Skip to Content

Рјешење спора: ''ОРАО'' А.Д. за производњу и ремонт Бијељина

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-637-9/16/Р-38-37  
Датум: 01.03.2017. године 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''ОРАО'' А.Д. за производњу и ремонт Бијељина, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 38. редовној сједници, одржаној 01.03.2017. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва ''ОРАО'' А.Д. за производњу и ремонт Бијељина од 05.12.2016. године којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије у износу од 54.526,52 КМ, за мјерно мјесто број 0041119302300007, које се налази у објекту подносиоца захтјева, у улици Шабачких ђака број бб, у Бијељини, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 15.12.2016. године захтјев за рјешавање спора привредног друштва ''ОРАО'' А.Д. за производњу и ремонт Бијељина (у даљем тексту: подносилац захтјева) од 05.12.2016. године, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије. Поднoсилац захтјева je приговoрио на корекцију обрачуна електричне енергије у износу од 54.526,52 КМ, коју је противна страна извршила након што је контролом његовог мјерног мјеста утврдила квар на бројилу. У захтјеву је наведено, да је противна страна утврдила постојање квара 23.02.2016. године, те да је дана 25.03.2016. године отклонила квар, за који је утврдила да је настао 27.04.2015. године. Даље је наведено и да противна страна није никог обавијестила о отклањању квара на бројилу. Подносилац захтјева истиче да он није одговоран за настали квар, те да је дистрибутер, у складу са одредбама Закона о електричној енергији и одредбама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови, дужан да одржава, верификује и редовно прегледа мјерне уређаје, те да није испоштовао наведене прописане обавезе, односно није редовно одржавао и прегледао мјерне уређаје и благовремено отклањао кварове на истим. С обзиром да се не слаже са извршеном корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије из наведених разлога, подносилац захтјева тражи да се пониште издати рачуни по основу сачињене корекције обрачуна електричне енергије, због чега је поднио захтјев за рјешавање спора пред Регулаторном комисијом.
Дана 24.01.2017. године Регулаторна комисија је примила изјашњење противне стране о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац електричне енергије на мјерном мјесту број 004111930230007, које се налази у Бијељини, на адреси Шабачких ђака број 21, за које је подносилац захтјева закључио уговор о снабдијевању дана 13.01.2015. године. Даље се наводи, да се подносилац захтјева снабдијева електричном енергијом на 10 kV напонском нивоу и да располаже са максимално одобреном ангажованом снагом од 966 kW. Такође, наведено је да се испоручена електрична енергија мјери преко мјерног уређаја број 01374740, који је постављен 07.11.2013. године и преко кога се мјери активна и реактивна енергија о чему се издаје збирни рачун. Мјерно мјесто се налази у трафостаници која је у власништву подносиоца захтјева и исто се даљински очитава и редовно се достављају рачуни за испоручену електричну енергију. Противна страна наводи да је приликом редовног контролног прегледа мјерног мјеста подносиоца захтјева дана 23.02.2016. године утврђено и записнички констатовано, да на бројилу ''нису присутна сва три напона'' и да је мјерење неисправно, те да је потребно утврдити узрок квара. Такође, указано је да је, дана 25.03.2016. године, контролом наведеног мјерног мјеста утврђено да постоји квар на осигурачу напонског мјерног трансформатора, те да је истог дана квар отклоњен. Истакнуто је и да је наведеним контролама мјерног мјеста и утврђивању стања на лицу мјеста присуствовао и радник подносиоца захтјева, који је потписао сачињене записника и на које није имао примједби. У изјашњењу противна страна указује, да је имајући у виду утврђене неправилности у мјерењу електричне енергије, на основу одредбе члана 79. став 2. Општих услова, извршена корекција обрачуна електричне енергије методом прорачуна, тако што је за период корекције, подносиоцу захтјева дофактурисано 33% електричне енергије која није измјерена, односно на већ измјерене количине енергије, додато је још 50% активне и реактивне енергије и 50% преузете снаге. Како противна страна наводи, на основу одредбе члана 79. став 7) тачка а) Општих услова, извршена је корекција обрачуна за период од 10 мјесеци и 28 дана, јер је увидом