Skip to Content

Rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere - Mješoviti Holding ''ERS'' - MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banjaluka

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj:01-332-8/16/R-31-334 
Datum: 17.11.2016. godine


Na osnovu odredbi člana 23. alineja 1, a u vezi sa članom 24. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'', 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 10. tačka 1. i člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), nakon izvršene redovne nadzorne provjere u privrednom društvu Mješoviti Holding ''ERS'' - MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banjaluka, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 31. redovnoj sjednici, održanoj 17. novembra 2016. godine, u Trebinju, donijela je

 

R J E Š E NЈ E
o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere


 

I NALAŽE SE privrednom društvu Mješoviti Holding ''ERS'' - MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banjaluka, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, preduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti u cilju ispunjenja uslova iz izdatih dozvola, po tačkama kako slijedi:
a) Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije
Tačka 6.2. Obaveza javne usluge
Mjere i preporuke: Izvršiti elektrifikaciju naseljenih mjesta koja nemaju električnu energiju (Mrazovo, Grede i Jasenovi Potoci) u skladu sa propisima, prioritetima i zahtjevima potencijalnih krajnjih kupaca.
Tačka 6.4. Mjerenje električne energije 
Mjere i preporuke: Preduzeti sistemske aktivnosti na ispunjenju zakonske norme verifikacije mjernih uređaja u propisanim rokovima i o tome obavijestiti Regulatornu komisiju, najkasnije do 31.03.2017. godine.
(Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju o preduzimanju mjera nakon obavljene nadzorne provjere, broj 01-241-6/14/R-93-286 od 06.11.2014. godine)
Tačka 6.5. Gubici električne energije u distributivnoj mreži
Mjere i preporuke: Nastaviti aktivnosti na smanjenju distributivnih gubitaka električne energije, trajna aktivnost.
(Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju o preduzimanju mjera nakon obavljene nadzorne provjere, broj 01-241-6/14/R-93-286 od 06.11.2014. godine)
Tačka 6.6. Izgradnja 
Mjere i preporuke: Izraditi dugoročni plan razvoja distributivne mreže i objaviti ga na internet stranici preduzeća i u prostorijama uslužnog centra radnih jedinica u skladu sa odredbama člana 41. Zakona o električnoj energiji i tačke 2.2. Distributivnih mrežnih pravila, sa rokom izvršenja: 01.06.2017. godine. 
(Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju o preduzimanju mjera nakon obavljene nadzorne provjere, broj 01-241-6/14/R-93-286 od 06.11.2014. godine)
Tačka 6.7. Kvalitet snabdijevanja

Mjere i preporuke: 
• Dostavljati redovne godišnje izvještaje o rekonstrukciji i sanaciji trafopodručja sa lošim naponskim prilikama po prioritetetima - trajna aktivnost. 
(Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju o preduzimanju mjera nakon obavljene nadzorne provjere, broj 01-241-6/14/R-93-286 od 06.11.2014. godine)
• U skladu sa tačkom 6.7.5. uslova dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije objavljivati godišnji izvještaj o kvalitetu snabdijevanja na vlastitoj internet stranici i uslužnom centru, trajna aktivnost.
Tačka 6.12. Priključenje na distributivnu mrežu
Mjere i preporuke: Nastaviti sa aktivnostima na uređenju mjernih mjesta postojećih korisnika mreže i izdavanju deklaracija o priključku/mjernom mjestu u skladu sa odredbama Opštih uslova, trajna aktivnost. 
(Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju o preduzimanju mjera nakon obavljene nadzorne provjere, broj 01-241-6/14/R-93-286 od 06.11.2014. godine)
Tačka 6.15. Rad uslužnog centra
Mjere i preporuke: Uspostaviti besplatnu telefonsku liniju za pozive krajnjih kupaca, bez odlaganja. 
Tačka 6.20. Zaštita životne sredine
Mjere i preporuke: Pribaviti akt o potrebi izdavanja ekoloških dozvola za postojeća distributivna elektroenergetska postrojenja od strane nadležnog organa i o tome obavijestiti Regulatornu komisiju.
Tačka 6.23. Finansijska stabilnost i finansijske garancije za poslovanje
Mjere i preporuke: Društvo je dužno da redovno analizira i ocjenjuje svoj finansijski položaj radi obezbjeđenja finansijske stabilnosti poslovanja- trajna aktivnost.(Mjera ponovljena u istom obliku kao u Rješenju o preduzimanju mjera nakon obavljene nadzorne provjere, broj 01-241-6/14/R-93-286 od 06.11.2014. godine)

