Skip to Content

Рјешење спора: „ШУМАТРАНС“ д.о.о. Мркоњић Град

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-402-18/16/Р-32-344 
Датум: 25.11.2016. године


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 43. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), након одржане формалне расправе у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''ШУМАТРАНС'' д.о.о. Мркоњић Град, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 32. редовној сједници, одржаној 25.11.2016. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
 

1. УСВАЈА СЕ захтјев за рјешавање спора привредног друштва „ШУМАТРАНС“ д.о.о. Мркоњић Град од 29.06.2016. и 06.09.2016. године, те се налаже Мјешовитом холдингу "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град, да стави ван снаге Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију број 1805/02 од 17.05.2016. године у износу од 20.401,70 КМ.
2. Свака странка сноси своје трошкове које је имала у овом поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Поднеском од 29.06.2016. године, насловљеним као ''Приговор потрошача Шуматранс д.о.о. Горња Пецка на извршену контролу над мјерним мјестима и утврђено чињенично стање'', привредно друштво ''ШУМАТРАНС'' д.о.о. Мркоњић Град (у даљем тексту: подносилац захтјева), покренуло је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно у вези са обрачуном неовлашћене потрошње електричне енергије. Подносилац је у захтјеву, између осталог, приговорио на обрачун неовлашћене потрошње у износу од 20.401,70 КМ, који му је доставила противна страна, будући да су радници противне стране дана 17.05.2016. године, након уласка у трафостаницу, утврдили одређене неправилности на мјерном мјесту. Том приликом радник противне стране je саопштио подносиоцу да је скинута једна жила са једног струјног трансформатора, након чега је сачињен записник о контроли мјерног мјеста који је потписао, а након неколико дана му је достављен обрачун неовлашћене потрошње, који оспорава.
Дана 08.09.2016. године, Регулаторна комисија је примила допуну захтјева за рјешавање спора у којој подносилац, између осталог, наводи да није исти број бројила који је наведен у Записнику о утврђивању неовлашћене потрошње са бројем бројила који је наведен у Обрачуну неовлашћене потрошње. Наиме, радници противне стране су сачинили записник о утврђивању неовлашћене потрошње у којем је уписан број бројила 46864903, а приликом уласка у трафостницу подносилац је нашао записник о контроли мјерног мјеста од 07.06.2016. године, из којег је видљиво да је број бројила које је контролисано идентичан броју бројила који је наведен у записнику о утврђивању неовлашћене потрошње.
Противна страна је, на тражење Регулаторне комисије, доставила изјашњење о захтјеву подносиоца дана 10.08.2016. године, као и додатно изјашњење од 06.09.2016. године. У изјашњењу је, између осталог, наведено да се предмет односи на оспоравање откривања и обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије на мјерном мјесту Пилана, ЕД број 10161700, у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка б) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови, те да је обрачун извршен за период од годину дана од дана утврђивања неовлашћене потрошње. Наведена трафостаница, гдје се врши очитање и мјерење потрошње, власништво је подносиоца захтјева, иста није добро одржавана, нити је обезбијеђена, а што је обавеза власника, који нема потписан уговор о одржавању са противном страном. Противна страна наводи да је подносилац захтјева, као крајњи купац, прикључен на мрежу дана 27.07.1998. године, да је дана 11.11.2014. године, подносиоцу захтјева издата електроенергетска сагласност, а дана 12.12.2014. године је потписао уговор о снабдијевању, у којем је наведено да је мјерно мјесто власништво противне стране. Противна страна наводи да се ради о полуиндиректној мјерној гарнитури и струјним мјерним трансформаторима (у даљем текстру: СМТ) 800/5, те да се мјерна гарнитура и прикључна мјерна кутија налазе у засебном ормару. Дана 09.04.2015. године, послије замјене СМТ-а, извршена је контрола мјерног мјеста, којом је констатовано исправно стање мјерног мјеста. Међутим, противна страна наводи да је, контролом мјерног мјеста, која је извршена 17.05.2016. године, установљена неовлашћена потрошња, јер је на СМТ-у „С“ фазе утврђено да проводник „Л“ нема контакт - спој са СМТ-ом, тј. да ''С'' фаза нема мјерење, о чему је достављен записник и фотографије које су сачинили контролори. О овоме су обавјештени припадници полиције који су извршили увиђај. Након тога, извршен је обрачун неовлашћене потрошње број 1805/02, који је достављен подносиоцу захтјева. Противна страна даље наводи да је подносилац захтјева присуствовао контроли мјерног мјеста, али је одбио да потпише записник који му је накнадно уручен и није дозволио обуставу испоруке електричне енергије. Поводом приговора подносиоца од 14.06.2016. године, истом је достављен одговор од 22.06.2016. године, којим је његов приговор одбијен, као неоснован. 