у податке из базе даљинског очитања утврђено, да је квар настао 27.04.2015. године. Корекција обрачуна је извршена у износу од 54.526,52 КМ, о чему су подносиоцу затјева издати рачуни дана 31.03.2016. године. Противна страна наводи и да јој се подносилац захтјева, због извршене корекције обрачуна, обраћао приговором више пута, али су његови приговори одбијени као неосновани. Такође, противна страна је истакла да се не могу прихватити наводи подносица, да није поступала у складу са прописима, јер је редовно одржавао и контролисао мјерно мјесто и јер су све неправилности утврђене у присуству радника подносиоца захтјева, који је, без примједби, потписао сачињене записнике о контролама мјерног мјеста. Указано је и на евидентан пад измјерене електричне енергије у периоду који је узет за корекцију обрачуна, а што је, такође, било познато и подносиоцу захтјева. Поред наведеног, противна страна је указала да подносилац захтјева није захтијевао ванредну контролу бројила, те да на предметном мјерном мјесту није извршена обустава испоруке електричне енергије. Имајући у виду наводе из свог изјашњења и достављену документацију, противна страна предлаже да Регулаторна комисија захтјев подносиоца у вези са оспоравањем корекције обрачуна утрошене електричне енергије у износу од 54.526,52 КМ, одбије као неоснован.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је, на 36. редовној сједници, одржаној 02.02.2017. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана од дана пријема доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року подносилац захтјева је доставио коментаре на нацрт рјешење у којима је навео да остаје код навода које је изнио у свом захтјеву. Подносилац истиче и да није његова обавеза да провјерава исправност бројила, те да Општим условима није прописана ванредна контрола мјерног мјеста. Поред тога, подносилац сматра да је потребно утврдити и ко је одговоран за неисправно мјерење електричне енергије.
У поступку рјешавања овог спора размотрени су сљедећи документи: Захтјев за рјешавање спора број 040/4-48/16 од 05.12.2016. године, Одговор по захтјеву број 3671-5/16 од 16.01.2016. године, Записник о контроли мјерног мјеста по налогу број 16541/13 од 01.11.2013. године, Записник о контроли мјерног мјеста по налогу број 16784/2016 од 23.02.2016. године, Записник о контроли мјерног мјеста по налогу број 16813/16 од 25.03.2016. године, Уговор о снабдијевању број 042/40-22/15 од 04.03.2015. године (број дистрибутера 265/15 од 13.01.2015.године), Корекција због грешке у мјерењу број 2363 од 28.03.2016. године, Рачун број 11-91/03 од 31.03.2016. године, Рачун број 12-91/03 од 31.03.2016. године, Рачун број 13-91/03 од 31.03.2016. године, Поврат рачуна бр.11-91/03, 12-91/03 и 16-91/03 број 040/4-16/16 од 27.04.2016. године, Обавјештење о искључењу број 4974 од 20.06.2016. године, Приговор на обавјештење о искључење број 040/4-25/16 од 29.06.2016.године, Одговор број 5727 од 12.07.2016. године, Приговор број 040/4-33/16 од 19.07.2016. године, Одговор по приговору број 3671-3/16 од 09.11.2016. године, Допис достава одговора број 3671-4/16 од 09.11.2016. године, Акт ''Достава података'' број 4/17-1 од 05.01.2017. године, Финансијску картицу наплатни број 41025840 и Енергетску картицу број 0041119302300007.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
• Подносилац захтјева је у евиденцијама противне стране регистрован као крајњи купац у категорији потрошње ''потрошња на напонском нивоу од 1kV до 35 kV'', на мјерном мјесту број 0041119302300007, које се налази у улици Шабачких ђака број бб, у Бијељини;
• Мјерно мјесто број 0041119302300007 је смјештено у трафостаници која је у власништву подносиоца захтјева и за исто је подносилац захтјева са противном страном закључио Уговор о снабдијевању број 042/40-22/15 од 04.03.2016. године (број дистрибутера 265/15 од 13.01.2015.године);
• На мјерном мјесту број 0041119302300007, постављени су напонски мјерни трансформатори преносног односа 10000/100 V/V и струјни мјерни трансформатори преносног односа 100/5 А/А и бројило број 01374740 преко кога се очитава активна и реактивна енергија и обрачунска снага, а дана 01.11.2013. године на овом мјерном мјесту је извршена уградња ГПРС модема ради даљинског очитања, о чему је сачињен Записник о контроли мјерног мјеста по налогу број 16541/13 од 01.11.2013. године;
• Мјерење електричне енергије је индиректно, са обрачунском константом мјерења ''2000''.
