна страна је, на захтјев Регулаторне комисије, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца дана 25.01.2017. године, у коме је наведено да је подносилац захтјева регистрован у њеним евиденцијама на једном мјерном мјесту и то на мјерном мјесту ЕД број 1091250 – СТР ''Дејан'', у категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'', које се налази у објекту у мјесту Пискавица, Град Бања Лука. Наведено је да је подносилац захтјева за ово мјерно мјесто дана 05.07.2016. године закључио уговор о снабдијевању електричном енергијом, те да је на истом мјерном мјесту на основу налога за рад дана 27.07.2016. године, извршена замјена бројила број 5494725 и постављање бројила број 7083513, којом приликом је утврђено постојање неовлаштене потрошње. Како противна страна наводи, овлаштени радници су утврдили да је са спрата објекта, са главног осигурача мјерног мјеста ЕД број 106692050, које је регистровано у категорији потрошње ''домаћинство'' на име Јаковљевић Бора, повучен кабал 5х2,5 mm² и спојен на растеретну таблу поред бројила 7083513, преко кога се мјери електрична енергија у пословном простору у приземљу, у коме пословну дјелатност обавља СТР ''Дејан''. Такође, утврђено је да је са растеретне табле спојен главни осигурач и напојено мјерно мјесто пословног простора, а на бројилу су спојена два осигурача 16 А, која су ишла преко бројила, а остали осигурачи на растеретној табли нису ишли преко бројила. Стање које је утврђено приликом контроле мјерног мјеста констатовано је Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енегрије број 001/0002991, а сачињен је и Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/00118908. Наведено је да је о постојању неовлаштене потрошње обавијештен МУП Републике Српске, чији су запослени извршили увиђај на лицу мјеста. Даље је наведено, да је мјерно мјесто доведено у исправно стање, те да није искључено након утврђивања неовлаштене потрошње. Противна страна је истакла и да је подносилац захтјева потписао записник о утврђивању неовлаштене потрошње. У изјашњењу је указано да је након утврђивања неовлаштене потрошње, дана 28.07.2016. године сачињен обрачун неовлаштене потрошње у износу од 6.424,10 КМ, који је исти дан достављен подносиоцу захтјева. Истакнуто је и да се у овом случају ради о неовлаштеној потрошњи електричне енергије мимо бројила, односно неовлаштеној потроши из члана 89. став тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевању електричном енергијом – Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) – даљем тексту: Општи услови, те да је обрачун сачињен за период јул 2016. године - август 2015. године, а на основу одредби члана 90. Општих услова. Из изјашњења противне стране произилази и да је подносилац захтјева дана 17.08.2016. године доставио молбу којом тражи отпис дуга по основу неовлаштене потрошње, као и да му је противна страна дана 12.10.2016. године доставила одговор на приговор у коме му је указано да се не може прихватити његов приговор у вези са обрачуном неовлаштене потрошње и да се може обратити Регулаторној комисији.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 37. редовној сједници, одржаној 13.02.2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коментара на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року подносилац захтjeва je доставио коментаре на наведене акте, у којима се наводи да противна страна није доставила документацију о постављању бројила дана 22.06.2000. године на његовом мјерном мјесту. Такође, у коментарима се наводи и да је неколико дана прије контроле мјерног мјеста од 27.07.2016. године на лице мјеста излазио радник противне стране, ради замјене бројила, али да том приликом није извршио замјену бројила, нити је примјетио неке неправилности на мјерном мјесту. Такође, у коментарима се наводи да је један дио приземља објекта кориштен за стамбене потребе до 2009. године, тако да је неовлаштени кабал могао служити ради напајања тог дијела објекта. Поред наведенег, подносилац захтјева је истакао и да су рачуни за електричну енергију након утврђивања неовлаштене потрошње слични рачунима прије тога, што указује да он није знао за неовлаштену потрошњу и да су то могла урадити друга лица.
