Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "COMSAR ENERGY TRADING" д.о.о. Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:01-342-8/16/Р-30-324 
Датум: 08.11.2016. године


На основу одредби члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву "COMSAR ENERGY TRADING" д.о.о. Бања Лука, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 30. редовној сједници, одржаној 08. новембра 2016. године, у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере


 

I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву "COMSAR ENERGY TRADING" д.о.о. Бања Лука, кориснику дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:
Тачка 6.7. Финансијске обавезе корисника дозволе
Мјере и препоруке: Корисник дозволе обавезан је у року од три (3) мјесеца доставити доказ о побољшању финансијског положаја, ради наставка пословања у догледној будућности и очувања сталности пословања. 
Тачка 6.9. Извјештавање
Мјере и препоруке: Извјештавати Регулаторну комисију у складу са одредбама Правилника о извјештавању Регулаторне комисије и условима дозволе, трајна активност.
Тачка 6.14. Квалификациона структура, стручна и техничка оспособљеност и увођење система квалитета
Мјере и препоруке: Увести систем управљања квалитетом по ISO стандардима у свој пословни систем, без одлагања.
II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Привредно друштво "COMSAR ENERGY TRADING" д.о.о. Бања Лука је корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине.
На основу одредби члана 23. Закона о електричној енергији и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је, дана 10. јуна 2016. године, обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-342-2/16 од 26.05.2016. године и број 01-342-3/16 од 06.06.2016. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су, прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара дана 31.10.2016. године. 
У остављеном року, који је истекао дана 07.11.2016. године, корисник дозволе није доставио коментаре на извјештај. 
На 30. редовној сједници одржаној 08.11.2016. године, а након што је анализиран Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 
Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе.

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник


Владислав Владичић