• Дана 23.02.2016. године извршена је редовна контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева, када је утврђено да на бројилу ''нису присутна сва три напона'', да је мјерење неисправно и да је потребно утврдити узрок квара, о чему је сачињен Записник о контроли мјерног мјеста по налогу број 16784/2016 од 23.02.2016. године;
• Дана 25.03.2016. године извршена је контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева када је након извршених провјера констатован квар на једном осигурачу напонског мјерног трансформатора и извршено отклањање тог квара и утврђено да постоји грешка у мјерењу од 50% у односу на измјерене количине енергије, као и да је потребно извршити корекцију обрачуна, а што је констатовано Записником о контроли мјерног мјеста по налогу број 16813/16 од 25.03.2016. године;
• Записник о контроли мјерног мјеста по налогу број 16784/2016 од 23.02.2016. године и Записник о контроли мјерног мјеста по налогу број 16813/16 од 25.03.2016. године је, поред овлаштених лица противне стране, потписао и радник подносиоца захтјева који је присуствовао наведеним контролама;
• У периоду који је узет за корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева, мјерена је знатно мања количина електричне енергије у односу на претходни период, а, такође, и у односу на период након отклањања квара на мјерном мјесту;
• Противна страна је дана 28.03.2016. године сачинила корекцију обрачуна утрошене електричне енегрије на мјерном мјесту број 0041119302300007, за период од 10 мјесеци и 28 дана од дана отклањања квара на мјерном мјесту и подносиоцу захтјева по том основу дана 31.03.2016. године издала рачуне број 11-91/03, број 12-91/03 и број 13-91/03, на укупан износ од 54.526,52 КМ;
• Корекција обрачуна утрошене електричне енергије је извршена на начин да је подносиоцу захтјева методом прорачуна, за период корекције обрачуна, накнадно дофактурисано 33% електричне енергије која није измјерена, односно на већ измјерене количине енергије, додато је још 50% активне и реактивне енергије и 50% преузете снаге;
• Подносилац захтјева је у више наврата изразио неслагање са дугом и противној страни је вратио фактурисане рачуне по основу извршене корекције обрачуна утрошене електричне енегрије;
• На мјерном мјесту подносиоца захтјева број 0041119302300007 се уредно врши испорука електричне енергије;
• На мјерном мјесту подносиоца захтјева је редовно очитавана регистрована потрошња електричне енерије и редовно су испостављани рачуни за испоручену електричну енергију;
• Подносилац захтјева није тражио од противне стране ванредна контролу мјерног мјеста ради провјере исправности мјерења;
• На приговор подносиоца захтјева, противна страна је подносиоцу доставила Одговор по приговору број 3671-3/16 од 09.11.2016.године у којем му је указано на неоснованост приговора и на могућност обраћања Регулаторној комисији.