У поступку рјешавања овог спора извршен је увид у сљедеће документе, које су странке приложиле, и то: Захтјев за рјешавање спора од 08.11.2016. године, Допуну захтјева за рјешавање спора од 09.12.2016. године, Изјашњење противне стране о захтјеву подносиоца број 6159/16 од 23.01.2017. године и број 11691/16 БП/АВ од 16.01.2017. године, Уговор о снабдијевању број 370 од 06.06.2013. године, Уговор о снабдијевању за мјерно мјесто ЕД број 1091250 од 05.07.2016. године, Налог за рад број 1214413 од 27.07.2016. године, Потврду о замјени бројила од 27.07.2016. године, Записник о уврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/0002991 од 27.07.2016. године, Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0018908 од 27.07.2016. године, Записник о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0018909 од 27.07.2016. године, Обрачун неовлаштене потрошње број 9/16 од 28.07.2016. године, Обрачун неовлаштене потрошње број 9/16/а од 28.07.2016. године, Доставу обрачуна о неовлаштено преузетој електричној енергији број 11691/16 од 28.07.2016. године, Приговор на обрачун од 17.08.2016. године, Одговор на приговор на обрачун број 11691/16 од 12.10.2016. године, Финансијску картицу потрошача наплатни број 1000820, Финансијску картицу потрошача наплатни број 1106692050, рачуне за електричну енергију за мјерно мјесто подносиоца захтјева ЕД број 1091250 (наплатни број 1000820), Енергетску картицу за ЕД број 1091250, Енергетску картицу за ЕД број 106692050 и рачуне за електричну енергију за мјерно мјесто ЕД број 106692050.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 

• На мјерном мјесту ЕД број 1091250, које се налази у улици Пискавица бб, Град Бања Лука, као крајњи купац у категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'', од 22.06.2000. године евидентиран је Јаковљевић Далибор из Бање Луке;
• Подносилац захтјева је дана 05.07.2016. године са противном страном закључио Уговор о снабдијевању електричном енергијом;
• У приземљу објекта у коме се налази мјерно мјесто ЕД број 1091250, пословна дјелатност се обавља у СТР „Дејан“, док се на спрату налази стамбени дио објекта у коме се електрична енергија мјери преко мјерног мјеста ЕД број 106692050, у категорији потрошње ''домаћинство'' и на коме је као крајњи купац регистрован Јаковљевић Боро;
• Дана 27.07.2016. године изршена је замјена бројила на мјерном мјесту ЕД број 1091250, када је замијењено бројило број 5494725 и постављено бројило број 7083513;
• Приликом замјене бројила дана 27.07.2016. године, противна страна је на лицу мјеста утврдила постојање неовлаштене потрошње, односно утврдила да је са спрата објекта са одлаза главног осигурача', прије мјерног мјеста које је евидентирано у категорији потрошње ''домаћинство'', повучен кабал 5х2,5 mm² и спојен на растеретну таблу поред бројила, преко кога се мјери електрична енергија у пословном простору у приземљу и на тај начин је електричном енергијом неовлаштено напојен пословни простор; 
• Стање које је утврђено контролом на лицу мјеста и неовлаштена потрошња су констатовани Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/0002991 од 27.07.2016. године, који је, поред овлаштених лица, противне стране потписао и подносилац захтјева;
• Неовлаштена потрошња, као и замјена бројила која је извршена 27.07.2016. године, констатовани су и Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0018908 од 27.07.2016. године;
• Дана 28.07.2016. године, противна страна је сачинила Обрачун неовлаштене потрошње број 9/16 и Обрачун неовлаштене потрошње број 9/16/а у укупном износу од 6.424,10 КМ, који су исти дан достављени подносиоцу захтјева;
• Након утврђивања неовлаштене потрошње искључен је кабал 5х2,5 mm² преко кога је неовлаштено трошена електрична енергија мимо бројила, а мјерном мјесту подносиоца захтјева ЕД број 1091250 није вршена обустава испоруке електричне енергије;
• Противна страна је, дана 12.10.2016. године, подносиоцу захтјева доставила одговор на његов приговор на обрачун неовлаштене потрошње, у коме му је указано да се исти не може прихватити, те да се може обратити Регулаторној комисији;
• Подносилац захтјева није извршио плаћање износа који му је фактурисан по основу неовлаштене потрошње.

