Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-455-7/16/Р-30-325
Датум: 08.11.2016. године 

На основу одредбе члана 9. став 2. тачка ђ, Закона о нафти и дериватима нафте (''Службени гласник Републике Српске'', број 36/09 и 102/12), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. став 3. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. и члана 46. став 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 30. редовној сједници, одржаној 08.11.2016. године у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

 

I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича, кориснику дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издате дозволе, по тачкама како слиједи:
6.7. Финансијске обавезе корисника дозволе
Привредно друштво је обавезно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања, што представља трајну активност. (Поновљена мјера прописана Рјешењем Регулаторне комисије број 01- 450-10/14/Р-101-24 oд 12.02.2015. године ).
6.9. Заштита животне средине
1. Обавезује се корисник дозволе да према предложеним мјерама у еколошкој дозволи врши спречавање емисија у ваздух користећи нискосумпорана горива као енергенте за рад постројења и да редовно врши контролу улазне сировине (горива) у складу са Одлуком о квалитету течних нафтних горива.
2. Обавезује се корисник дозволе да на кварталном нивоу изврши мјерење квалитета отпадне воде, квалитета ваздуха и састава димних гасова у складу са прописима на 24 - часовни или седмодневни период узорковања и достави извјештај Регулаторној комисији са образложењем резултата мјерења. (Поновљена мјера прописана Рјешењем Регулаторне комисије број 01- 450-10/14/Р-101-24 oд 12.02.2015. године). 
6.10. Управљање ризиком од потенцијалних опасности и отклањање
оштећења на систему
Обавезује се корисник дозволе да на полугодишњем нивоу информише Регулаторну комисију о предузетим активностима на реконструкцији и санације простора за одлагање отпада (гудронска јама), те да одмах по прибављању одобрења за употребу овог одлагалишта, одобрење достави Регулаторној комисији. (Поновљена мјера прописана Рјешењем Регулаторне комисије број 01- 450-10/14/Р-101-24 oд 12.02.2015. године ).
6.16. Извјештавање Регулаторне комисије
Поштовати рокове у вези са извјештавањем Регулаторне комисије у складу са Правилником о извјештавању Регулаторне комисије, као трајну активност. (Поновљена мјера прописана Рјешењем Регулаторне комисије број 01-450-10/14/Р-101-24 oд 12.02.2015. године). 

II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е
 


Привредно друштво "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича је корисник дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте, коју је издала Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), рјешењем број 01-525-13/15/Р-01-242 од 23.12.2015. године.
На основу одредбе члана 9. став 2. тачка ђ, Закона о нафти и дериватима нафте и одредбе члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволе је, дана 31. августа 2016. године, обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који су именовани Рјешењем Регулаторне комисије број 01-455-2/16 oд 17.08.2016. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, увидом у стање постројења и опреме, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозволе, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издатe дозволe.
Након спроведене надзорне провјере утврђено стање је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере број 01-455-4/16, који је дана 01.11.2016. године достављен кориснику дозволе, те је остављен рок до 07.11.2016. године, ради давања коментара. У остављеном року за достављање коментара, корисник дозволе се, у писаној форми, изјаснио да нема примједби на утврђено стање у извјештају, нити на предложене мјере. 
На 30. редовној сједници, одржаној 08.11.2016. године, након што је анализиран Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера и изјашњење корисника дозволе, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву овог рјешења.
Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама тачака из услова издате дозволе за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте.

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник

Владислав Владичић