Из достављене документације је утврђено да је подносилац захтјева евидентиран као крајњи купац у категорији потрошње ''потрошња на напонском нивоу од 1kV до 35 kV'', на мјерном мјесту број 0041119302300007, које се налази у трафостаници у власништву подносиоца у улици Шабачких ђака број бб, у Бијељини. Ово мјерно мјесто је редовно даљински очитавано и подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за испоручену електричну енергију. Утврђено је и да је противна страна, вршећи редовну контролу овог мјерног мјеста, дана 23.02.2016. године, утврдила да на бројилу ''нису присутна сва три напона'', да је мјерење неисправно и да је потребно утврдити узрок квара. Такође, дана 25.03.2016. године, извршена је поновна контрола мјерног мјеста подносиоца захтјева, када је, након извршених провјера, констатован квар на осигурачу једне гране напонског мјерног трансформатора и извршено отклањање тог квара, те је утврђено да постоји грешка у мјерењу у износу од 50% у односу на измјерене количине електричне енергије и снаге, односно 33% у односу на испоручене количине електричне енергије и снаге, као и да је потребно извршити корекцију обрачуна електричне енергије. Неправилности у мјерењу електричне енергије, које су утврђене на лицу мјеста, овлаштена лица противне стране су констатовала Записником о контроли мјерног мјеста по налогу број 16784/2016 од 23.02.2016. године и Записником о контроли мјерног мјеста по налогу број 16813/16 од 25.03.2016. године, које је, поред овлаштених лица противне стране, потписао и радник подносиоца захтјева који је присуствовао наведеним контролама и на исте није имао примједби. Према томе, редовном контролом мјерног мјеста подносиоца захтјева утврђено је да постоји грешка у мјерењу електричне енергије, односно да се не мјери 33% испоручене електричне енергије и снаге на овом мјерном мјесту, због квара на осигурачу једне гране напонског мјерног трансформатора. 
У овом случају се није радило о измјенама на мјерном слогу у смислу одредбе члана 77. став 2. Општих услова, већ о редовној контроли мјерног мјеста, па и није постојала обавеза у смислу наведене одредбе Општих услова, тј. обавеза претходног обавјештавања крајњег купца о контроли мјерног мјеста. Што се тиче навода подносиоца захтјева да није обавијештен о сметњама и оштећењима на мјерном мјесту у смислу одредбе члана 78. став 5. Општих услова, исти се не могу прихватити, с обзиром да је контролама мјерног мјеста подносиоца захтјева, када су и утврђене неправилности у мјерењу електричне енергије, присуствовао и запослени противне стране, који је потписао записнике који су сачињени том приликом, чиме се може сматрати да је био упознат са утврђеним стањем на мјерном мјесту, у смислу наведене одредбе Општих услова. Такође, потребно је указати да је одредбом члана 11. Општих услова, прописана обавеза и крајњег купца да о свим неправилностима и уоченим промјенама на прикључним и мјерним уређајима обавијештава дистрибутера. Тако је одредбом члана 76. Општих услова прописана могућност да крајњи купац може захтијевати ванредно баждарење уграђених мјерних уређаја, а да је дистрибутер дужан извршити баждарење у року од 15 дана од дана пријема захтјева. Дакле, и крајњи купац и дистрибутер имају обавезу да предузму одговарајуће радње за случај уочавања било каквих промјена или сумњи у исправност на мјерном мјесту. 
Такође, неосновани су коментари подносиоца да одредбе Општих услова не прописују могућност вршења ванредне контроле бројила. Наиме, одредбама члана 75. став 1, тачка а. и д. Општих услова је прописана могућност редовне контроле мјерних уређаја и баждарење уређаја у редовним интервалима, а одредбама члана 75. став 1. тачка в. и ђ. Општих услова је управо прописана могућност ванредне контроле мјерног уређаја и ванредног баждарења у случају било каквих сумњи у исправност. Дакле, овдје је битна суштина овлаштења да се врши преглед и баждарење мјерних уређаја у прописаним ситуацијама, а не пуки назив "редовна или ванредна контрола и баждарење", јер такви називи имају евентуално практични и оперативни значај, а никако правни заначај који доводи у питање овлаштење дистрибутера да предузима те радње. 
