Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere - "COMSAR ENERGY TRADING" d.o.o. Banja Luka

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj:01-342-8/16/R-30-324 
Datum: 08.11.2016. godine


Na osnovu odredbi člana 23. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u privrednom društvu "COMSAR ENERGY TRADING" d.o.o. Banja Luka, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 30. redovnoj sjednici, održanoj 08. novembra 2016. godine, u Trebinju, donijela je
 

R J E Š E NЈ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere


 

I NALAŽE SE privrednom društvu "COMSAR ENERGY TRADING" d.o.o. Banja Luka, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdatih dozvola, po tačkama kako slijedi:
Tačka 6.7. Finansijske obaveze korisnika dozvole
Mjere i preporuke: Korisnik dozvole obavezan je u roku od tri (3) mjeseca dostaviti dokaz o poboljšanju finansijskog položaja, radi nastavka poslovanja u doglednoj budućnosti i očuvanja stalnosti poslovanja. 
Tačka 6.9. Izvještavanje
Mjere i preporuke: Izvještavati Regulatornu komisiju u skladu sa odredbama Pravilnika o izvještavanju Regulatorne komisije i uslovima dozvole, trajna aktivnost.
Tačka 6.14. Kvalifikaciona struktura, stručna i tehnička osposobljenost i uvođenje sistema kvaliteta
Mjere i preporuke: Uvesti sistem upravljanja kvalitetom po ISO standardima u svoj poslovni sistem, bez odlaganja.
II Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e
 

Privredno društvo "COMSAR ENERGY TRADING" d.o.o. Banja Luka je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Na osnovu odredbi člana 23. Zakona o električnoj energiji i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, kod korisnika dozvole je, dana 10. juna 2016. godine, obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru, koji je imenovan Rješenjem Regulatorne komisije broj 01-342-2/16 od 26.05.2016. godine i broj 01-342-3/16 od 06.06.2016. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su, pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvola, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole.
Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara dana 31.10.2016. godine. 
U ostavljenom roku, koji je istekao dana 07.11.2016. godine, korisnik dozvole nije dostavio komentare na izvještaj. 
Na 30. redovnoj sjednici održanoj 08.11.2016. godine, a nakon što je analiziran Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu. 
Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

 

Predsjednik

Vladislav Vladičić