Актом број 01-402-4/16 од 15.08.2016. године Регулаторна комисија је од противне стране тражила да достави додатно изјашњење о поднесеном захтјеву.
На тражење Регулаторне комисије, противна страна је дана 06.09.2106. године доставила додатно изјашњење, односно информацију од 31.08.2016. године Министарства унутрашњих послова, ЦЈБ Бања Лука, СЈБ Мркоњић Град. У информацији је наведено да су, на основу пријаве противне стране, полицијски службеници изашли на лице мјеста дана 17.05.2016. године и утврдили да на ормару у којем су смјештени електро уређаји недостаје бочни лим, односно у унутрашњости ормара са једног од три трансформатора извучена је жица из лежишта која служи за пренос електричне енергије до бројила и тиме је онемогућено уредно очитавање потрошње електричне енергије. Након тога, поднесен је Извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном тужилаштву Бања Лука, Подружна канцеларија Мркоњић Град против Гајић Милана због кривичног дјела из члана 394. став 1. Повреда службеног печата или знака и кривичног дјела Тешка крађа из члана 232. став 1. и 2. Кривичног закона Репблике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 68/07, 73/10, 1/12 и 67/13).
Након разматрања захтјева подносиоца, изјашњења противне стране, као и приложене документације странака, оцијењено је да се не могу са сигурношћу утврдити релевантне чињенице за одлучивање о захтјеву подносиоца. С тога је, у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, а на основу одредбе члана 60. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (у даљем тексту: Правилник), Регулаторна комисија, на 25. редовној сједници, која је одржана 16.09.2016. године, у Требињу, донијела закључак број 01-402-7/16/Р-25-281 о одржавању формалне расправе у овом спору. Овим закључком је утврђено да се формална расправа одржи дана 11.10.2106. године у просторијама противне стране, у РЈ ''Електродистрибуција'' Мркоњић Град. Закључком је именован водитељ поступка и његов замјеник, одређен је рок за подношење захтјева за стицање статуса умјешача до 16.09.2016. године, те је омогућено заинтересованим лицима да доставе коментаре у писаној форми у вези са овим захтјевом, такође до 16.09.2016. године. Закључак је објављен на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије, а све у складу са одредбама члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (у даљем тексту: Правилник). Дана 20.09.2016. године упућени су позиви странкама на формалну расправу уз које је достављен и овај закључак. О одржавању формалне расправе објављено је обавјештење за јавност са термином одржавања формалне расправе, као и роковима за подношење захтјева за стицање статуса умјешача и за подношење коментара од стране заинтересованих лица, што је у складу са чланом 23. Правилника, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије. У остављеном року, нису достављени захтјеви за стицање статуса умјешача, нити је било коментара заинтересованих лица.
Подносилац захтјева је на формалној расправи истакао да остаје код свих тврдњи изнесених у захтјеву, те је између осталог указао на недостатке и недосљедности у Записнику о утврђивању неовлашћене потрошње број 00331 од 17.05.2016. године. 