Имајући у виду стање на мјерном мјесту које су записнички констатовали овлаштени радници противне стране, односно напријед наведене чињенице, противна страна је имала основ да изврши корекцију обрачуна утрошене електричне енергије, а имајући у виду одредбе члана 79. став 2. Општих услова, којом је прописано да уколико се баждарењем утврди да је мјерни уређај имао грешку два пута већу од класе тачности или због квара извјесно вријеме није мјерио електричну енергију и снагу, односно да је мјерење електричне енергије било дјелимично испоручена електрична енергија, односно снага се утврђује прорачуном, ако је могуће, или процјеном. Како је утврђено да је мјерење електричне енергије у овом случају било дјелимично, те да је приликом корекције обрачуна могуће примијенити методу прорачуна, противна страна је извршила корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на мјерном мјесту број 0041119302300007 у износу од 54.526,52 КМ, на начин да је подносиоцу захтјева, методом прорачуна, за период корекције обрачуна, накнадно дофактурисано 33% електричне енергије која није измјерена, односно на већ измјерене количине енергије додато је још 50% активне и реактивне енергије и 50% преузете снаге. О извршеној корекцији обрачуна електричне енергије подносиоцу захтјева су, дана 31.03.2016. године, издата три рачуна на укупан износ од 54.526,52 КМ.
Као период за обрачун утрошене електричне енергије, узет је период од 27.04.2015. године када је анализом утрошене електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева утврђено, да је настао квар и мјерење је било дјелимично, па до 25.03.2016. године када је отклоњен квар и мјерно мјесто доведено у исправно стање, а на основу одредбе члана 79. став 7. тачка а) Општих услова, којим је прописано да се као период за корекцију обрачуна због грешке у мјерењу узима период од дана отклањања до дана настанка грешке у мјерењу, а најдуже двије године. Дакле, у овом случају је правилно утврђен период корекције од 10 мјесеци и 28 дана, а имајући у виду затечено стање на мјерном мјесту и анализу потрошње на основу енергетске картице, нису примијењени дужи рокови за корекцију обрачуна из одредбе члана 79. став 7. Општих услова. Такође, потребно је указати и да је у периоду који је узет за корекцију обрачуна утрошене електричне енегрије, на овом мјерном мјесту, мјерена је знатно мања количина електричне енергије у односу на претходни период, као и период након отклањања квара на мјерном мјесту, што додатно указује на неправилности у мјерењу електричне енергије у периоду који је узет за корекцију обрачуна електричне енергије.
Подносилац захтјева оспорава сачињену корекцију обрачуна електричне енергије, истичући да он није могао утицати на неисправност у мјерењу електричне енергије, нити је он одговоран за те неисправности. Међутим, корекција обрачуна електричне енергије због грешке у мјерењу, како то прописује члан 79. став 2. Општих услова, се, између осталог, врши и када се утврди да је електрична енергија дјелимично мјерена, а што је утврђено на основу приложених доказа, тако да за корекцију обрачуна није одлучна околност на који начин је проузрокована грешка у мјерењу. Због тога се и не могу прихватити коментари подносиоца на нацрт рјешења, у вези са одговорности за грешку у мјерењу електричне енергије, јер је за корекцију обрачуна електричне енергије првенствено битно, да подносиоцу захтјева због грешке у мјерењу није регистрована и фактурисана сва испоручена електрична енергија и снага. Дакле, корекција обрачуна електричне енергије се увијек врши када за то постоје разлози прописани одредбом члана 79. Општих услова, а у овом случају то је дјелимично мјерење електричне енергије због утврђеног квара, а ова чињеница није спорна ни међу самим странкама. На овај начин подносилац захтјева извршеном корекцијом није оштећен, с обзиром да му је корекцијом обрачуна, накнадно дофактурисана само преузета, а неизмјерена електрична енергија и снага. Што се тиче указивања подносиоца захтјева на законске и подзаконске прописе, на основу којих је противна страна дужна да редовно одржава, врши замјену и верификује мјерне уређаје, с тим у вези потребно је истаћи, да су неправилности у мјерењу електричне енергије на мјерном мјесту подносиоца захтјева управо и утврђене редовном контролом мјерног мјеста од стране овлаштених радника противне стране, те да је након тога отклоњен квар који је проузроковао непотпуно мјерење електричне енергије на овом мјерном мјесту и исто је доведено у исправно стање.
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, те да је у поступку утврђено да је електрична енергија на мјерном мјесту подносиоца захтјева дјелимично мјерена, због неисправности у мјерењу електричне енергије које су утврђене непосредно контролом на лицу мјеста, као и наведени правни основ, одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива овог рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији. 
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука:
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник

Владислав Владичић