Имајући у виду напријед наведене чињенице, утврђено је да је противна страна имала основ да изврши обрачун неовлаштене потрошње, који је фактурисан подносиоцу захтјева. Наиме, подносилац захтјева је евидентиран као крајњи куац електричне енергије у категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'', на мјерном мјесту ЕД број 1091250, које се налази у објекту у улици Пискавица бб, Град Бања Лука. Наведено мјерно мјесто је постављено ради регистровања утрошене електричне енегрије у пословном простору у приземљу објекта, а у коме пословну дјелатност обавља СТР ''Дејан''. Такође, утврђено је да се на спрату налази стамбени дио објекта у коме се електрична енергија мјери преко мјерног мјеста ЕД број 106692050, у категорији потрошње ''домаћинство'', а на коме је као крајњи купац регистрован Јаковљевић Боро. Утврђено је да су овлаштени радници противне стране дана 27.07.2016. године извршили замјену бројила на мјерном мјесту ЕД број 1091250 и приликом прегледа мјерног мјеста и прикључка утврдили постојање неовлаштене потрошње. Том приликом је утврђено, да је са спрата објекта са одлаза главног осигурача за мјерно мјесто ЕД број 106692050, које је евидентирано у категорији потрошње ''домаћинство'', повучен кабал 5х2,5 mm² и спојен на растеретну таблу поред бројила, преко кога се мјери електрична енергија у пословном простору у приземљу објекта, на који начин је електричном енергијом даље неовлаштено напојен пословни простор који користи подносилац захтјева. 
Овако стање, које је утврђено на лицу мјеста, констатовано је Записником о утврђивању неовлаштене потрошње електричне енергије број 001/0002991 од 27.07.2016. године. Такође, Записником о контроли прикључног вода и мјерног мјеста број 001/0018908 од 27.07.2016. године, констатовано је постојање неовлаштене потрошње, као и да је извршена замјена бројила 27.07.2016. године. Потребно је указати и да је Записник о утврђивању неовлаштене потрошње потписао и запослени подносиоца захтјева и није имао примједби на сачињени записник и констатовано стање. Наведеним записником о утврђивању неовлаштене потрошње детаљно је описан начин на који је изведена неовлаштена потрошња и јасно је констатовано, да је електрична енергија трошена за потребе пословног простора, тако да су неосновани коментари подносиоца захтјева да је неовлаштени кабал могао напајати стамбени дио објекта. Што се тиче коментара подносиоца да је запослени противне стране неколико дана прије утрђивања неовлаштене потрошње излазио на лице мјеста, ради замјене бројила, којом приликом није утврдио неправилности, потребно је указати да не постоји радни налог за предузимање радњи на мјерном мјесту, нити записник, којим би се потврдила чињеница да је тада вршена контрола мјерног мјеста. Такође, налог за замјену бројила је издат 27.07.2016. године, дакле исти дан када је и утврђена неовлаштена потрошња. 
С обзиром на стање које је утврђено приликом контроле мјерног мјеста, а које је записнички констатовано, у овом случају је постојао основ за обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије, јер се ради о виду неовлаштене потрошње из одредбе члана 89. став 1. тачка в) Општих услова, којим је прописано да се под неовлаштеном потрошњом подразумијева и потрошња без мјерних уређаја и мимо њих. Након што је утврђено да се ради о неовлаштеној потрошњи електричне енергије, противна страна је дана 28.07.2016. године, на основу овлаштења утврђених одредбама члана 5. тачка в) и члана 92. став 5. Општих услова, сачинила Обрачун неовлаштене потрошње број 9/16 и Обрачун неовлаштене потрошње број 9/16/а у укупном износу од 6.424,10 КМ, који су исти дан достављени подносиоцу захтјева.