Пуномоћник противне стране је остао код свих тврдњи које су изнесене у раније датом изјашњењу у писаној форми и код доказа који су приложени уз изјашњење. Одређена појашњења дали су Никола Калаба и Витомир Рожић, као пуномоћници противне стране. Никола Калаба је, између осталог, указао на стање пломбираности нуле и напонских жица, да то у овом случају није утицало на мјерење, да је дистрибутер овлашћен да изабере начин и нужност пломбирања, те се изјаснио о наводима подносиоца захтјева. Оспорио је навод, а што је пракса и показала, да СМТ када су у отвореном стању нужно прегоријевају није у потпуности тачан, јер то зависи од конструкције СМТ, а највише од оптерећења истог. Указао је да се на основу потрошачке картице и енергетске картице, може потврдити да је вршно оптерећење било између 90 и 167 kW, што представља око 30% оптерећења СМТ, што указује да се није нужно морало десити прегоријевање СМТ. Витомир Рожић је, између осталог, истакао да, у овом случају, није било правилног мјерења, те да није релевантна околност ко је предузимао неовлашћене радње на мјерном мјесту и ко је одговоран за то, а посебно у ситуацији када је трафостаница у власништву крајњег купца који је био у обавези да заштити мјерно мјесто у смислу одредби члана 78. Општих услова. На околности неусаглашености броја бројила у записнику и обрачуну неовлашћене потрошње, у записнику је уписан број бројила 46864903, а у Обрачуну неовлашћене потрошње број бројила је 46864868, појашњено је да се разлика појавила јер подаци из потврде о замјени бројила нису одмах унесени у базу података, одакле су се црпили подаци о броју бројила приликом сачињавања обачуна неовлашћене потрошње. У налогу за рад број 1204056 од 17.05.2016. године – замјена бројила је констатовано које се бројило скида, а које поставља на овом мјерном мјесту.
Противна страна је предложила да се на формалној расправи саслушају као свједоци Лазендић Милан и Васић Мирко, који су свједочили на околности утврђивања неовлашћене потрошње. Свједок Лазендић Милан је у свом исказу, између осталог, истакао да је, дана 17.05.2016. године, са колегама Васић Мирком и Протић Бошком, на основу радног налога, изашао на лице мјеста ради замјене мјерне гарнитуре на мјерном мјесту Шуматранса у Бараћима због истека баждарног жига, да је брат подносиоца захтјева био присутан на лицу мјеста, да је послије скидања мјерног уређаја и постављања новог, прикључен уређај звани „ЗЕРА“, којим је утврдђено да на мјерној гарнитури недостаје једна струја, те је настављено утврђивање узрока таквог стања. На СМТ је пронађена једна жила, која је била извучена из стопице. Потврдио је чињеницу да је најприје извршена замјена бројила, а касније је утврђено да је постојала неовлашћена потрошња, тако да се из радног налога од 17.05.2016. године може потврдити које бројило је скинуто, а које постављено, те је због тога у записнику о неовлашћеној потрошњи унесен број новопостављеног бројила. Мјерно мјесто није искључено мјесто са електродистрибутивне мреже, јер су у томе овлаштени радници противне стране спријечени од стране брата подносиоца захтјева. 
Свједок Васић Мирко је у свом исказу навео да је, дана 17.05.2016. године, са колегама Лазендић Миланом и Протић Бошко на основу радног налога, изашао на лице мјеста ради замјене мјерне гарнитуре на мјерном мјесту Шуматранса у Бараћима због истека баждарног жига. Потврдио је да је најприје извршена замјена бројила, а потом, је уређајем звани “ЗЕРА“ извршена контрола мјерења, при чему је установљено да недостаје једна струја. Он се изјаснио да су контролисали спојеве на пет жила, те да су једну жилу лако извукли из СМТ, те је навео да је распломбиран СМТ, те да је причвршћено мјесто контакта те жиле. Након тога, мјерно мјесто је доведено у исправно страње и пломбирана је прикључна кутија, бројило, СМТ који је био разпломбиран, те мјерни ормар.
Након одржане формалне расправе, сачињен је Извјештај са формалне расправе који је достављен странкама дана 01.11.2016. године, те је оствљен рок за подношење коментара на извјештај, у року од од осам дана, од дана пријема извјештаја. У остављеном року, странке нису доставиле коментаре на Извјештај са формалне расправе.