Tačka 6.24. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije

Mjere i preporuke: 
• Izvršiti funkcionalno razdvajanje djelatnosti distribucije električne energije od djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, bez odlaganja.
• Izvršiti računovodstveno razdvajanje po djelatnostima kao bitan uslov za kontrolu unakrsnog subvencionisanja, bez odlaganja. 
• Nastaviti sa aktivnostima na izvještavanju po segmentima i pripremiti računovodstvene izvještaje sa računovodstveno razdvojenim segmentima distribucije i snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, u skladu sa Odlukom o jedinstvenom regulatornom kontnom planu i Uputstvu o primjeni jedinstvenog regulatornog kontnog plana, kao trajnu aktivnost.
• Stari priključak u finansijskim izvještajima evidentirati kao: 
 Stavka nekretnine, postrojenja i opreme, u iznosu procijenjene fer vrijednost na dan prenosa, i
 Stavka neraspoređena dobit ranijeg perioda.
(Mjere ponovljene u sličnom obliku kao u Rješenju o preduzimanju mjera nakon obavljene nadzorne provjere, broj 01-241-6/14/R-93-286 od 06.11.2014. godine)
Tačka 6.25. Pravo vlasništva ili korišćenja zemljišta, postrojenja i objekata u svrhu obavljanja djelatnosti
Mjere i preporuke: 
• Dostaviti Regulatornoj komisiji novi spisak trafostanica koje nisu u vlasništvu distributera i za koje nije regulisano njihovo korišćenje i održavanje, a funkcionalno su dio "distributivne mreže'', bez odlaganja.
• Izraditi plan aktivnosti za regulisanje korišćenja i održavanja ovih trafostanica i dostaviti ga Regulatornoj komisiji, do 31.12.2016. godine.
• Izvještavati o realizaciji aktivnosti na uređenju ovih odnosa, na polugodišnjem nivou. 
Tačka 6.31. Izvještavanje Regulatorne komisije
Mjere i preporuke: Izvještavati Regulatornu komisiju u skladu sa odredbama Pravilnika o izvještavanju i uslovima dozvole, trajna aktivnost.
(Mjera ponovljena u sličnom obliku kao u Rješenju o preduzimanju mjera nakon obavljene nadzorne provjere, broj 01-241-6/14/R-93-286 od 06.11.2014. godine)
b) Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom
Tačka 6.2. Odnosi sa učesnicima na tržištu elektirčne energije
Mjere i preporuke: Nastaviti sa aktivnostima na zaključivanju ugovora o snabdijevanju sa postojećim krajnjim kupcima (javno i rezervno snabdijevanje), do konačnog završetka ove aktivnosti.
Tačka 6.4. Snabdijevanje kupaca električnom energijom iz obnovljivih izvora energije
Mjere i preporuke: Bez odlaganja izmiriti zaostala dugovanja po osnovu prikupljene naknade za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju prema Operatoru sistema podsticaja, te ubuduće redovno izmirivati obaveze po tom osnovu.
Tačka 6.6. Ograničnje i obustava snabdijevanja
Mjere i preporuke: Izvršiti konzistentnu primjenu poslovne politike ograničenja i obustave isporuke električne energije krajnjim kupcima, zbog neplaćanja, čime bi se obezbijedila ravnopravnost svih krajnjih kupaca po kategorijama potrošnje, bez odlaganja.