Као период за обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије, у овом случају, правилно је одређен период од годину дана од дана утврђивања неовлаштене потрошње, а на основу одредбе члана 90. став 2. и 3. Општих услова. У овом случају се није тачно могао утврдити почетак неовлаштених радњи из члана 89. Општих услова, па је обрачун неовлаштене потрошње извршен за период од годину дана од дана утврђивања неовлаштене потрошње, а на основу одредби члана 90. Општих услова. 
С обзиром да је утврђено да је неовлаштено прикључење извршено иза осигурача, обрачунска снага је утврђена множењем дозвољеног струјног оптерећења проводника 5х2,5 mm² од 18А, преко кога је неовлаштено трошена електрична енергија са номиналним напоном, које је узето као мања вриједност у односу на вриједност номиналне струје главног осигурача од 25А, а на основу одредбе члана 91. став 2. тачка а) подтачка 2. Општих услова. Количина неовлаштено утрошене активне енергије која се узима за обрачун неовлаштене потрошње је утврђена примјеном одредбе члана 91. став 2. тачка б) подтачка 1) Општих услова, односно узето је једносмјенско радно вријеме од осам часова за седам радних дана у недјељи. Према томе, противна страна је у овом случају правилно примијенила све релевантне одредбе Општих услова које се примјењују у случају обрачуна неовлаштене потрошње из члана 89. став 1. тачка в) Општих услова, односно неовлаштене потрошње без мјерних уређаја и мимо њих.
Иако је противна страна на основу одредбе члана 81. алинеја 4. Закона о електричној енергији и члана 97. став 1. тачка з) Општих услова, могла да изврши обуставу испоруке електричне енергије мјерном мјесту ЕД број 1091250, без претходног упозорења или обавјештења, утврђено је да, иако није извршена уплата износа фактурисаног по основу неовлаштене потрошње, противна страна није извршила обуставу испоруке електричне енергије мјерном мјесту подносиоца захтјева.
Што се тиче основа са сачињавање обрачуна неовлаштене потрошње, потребно је указати да је обрачун неовлаштене потрошње сачињен у складу са одредбама Општих услова, који су донесени на основу одредбе члана 23. алинеја 6. и члана 74. Закона о електричној енергији. Одредбом члана 74. Закона о електричној енергији утврђено је шта је предмет регулисања Општих услова, односно таксативно је утврђено који односи треба да се уреде Општим условима. Између осталог, одредбом члана 74. тачка 12. Закона о електричној енергији јасно је прописано да се Општим условима уређује начин утврђивања количине и снаге неовлаштено утрошене електричне енергије, као и начин обрачуна и наплате неовлаштено утрошене електричне енергије. И у овом случају обрачун неовлаштене потрошње је сачињен на основу наведених прописа.
С обзиром на наводе подносиоца захтјева, које је изнио и у коментарима, да он није предузимао недозвољене радње на мјерном мјесту и да су их могла предузети друга лица или грешком радници противне стране приликом постављања бројила, потребно је указати да овим наводима није оспорена чињеница да је постојала неовлаштена потрошња, нити су ови наводи релевантни за сачињавање обрачуна неовлаштене потрошње. За обрачун неовлаштене потрошње у овом случају је релевантна чињеница која је утврђена у овом поступку, а то је да је електрична енергија од стране подносиоца захтјева неовлаштено трошена без мјерног уређаја или мимо њега, на основу чега је извршен обрачун неовлаштене потрошње, тако да у овом поступку није релевантно које лице је предузимало неовлаштене радње. Такође, не могу се прихватити коментари подносиоца захтјева да се ради о приближној потрошњи електричне енергије након утврђивања неовлаштене потрошње, с обзиром да је подносилац захтјева могао управљати са потрошњом електричне енергије, због чега податак о потрошњи електричне енергије не може бити поуздан показатељ да ли је било неовлаштене потрошње. 
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање и наведени правни основ, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, те с обзиром да ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник

Владислав Владичић