Извршен је увид у сву приложену документацију странака: приговор подносиоца упућен Регулаторној комисији од 29.06.2016. године, поднесак неовлашћена потрошња електричне енергије од 18.05.2016. године, записник о утврђивању неовлашћене потрошње од 17.05.2016. године, обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију од 18.05.2016. године, допуну приговора подносиоца упућена Регулаторној комисији од 06.09.2016. године, налог за рад од 07.06.2016. године, изјашњење противне стране од 05.08.2016, додатно изјашњење противне стране од 01.09.2016. године, информацију ЦЈБ Бања Лука, СЈБ Мркоњић Град од 31.08.2016. године, рјешење о електроенергетској сагласности за објекат крајњег купца на средњем напону од 11.11.2014. године, читачке листе, налог за рад од 09.04.2015. године, декларацију о прикључку од 01.08.2016. године, уговор о снабдијевању од 12.12.2014. године, приговор подносиоца упућен противној страни од 13.06.2016. године, одговор на приговор противне стране од 22.06.2016. године, записник о онемогућавању приступа мјерним уређајима и инсталацијама од 17.05.2016. године, рачун за електричну енергију за мјесец јун 2016. године, обрачун губитака у трансформацији, налог за рад од 17.05.2016. године, енергетску картицу, трансакциону картицу, картицу по датуму књижења са раздвојеним салдом енергије и камате, фотографије лица мјеста, копију личне карте Гајић Милана и рјешење о регистрацији од 20.02.2013. године
На основу увида у приложену документацију странака и након извршене оцјене прикупљених доказа, како појединачно тако и у њиховој међусобној повезаности, утврђене су сљедеће чињенице релевантне за одлучивање:
 у евиденцијама противне стране на мјерном мјесту Пилана ЕД број: 10161700, које се налази у Горњој Пецкој, општина Мркоњић Град, као крајњи купац у категорији потрошње ''Потрошња на напонском нивоу од 1 kV до 35 kV '', тарифна група 10 kV, регистрованo је привредно друштво „ШУМАТРАНС“ д.о.о. Мркоњић Град;
 према подацима из енергетске картице, подносиоцу захтјева је редовно очитавана потрошња електричне енергије, а према подацима из трансакционе картице, подносиоцу захтјева су редовно испостављани рачуни за утрошену електричну енергију;
 мјерно мјесто се налази у трафостаници, ради се о полуиндиректној мјерној гарнитури СМТ 800/5 и доступно је радницима противне стране ради очитања и контроле;
 подносилац захтјева је власник трафостанице, преко које се, поред напајања његових објеката, електричном енергијом напаја и оближње село;
 подносилац захтјева са противном страном није закључио уговор о одржавању трафостанице;
 подносилац захтјева и противна страна су дана 12.12.2014. године закључили уговор о снабдијевању електричном енергијом за ово мјерно мјесто;
 противна страна је дана 01.08.2016. године издала Декларацију о прикључку број 10161700 за ово мјерно мјесто;
 на основу налога за рад број 990854 од 09.04.2015. године, радници противне стране су дана 09.04.2015. године, након прегледа мјерног мјеста, извршили замјену струјних мјерних трансформатора због проширења капацитета снаге и извршили њихово поновно склапање и пломбирање, те констатовали да је мјерно мјесто уредно;
 на основу налога за рад број 1204056 од 17.05.2016. године, радници противне стране су, због истека баждарског жига, извршили конролу мјерног мјеста;
 контроли мјерног мјеста је повремено присутвовао брат подносиоца захтјева Драган Гајић, који је сувласник привредног друштва „ШУМАТРАНС“ д.о.о. Мркоњић Град;
 приликом контроле овлаштени радници противне стране нису контролисали напајање три фазе на трофазном проводнику са улазне стране бројила, већ су искључили мјерно мјесто са мреже и извршили замјену бројила, тако да су скинули бројило број 46864868 и поставили бројило број 46864903 и мјерно мјесто ставили под напон;
 након замјене бројила и прикључења мјерног мјеста на мрежу, овлаштени радници противне стране су утврдили да на једној жили трофазног проводника на доводној страни бројила нема напона;
 представник подносиоца захтјева који је повремено био присутан на мјерном мјесту приликом вршења контроле, није хтио потписати записник о утврђивању неовлашћене потрошње, а стање на мјерном мјесту је фотографисано;
 о утврђеном чињеничном стању су обавјештени припадници полиције који су изашли на лице мјеста о чему су сачинили информацију број 10-2/02-230-521/16 од 31.08.2016. године;
 противна страна није обуставила испоруку електричне енергије на овом мјерном мјесту након откривања неовлашћене потрошње;
 противна страна је дана 18.05.2016. године, сачинила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију за период од годину дана у износу од 20.401,70 КМ, због онемогућавања правилног регистровања преузете електричне енергије, о чему је подносилац обавјештен актом противне стране број 1475 од 18.05.2016. године;
 поступајући по приговору подносиоца од 13.06.2016. године, противна страна је одговором на приговор од 22.06.2016. године, одбила као неоснован, приговор подносиоца;
 налогом за рад од 07.06.2016. године, радници противне стране су извршили контролни преглед мјерног мјеста и констатовали да је мјерно мјесто уредно;
 подносилац захтјева није извршио плаћање накнаде по основу неовлашћене потрошње електричне енергије у износу од 20.401,70 КМ;
 објекат подносиоца се напаја електричном енергијом. 
