Skip to Content

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бањалука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:01-332-8/16/Р-31-334 
Датум: 17.11.2016. годинеНа основу одредби члана 23. алинеја 1, а у вези са чланом 24. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. тачка 1. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/10), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), након извршене редовне надзорне провјере у привредном друштву Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бањалука, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 31. редовној сједници, одржаној 17. новембра 2016. године, у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере


 

I НАЛАЖЕ СЕ привредном друштву Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бањалука, кориснику дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, предузимање сљедећих мјера и активности у циљу испуњења услова из издатих дозвола, по тачкама како слиједи:
а) Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије
Тачка 6.2. Обавеза јавне услуге
Мјере и препоруке: Извршити електрификацију насељених мјеста која немају електричну енергију (Мразово, Греде и Јасенови Потоци) у складу са прописима, приоритетима и захтјевима потенцијалних крајњих купаца.
Тачка 6.4. Мјерење електричне енергије 
Мјере и препоруке: Предузети системске активности на испуњењу законске норме верификације мјерних уређаја у прописаним роковима и о томе обавијестити Регулаторну комисију, најкасније до 31.03.2017. године.
(Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-241-6/14/Р-93-286 од 06.11.2014. године)
Тачка 6.5. Губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи
Мјере и препоруке: Наставити активности на смањењу дистрибутивних губитака електричне енергије, трајна активност.
(Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-241-6/14/Р-93-286 од 06.11.2014. године)
Тачка 6.6. Изградња 
Мјере и препоруке: Израдити дугорочни план развоја дистрибутивне мреже и објавити га на интернет страници предузећа и у просторијама услужног центра радних јединица у складу са одредбама члана 41. Закона о електричној енергији и тачке 2.2. Дистрибутивних мрежних правила, са роком извршења: 01.06.2017. године. 
(Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-241-6/14/Р-93-286 од 06.11.2014. године)
Тачка 6.7. Квалитет снабдијевања

Мјере и препоруке: 
• Достављати редовне годишње извјештаје о реконструкцији и санацији трафоподручја са лошим напонским приликама по приоритететима - трајна активност. 
(Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-241-6/14/Р-93-286 од 06.11.2014. године)
• У складу са тачком 6.7.5. услова дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије објављивати годишњи извјештај о квалитету снабдијевања на властитој интернет страници и услужном центру, трајна активност.
Тачка 6.12. Прикључење на дистрибутивну мрежу
Мјере и препоруке: Наставити са активностима на уређењу мјерних мјеста постојећих корисника мреже и издавању декларација о прикључку/мјерном мјесту у складу са одредбама Општих услова, трајна активност. 
(Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-241-6/14/Р-93-286 од 06.11.2014. године)
Тачка 6.15. Рад услужног центра
Мјере и препоруке: Успоставити бесплатну телефонску линију за позиве крајњих купаца, без одлагања. 
Тачка 6.20. Заштита животне средине
Мјере и препоруке: Прибавити акт о потреби издавања еколошких дозвола за постојећа дистрибутивна електроенергетска постројења од стране надлежног органа и о томе обавијестити Регулаторну комисију.
Тачка 6.23. Финансијска стабилност и финансијске гаранције за пословање
Мјере и препоруке: Друштво је дужно да редовно анализира и оцјењује свој финансијски положај ради обезбјеђења финансијске стабилности пословања- трајна активност.(Мјера поновљена у истом облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-241-6/14/Р-93-286 од 06.11.2014. године)

Тачка 6.24. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције

Мјере и препоруке: 
• Извршити функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, без одлагања.
• Извршити рачуноводствено раздвајање по дјелатностима као битан услов за контролу унакрсног субвенционисања, без одлагања. 
• Наставити са активностима на извјештавању по сегментима и припремити рачуноводствене извјештаје са рачуноводствено раздвојеним сегментима дистрибуције и снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, у складу са Одлуком о јединственом регулаторном контном плану и Упутству о примјени јединственог регулаторног контног плана, као трајну активност.
• Стари прикључак у финансијским извјештајима евидентирати као: 
 Ставка некретнине, постројења и опреме, у износу процијењене фер вриједност на дан преноса, и
 Ставка нераспоређена добит ранијег периода.
(Мјере поновљене у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-241-6/14/Р-93-286 од 06.11.2014. године)
Тачка 6.25. Право власништва или коришћења земљишта, постројења и објеката у сврху обављања дјелатности
Мјере и препоруке: 
• Доставити Регулаторној комисији нови списак трафостаница које нису у власништву дистрибутера и за које није регулисано њихово коришћење и одржавање, а функционално су дио "дистрибутивне мреже'', без одлагања.
• Израдити план активности за регулисање коришћења и одржавања ових трафостаница и доставити га Регулаторној комисији, до 31.12.2016. године.
• Извјештавати о реализацији активности на уређењу ових односа, на полугодишњем нивоу. 
Тачка 6.31. Извјештавање Регулаторне комисије
Мјере и препоруке: Извјештавати Регулаторну комисију у складу са одредбама Правилника о извјештавању и условима дозволе, трајна активност.
(Мјера поновљена у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-241-6/14/Р-93-286 од 06.11.2014. године)
б) Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом
Тачка 6.2. Односи са учесницима на тржишту електирчне енергије
Мјере и препоруке: Наставити са активностима на закључивању уговора о снабдијевању са постојећим крајњим купцима (јавно и резервно снабдијевање), до коначног завршетка ове активности.
Тачка 6.4. Снабдијевање купаца електричном енергијом из обновљивих извора енергије
Мјере и препоруке: Без одлагања измирити заостала дуговања по основу прикупљене накнаде за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију према Оператору система подстицаја, те убудуће редовно измиривати обавезе по том основу.
Тачка 6.6. Ограничње и обустава снабдијевања
Мјере и препоруке: Извршити конзистентну примјену пословне политике ограничења и обуставе испоруке електричне енергије крајњим купцима, због неплаћања, чиме би се обезбиједила равноправност свих крајњих купаца по категоријама потрошње, без одлагања.

