Skip to Content

Рјешење спора: „Гама Пром“ д.о.о. Братунац

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-365-12/16/Р-32-345  
Датум: 25.11.2016. године 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 74. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), у скраћеном поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва „Гама Пром“ д.о.о. из Братунца, заступаног по адвокату Лукић Благиши, против МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗЕДП „Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина, Радна јединица Братунац, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 32. редовној сједници одржаној 25.11.2016. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. ОДБИЈА СЕ захтјев привредног друштва „Гама Пром“ д.о.о. из Братунца од 11.07.2016. године, којим оспорава начин на који је извршена корекција обрачуна електричне енергије по рачуну број 01Р-02/15 у износу од 3.164,43 КМ и рачуну број 06-02/15 у износу од 479,80 КМ, за мјерно мјесто наплатни број 42001015, које се налази у објекту на адреси Светог Саве бб у Братунцу, као неоснован.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 11.07.2016. године комплетан захтјев за рјешавање спора привредног друштва „Гама Пром“ д.о.о. из Братунца (у даљем тексту: подносилац захтјева), против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗЕДП "Електро- Бијељина" а.д. Бијељина, Радна јединица Братунац (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије због грешке у мјерењу. Подносилац захтјева не оспорава основ за корекцију, већ начин на који је корекција извршена, односно оспорава што је примијењен метод прорачуна и у захтјеву, између осталог, наводи да је противна страна била дужна да корекцију изврши у складу са одредбом члана 79. став 3. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст, у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске'', број 90/12), тј. процјеном, узимајући у обзир потрошњу која је остварена у одговарајућем временском периоду када је бројило било исправно, а то је септембар 2013.-јануар 2014. године. У захтјеву је истакнуто да је противна страна у конкретном случају занемарила приговоре подносиоца који сматра да је наведену корекцију требало извршити процјеном преузете електричне енергије, а не прорачуном који је за крајњег купца неповољнији. Поред тога, подносилац захтјева је навео да сматра да, због несиметричности фазних оптерећења, није могуће примијенити метод прорачуна, те да је и намјера доносиоца Општих услова била да усљед немогућности прорачуна, нормира метод процјене преузете електричне енергије као објективнији и примјењивији. С обзиром да се не слаже са извршеном корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије из наведених разлога, подносилац захтјева је поднио захтјев за рјешавање спора Регулаторној комисији.
Дана 26.10.2015. године Регулаторна комисија је примила изјашњење противне стране о захтјеву подносиоца у коме је наведено да је подносилац захтјева евидентиран као крајњи купац на мјерном мјесту наплатни број 42001015, у категорији „потрошња на напонском нивоу од 1 kV до 35 kV“, а испоручену електричну енергију преузима на напонском нивоу 10 kV. Напајање објекта подносиоца се врши преко трансформаторске станице 10/0,4 kV, која је у власништву подносиоца. С обзиром на врсту мјерења потрошње тј. полуиндиректно, одржавање и очитавање овог бројила је у надлежности Службе за мјерења противне стране. Наведено бројило се налази у систему „АММ“, односно даљинског очитања. У изјашњењу се истиче да је дана 26.01.2015. године извршена контрола наведеног мјерног мјеста, јер се није могло извршити даљинско очитање у дужем временском периоду. Посљедње очитање овог бројила прије настанка квара је извршено дана 09.09.2014. године, а потрошња се није могла очитати почев од 01.10.2014. године када је увидом у стање мјерне групе утврђено да је изгорио један осигурач напонске гране преко које се напајао и модем за даљинско очитање. Наведени квар је такође онемогућио мјерење електричне енергије утрошене преко спорне фазе на којој је предметни осигурач био постављен. Након лоцирања и отклањања уочених недостатака на мјерној групи, успостављено је исправно мјерење испоручене електричне енергије. На основу утврђених чињеница противна страна је извршила корекцију обрачуна испоручене електричне енергије, у складу са одредбама члана 79. Општих услова, примјеном метода прорачуна. Оваквим начином корекције је обухваћен период септембар 2014. - јануар 2015. године, при чему су измјерене количине у септембру 2014. године и јануару 2015. године кориговане за број дана када није било мјерења једне фазе. Период за корекцију обрачуна је одређен примјеном члана 79.став 7. тачка а) Општих услова јер се увидом у меморију даљинског очитања могао одредити тачан моменат настанка квара на напонској грани. Укупно задужење по основу извршене корекције обрачуна је износило 3.644,25 КМ, о чему је подносилац обавијештен кроз двије књижне обавијести и то рачун број 06-02/15 у износу од 479,80 КМ и рачун број 01Р-02/15 у износу од 3.164,43 КМ, оба датирана 19.02.2015. године.