Из достављене документације и изведених доказа на формалној расправи, утврђено је, да је, на основу налога за рад број 1204056 од 17.05.2016. године, на мјерном мјесту подносиоца захтјева дана 17.05.2016. године извршен контролни преглед мјерног мјеста подносиоца захтјева и замјена бројила од стране радника противне стране. Том приликом није испитано стање напајања доводног проводника до бројила, већ је одмах извршена замјена бројила на овом мјерном мјесту, тако да је скинуто бројило број 46864868 и постављено бројило број 46864903. Након замјене бројила радници противне стране су приступили контроли напајања доводних фаза у замијењено бројило путем уређаја "ЗЕРА", Контроли мјерног мјеста и замјени бројила је повремено присутвовао брат подносиоца захтјева Драган Гајић, који је сувланик привредног друштва „ШУМАТРАНС“ д.о.о. Мркоњић Град. Након замјене бројила и прикључења мјерног мјеста на мрежу, овлаштени радници противне стране су контролисали напајање трофазног проводника на доводној страни замијењеног бројила и утврдили да на једној жили на улазној страни бројила нема напона, односно на једном СМТ једна Л жила није имала контакта на прикључку СМТ, што је записнички констатовано. Овлаштени радници противне стране, код таквог стања на мјерном мјесту, нису обуставили испоруку електричне енергије на овом мјерном мјесту, у циљу утврђивања и доказивања под којим условима је на овом мјерном мјесту и прикључку преузимана електрична енергија. Противна страна је дана 18.05.2016. године, сачинила обрачун накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију за период од годину дана у износу од 20.401,70 КМ, због онемогућавања правилног регистровања преузете електричне енергије, у смислу одредбе члана 89. став 1. тачка б. Општих услова услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – Пречишћени текст – у даљем тексту: Општи услови („Службени гласник Републике Српске“, број 90/12), о чему је подносилац обавјештен актом противне стране број 1475 од 18.05.2016. године. Иако је противна страна сматрала да је у овом случају неовлашћено преузимана електрична енергија са мреже, овлаштени радници противне стране су пропустили да обуставе испоруку електричне на основу одредбе члана 81. став 4. Закона о електричној енергији и члана 97. став 2. а у вези са ставом 1. тачка з) овог члана Општих услова, а у циљу валидног обезбјеђења доказа о затеченом стању на мјерном мјесту и прикључку. 
Овлаштени радници противне стране су пропустили да контролишу стање напајања долазног проводника на затеченом бројилу број 46864868, те су пропустили да обуставе испоруку електричне енергије за случај уочавања било каквих неправилности на мјерном мјесту и прикључку и то без преходног упозорења или обавјештења у смислу одредбе члана 81. став 4. Закона о електричној енергији и члана 97. став 2. а у вези са ставом 1. тачка з) овог члана Општих услова. Поступање у складу са овим одредбама је основни предуслов за вјеродостојно утврђивање затеченог стања на мјерном мјесту, односно за обезбјеђење валидних доказа о затеченом стању. Неопходност поступања у складу са наведеним одредбама закона и Општих услова, најбоље потврђује одредба члана 103. став 3. Општих услова, према којој је након обуставе испоруке и утврђивања затеченог стања, прописана обавеза крајњем купцу да поднесе писмени захтјев дистрибутеру да се прикључак и инсталације доведу у исправно стање, да плати трошкове уређења прикључка, трошкове искључења и поновног прикључења објекта на дистрибутивну мрежу, како би се испунили услови за прикључење мјерног мјеста на мрежу, и то на писмени захтјев крајњег купца. Дакле, наведеним одредбама је јасно прописана обавеза искључења мјерног мјеста са мреже без претходног упозорења или обавјештења, у случају постојања неовлаштене потрошње, као и обавеза документовања затеченог стања. 
