Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljenje redovne nadzorne provjere - "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-455-7/16/R-30-325
Datum: 08.11.2016. godine 

Na osnovu odredbe člana 9. stav 2. tačka đ, Zakona o nafti i derivatima nafte (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 36/09 i 102/12), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 10. stav 3. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. i člana 46. stav 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u privrednom društvu "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 30. redovnoj sjednici, održanoj 08.11.2016. godine u Trebinju, donijela je
 

R J E Š E Nj E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere

 

I NALAŽE SE privrednom društvu "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja nafte i derivata nafte, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdate dozvole, po tačkama kako slijedi:
6.7. Finansijske obaveze korisnika dozvole
Privredno društvo je obavezno da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja, što predstavlja trajnu aktivnost. (Ponovljena mjera propisana Rješenjem Regulatorne komisije broj 01- 450-10/14/R-101-24 od 12.02.2015. godine ).
6.9. Zaštita životne sredine
1. Obavezuje se korisnik dozvole da prema predloženim mjerama u ekološkoj dozvoli vrši sprečavanje emisija u vazduh koristeći niskosumporana goriva kao energente za rad postrojenja i da redovno vrši kontrolu ulazne sirovine (goriva) u skladu sa Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva.
2. Obavezuje se korisnik dozvole da na kvartalnom nivou izvrši mjerenje kvaliteta otpadne vode, kvaliteta vazduha i sastava dimnih gasova u skladu sa propisima na 24 - časovni ili sedmodnevni period uzorkovanja i dostavi izvještaj Regulatornoj komisiji sa obrazloženjem rezultata mjerenja. (Ponovljena mjera propisana Rješenjem Regulatorne komisije broj 01- 450-10/14/R-101-24 od 12.02.2015. godine). 
6.10. Upravljanje rizikom od potencijalnih opasnosti i otklanjanje
oštećenja na sistemu
Obavezuje se korisnik dozvole da na polugodišnjem nivou informiše Regulatornu komisiju o preduzetim aktivnostima na rekonstrukciji i sanacije prostora za odlaganje otpada (gudronska jama), te da odmah po pribavljanju odobrenja za upotrebu ovog odlagališta, odobrenje dostavi Regulatornoj komisiji. (Ponovljena mjera propisana Rješenjem Regulatorne komisije broj 01- 450-10/14/R-101-24 od 12.02.2015. godine ).
6.16. Izvještavanje Regulatorne komisije
Poštovati rokove u vezi sa izvještavanjem Regulatorne komisije u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju Regulatorne komisije, kao trajnu aktivnost. (Ponovljena mjera propisana Rješenjem Regulatorne komisije broj 01-450-10/14/R-101-24 od 12.02.2015. godine). 

II Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

 

Privredno društvo "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja nafte i derivata nafte, koju je izdala Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), rješenjem broj 01-525-13/15/R-01-242 od 23.12.2015. godine.
Na osnovu odredbe člana 9. stav 2. tačka đ, Zakona o nafti i derivatima nafte i odredbe člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, kod korisnika dozvole je, dana 31. avgusta 2016. godine, obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru, koji su imenovani Rješenjem Regulatorne komisije broj 01-455-2/16 od 17.08.2016. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, uvidom u stanje postrojenja i opreme, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvole, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole.
Nakon sprovedene nadzorne provjere utvrđeno stanje je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere broj 01-455-4/16, koji je dana 01.11.2016. godine dostavljen korisniku dozvole, te je ostavljen rok do 07.11.2016. godine, radi davanja komentara. U ostavljenom roku za dostavljanje komentara, korisnik dozvole se, u pisanoj formi, izjasnio da nema primjedbi na utvrđeno stanje u izvještaju, niti na predložene mjere. 
Na 30. redovnoj sjednici, održanoj 08.11.2016. godine, nakon što je analiziran Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera i izjašnjenje korisnika dozvole, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu ovog rješenja.
Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama tačaka iz uslova izdate dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja nafte i derivata nafte.

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

 

Predsjednik

Vladislav Vladičić