У изјашњењу је истакнуто и да је подносилац захтјева дана 10.05.2016. године поднио приговор на начин и висину извршене корекције обрачуна наводећи да је на такав начин задужен за 1.500,00 КМ више него што је требало да је корекција вршена процјеном. Противна страна је навела да је дана 24.05.2016. године подносиоцу захтјева доставила одговор на приговор у коме му је детаљно образложена извршена корекција обрачуна електричне енегрије и указано му је на могућност обраћања Регулаторној комисији. 
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, те је на 30. редовној сједници одржаној 08.11.2016. године, донијела закључак да се у овом спору донесе одлука у скраћеном поступку. На истој редовној сједници, Регулаторна комисија је утврдила и нацрт рјешења у овом поступку. Закључак и нацрт рјешења су достављени странкама, те је остављена могућност да странке у року од осам дана доставе коментаре на наведене акте. На интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије објављено је обавјештење за јавност о рјешавању спора у скраћеном поступку, са могућношћу подношења коментара. У остављеном року странке нису подносиле коментаре на закључак и нацрт рјешења. 
У поступку рјешавања овог спора размотрени су сљедећи документи: Захтјев за рјешавање спора од 07.06.2016. године, допуна захтјева од 11.07.2016. године, Изјашњење противне стране број 2339-3/16 од 21.10.2016. године, Записник о контроли мјерног мјеста број од 30.01.2014. године, Записник о замјени мјерних уређаја електричне енергије од 17.03.2014. године, Записник о пломбирању мјерног мјеста од 30.01.2014. године, Записнике о очитању бројила у периоду 2014. - 2016. године, Рачун број 06-02/2015 од 19.02.2015. године - корекција на износ од 479,80 КМ, Рачун број 01Р-02/2015 од 19.02.2015. године - корекција на износ од 3.164,49КМ, Рачуни за испоручену електричну енергију у периоду од септембра 2014. – марта 2015. године, Допис противне стране - појашњење корекције подносиоцу број 129/15 од 09.02.2015. године, Допис противне стране - појашњење корекције подносиоцу број 1037/16 од 10.10.2016. године, Приговор на начин и висину корекције обрачуна број 2339/16 од 10.05.2016. године, Одговор на приговор број 2339-1/16 од 24.05.2016. године, Записници о очитању мјерила подносиоца, као и финансијска и енергетска картица за наплатни број 42001015.
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране и увида у приложену документацију странака, утврђене су сљедеће чињенице: 
• подносилац захтјева евидентиран је као крајњи купац на мјерном мјесту 0042053580001006, наплатни број 42001015, у категорији „потрошња на напонском нивоу од 1 kV до 35 kV“, а испоручену електричну енергију преузима на напонском нивоу 10 kV;
• на овом мјерном мјесту постављено је бројило број 46865837 које се налази у систему АММ и очитава се системом даљинског очитања;
• дана 26.01.2015. године извршена је контрола наведеног мјерног мјеста, када је, увидом у стање мјерне групе, утврђено да је изгорио један осигурач напонске гране преко које се напајао и модем за даљинско очитање. Наведени квар је такође онемогућио мјерење електричне енергије утрошене преко спорне фазе на којој је предметни осигурач био постављен; 
• посљедње очитање овог бројила прије настанка квара је извршено дана 09.09.2014. године, а потрошња се није могла очитати почев од 01.10.2014. године;
• након лоцирања и отклањања уочених недостатака на мјерној групи, успостављено је исправно мјерење испоручене електричне енергије;
• дана 19.02.2015. године противна страна је извршила корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на овом мјерном мјесту у укупном износу од 3.644,25КМ, о чему је подносилац обавијештен кроз двије књижне обавијести и то рачун број 06-02/15 у износу од 479,80 КМ и рачун број 01Р-02/15 у износу од 3.164,43 КМ; 
• противна страна је извршила корекцију обрачуна методом прорачуна множењем измјерених вриједности са 1,5 односно повећањем ових вриједности за износ од 50% за период септембар 2014. - јануар 2015. године при чему су измјерене количине у септембру 2014. и јануару 2015. године кориговане за број дана када није било мјерења једне фазе, о чему су подносиоцу захтјева достављена књижна задужења и образложења наведене корекције обрачуна;
• Подносилац захтјева није извршио плаћање износа фактурисаног по основу корекције обрачуна електричне енергије, а дана 10.05.2016. године доставио је противној страни приговор на извршену корекцију, који је противна страна одбила и подносиоцу захтјева доставила Одговор број 2339-1/16 од 24.05.2016. године. 