Tačka 6.14. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije
Mjere i preporuke: 
• Zaključiti ugovor o snabdijevanju sa kupcima (krajnjim potrošačima za električnu energiju) u skladu sa MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje (paragraf 58), kako bi se pratilo umanjenje vrijednosti i nenaplativost finansijskih sredstava.
• Voditi urednu starosnu strukturu potraživanja, analizirati vjerovatnoću naplate, sa razumnom preciznošću procijeniti iznos nenaplativih potraživanja i na odgovarajući način objelodaniti u svojim finansijskim izvještajima, što predstavlja trajnu aktivnost.
• Potraživanja od kupaca za isporučenu i fakturisanu električnu energiju odvojeno evidentirati od potraživanja za obračunate kamate u finansijskom izvještaju, bez odlaganja. 
• Primjeniti odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate ("Službeni glasnik Republike Srpske" br 19/01, 52/06 i 103/08) i korigovati saldo kamate do visine duga po osnovu utrošene električne energije, bez odlaganja. 
(Mjere ponovljene u sličnom obliku kao u Rješenju o preduzimanju mjera nakon obavljene nadzorne provjere, broj 01-241-6/14/R-93-286 od 06.11.2014. godine)
Tačka 6.15. Izvještavanje Regulatorne komisije 
Mjere i preporuke: Izvještavati Regulatornu komisiju u skladu sa odredbama Pravilnika o izvještavanju i uslovima dozvole, trajna aktivnost. 
(Mjera ponovljena u obliku kao u Rješenju o preduzimanju mjera nakon obavljene nadzorne provjere, broj 01-241-6/14/R-93-286 od 06.11.2014. godine)
II Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e
 

Privredno društvo Mješoviti Holding ''ERS'' - MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banjaluka je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom.
Na osnovu odredbi člana 23. Zakona o električnoj energiji i člana 73. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola, kod korisnika dozvole je u periodu od 7. do 9. juna 2016. godine, obavljena redovna nadzorna provjera od strane članova tima za nadzornu provjeru, koji je imenovan Rješenjem Regulatorne komisije broj 01-332-2/16 od 26.05.2016. godine. U toku sprovođenja nadzora, članovi tima za nadzornu provjeru su pregledom dokumentacije i njenim izuzimanjem, te uzimanjem izjava od odgovornih lica korisnika dozvola, vršili provjeru usaglašenosti stvarnog stanja sa uslovima izdate dozvole.
Utvrđeno stanje nakon sprovedene nadzorne provjere je konstatovano u Izvještaju sa redovne nadzorne provjere koji je dostavljen korisniku dozvole na davanje komentara dana 3. novembra 2016. godine. 
U ostavljenom roku, koji je istekao dana 11. novembra 2016. godine, korisnik dozvole je dostavio komentare na izvještaj. Komentari su se dijelom odnosili na utvrđeno stanje u Izvještaju o pridržavanju uslova dozvole za distribuciju električne energije i to tačku 6.7. Kvalitet snabdijevanja, 6.8. Ograničenje i obustava isporuke, 6.24. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije i tačku 6.31. Izvještavanje Regulatorne komisije. Pored navedenog, jedan komentar se odnosio na tačku 6.6. Ograničenje i obustava snabdijevanja u dijelu Izvještaja o pridržavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom. 
Korisnik dozvole je dostavio i odgovarajuće pojašnjenje za mjeru u tački 6.8. Ograničenje i obustava isporuke, te predložio da se mjera iz tačke 6.24. Razdvajanje djelatnosti i računovodstvene evidencije, u vezi načina evidentiranja novih priključaka u finansijskim izvještajima, briše, jer je u izvještaju konstatovano da korisnik dozvole evidentira nove priključke na propisan način.
Na 31. redovnoj sjednici održanoj 17.11.2016. godine, nakon što je razmotren Izvještaj sa redovne nadzorne provjere sa prijedlogom mjera i dostavljeni komentari od strane korisnika dozvole, Regulatorna komisija je donijela rješenje o preduzimanju mjera kao u dispozitivu. 
Brojčane oznake navedene u dispozitivu ovog rješenja identične su brojčanim oznakama uslova izdate dozvole.

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

 

Predsjednik


Vladislav Vladičić