Тачка 6.14. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције

Мјере и препоруке: 
• Закључити уговор о снабдијевању са купцима (крајњим потрошачима за електричну енергију) у складу са МРС 39 – Финансијски инструменти: признавање и одмјеравање (параграф 58), како би се пратило умањење вриједности и ненаплативост финансијских средстава.
• Водити уредну старосну структуру потраживања, анализирати вјероватноћу наплате, са разумном прецизношћу процијенити износ ненаплативих потраживања и на одговарајући начин објелоданити у својим финансијским извјештајима, што представља трајну активност.
• Потраживања од купаца за испоручену и фактурисану електричну енергију одвојено евидентирати од потраживања за обрачунате камате у финансијском извјештају, без одлагања. 
• Примјенити одредбе Закона о висини стопе затезне камате ("Службени гласник Републике Српске" бр 19/01, 52/06 и 103/08) и кориговати салдо камате до висине дуга по основу утрошене електричне енергије, без одлагања. 
(Мјере поновљене у сличном облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-241-6/14/Р-93-286 од 06.11.2014. године)
Тачка 6.15. Извјештавање Регулаторне комисије 
Мјере и препоруке: Извјештавати Регулаторну комисију у складу са одредбама Правилника о извјештавању и условима дозволе, трајна активност. 
(Мјера поновљена у облику као у Рјешењу о предузимању мјера након обављене надзорне провјере, број 01-241-6/14/Р-93-286 од 06.11.2014. године)
II Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Привредно друштво Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електрокрајина'' а.д. Бањалука је корисник дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом.
На основу одредби члана 23. Закона о електричној енергији и члана 73. став 1. Правилника о издавању дозвола, код корисника дозволe је у периоду од 7. до 9. јуна 2016. године, обављена редовна надзорна провјера од стране чланова тима за надзорну провјеру, који је именован Рјешењем Регулаторне комисије број 01-332-2/16 од 26.05.2016. године. У току спровођења надзора, чланови тима за надзорну провјеру су прегледом документације и њеним изузимањем, те узимањем изјава од одговорних лица корисника дозвола, вршили провјеру усаглашености стварног стања са условима издате дозволе.
Утврђено стање након спроведене надзорне провјере је констатовано у Извјештају са редовне надзорне провјере који је достављен кориснику дозволе на давање коментара дана 3. новембра 2016. године. 
У остављеном року, који је истекао дана 11. новембра 2016. године, корисник дозволе је доставио коментаре на извјештај. Коментари су се дијелом односили на утврђено стање у Извјештају о придржавању услова дозволе за дистрибуцију електричне енергије и то тачку 6.7. Квалитет снабдијевања, 6.8. Ограничење и обустава испоруке, 6.24. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције и тачку 6.31. Извјештавање Регулаторне комисије. Поред наведеног, један коментар се односио на тачку 6.6. Ограничење и обустава снабдијевања у дијелу Извјештаја о придржавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом. 
Корисник дозволе је доставио и одговарајуће појашњење за мјеру у тачки 6.8. Ограничење и обустава испоруке, те предложио да се мјера из тачке 6.24. Раздвајање дјелатности и рачуноводствене евиденције, у вези начина евидентирања нових прикључака у финансијским извјештајима, брише, јер је у извјештају констатовано да корисник дозволе евидентира нове прикључке на прописан начин.
На 31. редовној сједници одржаној 17.11.2016. године, након што је размотрен Извјештај са редовне надзорне провјере са приједлогом мјера и достављени коментари од стране корисника дозволе, Регулаторна комисија је донијела рјешење о предузимању мјера као у диспозитиву. 
Бројчане ознаке наведене у диспозитиву овог рјешења идентичне су бројчаним ознакама услова издате дозволе.

Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 

Предсједник


Владислав Владичић