На основу наведених чињеница и приложене документације у овом поступку утврђено је да је на мјерном мјесту 0042053580001006, наплатни број 42001015, на адреси Светог Саве бб у Братунцу, подносилац захтјева регистрован као крајњи купац електричне енергије у категорији потрошњe „потрошња на напонском нивоу од 1 kV до 35 kV“, а испоручену електричну енергију преузима на напонском нивоу 10 kV. Из достављене документације је утврђено да је дана 19.02.2015. године противна страна извршила корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на овом мјерном мјесту у укупном износу од 3.644,25КМ, о чему је подносилац обавијештен кроз двије књижне обавијести и то рачун број 06-02/15 у износу од 479,80 КМ и рачун број 01Р-02/15 у износу од 3.164,43 КМ. 
Имајући у виду стање на мјерном мјесту, односно чињеницу да je изгорио један осигурач напонске гране преко које се напајао и модем за даљинско очитање, као и да је наведени квар онемогућио мјерење испоручене електричне енергије утрошене преко спорне фазе на којој је предметни осигурач био постављен, противна страна је извршила корекцију обрачуна утрошене електричне енергије на основу одредбе члана 79. став 2. Општих услова, којом је прописано да уколико се баждарењем утврди да је мјерни уређај имао грешку два пута већу од класе тачности или због квара извјесно вријеме није мјерио електричну енергију и снагу, односно да је мјерење електричне енергије било дјелимично, испоручена електрична енергија, односно снага се утврђује прорачуном ако је могуће, или процјеном. У конкретном случају противна страна је корекцију обрачуна испоручене електричне енергије извршила примјеном метода прорачуна узимајући у обзир да подносилац преузима електричну енергију на напонском нивоу 10 kV, да у својим објектима врши прераду дрвних сортимената, те да за рад у погонима користи трофазне електромоторе. Како је за погон наведених електромотора потребно осигурати симетрично струјно оптерећење то је на основу података о даљинском очитању и стварној потрошњи електричне енергије утврђено колико је тачно измјерено утрошене електричне енергије на двије фазе које су исправно мјериле потрошњу.
Дакле, противна страна је извршила корекцију обрачуна методом прорачуна множењем измјерених вриједности са 1,5 односно повећањем ових вриједности за износ од 50% за период септембар 2014.-јануар 2015. године при чему су измјерене количине у септембру 2014. и јануару 2015. године кориговане за број дана када није било мјерења једне фазе, о чему су подносиоцу захтјева достављена књижна задужења и образложења наведене корекције обрачуна. 
На овај начин подносилац захтјева извршеном корекцијом није оштећен, с обзиром да му је корекцијом обрачуна, накнадно дофактурисана само преузета, а неизмјерена електрична енергија. Поред тога, противна страна је правилно примијенила одредбу члана 79. став 2. Општих услова, којом је прописано да се корекција врши прорачуном, јер је прорачун објективно тачнији, а само уколико није могуће потрошњу утврдити прорачуном, количина уторшене електричне енергије утврђује се процјеном. Дакле, противна страна је у овом случају корекцију обрачуна утрошене електричне енергије у цјелости сачинила у складу са наведеном одредбом Општих услова.
Имајући у виду напријед наведено чињенично стање, као и наведени правни основ, захтјев подносиоца да се корекција обрачуна утрошене електричне енерегије у овом случају изврши процјеном, а не прорачуном, је у цјелости неоснован, те је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку и како су трошкови поступка били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је тачком 2. диспозитива овог рјешења одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији. 
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 

Предсједник

Владислав Владичић