Противно наведеним одредбама, у овом случају су овлаштени радници противне стране пропуштањем дужних радњи на прикључку и мјерном мјесту и исхитреним радњама на замјени бројила, управо онемогућили вјеродостојно утврђивање стварног стања, односно релевантних чињеница на основу којих се могло потврдити постојање неовлашћене потрошње или евентулано неправилног регистровања прузете електричне енергије у ком случају би се могло приступити корекцији обрачуна утрошене електричне енергије. Дакле, на основу изведених доказа расположивих у спису, није се са сигурношћу могла утврдити чињеница да је на мјерном мјесту подносиоца захтјева, неовлашћено преузимана електрична енергија, односно није се могло са сигурношћу утврдити стање споја једног проводника на СМТ, односно да ли је проводник био извучен из СМТ или је проводник извучен из СМТ приликом контроле од стране овлаштених радника, те какво је било стање споја овог проводника и СМТ. 
Ни на основу доказа изведених на формалној расправи, такође се није могло са сигурношћу и несумњиво утврдити да је на овом мјерном мјесту заиста постојала неовлашћена потрошња. Наиме, изјаве овлаштених радника противне стране, који су предузимали радње на мјерном мјесту и прикључку, на околности стања контакта једног проводника СМТ и узроку таквог стања су контрадикторне, те се као такве нису могле узети као доказ за утврђивање чињеница релевантних за одлучивање. Поред тога, треће овлаштено лице противне стране, које је било у улози контролора и које је потписало записник о затеченом стању на мјерном мјесту, није присутвовало на формалној расправи, нити је саслушано као свједок на околности затеченог стања на мјерном мјесту подносиоца захтјева приликом вршења контроле и замјене бројила дана 17.05.2016. године, те се наведене контрадикторности у изјавама овлаштених радника противне стране нису могле ни отклонити. 
Нису се моглe прихвaтити изјаве свједока противне стране, нити констатације у Записнику о онемогућавању приступа мјерним уређајима и електричним инсталацијама, да су били спријечени да изврше дужну радњу обуставе испоруке електричне енергије од стране брата подносиоца захтјева. Ово посебно из разлога што су они већ предузимали радње на мјерном мјесту, односно што су обуставили испоруку електричне енергије приликом замјене бројила и касније противно прописима успоставили напајање мјерног мјеста, а посебно што је обуставу испоруке електричне енергије требало извршити без упозорења или обавјештења на основу одредби члана 81. став 4. Закона о електричној енергији и члана 97. став 2. а у вези са ставом 1. тачка з) овог члана Општих услова. 
Имајући у виду утврђено чињенично стање, као и наведени правни основ, уважен је захтјев подносиоца којим је оспорио Обрачун неовлашћене потрошње и накнаде за неовлашћено утрошену електричну енергију број 1805/02 од 17.05.2016. године у износу од 20.401,70 КМ на мјерном мјесту КМ на мјерном мјесту ЕД број 10161700 Пилана, те је утврђено да је овај обрачун неоснован, те је као такав стављен ван снаге, како је одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења. 
Како се овај спор рјешава у скраћеном поступку, а трошкови поступка су били незнатни, те како ниједна странка у поступку није поднијела захтјев за накнаду трошкова, Регулаторна комисија је, тачком 2. диспозитива рјешења, одлучила да свака странка сноси своје трошкове, које је евентуално имала у овом поступку, а на основу члана 27. став 2. Закона о електричној енергији.
Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука: 
Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе пред Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења. 
 

Предсједник

Владислав Владичић